Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie - Človek a príroda

Postupne sem budeme pridávať dôležité informácie z práce tejto komisie.

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra chémie
RNDr. Danica Božová
ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha v Martine
Boglárka Kurka Ivanegová, MBA, B.A.
SUSTO – Sustainability Tools
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
RNDr. Zuzana Dzuršinová, PhD.
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
Spojená škola sv. Uršule, Bratislava
PaedDr. Pavol Bernáth
Základná škola Alexandra Dubčeka, Bratislava
RNDr. Renáta Kunová, PhD.
Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce
RNDr.​ Erika Fryková
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
RNDr. Pavol Kubinec, CSc.​
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

Katedra biológie, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

PaedDr.​ Mariana Páleníková​
ŠPÚ
PaedDr. Adriana Jančichová

Základná škola s materskou školou, Trnava

PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.
ŠPÚ
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Katedra geológie a paleontológie PRIF UK v Bratislave
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Univerzita J. Selyho
doc. Róbert Bodor, PhD.
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PaedDr. Andrea Lešková, PhD.​
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PhDr. Michael Fuchs
Katedra didaktiky, psychológie a pedagogiky PriF UK
RNDr. Ivana Sotáková, PhD.
Oddelenie didaktiky chémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ing. Mária Filová
KVRPS
Mgr. Eva Jahelková​
1. súkromné gymnázium, Bratislava
Mgr. Ingrid Moravčíková Károlyová, PhD.
ŠOP SR
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.​
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
projekt INDICIE – ExpEdícia , garant tvorby programu fyziky na ZŠ
Ing.​ Andrej Švec​
Štátna ochrana prírody SR
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.​
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Metadogicko-pedagogické centrum

PaedDr. Vlasta Kottesová
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mgr. Veronika Tarábková
Základná škola s materskou školou
Dubová 1, Bratislava
Mgr. et. Mgr. Juraj Kolesár
Indícia n.o., SZŠ Felix Bratislava, SZŠ Bakomi
RNDr. František Bočkay

Štátna školská inšpekcia