Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie - Zdravie a pohyb

Postupne sem budeme pridávať dôležité informácie z práce tejto komisie.

Mgr. Dušan Noga

ZŠ s MŠ Kalinčiakova
Bratislava

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PaedDr. Jaroslava Argajová

Gymnázium Jána Papánka
Bratislava

doc. Dana Masaryková, PhD.

Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela

PaedDr. Monika Popluhárová
Krajské pracovisko
Metodicko-pedagogického centra Bratislava
doc. PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Mgr. Dominika Černáková
Ministerstvo obrany SR
Mgr. Pavol Smutný

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
Fakulta zdravotníctva, Ružomberok