Regionálne centrá podpory učiteľov

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov je kľúčové, aby učitelia uvedené zmeny pochopili, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu plánujeme v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 7 Reforma 1 – Kurikulárna a učebnicová reforma, vytvoriť sieť regionálnych centier na podporu učiteľov (RCPU) ,ktorých cieľom bude:

  1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania.
  2. Podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.
  3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Bližšie informácie sú uvedené v priložených dokumentoch, otázky môžete smerovať na rc@minedu.sk.

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásilo 1. kolo Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie (podrobnosti).

Metódy vyučovania, ktoré som doteraz používala, som sama cítila na sebe, že už mi nestačia a že potrebujem sa posunúť aj ja, aby som mohla posúvať žiakov.
Adriana Bočková
mentorovaná učiteľka
Osobne som veľmi rada, že sme sa zapojili do tohto projektu, pretože doba je iná a menia sa nielen deti. Musíme sa tomu prispôsobiť aj my. Systém vzdelávania v školách by mali ísť možno trošku atraktívnejšou novšou formou. A myslím, že tento projekt je práve v tom jedinečný.
Dana Brezňanová
riaditeľka ZŠ A. Dubčeka v Martine
Učitelia na našej škole si mentoring chvália, cítia podporu individuálneho prístupu pri zavádzaní moderných foriem.
Renáta Mračková
riaditeľka ZŠ a MŠ Hurbanova v Martine
Otvorte svoje školy, otvorte školy, mentoringu, otvorte školy mentorom a možno otvorte sa pre spoluprácu aj s inými školami. Je to obohacujúce pre všetkých.
Jozef Sopoliga
riaditeľ Spojenej evanjelickej školy v Martine a zriaďovateľ Regionáneho centra podpory učiteľov v Martine

Zoznam kontaktov RCPU

Organizácia/škola Okres Webstránka Sociálne siete
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Martin, Turčianske Teplice https://www.rcpumt.sk/ https://www.facebook.com/rcputuriec
Indícia, n.o., Rovniankova 15, Bratislava Bratislava I. až V. https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/rcpu  
Indícia, n.o., Rovniankova 15, Bratislava Malacky, Pezinok, Senec https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/rcpu  
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava Trnava https://zs.besst.sk/sk/regionalne-centrum-podpory-ucitelov  
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, Košice Košice I. – IV., Košice a okolie https://www.upjs.sk/rcpu/  
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, Košice Košice a okolie https://www.upjs.sk/rcpu/  
OZ Felix, Aloisa Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, Ružomberok https://regionalnecentrumliptov.wordpress.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083083909499
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3,
Bratislava
Banská Bystrica, Brezno https://www.nds.sk/vsetky-clanky/ucitelia-pre-21-storocie-do-regionalneho-centra-v-banskej-bystrici-hladame-desat-mentorov/  
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava Rožňava  https://www.roznava.sk/regionalne-centrum-podpory-ucitelov–rcpu https://www.facebook.com/Region%C3%A1lne-centrum-podpory-u%C4%8Dite%C4%BEov-Ro%C5%BE%C5%88ava-110805134959721
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže,
Ústie nad Priehradou 41, Trstená
Dolný Kubín, Námestovo,
Tvrdošín
https://www.ozviac.sk/event/hladame-mentorov-do-noveho-centra  
Základná škola Jana Amosa Komenského,
Komenského 652/50, Púchov
Ilava, Považská Bystrica, Púchov https://zskompv.edupage.org/a/regionalne-centrum-podpory-ucitelov-povazie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1OSZzdWJwYWdlPTE%3D  
Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní Michalovce, Sobrance http://www.centrumtilia.sk/formular/  
Základná škola s materskou školou, Lučenec Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár https://zsbratlc.webnode.sk/regionalne-centrum-podpory-ucitelov/  
Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o., Zlievareňská 36, Komárno Komárno http://iiv.sk/sk/mentorske-centrum/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083347180725
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra Nitra, Zlaté Moravce   https://www.facebook.com/photo/?fbid=365415012292722&set=a.215711530596405
EduPoint – regionálne projekty, Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom Trenčín, Bánovce nad Bebravou    

Súbory na stiahnutie

Aktuálne informácie