• Odborná pomoc pri tvorbe atestačných prác pre pedagogických zamestnancov predprimárneho vzdelávania
  • Odborná pomoc pri tvorbe atestačných prác pre majstrov odborného výcviku
  • Manažment školského vzdelávacieho programu a jeho realizácia
  • Osobný rozvoj pedagóga
  • Personálne riadenie školy
  • Manažment zmien
  • Evalvácia a autoevalvácia školy a školského zaraidenia
  • Odborná pomoc pri tvorbe atestačných prác spoločensko a prírodovedných predmetov.
  • Ako sa vyvarovať chýb pri tvorbe atestačnej práce
  • Čitateľská gramotnosť a generácia Z
  • Rozvíjanie funkčnej gramotnosti