PEDAGÓG V INKLUZÍVNEJ ŠKOLE

Pedagóg v inkluzívnej škole

Integrácia a inklúzia je proces, ktorý si hľadá miesto v slovenskej škole. V publikácií sú uvedené možnosti, ako podporiť pedagogických zamestnancov pri tvorbe inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej triede.Pedagógovia stoja pred otázkou ako riešiť situácie so žiakmi v bežnej triede, v ktorej sú aj žiaci s osobitnými potrebami. Na riešenie tohto problému sme sa v rámci projektu zamerali na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov, ktoré rozvíjajú kompetencie pedagógov pracovať so žiakmi s poruchami učenia a správania sa.


Publikácia vznikla ako výstup z projektu "Pedagóg v inkluzívnej škole" v rámci Výzvy Nediskvalifikuj sa!
Výzvu vyhlásilo MŠVVaŠ SR v Operačnom programe Ľudské zdroje.
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Publikáciu v tlačenej forme môžete objednávať na adrese office@vzdelávanie21.sk


Miesto realizácie projektu:

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj 

Cieľom projektu bola podpora pedagogických zamestnancov v oblasti inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Tým, ženie sú pripravení riešiť situácie so žiakmi v bežnej triede, v ktorej sú aj žiaci s osobitými potrebami, stávajú sa nekompetentnými pre prácu v škole. Eliminovať ich problém pomôže tento projekt, ktorý sa zameriava na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií pracovať so žiakmi s poruchami učenia a správania sa. Vzdelávací program je v prezenčnej forme a v dištančnej forme vzdelávania. Najväčším prínosom bude identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií pedagógov využívaných priamo v škole, kde pod vedením kouča budú prezentovať svoju prácu a na základe pokynov kouča budú vedieť svoju prácu vylepšiť. Tým sa  pedagóg stane pripraveným pre vzdelávanie žiakov s poruchami učenia a správania sa.

Projekt tvoria dve hlavné aktivity.

Prvá hlavná aktivita koordinácia projektu, skladá sa z 2 podaktivít a druhá hlavná aktivita je realizácia vzdelávania, skladá zo 6 podaktivít. Projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia.

Hlavná aktivita č. 1 Koordinácia projektu

1.1 Prieskum súčasného stavu v školách.

1.2 organizačné zabezpečenie podkladov na vzdelávanie

Hlavná aktivita 2 Realizácia vzdelávania

Podaktivita 2.1 Príprava materiálov a prezenčné vzdelávanie

1. modul : Inklúzia v škole,

2. modul: Žiak s poruchami učenia v bežnej ZŠ

3. modul: Žiak s poruchou správania v bežnej ZŠ

4. Modul Tvorba Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

Podaktivita 2.2 Dištančné vzdelávanie –

Podaktivita 2.5 Realizácia koučingu november  Podaktivita 2.6 Spätná väzba, vyhodnotenie IVVP a záverečných materiálov odborným garantom