Vzdelávanie
pre 21. storočie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje online diskusie, kde členovia a členky užších pracovných tímov nového štátneho vzdelávacieho programu predstavia najzásadnejšie zmeny v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. Podujatia sa uskutočnia v druhej polovici apríla.

Harmonogram online diskusií, prihlasovací formulár a formulár na zasielanie otázok nájdete na podstránke. 

Aktuality

Newsletter

Ako prebieha proces zmien? Ako bude vyzerať vyučovanie na základných školách? Odoberajte najnovšie správy o kurikulárnej reforme.

Prečo je dôležitá reforma obsahu a formy vzdelávania?

Dlhoročné domáce aj medzinárodné analýzy, výskumy a porovnania nám ukazujú, že zmeny v obsahu a forme vzdelávania sú na Slovensku nevyhnutné. Pandemická situácia túto skutočnosť potvrdila a naplno odkryla slabé miesta vzdelávacieho systému, o ktorých roky diskutujú analytici, odborníci aj ľudia z praxe.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) a so zapojením odbornej verejnosti pracujú na návrhu zmeny kurikula základných škôl.

„Vzdelávanie pre 21. storočie“ je názov jedného z komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR. Hlavným cieľom je poskytnúť žiakom vzdelanie prispôsobené súčasnej spoločnosti. 

Všeobecným cieľom zmien je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti. Súčasťou komponentu je:

  • Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma)
  • Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby (zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov

Pozrite si, čo hovoria o zmenách známe osobnosti

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku