Podpora pedagogickej komunity bude prebiehať vo viacerých rovinách

Podpora prípravných materiálov

zameriavajúcich sa na organizáciu vyučovania pre vzdelávacie oblasti v jednotlivých vzdelávacích cykloch, na spôsoby hodnotenia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, ale aj na tvorbu didaktických prostriedkov. Tieto materiály predstavujú priame doplnky štátneho vzdelávacieho programu. Bude sa budovať komplexná online platforma kurikulárnych materiálov.

Vybudovanie siete 40 regionálnych centier

mentorov na podporu pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré budú poskytovať mentoring a na mieru šité vzdelávanie pre konkrétne školy. Jedno centrum bude mať na starosti 2 okresy.

Vytvorenie stredného článku metodického usmerňovania

a podpory škôl (súčasné krajské pracoviská Metodicko-pedagogického centra), ktorý bude podporovať prevod kurikula zo štátnej úrovne na úroveň jednotlivých škôl. Pracoviská budú zásadným spôsobom personálne posilnené a budú sa zameriavať na vzdelávanie učiteľov a celých kolektívoch škôl v oblasti zmien v obsahu a formách vzdelávania na základných školách a priamu metodickú podporu škôl. V konkrétnych číslach pôjde o 8 krajských pracovísk + 1 pracovisko v Komárne, ktoré bude zabezpečovať podporu pre segment národnostného školstva.