Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie
Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra

Postupne sem budeme pridávať dôležité informácie z práce tejto komisie.

PaedDr. Zuzana Dugovičová

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Mgr. Tibor Hujdič

nezávislý lektor (SZČO)

Mgr. Markéta Filagová, PhD.

Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Filozofická fakulta UMB, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

PhDr. Ján Papuga, PhD.

Redaktor
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
(externý učiteľ didaktiky pre I. stupeň)

Mgr. Ivana Vaľková, PhD.

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

PhDr. Janka Píšová, PhD.

Štátny pedagogický ústav

PhDr. Ľudmila Kónyová

Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov (Evanjelická spojená škola), Prešov

PaedDr. Ivana Papcunová

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

PaedDr. Viera Grohová

Štátny pedagogický ústav

Mgr. Eva Babejová

1. SG a SZŠ Bajkalská ul. 20
Bratislava

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

PaedDr. Jana Tomášková, PhD.

Metodicko-pedagogické centrum, Žilina

Mgr. Daniel Hevier, PhD.

spisovateľ a pedagóg

Mgr. Karol Csiba, PhD.

Ústav slovenskej literatúry SAV, Štátny pedagogický ústav

Mgr. Alžbeta Palacková

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

PaedDr. Nina Kubačková

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Mgr. Viktória Khernová

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy

PaedDr. Drahomíra Tereňová
Spojená škola, Pohronská Polhora
Mgr. Júlia Choleva, PhD.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta UK v Bratislave

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PhDr. Ivana Gregorová, PhD.

Štátny inštitút odborného vzdelávania

PhDr. Katarína Hincová, PhD.

Filozofická fakulta Univerzity
sv. Cyrila a Metoda Trnava

prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita
Mgr. PaedDr. Darina Bačová, PhD.

MPC – regionálne pracovisko Bratislava

Mgr. Jana Šillerová

SZČO – Najvzdelávanie.sk

Mgr. Adriana Šišková

Štátny pedagogický ústav

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
riaditeľ ZŠ Jána Palára Majcichov
doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD.
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
PaedDr. Mária Nízlová

Štátna školská inšpekcia

Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie
Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk ako druhý jazyk

Mgr. Zuzana Kontárová

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským v Senci

Mgr. Monika Hamarová

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

Mgr. Ingrid Sivčová

USA

PhDr. Janka Píšová, PhD.

Štátny pedagogický ústav

PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Mgr. Andrea Döményová

Štátny pedagogický ústav

PaedDr. Zuzana Dugovičová

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Mgr. Anna Gálisová, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Mgr. PaedDr. Darina Bačová, PhD.

MPC- regionálne pracovisko Bratislava

prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.

Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy

Mgr. Markéta Filagová, PhD.
Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Mgr. Júlia Choleva, PhD.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Karol Csiba, PhD.

Štátny pedagogický ústav

PhDr. Viki Khernová

NÚCEM

PaedDr. Nina Kubačková

NÚCEM

Mgr. Silvia Patassy
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda
PaedDr. Anita Halászová
Štátny pedagogický ústav

Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie
Jazyk a komunikácia - Jazyk národnostnej menšiny

PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
UKF FSŠ Nitra
doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove – Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín – Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Regionálne pracovisko MPC Prešov
PaedDr. Károly Csicsay

Gymnázium Štúrovo a Súkromná spojená škola v Štúrove

PaedDr. Marcela Ruňaninová

Základná škola s materskou školou
Основна школа з матерьсков школов
Klenová

prof. PhDr. René Lužica, ArtD.

Ústav romologických štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mgr. Monika Siriková
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom
Mgr. Judit Ürge

ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Mgr. Silvia Sabolová

Základná škola – Grundschule, Medzev

Mgr. Peter Angyal
ZŠ Ferenca Móru s VJM Zemianska Olča
PhDr. Jozef Facuna, PhD.
Štátny pedagogický ústav
Mgr. Mária Kamozinová
ZŠ s MŠ Ubľa
PaedDr. Iveta Svítková

Spojená škola T. Ševčenka s VJU, Prešov

PaedDr. Lívia Tímárová
Základná škola s MŠ s VJM , ŠPÚ – 50%
Mgr. Katarína Tóthová, PhD.
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Senec
Mgr. Erika Kovács
ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM- Jelka
Ing. Beata Menzlová

Štátny pedagogický ústav

Mgr. Mónika Matus
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci
Mgr. Katarína Tóthová, PhD.
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Senec
Mgr. Patrik Lompart, PhD.
ZŠ – Grundschule, Kežmarok
PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.
Štátny pedagogický ústav

Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie
Jazyk a komunikácia - Cudzí jazyk

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD.
Štátny pedagogický ústav
Mgr. Lívia Mešková
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Katedra anglického jazyka a literatúry
PaedDr. Juraj Romer
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom
Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták
Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene – vedúci pracoviska
PhDr. Denisa Ďuranová
Štátny pedagogický ústav
prof. Zuzana Straková, PhD.
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Ivana Cimermanová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Nikola Lehotská
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Anna Pávová
RP MPC Banská Bystrica
Mgr. Ľubica Korečková
DP MPC
PaedDr. Arnaud Segretain, PhD.
Štátny pedagogický ústav
Mgr. Zuzana Lichá

Štátny pedagogický ústav

Mgr. Alena Koroľová

Súkromná stredná odborná škola, Revúca

Mgr. Anna Krnáčová
Štátny pedagogický ústav