Ústredná  komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie (KPZV) vznikla v júni 2021 na základe otvorenej výzvy. Má 256 členov, z ktorých veľkú časť tvoria učitelia a riaditelia základných škôl (37%), učitelia profesijného rozvoja (15%), akademickí pracovníci a odborníci venujúci sa pedagogickému výskumu (42%) a ďalší nepedagogickí zamestnanci napríklad aj z mimovládnych organizácií. Pracujú v siedmich subkomisiách orientovaných na jednotlivé vzdelávacie oblasti.

V súčasnosti užšie pracovné tímy KPZV pracujú na príprave návrhu vstupného dokumentu k novému kurikulu pre základné školy. Obsahovať bude charakteristiku, zameranie a ciele vzdelávacej oblasti, komponenty vzdelávacej oblasti a ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích cykloch. Dokument Úvod do kurikula základného vzdelávania bude v priebehu jesene 2021 sprístupnený na verejnú konzultáciu.

Komisie pre vzdelávacie oblasti

Cieľ a činnosť

ÚPK budú pripravovať nový štátny vzdelávací program (ŠVP) pre základné školy, ku ktorému sa budú vytvárať aj sprievodné dokumenty, zamerané na:

  • východiskové princípy a filozofia vzdelávacieho programu;
  • metodológiu vzdelávacích oblastí v celku povinného vzdelávania;
  • organizáciu vyučovania a učenia sa pre vzdelávacie oblasti v jednotlivých vzdelávacích cykloch;
  • didaktické prostriedky a učebné zdroje pre jednotlivé vzdelávacie oblasti;
  • hodnotenie žiakov a evaluáciu výsledkov vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích cykloch a vzdelávacích oblastiach.

Výstupy a predbežné návrhy zmien budú pravidelne konzultované aj s odbornou verejnosťou.

Zasadnutia

Práca ústredných predmetových komisií (ÚPK) začala na spoločnom odbornom stretnutí, ktoré sa konalo v dňoch 1.- 3. júla 2021. Členovia ÚPK zadefinovali kľúčové východiská a zámery v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí, navrhli pracovnú verziu štruktúry kurikula pre každú vzdelávaciu oblasť a pomenovali kľúčové ciele pre jednotlivé cykly. Vytvorením mapy kurikula každej vzdelávacej oblasti sa vykročilo k súdržnému a logicky vystavanému štátnemu vzdelávaciemu programu.

Dôležitou súčasťou spoločného pracovného stretnutia bolo vymedzenie hraníc a prienikov medzi vzdelávacími oblasťami a ich zosúladenie. V najbližších týždňoch a mesiacoch ich budú rozvíjať tak, aby boli do konca roka ich vstupy pripravené na konzultácie s odbornou verejnosťou.

Prvé stretnutie ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie

Ďalšie poradné orgány​