Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie - Človek a spoločnosť

Postupne sem budeme pridávať dôležité informácie z práce tejto komisie.

Zuzana Danisková, PhD.

PdF TU

Mgr. Peter Farárik
Súkromná ZŠ Bakomi, SZČO, Lepšia geografia, o.z.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhDr. Mária Tonková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta , Katedra histórie

doc. Ján Kaliský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v B. Bystrici
Mgr. Marek Bubeník
Štátny pedagogický ústav
Mgr. Milada Fojtíková

Základná škola s materskou školou Lipovce

PaedDr. Monika Koncošová

Stredná odborná škola Tisovec

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči , PhD.​

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Mgr. František Neupauer, PhD.

Ústav pamäti národa, VŠZaSP sv. Alžbety, OZ Nenapadní hrdinovia

RNDr. Stela Csachová, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
RNDr. Patrik Bubelíny, PhD.
Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno
Mgr. Viera Minárová

Základná škola, Levická 903, 95201 Vráble

Mgr. Marek Gajdoš

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
Pedagogická fakulta TÚ, Katedra pedagogických štúdií
Mgr. Richard Medal
Centrum environmentálnych aktivít, o. z.
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.​
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.​
RKCMBF UK v Bratislave
doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
doc. PhDr. Gabriela Platková Olejárová, PhD.

Inštitút etiky a bioetiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

PaedDr. Dana Vasilová, PhD.

ZŠ, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Filozofická fakulta UKF v Nitre

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.
Katedra histórie , FF UKF v Nitre
PaedDr. Miroslava Košťálová
Základná škola, Topoľová 8, Nitra
PaedDr. Kamil Nemčík
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok
RNDr. Martina Škodová, PhD.
Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Peter Uhrin, PhD.
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
Katedra všeobecných dejín FiF UK v Bratislava
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogicky PF UMB v Banskej Bystrici

doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, UKF v Nitre

Alžbeta Śnieżko
Katedra histórie FF UPJŠ Košice
PhDr. Dominika Černáková
Ministerstvo obrany
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Štátny pedagogický ústav
Mgr. Lenka Putalová
Človek v ohrození, n.o.
RNDr. Alena Gessert, PhD.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
PaedDr. Alena Madziková, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV
Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš
ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene
PaedDr. Andrea Rancsó
ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín
PhDr. Anna Bocková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra histórie
PaedDr. Vlasta Štefanovičová
Spojená katolícka škola – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
Mgr. Tomáš Profant, PhD.

Ústav európskych štúdií a medzinárodnýcch vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Komenského

doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD.
Pedagogická fakulta PU v Prešove
Mgr., Lívia Nemcová, PhD.

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Dana Naďová
Základná škola, Štúrova 18, 907 01 Myjava
Mgr. Daniela Veselá

Generálny biskupský úrad Bratislava

ThDr. Jana Bosáková, PhD.
Evanjelická spojená škola Martin
Mgr. Miroslava Kiripolská

Súkromná Základná škola Edulienka, Bratislava

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Katedra histórie FF UKF v Nitre
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogicky
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

PaedDr. Zuzana Vaňková
Gymnázium Karola Štúra Modra
RNDr. Peter Likavský, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PaedDr. Mária Onušková
MPC
Mgr. Katarína Zemanová
ŠPÚ
Mgr. Miroslav Sopko

Ministerstvo kultúry SR

Jana Feherpataky - Kuzmová
Inštitút pre aktívne občianstvo
PaedDr. Zlata Dudová
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Mgr. Tamara Leontievová
Úrad na ochranu oznamovateľov