Čo prinesú zmeny?

Školám

Je to predovšetkým možnosť prispôsobiť vzdelávanie reálnym potrebám a možnostiam školy vo vzťahu ku konkrétnym žiakom, ktorí ju navštevujú. Ide vlastne o zvýšenie autonómie škôl pri určovaní obsahu vzdelávania, vzdelávacích foriem a metód pedagogickej práce. Iste, pôjde aj o novú prípravu školských vzdelávacích programov, ktoré však naozaj vyjadria podstatu chodu školy ako komplexnej inštitúcie a nebudú len formálnymi mŕtvymi dokumentmi.

Učiteľom

Učitelia si budú môcť určiť tempo pri vyučovaní, ktoré bude zodpovedať potenciálu ich žiakov. Tým, že sa odstráni príliš detailné vymedzenie obsahu vzdelávania v niektorých predmetoch, učiteľom aj školám sa otvorí možnosť pružnejšej organizácie vzdelávania (napr. blokové vyučovanie) a využívania rozmanitých vzdelávacích foriem a metód ako sú napríklad aktívne učenie sa žiakov, experimentovanie, objavovanie a diskusie medzi žiakmi. Reforma prinesie väčší súlad a konzistenciu medzi vyučovacími predmetmi a vzdelávacími oblasťami. Učitelia na prírodovedných predmetoch sa preto budú môcť spoľahnúť, že žiaci si už na matematike osvojili potrebné operácie, ktoré môžu využiť vo vzorcoch napríklad na fyzike. Učiteľov tiež čakajú moderné učebnice pripravené v súlade s ideami reformy, budú vyhradené finančné prostriedky na obnovu učebnicového fondu (vrátane digitálnej verzie učebníc). Poradenstvo pri zmenách v obsahu vzdelávania a zavádzaní nových metód a foriem výuky budú poskytovať krajské centrá metodickej podpory a regionálne centrá podpory učiteľov, kde bude pôsobiť tím mentorov. 

Žiakom

Nové kurikulum žiakom napomôže rozumieť zmyslu vzdelania pre nich samých. Aby nemali pocit, že vzdelávanie je zbytočné a nerozumejú tomu, čo a prečo sa majú učiť. Obsah vzdelávania lepšie zohľadní ich schopnosti a učebné tempo. Prostredníctvom nového kurikula dostanú žiaci obsah vzdelávania zodpovedajúci požiadavkám a výzvam 21. storočia, ktorý ich pripraví na ďalšie štúdium, na budúci osobný aj pracovný život. Osvoja si nielen rozmanité poznatky, ale aj stratégie pre efektívne učenie sa.

Vďaka prepojeniu obsahu vzdelávania s reálnymi životnými situáciami a rozvoju komplexných spôsobilostí namiesto memorovania budú žiaci lepšie rozumieť zmyslu školského učenia a zvýši sa ich motivácia. Na základe rešpektovania ich jedinečnosti, osobného tempa a záujmov, a teda väčšej personalizácie vzdelávania sa zvýši aj ich vnútorná motivácia a pocit šťastia v škole. Súčasťou obsahu vzdelávania budú aj témy zamerané na duševné zdravie a wellbeing žiakov.

Rodičom

Digitálne zručnosti tvoria základ pre úspešné uplatnenie na trhu práce. Cieľom zmien je, aby škola dala každému dieťaťu možnosť vzdelávať sa s využitím najmodernejších technológií. Deti milujú zážitky a prostredníctvom nich si aj veci najlepšie zapamätajú. Spoznať svet sa dá aj vďaka objavom, experimentom a vlastnej skúsenosti. Aj toto prináša zmena v spôsobe rozvoja potenciálu každého žiaka. Zmeny nastanú aj v tom, že deti dostanú oveľa viac priestoru a možností pre aktívne trávenie času počas školy. Zásady zdravej životospráv sa stanú súčasťou tém učiva na rôznych predmetoch.

Moderné školské štandardy Vzdelávania 21. storočia pripravia deti premýšľať a konať na základe získaných vedomostí a znalostí. Zníži sa kvantita učiva v prospech zvýšenia kvality učiva. Škola bude miestom, ktoré pripraví deti aj na nástrahy virtuálneho sveta. Naučí ich ako sa majú bezpečne a zodpovedne pohybovať v digitálnom prostredí. Zmena smeruje k zvýšeniu sebadôvery deti, čo prispeje aj k prevencii šikany.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku