Podpora v regiónoch

Analýzy predchádzajúcich zmien na úrovni škôl, ako aj realizovaných úspešných školských reforiem vo svete poukázali na nevyhnutnosť podpory pre učiteľov pri zavádzaní očakávaných zmien do pedagogickej praxe. Ťažisko aktivít ministerstva, jeho priamo riadených organizácií a ďalších partnerov z mimovládneho, verejného a samosprávneho sektora bude práve preto v poskytovaní širokej podpory pre školy a učiteľov. V tom sa bude táto pripravovaná zmena vo vzdelávaní zásadným spôsobom odlišovať od tých, ktoré už boli v minulosti realizované.

Podpora pedagogickej komunity bude prebiehať vo viacerých rovinách.

Podpora prípravných materiálov

Podpora v oblasti prípravných materiálov, ktoré sa zameriavajú na organizáciu vyučovania pre vzdelávacie oblasti v jednotlivých vzdelávacích cykloch, na spôsoby hodnotenia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, ale aj na tvorbu didaktických prostriedkov. Tieto materiály predstavujú priame doplnky štátneho vzdelávacieho programu. Bude sa budovať komplexná online platforma kurikulárnych materiálov.

Regionálne centrá podpory učiteľov

Vybudovanie siete 40 regionálnych centier mentorov na podporu pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré budú poskytovať mentoring a na mieru šité vzdelávanie pre konkrétne školy. Jedno centrum bude mať na starosti 2 okresy.

Stredný článok metodického usmerňovania – Krajské pracoviská NIVAM

Vytvorenie stredného článku metodického usmerňovania a podpory škôl (Krajské pracoviská Národného inštitútu vzdelávania a mládeže), ktorý bude podporovať prevod kurikula zo štátnej úrovne na úroveň jednotlivých škôl.

Pracoviská sa budú zameriavať na vzdelávanie učiteľov a celých kolektívov škôl v oblasti zmien v obsahu a formách vzdelávania na základných školách a priamu metodickú podporu škôl. V konkrétnych číslach pôjde o 8 krajských pracovísk + 1 pracovisko v Komárne, ktoré bude zabezpečovať podporu pre segment národnostného školstva.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku