Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie - Umenie a kultúra

Postupne sem budeme pridávať dôležité informácie z práce tejto komisie.

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.

Katedra hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy
Pedagogická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Katedra výtvarnej výchovy, Univerzita Komenského
Spojená škola Novohradská

prof., akad. mal. Ladislav Čarný
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.​

Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Katedra hudobnej kultúry
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.

Katedra výtvarnej tvorby a výchov
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Katedra výtvarnej kultúry, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr., Mgr. Martina Procházková, PhD.

Katedra hudby, Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku

PaedDr. Jana Hudáková, PhD.

Katedra hudby, Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

Katedra hudby, Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku

Mgr. Lucia Bokesova

Gymnázium Jana Papánka
Bratislava

Mgr. at. MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Ján Husár, PaedDr., PhD.

Univerzita Mateja Bela
Metodicko-pedagogické centrum
Banská Bystrica

Renáta Pondelíková, PaedDr. PhD.

Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

Pedagogická fakulta
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Art. Ivan Šiller, ArtD.
Občianske združenie Superar Slovakia
Mgr. Art. Mgr. Tomáš Boroš, PhD.
Občianske združenie Superar Slovakia
PaedDr. Dagmar Budinská
ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš