Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie - Človek a svet práce

Postupne sem budeme pridávať dôležité informácie z práce tejto komisie.

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici

doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
PaedDr. Ivana Plachá, PhD.
Základná škola s materskou školou Bystričany
Ing. Erika Szabóová
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií, PF UKF v Nitre
Peter Solárik
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Ing. Mgr. Miloslava Jezná, PhD.
neziskový sektor ako aktívna starobná dôchodkyňa
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
MPC Bratislava
Patrik Zálešák, MBA
nepedagogický pracovník
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela B. Bystrica
Mgr. Barbara BASARABOVÁ, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Peter Kalčevský

Junior Achievement Slovensko, n. o.

Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.

Štátny pedagogický ústav Bratislava

Ing. Petra Kvasnicová, PhD.
Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici
Ing. Beáta Ľubová, PhD.

ZŠ s MŠ Rabčice