PUBLIKÁCIE

NOVINKA

Pedagóg v inkluzívnej škole

Integrácia a inklúzia je proces, ktorý si hľadá miesto v slovenskej škole. V publikácií sú uvedené možnosti, ako podporiť pedagogických zamestnancov pri tvorbe inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej triede.Pedagógovia stoja pred otázkou ako riešiť situácie so žiakmi v bežnej triede, v ktorej sú aj žiaci s osobitnými potrebami. Na riešenie tohto problému sme sa v rámci projektu zamerali na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov, ktoré rozvíjajú kompetencie pedagógov pracovať so žiakmi s poruchami učenia a správania sa.


Publikácia vznikla ako výstup z projektu "Pedagóg v inkluzívnej škole" v rámci Výzvy Nediskvalifikuj sa!
Výzvu vyhlásilo MŠVVaŠ SR v Operačnom programe Ľudské zdroje.
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Publikáciu môžete objednávať na adrese:
office@vzdelávanie21.skODBORNÉ ČLÁNKY

Procesy autoevalvácie v pedagogických tímoch nie sú obľúbené. Vyvolávajú pocit, že sa idú hľadať chyby a bude sa trestať. Kultúra hodnotenia je spojená s hľadaním chýb, čím si tieto procesy vyslúžili zlé meno. V príspevku ukážeme, že nad autoevalváciou sa možno zamýšľať s celým tímom a proces autoevalvácie možno viesť ako teambuilding, a to od spoločného sformulovania vízie, misie a hodnôt školy cez sformulovanie problémov kultúry školy v Sheinovom modeli ľadovca kultúry, uvedomenia si nutnosti ujasniť si priority podľa Paretovho pravidla až k autoevalvačnému plánu a jeho cyklickej realizácii podľa Demingovho cyklu PDCA, resp. PDSA.
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Od marca sú školy zatvorené, učitelia hľadajú možnosti vzdelávanie na diaľku. V príspevku uvádzame návod využitia témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií žiakov, ktorí nemajú informácie o pandémii a následne sa u nich objavuje strach a úzkosť. Tie bránia pochopeniu obsahu vzdelávania, ktorý nie je súčasťou ich života. Majú veľa otázok týkajúcich sa pandémie, hľadajú na ne odpovede. Správne formulované aktivity, úlohy im pomôžu súčasnú situáciu pochopiť. Uvádzame návrhy na kľúčové kompetencie Európskej komisie, ale aj návrhy Kena Robinsona, ktoré sa týkajú tvorivej triedy. V závere ponúkame námety na vytvorenie žiackeho portfólia.
RNDr. Mária Nogová, PhD.
V príspevku prinášame nový pohľad ako učiť o ľubovoľnom mieste tak, aby ste ho spoznávali objavovaním. Potreba efektívnych metód vyučovania založených na zvýšení motivácie študentov k získavaniu vedomostí je frekventovanou témou v poslednom desaťročí. Jednou z takýchto metód je aj questing, ktorý umožňuje sprostredkovať informácie prostredníctvo hravej formy založenej na koncepte hľadania pokladu. S podporou grantovej schémy hlavného mesta Bratislava – ARS Bratislavensis sme vytvorili v roku 2019 questing zameraný na sprístupnenie historických súvislostí s obdobím uhorských korunovácií v meste v období raného novoveku. Questing je určený návštevníkom mesta a žiakom základných, príp. stredných škôl.
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Príspevok sa zaoberá procesom vytvárania zmien v školskom prostredí, opisuje racionálne (logické) a emocionálne reakcie ľudí v pedagogickom tíme a poukazuje na veľký vplyv emócií na prijatie akejkoľvek zmeny. Rozoberá taktiež prekážky, ktoré bránia vytváraniu pocitu naliehavosti vytvárať vízie smerom do budúcna, vnímať nové podmienky, výzvy a príležitosti. Analyzuje vplyv amygdaly, lymbickej časti mozgu na naše rozhodnutia. Ponúka aj otázky smerujúce k vonkajšej a vnútornej motivácii pedagogického tímu a k záujmu realizovať zmeny. Približuje tiež kľúčové myšlienky a princípy, ktoré sú dôležité pri zmene kultúry školy.
RNDr. Mária Nogová, Phd.