Predstavujeme vám Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania po zapracovaní pripomienok

Štátny pedagogický ústav obdržal v konzultačnom procese celkom 370 podnetov. 200 vstupov bolo vyhodnotených ako pripomienky k samotným predloženým dokumentom a z nich sa 147 buď priamo zapracovalo do znenia samotných pripomienkových dokumentov alebo budú zohľadnené pri príprave ďalších kurikulárnych dokumentov.
Členovia a členky komisií pre vzdelávacie oblasti už pracujú na tvorbe vzdelávacích štandardov. Viac informácií nájdete v tlačovej správe: B. Gröhling: Do reformy vzdelávania sa zapojili po prvýkrát okrem učiteľov aj žiaci a rodičia – Vzdelavanie21

Čo prinesú zmeny v obsahu a forme vzdelávania?

Presun ťažiska vzdelávania z odovzdávania vedomostí na rozvoj spôsobilostí žiakov

Zvýšenie citlivosti a možnosti prispôsobenia školských vzdelávacích programov podľa individuálnych potrieb a možnosti žiakov

Prispôsobenie cieľov a obsahu vzdelávania súčasným spoločenským výzvam a potrebám

Zmeny v obsahu a forme vzdelávania

Dlhoročné domáce aj medzinárodné analýzy, výskumy a porovnania nám ukazujú, že zmeny v obsahu a forme vzdelávania sú na Slovensku nevyhnutné. Pandemická situácia túto skutočnosť potvrdila a naplno odkryla slabé miesta vzdelávacieho systému, o ktorých roky diskutujú analytici, odborníci aj ľudia z praxe.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) a zapojením odbornej verejnosti pracujú na návrhu zmeny kurikula základných škôl. „Vzdelávanie pre 21. storočie“ je názov jednej súčasti Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti SR schválenom Európskou komisiou, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť žiakom vzdelanie prispôsobené súčasnej spoločnosti. Všeobecným cieľom je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti. Súčasťou komponentu je:

  • Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma)
  • Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby (zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov

Hlavnými piliermi pri tvorbe zmien vo vzdelávaní budú podpora škôl a učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí aj citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia žiakov. Proces prípravy v týchto dňoch začína zapojením širokej odbornej verejnosti a bude trvať niekoľko rokov. Bude transparentný, postupný a predvídateľný, podľa vopred schváleného a zverejneného harmonogramu. V najbližšom období tak nebude pre základné školy predstavovať žiadne zmeny v obsahu a forme vzdelávania.

Nové kurikulum pre základné školy bude vznikať na participatívnom princípe, so zapojením odborníkov a ľudí z praxe. Pripravené by malo byť koncom roka 2022. Nasledovať sa začnú pripravovať podporné materiály pre školy a nové učebnice. Prvé školy, ktoré budú chcieť na dobrovoľnej báze implementovať nový vzdelávací program, tak budú môcť urobiť v školskom roku 2023/24. Následne sa bude posilňovať podpora a vzdelávanie pre učiteľov tak, aby od školského roka 2026/27 boli všetky základné školy pripravené na zavádzanie nového obsahu a foriem vzdelávania. Prví absolventi nového vzdelávacieho programu pre základné školy ukončia na celom území Slovenska vzdelávanie v roku 2035.

Pre rýchlu orientáciu

Princípy zmien v obsahu a forme vzdelávania

Pozrite si záznamy z prvého stretnutia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie