Prezentácie z infoseminárov NIVaM 2023

Prezentácia bola súčasťou infoseminárov, ktoré Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizoval v máji a júni 2023. Ich cieľom bolo priblížiť kurikulárne zmeny a implementačný proces odbornej pedagogickej verejnosti. O informačných seminároch v regiónoch sme informovali v tomto článku: Pripravované zmeny v škole predstavíme učiteľom v každom okrese – Vzdelávanie 21. storočia 

Denisa Šukolová: Implementačné kroky kurikulárnych zmien

• Implementácia nového ŠVP bude postupná. Nezačíname tzv. tvrdým štartom, plošné zavedenie nového štátneho vzdelávacieho programu je plánované až na školský rok 2026/2027.

• Školy môžu vstúpiť do zmien skôr a získať podporu.

• Zameriame sa na vytváranie komunít a vzájomné učenie sa.

• Plánujeme monitorovanie a meranie výsledkov implementácie.

• Regionálne centrá podpory učiteľov budú poskytovať pomoc pri tvorbe vzdelávacích programov.

• Učitelia budú absolvovať inovačné vzdelávanie.

• Tvorba sprievodcov a materiálov pre školské kolektívy.

• Virtuálne komunity budú slúžiť na zdieľanie informácií a riešení.

• Príprava nových učebníc prebieha s mnohými relevantnými a zainteresovanými stranami.

Všetky postupne nazbierané skúsenosti by sme chceli vzájomne zdieľať, vytvárať platformy pre sieťovanie škôl.

• Všetky zavádzané zmeny budeme postupne sledovať tak, aby sme požiadavky a kritériá v prípade potreby mohli priebežne aktualizovať.

• Vytvárame kritériá pre hodnotenie vzdelávacích programov.

• Nový ŠVP bude bude flexibilný a pripravený na implementáciu nevyhnutných zmien.

Petra Fridrichová: Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania

• Školy, učitelia a žiaci sa stretli s náročnými výzvami kvôli pandémii, keď sa museli prispôsobiť online vzdelávaniu.

• Kritika smerovaná k štátnym vzdelávacím programom ukazuje, že tieto programy nie vždy zohľadňujú rozmanité potreby žiakov.

• Digitálna generácia detí má jednoduchý prístup k informáciám a potrebuje vzdelanie, ktoré ju pripraví na život v online prostredí.

• Vzdelávanie by malo zohľadňovať rýchly vedecký a technologický pokrok a pripravovať žiakov na budúcnosť, ktorá nie je úplne známa.

• Zamestnávatelia hľadajú absolventov so schopnosťou učiť sa, byť motivovanými, pracovať v tíme a efektívne komunikovať.

• Výsledky medzinárodných testovaní ukazujú podpriemerné výsledky žiakov voči iným krajinám.

• Učebné obsahy často obsahujú duplicitné informácie a informácie, ktoré spolu nesúvisia, čo môže zmenšiť motiváciu žiakov.

• Komplexné základy vzdelávania môžeme v podstate rozdeliť na 3 základné ciele. Tieto ciele zahŕňajú:

  1. Rozvíjať gramotnosť: Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby žiaci získali solídne základy v oblasti jazykovej a komunikačnej gramotnosti. To zahŕňa rozvoj jazykových zručností v slovenskom jazyku, materinských jazykoch, slovenčine ako druhom jazyku a cudzích jazykoch. Okrem toho je dôležitá aj matematická gramotnosť, ktorá sa rozvíja v rámci matematiky, informatiky a prírodovedných vied.

  2. Formovať hodnotovo kultúrny rámec žiakov: Druhým cieľom je vytvorenie hodnotového kultúrneho rámca pre žiakov, čo zahŕňa učenie dejepisu, náuky o spoločnosti, geografie a etiky s náboženskou výchovou. Cieľom je rozvíjať spoločensko-vednú gramotnosť a približovať žiakom kultúru, spoločnosť a svet práce.

  3. Vytvárať predpoklady pre ďalší rozvoj: Tretím cieľom je vytvoriť predpoklady pre neustály rozvoj žiakov. To zahŕňa technickú a profesijnú gramotnosť, zdravotnú gramotnosť, pohybovú gramotnosť a umeleckú gramotnosť. Tieto ciele majú motivovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu a učeniu sa.

• Dané ciele nie sú izolované, a dôležitým faktorom pri ich dosahovaní je aj kultúra a étos školy. Okrem toho sa tieto ciele musia dosahovať nielen v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí, ale aj cez prierezové gramotnosti a spôsobilosti, a to v spolupráci s externým prostredím a neformálnym vzdelávaním.

• Celkovým cieľom je, aby školstvo bolo komplexné a flexibilné, pričom sa berú do úvahy individuálne potreby žiakov.

• Cykly vzdelávania zabezpečujú plynulý prechod medzi primárnym a nižším stredným vzdelávaním a umožňujú prispôsobiť vzdelávanie potrebám a schopnostiam žiakov.

Ďalšie videá o zmenách vo vzdelávacích oblastiach

Zaujímajú vás zmeny v jednotlivých vzdelávacích oblastiach? Pozrite si záznamy online diskusií s autormi nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Diskusie realizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže v apríli 2023 po schválení ŠVP ministrom školstva.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku