VLASTIVEDA

PRE 3. A 4. ROČNÍK ZŠ

Nová učebnica Vlastiveda pre 4. ročník

INFORMÁCIE K VLASTIVEDE 4. ROČNÍK

Vlastiveda pre 4.ročník, ktorú pripravuje vydavateľstvo Patria, spol. s r.o., vyšla úspešne z verejnej súťaže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Učebnica má motto: TOTO JE MOJA UČEBNICA O SLOVENSKU A TEŠÍM SA NA EXPEDÍCIE PO SLOVENSKU.

Je koncipovaná ako pracovná učebnica, akceptuje myšlienku aktívneho učenia sa žiakom.

Autori učebnice: Mária Nogová a kol.
„Toto je moja učebnica o Slovensku“ znamená, že zo strany žiaka ide o jeho poznávanie danej témy a rozvíjanie kľúčových kompetencií. Takto koncipovaná pracovná učebnica podporuje nové trendy vzdelávania, individuálne učenie, objavné vyučovanie, objektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie.

Hlavné koncepčné prvky, ktorými sa snažíme dosiahnuť hlavnú myšlienku aktívneho učenia sa:

1.     Je písaná v prvej osobe jednotného čísla tak, aby žiak mohol povedať: je to moja učebnica, ja rozmýšľam nad textom, mám otázky, chcem vedieť, spýtam sa, zapíšem, vymyslím príbeh, odfotím, nakreslím mapku zastávok expedície

2.     Využitie nových technológii bude realizované v učebnici prostredníctvom QR kódu, ktorý prepája textovú učebnicu s videom, čím sa učebnica stáva interaktívnou. Video bude možné pozrieť na samostatnom portáli k učebnici cez youtube. Video bude mať maximálne 1 minútu, bude to napríklad nahratá hrajúca fontána v Košiciach alebo návod na realizáciu pokusu.

3.     Učebnica podporuje objavovanie a bádanie. Ponúka úlohy, ktoré vedú žiaka k formulovaniu otázok, ktoré by položil vedcom, čím podporuje aj uvažovanie nad možnosťami ďalšieho štúdia.

4.     V učebnici budú aj návrhy na projekt, ktoré môže realizovať celá trieda

5.     Úlohy sú zamerané na učebné štýly podľa Howarda Gardnera tak, aby boli vhodné aj pre logicko-matematický, priestorový, prírodovedný, kinetický, a ďalšie učebné štýly žiakov. Náročnosť úloh zodpovedá jednotlivým úrovniam revidovanej Bloomovej taxonómie, najmä na tvorivosť, hodnotenie, analýzu.

6.     Deduktívny aj induktívny spôsob vyučovania

V jednotlivých témach sa strieda deduktívny aj induktívny spôsob vyučovania. Úvodná motivácia k ďalšej zastávke je v predchádzajúcej kapitole, kde v závere žiaci uvažujú o tom, kam pôjdu  na ďalší výlet.

7.     Obrázky sú využívané ako realistické fotky s komentármi, čo je na fotografiách vidieť. Iným typom úloh je vyhľadávanie detailov na fotografiách, prípadne dokresľovanie fotografií.

8.     Texty a úlohy rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, čítanie súvislých textov, ale aj nesúvislých s tvorbou grafov na základe výsledkov z ankety. Zároveň rozvíjajú aj matematickú a prírodovednú gramotnosť prostredníctvom pokusov.

9.     V učebnici sú odkazy na webové stránky, sú uvedené možnosti prepojenia s videom, webové stránky na satelitné mapy cez Google Earth. V učebnici chceme využívať aj nové technológie, ktoré sú pre súčasnú generáciu Z prijateľné, preto je tam kombinácia rôznych spôsobov informácií, napr. využívanie Google Earth a QR kódov je kombinované s textom a 2D mapami,

10.  Motivácia je realizovaná v závere každej témy tak, že pozýva žiakov riešiť nejaký problém na ďalšiu hodinu a končí stručným zhrnutím učiva na premostenie do ďalších hodín a začína ako táto téma ma naučila a je to formulované nielen na poznatky, ale hlavne na kompetencie žiaka.

Učebnice si môžete objednať prostredníctvom EDIČNÉHO PORTÁLU MŠVVaŠ
alebo na stránkach vydavateľstva
PATRIA 1, s.r.o.