QUESTING

HĽADANIE POKLADU

METAMORFÓZY NÁMESTIA SLOBODY

Vzdelávanie 21 sa v roku 2017 zapojilo do akcie Mesta Bratislava - Námestie Slobody Ožíva, a ponúklo záujemcom možnosť spoznať premeny námestia v čase. Aktivita bola spracovaná formou questingu - hľadania pokladu. Questeri mali za úlohu vyriešiť 6 otázok, ktoré sa týkali historického vývoja námestia od čias Rakúsko-Uhorskej monarchie až po súčasnosť. Po vyriešení všetkých úloh čakala na úspešných riešiteľov malá odmena :)

Do riešenia za zapojili rôzne vekové skupiny a my veríme, že každému naša aktivita priniesla nové vedomosti o príbehu Bratislavy a spríjemnila podvečerné hodiny strávené v uliciach mesta.

Tento projekt bol uskutočnený s podporou Grantového programu

Ars Bratislavensis v rámci projektu Objavujeme Bratislavu.


QUESTING - HĽADANIE POKLADOV BRATISLAVY

Projekt bol podporený grantovou schémou ARS BRATISLAVENSIS v roku 2017 

Cieľom tohto projektu bolo vypracovať materiály pre pedagógov a žiakov, ale aj turistov, ktorí prídu do Bratislavy. Turisti k dispozícii majú k dispozície rôznych knižných sprievodcov a našou snahou bolo, aby si viac všímali miesta, kadiaľ prechádzajú. Tak, aby sa o častiach Bratislavy nielen dozvedeli, ale ich aj sami preskúmali. V súčasnosti ľudia chcú čoraz viac objavovať, vyhľadávať informácie, dávať ich do súvislosti, prejavuje sa radosť z uspokojenia vyriešených úloh, čo pozitívne pôsobí na mozgovú činnosť. Preto aj tieto materiály využívajú radosť z objavovania a je predpoklad, že tí, ktorí po daných miestach Bratislavy sa prejdú a vyriešia úlohy, získajú vzťah mestu a zapamätajú si ho, pretože to bude mať súvislosť s ich emóciami. Chceme, aby ľudia sami objavovali a tým sa učili. K tomu používame metódu questing – hľadanie pokladu na základe úloh na vybraných stanovištiach. Spôsobov realizácie môže byť viac, my sme vybrali najjednoduchší spôsob, ktorý môžu využiť aj, ktorí sú v Bratislave prvýkrát. Projekt je to dlhodobý, je veľa miest v Bratislave, ktoré je možné spracovať tak, aby ľudí motivovalo získavať o nich informácie a dozvedieť sa viac, prípadne sa na tie miesta vrátiť. Taktiež aj úlohy je možné robiť na rôzne náročných úrovniach. Ideálne je, aby si mohli questeri vybrať oblasť a náročnosť. V tejto časti projektu bolo našim zámerom spracovať 4 námestia rovnakým spôsobom a nájsť model, ako daný projekt využiť.

Námestia sme vybrali, pretože námestie vždy tvoril priestor, ktorý sa vyznačoval zhromažďovaním ľudí a je predpoklad, že aj kroky návštevníkov vždy sa budú zameriavať na námestia.  

 Spracované pre potreby questingu sú 4 námestia Bratislavy:

Hlavné námestie

Hviezdoslavovo námestie

Primaciálne námestie

Námestie SNP.

Každé námestie je spracované rovnakým spôsobom. Na každom námestí je vybraných 5 top objektov, ktoré sú uvedené na fotografii. Na pravej strane materiálu je 10 malých obrázkov. úlohou je k vybraným 5 fotografiám priradiť  2 malé fotografie, ktoré sa k danému objektu viažu.

Je to jednoduchá úloha pre tých, ktorí sú v Bratislave prvýkrát. V rámci projektu je možné úlohy sformulovať na rôznych úrovniach.  

Využitie materiálov:

Materiál je možné využiť viacerými spôsobmi. Úlohy nie sú náročné, pretože sú aj pre takého návštevníka, ktorý Bratislavou len prechádza. Preto obsahom materiálov je mapka z Google Earth, kde je vyznačená poloha objektov na každom námestí. Každý objekt je odfotografovaný a priradenie malých fotografií nie je zložité.

Slovenská verzia

Hlavné námestie.pdf
Hviezdoslavovo námestie.pdf
Námestie SNP.pdf
primaciálne námestie.pdf

English version

Main Square.pdf
Hviezdoslav's Square.pdf
SNP Square.pdf
Primatial Square.pdf

QUESTING - KORUNOVAČNÁ CESTA

Tu si môžete stiahnuť questing list vo formáte PDF

KORUNOVACNA_CESTA_BROZURA.pdf

RIEŠENIE QUESTINGUBELLA GERANT ALII, TU FELIX AUSTRIA NUBE!


slovenský preklad:


Nech iní vedú vojny, ty šťastné Rakúsko sa žeň!
Vysvetlenie:

Habsburská monarchia v čase najväčšieho rozmachu dosahovala od Španielska až po vtedajšie Uhorsko. Na rozdiel od predošlého obdobia, kedy boli územné zisky dosahované zväčša vojenskou silou, Habsburgovci zvolili diplomatickejší prístup prostredníctvom výhodných politických sobášov.
Všetci uhorskí králi korunovaní v Prešporku pochádzali z tohto významného európskeho rodu a preto sú významní i pre naše a najmä bratislavské dejiny.