Plány realizácie zmien

Jún 2021
 • Vytvorenie Hlavnej koordinačnej skupiny
 • Vznik ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie
 • Odborné komisie (napr. komisia pre tvorbu didaktických prostriedkov)
December 2021
 • Zverejnenie dokumentu Úvod do kurikula základného vzdelávania
Január - Február 2022
 • Verejné konzultácie a zapracovanie pripomienok. Finálne spracovanie dokumentu
 • Úvod do kurikula základného vzdelávania
Február 2022
 • Zverejnenie finálneho dokumentu

 • Úvod do kurikula základného vzdelávania

Január – Jún 2022
 • Práca na podporných online platformách, katalógu inovácií a ďalších katalógoch
 • Rozpracovanie vzdelávacích oblastí do jednotlivých vzdelávacích cyklov na úrovni cieľov vzdelávacej oblasti a v prepojenosti s ďalšími cyklami (gradácia), očakávaných učebných výstupov, vlastného vzdelávacieho obsahu so statusom základného učiva, požiadaviek na učebné prostredie a príležitostí pre interdisciplinárne prepájanie vzdelávacích oblastí a ich vzájomnú koordináciu
 • Konzultačné procesy v rámci podporného projektu z EK a Svetovej banky
2021 – 2022
 • Koordinácia a príprava didaktických prostriedkov pre prvý cyklus základného vzdelávania
2022
 • Budovanie kapacít podpory škôl na krajskej úrovni Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a okresnej úrovni, kde z celkového počtu 40 vznikne prvých 16 centier Regionálnych centier podpory učiteľov
 • Priebežné konzultácie s odbornou verejnosťou k stavu rozpracovania štátneho vzdelávacieho programu
December 2022
 • Predfinálna verzia štátneho vzdelávacieho programu
 • Tvorba mapy podporných materiálov pre školy
 • Verejná konzultácia Projektu nového kurikula v cykloch
 • Príprava zmeny systému testovania žiakov
2023
 • Verejná konzultácia príloh Projektu nového kurikula v cykloch (vzdelávacie štandardy)
 • Schválenie nového štátneho vzdelávacieho programu 
 • Priebežné konzultácie a webináre pre zástupcov vydavateľstiev učebníc
 • Zmeny v učiteľských študijných programoch
 • Programy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov
September 2023
 • Prvé školy na dobrovoľnej báze zavádzajú nový štátny vzdelávací program (cca 30 škôl)
 • Podpora škôl z krajských pracovísk NIVaM a z Regionálnych centier podpory učiteľov 
 • Otvorenie ďalších Regionálnych centier podpory učiteľov
2024 - 2025
 • Podpora škôl z krajských pracovísk NIVaM a z Regionálnych centier podpory učiteľov  
 • Postupné otváranie ďalších Regionálnych centier podpory učiteľov, ktorých má byť celkom 40
 • Príprava učiteľov a škôl na zmenu
 • Vydanie metodických podporných materiálov pre školy (sprievodcovia)
September 2026
 • Predpokladaná plošná implementácia nového štátneho vzdelávacieho programu
2032 - 2035
 • Najkratší možný horizont preukázania populačného zlepšenia výsledkov vzdelávania na základe plne funkčného systému je približne 10 rokov

Pozrite si podrobné plány realizácie s popísanými krokmi a kľúčovými termínmi. Plány realizácie sú rozpísané s ohľadom na tri najdôležitejšie cieľové skupiny, ktorých sa týkajú kurikulárne zmeny. Na nasledujúcich odkazoch nájdete PDF súbory s plánmi. Pre otvorenie stačí kliknúť. 

Nižšie nájdete PDF súbory s plánmi realizácie upravené pre prehliadanie návštevníkom so zrakovým znevýhodnením.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku