Pilotné regionálne centrá v Rožňave a Martine majú za sebou prvý rok fungovania

RCPU Roznava

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Regionálne centrá podpory učiteľov sú dôležitou súčasťou implementácie pripravovanej kurikulárnej reformy. V septembri 2021 začali svoje pôsobenie pilotné centrá v Rožňave a Martine. Cieľom pilotného projektu bolo otestovať model fungovania podpory učiteľov v praxi. Skúsenosti z ročného fungovania poslúžia ako základ pre fungovanie 16 nových centier, ktoré ponúknu svoje aktivity školám a učiteľom od septembra 2022.

Na ilustračnej fotke tím Regionálneho centra podpory učitelov Rožňava, zdroj: Facebook 

Obe pilotné centrá začali svoju činnosť 1. septembra 2021, v Rožňave s 8 mentormi a v Martine so 7 mentormi. Počet mentorov bol nastavený na základe počtu základných škôl a počtu tried na základných školách v daných regiónoch tak, aby na jedno mentorské miesto pripadlo v priemere 4,5 až 6 škôl.

Situáciu pri poskytovaní podpory priamo v školách v školskom roku 2021/2022 čiastočne ovplyvnila pandémia a obdobie zavretých škôl. Mentori jednotlivých centier preto hľadali možnosti, ako v tomto čase zapájať učiteľov a vedúcich zamestnancov do spoločných aktivít aj online. Témy prednášok a diskusií sa uskutočňovali na základe ponuky Regionálnych centier podpory učiteľov, ktoré vychádzali z prieskumu, ale aj na základe požiadaviek jednotlivých škôl.

Finálny počet mentorovaných učiteľov bol 54 (Martin: 28, Rožňava: 26).

V rámci svojich hlavných úloh: mentoring, poradenstvo, konzultačné činnosti a vzdelávanie učiteľov sa podarilo mentorom počas školského roka uskutočniť:

·         360 návštev vyučovacích hodín,

·         599 individuálnych konzultácií,

·         21 skupinových aktivít,

·         8 facilitácií výmeny príkladov dobrej praxe,

·         34 prednášok,

·         16 diskusií

·         25 aktivít iného druhu.

Ako hodnotia prínos svojej činnosti mentori z pilotných centier podpory učiteľov?

„Veľký potenciál regionálneho centra vidím v tom, že sa stáva akýmsi hubom pre všetky školy v regióne a snaží sa vytvárať prepojenia medzi učiteľmi a školami. Stáva sa tak centrom podpory pedagogických zamestnancov a sprevádza ich zmenami, ktoré učitelia chcú zavádzať v jednotlivých triedach.“
Jozef Sopoliga
riaditeľ Spojenej evanjelickej školy v Martine, zriaďovateľ Regionálneho centra podpory učiteľov v Martine
„Celý život sa vzdelávam a mojím cieľom je odhaľovať potenciál u svojich kolegov a spolu s nimi rásť. A to sa mi vďaka práci mentora podarilo.“
Jana Učníková
učiteľka a mentorka v Regionálnom centre podpory učiteľov v Martine
„Aktivitami a činnosťami priamo v regióne sa nám darí postupne budovať komunitu učiteľov, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti, zručnosti a vzájomne ich prepájajú na našich podujatiach. V spolupráci s partnermi expertov prinášame do regiónu rôzne aktuálne témy (napríklad bádateľstvo, personalizáciu vo vyučovaní, finančnú gramotnosť, Hejného metódu a iné). Ukazovateľom úspechu sú narastajúce počty zapojených škôl v regióne, záujem učiteľov o školenia ako aj ďalšie vzdelávanie učiteľov, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje vedomosti, profesijné zručnosti, potrebu ďalšieho profesijného rozvoja a aplikácie inovácií do vzdelávania.“
Tím učiteľov a mentorov z Regionálneho centra podpory učiteľov v Rožňave

Viac informácií o jednotlivých centrách podpory, ich činnosti i mentoroch nájdete na  webových stránkach: Regionálne centrum podpory učiteľov v Martine, Regionálne centrum podpory učiteľov v Rožňave.

Do roku 2026 vznikne na celom Slovensku spolu 40 Regionálnych centier podpory učiteľov, v ktorých bude pôsobiť spolu 400 mentorov. V súčasnosti pracuje tím Martina Kríža z Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príprave školení pre takmer 160 budúcich mentorov v 16 Regionálnych centrách podpory učiteľov, ktoré boli vybrané na základe výsledkov 1. kola Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na projekt Učitelia pre 21. storočie. Ich úlohou bude od septembra sprevádzať kolegov – učiteľov v regióne a pomáhať svojimi aktivitami zvyšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania. 

Mapa nových Regionálnych centier podpory učiteľov od 1.9.2022

Prečítajte si ďalšie

Newsletter

Prihláste sa na odber informácií a noviniek z procesu tvorby štátneho vzdelávacieho programu. Obsah newslettra pripravujeme.

Plán obnovy

Zmeny pre lepšie vzdelanie prebiehajú
v súlade so schváleným Plánom obnovy a odolnosti