Pozvánka

Seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov

(učiteľov ZŠ, ŠZŠ a ŠMŠ, vychovávateľov a špeciálnych pedagógov)

ODBORNÁ POMOC PRI TVORBE ATESTAČNEJ PRÁCE

na prvú a druhú atestáciu

 

Cieľom seminára je pomoc OZ a PZ pri:

·         stanovení odborno-metodického problému z praxe,

·         výbere témy atestačnej práce v súlade s tematickým okruhom,

·         zostavení štruktúry atestačnej práce,

·         orientácii v odbornej literatúre súvisiacej so zvolenou problematikou,

·         stanovení cieľov a výbere stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti a odbornej činnosti,

·         spracovaní štruktúry intervenčných postupov,

·         výbere vhodných diagnostických metód a spracovaní komparácie výsledkov,

·         spracovaní reflexie a sebareflexie ako súčasti záverov atestačnej práce.

 

Lektor: PaedDr. Jana Verešová, PhD.                    

Dátum: 21. – 23. 9. 2018

Miesto: Hotel Hviezda Dudince

Cena seminára je:  129,- €

Číslo účtu: SK30 1100 0000 0029 4202 1410 (financie je potrebné poslať na účet najneskôr 10.9.2018)

Cena semináru zahŕňa ubytovanie, stravu, prenájom konferenčnej sály, prednášky, workshop a konzultácie k atestačným prácam. Bonus – bazén neobmedzene, wellness každý deň v čase 19:00 – 21:00, 1x Coffee Voucher, 1 x 20 min. škoricový alebo čokoládový zábal, minigolf.


Váš záujem o akciu napíšte na mail: office@vzdelavanie21.sk
Program podujatia bude zaslaný prihláseným účastníkom.


Vzdelávanie21 a Historické múzeum SNM v Bratislave 


organizovalo 

METODICKÝ DEŇ

spojený s výstavou 

100 ROKOV OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

ČESKO-SLOVENSKÁ/SLOVENSKO-ČESKÁ VÝSTAVA

10.5.2018 o 13.00

Bratislavský hrad, 2. poschodie

 

Okrem politických dejín výstava prostredníctvom jednotlivých tém predstavuje každodenný život ľudí v Československu; vývoj dopravy, obchodu, budovanie sídlisk, ako trávili voľný čas, ako fungovali média a propaganda či ozbrojené sily.

Na výstave nájdete reprezentatívne umelecké a literárne diela, modely stavieb, výrobky značky MADE IN CZECHOSLOVAKIA, ocenenia úspechov reprezentantov Československa v oblasti vedy, kultúry a športu.

 

ČESKO-SLOVENSKÁ/SLOVENSKO-ČESKÁ VÝSTAVA komplexne predstavuje obdobie od 1918 do1993

Prvýkrát v histórii je možné vidieť súbor originálnych dokumentov, ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa.

Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráže a tzv. Protokolu Hácha – Hitler, Pittsburskej dohody a československých ratifikácii zmlúv z Versailles, Saint Germain a Trianonu.

Program:

-         Prehliadka výstavy s kurátormi výstavy

-         Workshop

-             

Kurz je ukončený Napíšeme spolu atestačnú prácu

V dňoch 4.- 6. máj 2018 v Hoteli Hviezda Dudince sa uskutočnil kurz, na ktorom sa účastníci naučili:

·         stanoviť odborno-metodický problém,

·         vybrať správnu tému atestačnej práce,

·         zostaviť štruktúr atestačnej práce,

·         orientovať sa  v odbornej literatúre,

·         stanoviť si  ciele  výchovy a vzdelávania,

·         vybrať vhodné stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti,

·         spracovať reflexiu a sebareflexiu.  

Tešíme sa z veľkého záujmu a z dobre napísaných atestačných prác. Našim cieľom je zvyšovať úroveň pedagogických a odborných zamestnancov a vychádzať im v ústrety podľa ich požiadaviek.  Ich spokojnosť je našou odmenou. 

Ďalšie kurzy pripravujeme. 


Prírodovedné bádanie v Národnom parku 

Donau Auen 

sa uskutočnilo v dňoch 11. a 18. 4.  2018       


1.       V zámku Orth an der Donau sme si  pozreli výstavu o Národnom parku Donau Auen. Barokové divadlo – vznik lužného lesa, ortofotomapa oblasti Dunajské lužné lesy na Slovensku a v Rakúsku. 

2.       Na zámockom ostrove si vyskúšali konkrétne bádateľské činnosti, ktoré sa dajú realizovať so žiakmi na exkurzii v tejto oblasti, prípadne sa niektoré námety dajú preniesť aj do vyučovania v škole. Orth an der Donau je 35 km od Bratislavy, k dispozícii sú aj slovenskí sprievodcovia. Najväčšou atrakciou zámockého ostrova je podvodná bádateľňa.

3.       V Marcheggu sme si  pozrieli najväčšiu bocianiu kolóniu na stromoch v strednej Európe.

4.       V zámku Schlosshof sme získali informácie  o nových expozíciách a vzdelávacích aktivitách pre školy. 

2 % z dane 

Môžete nám darovať 2% dane, ktoré môžeme použiť pri exkurziách pedagógov, na vzdelávacie akcie  a realizáciu zaujímavých stretnutí s pedagógmi. 
Sme zapísaní v registri určených právnických osôb  ako prijímatelia 2% z dane.

Názov: Vzdelávanie21

adresa: Bučinová 18, 821 07
Náš účet: Tatrabanka SK30 1100 0000 0029 4202 1410 

IČO: 50148460
Ďakujeme a tešíme sa na spoločné akcie. 


Vzdelávanie21, vydavateľstvo Patria1
a časopis Rodina a škola 

 vyhlasujú 1. ročník súťaže pre žiacke kolektívy a pedagógov 

pod názvom 

      OBJAVUJEME SLOVENSKO     
 (žiaci píšu učebnicu vlastivedy)

Účasť v súťaži: súťaže sa môžu zúčastniť kolektívy alebo jednotlivci – žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ pod vedením svojich učiteľov. Do súťaže budú zasielať e-mailom spracované materiály v pdf formáte + foto alebo video.

Rozsah písaného textu 2 - 4 strany formát A4.

Adresa na zasielanie

www.office@vzdelavanie21.sk

Štruktúra príspevku bude  podľa učebnice Vlastiveda pre 4. ročník, vydavateľstvo Patria I., s.r.o. rok vydania 2018, autori: M. Nogová a kol.

Súťažný príspevok bude obsahovať názov miesta, kam žiaci pozývajú svojich spolužiakov na expedíciu vo svojom regióne. Podľa toho bude mať názov aj expedícia.

V súťažnom materiáli bude uvedené:

1.  Zdôvodniť, prečo práve toto miesto odporúčame svojim rovesníkom z iných regiónov Slovenska navštíviť, čo je na ňom zaujímavé, čo sa na vybranom mieste dá objavovať alebo skúmať.

2.  Určiť, kde sa miesto nachádza podľa mapy.

3. Vytvoriť opis miesta spolu s fotografiou alebo videom.

Cieľ súťaže: všímať si  svoje okolie, vedieť vyhodnotiť zaujímavé časti svojho regiónu, objavovať zaujímavosti, chcieť  sa zahrať na sprievodcov a predstaviť, čo môžu spolužiaci z iných častí Slovenska navštíviť. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju a orientovať sa na nej.

Vyhodnotenie a ocenenie súťažiacich: Víťaza, resp. viacero kolektívov a ich pedagógov, ktorí pripravia zaujímavé expedície do svojich regiónov odmeníme exkurziou do vybraného miesta na Slovenska, naučíme ako robiť videa na youtube, odmeníme knihami a ďalšími zaujímavými cenami.

Zo všetkých materiálov, ktoré získame zo škôl, vytvoríme školskú vlastivedu, ktorej autormi budú žiaci so svojimi pedagógmi.

Viac informácií bude na www.vzdelavanie21.sk a v časopise Rodina a škola

Samotná súťaž začne od septembra 2018, keď budú na škole učebnice Vlastiveda pre 4. ročník. Dovtedy je možné pripravovať si materiál, fotky, videá. Už teraz je možné sa aj prihlásiť a s prihlásenýmii školami budeme komunikovať a zasielať im materiály.

Od januára do septembra budeme v časopise Rodina a škola a na webovej stránke www.vzdelavanie21.sk uverejňovať materiály k súťaži.  

Pre súťažný príspevok je možné sa inšpirovať učebnicou Vlastiveda pre 4.ročník, ktorú pripravuje vydavateľstvo Patria, spol. s r.o., vyšla úspešne z verejnej súťaže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Učebnica má motto: TOTO JE MOJA UČEBNICA O SLOVENSKU A TEŠÍM SA NA EXPEDÍCIE PO SLOVENSKU.

prihlásiť sa môžete cez google formulár 

https://goo.gl/forms/XPy46pVADQuGwmQd2

alebo na mailovú adresu: office@vzdelavanie21.sk


NOVINKY ZO SVETA VZDELÁVANIA

Informácia o seminári k učebniciam
vlastivedy pre základné školy

Vydavateľstvo PATRIA1

Semináre sa uskutočnili od 9.1.2018 do 12.1.2018 v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre a Žiline. 
Na seminári sme predstavili najmä učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, jej koncepciu. 
ďakujeme pedagógom za podnetné pripomienky, ktoré pomôžu vylepšiť učebnicu. 
Tešíme sa na ďalšie spoločné semináre.

Nová učebnica Vlastiveda pre 4. ročník
 

Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ, ktorú pripravuje vydavateľstvo Patria, spol. s r.o., vyšla úspešne z verejnej súťaže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Učebnica má motto: TOTO JE MOJA UČEBNICA O SLOVENSKU A TEŠÍM SA NA EXPEDÍCIE PO SLOVENSKU.

Je koncipovaná ako pracovná učebnica, akceptuje myšlienku aktívneho učenia sa žiakom.

Autori učebnice: Mária Nogová a kol. 

http://www.patria1.sk/

„Toto je moja učebnica o Slovensku“ znamená, že zo strany žiaka ide o jeho poznávanie danej témy a rozvíjanie kľúčových kompetencií. Takto koncipovaná pracovná učebnica podporuje nové trendy vzdelávania, individuálne učenie, objavné vyučovanie, objektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie.

Hlavné koncepčné prvky, ktorými sa snažíme dosiahnuť hlavnú myšlienku aktívneho učenia sa:

1.     Je písaná v prvej osobe jednotného čísla tak, aby žiak mohol povedať: je to moja učebnica, ja rozmýšľam nad textom, mám otázky, chcem vedieť, spýtam sa, zapíšem, vymyslím príbeh, odfotím, nakreslím mapku zastávok expedície

2.     Využitie nových technológii bude realizované v učebnici prostredníctvom QR kódu, ktorý prepája textovú učebnicu s videom, čím sa učebnica stáva interaktívnou. 

3.     Učebnica podporuje objavovanie a bádanie. Ponúka úlohy, ktoré vedú žiaka k formulovaniu otázok, ktoré by položil vedcom, 

4.     V učebnici budú aj návrhy na projekt, ktoré môže realizovať celá trieda

5.  Úlohy sú zamerané na učebné štýly podľa Howarda Gardnera Náročnosť úloh zodpovedá jednotlivým úrovniam revidovanej Bloomovej taxonómie, najmä na tvorivosť, hodnotenie, analýzu.

6.     Deduktívny aj induktívny spôsob vyučovania

V jednotlivých témach sa strieda deduktívny aj induktívny spôsob vyučovania. 

7.     Obrázky sú využívané ako realistické fotky s komentármi.

8.     Texty a úlohy rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, čítanie súvislých textov, ale aj nesúvislých s tvorbou grafov na základe výsledkov z ankety. Zároveň rozvíjajú aj matematickú a prírodovednú gramotnosť prostredníctvom pokusov.

9.     V učebnici sú odkazy na webové stránky, sú uvedené možnosti prepojenia s videom, webové stránky na satelitné mapy cez Google Earth

10.  Motivácia je realizovaná v závere každej témy tak, že pozýva žiakov riešiť nejaký problém na ďalšiu hodinu a


METODICKÝ DEŇ PRE PEDAGÓGOV

100 ROKOV OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Uskutočnil sa 30.11.2017  14.00 h -17.00 h na Bratislavskom hrade
Program
1. Projekt 100 rokov Československa v našej škole. Rozprávame rodinné príbehy - informácie o súťaži, do ktorej sa môžu zapojiť školy. 
2. Školy ako súčasť projektu. Ako je možné prepojiť predmety z minulosti do súčasného života vo vyučovaní. Workshop modelovej súťaže. 
3. Komentovaná prehliadka výstavy REKLAMA A OBCHOD 1918-1948 s autormi výstavy.
IMG_20171130_150214jpg
IMG_20171130_151628jpg

Nové

Získali sme grant Hlavného mesta Bratislava z grantového systému ARS BRATISLAVENSIS s témou 

QUESTING V BRATISLAVE 

Tešíme sa v januári na pedagógov pri hľadaní pokladu na zaujímavých miestach Bratislavy.

Vzdelávanie21 finančne podporilo vydanie publikácie 

                                           

       Mária Terézia a Bratislava

TLAČOVÁ SPRÁVA 

môžete si ju prečítať v časti Mária Terézia 1717-2017


Uskutočnil sa 

28.11. 2017


SEMINÁR

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A EURÓPSKE NARIADENIE GDPR


Európske nariadenie  o ochrane osobných údajov začne platiť od 25.5.2018 vo všetkých členských štátoch EÚ. 

Viac k tejto téme nájdete v archíve 

Odborná pomoc pri tvorbe atestačnej práce

 26.11.2017 sa ukončil 
Trojdňový seminár pre pedagogických zamestnancov

  • učitelia materských škôl 
  • vychovávatelia 
  • špeciálni pedagógovia

Seminár bol zameraný na celý proces tvorby atestačnej práce. Učitelia  sa naučili ako  napísať dobrú atestačnú prácu pod vedením skúsených lektorov.Snmka1JPG

Seminár 23.10.2017 Mária Terézia a Bratislavský hrad  v rámci riešeného projektu: Mária Terézia 1717-2017 
MT1jpg


Ukončené 

Seminár pre pedagogických zamestnancov (vychovávateľov a špeciálnych pedagógov) a odborných zamestnancov s názvom

ODBORNÁ POMOC PRI TVORBE ATESTAČNEJ PRÁCE


20. - 22. október 2017
Miesto Hotel Eminent, Zlaté Moravce

Zúčastnilo sa 37 pedagógov 

AKTUÁLNE RIEŠENÉ GRANTY

Objavujme Bratislavu

Projekt podporený Grantovým programom Ars Bratislavensis


Mária Terézia

Projekt podporený Grantovým programom Ars Bratislavensis

Cieľom projektu je  vytvorenie portfólia metodických materiálov k osobnosti Márie Terézie, využiteľných pri práci s pedagógmi, žiakmi a rodičmi. Na projekte spolupracujeme s Historickým múzeom SNM.

V októbri 2017 zorganizujeme spolu s Historickým múzeom SNM metodický deň pre učiteľov na tému: Bratislava a Mária Terézia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.