Zmeny vo vzdelávacích oblastiach – záznamy z online diskusií

Zdravie a pohyb

Človek a spoločnosť

Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra, Jazyky národnostných menšín

Umenie a kultúra - Hudobná výchova

Matematika a práca s informáciami - Informatika

Umenie a kultúra - Výtvarná výchova

Človek a svet práce

Človek a príroda

Jazyk a komunikácia - Cudzí jazyk

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a slovenská literatúra

Matematika a práca s informáciami - matematika

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku