Poradné orgány

Zmeny v obsahu a forme vzdelávania budú postavené na princípe participatívnosti. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (do 1.7.2022 pod názvom Štátny pedagogický ústav) preto vytvoril nové ústredné kurikulárne komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie. Riadiť a koordinovať ich bude Hlavná koordinačná skupina a zriadený bol aj Žiacky poradný výbor, ktorý žiakom a žiačkam umožní reagovať na pripravované zmeny.

Sledujte priebeh prác v jednotlivých pracovných skupinách vzdelávacích oblastí

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku