Zmeny vo vzdelávacích oblastiach – záznamy z online diskusií

Zdravie a pohyb

• Koncept aktívnej školy: predstavujeme koncept aktívnej školy a snahu o zlepšenie pohybového režimu a aktivity detí v školách.

• Dôležitosť pohybovej a zdravotnej gramotnosti a ich zakomponovanie do kurikula.

• Popisujeme ciele vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, ktoré zahŕňajú rozvoj pohybových kompetencií a schopností.

• Dôležitosti vedomostí o správnom držaní tela a poznania limitov pohybových schopností.

• Moderné technológie: Autori spomínajú využívanie moderných technológií na podporu rozvoja telesnej zdatnosti a pohybovej gramotnosti.

• Zdôrazňujeme význam rozvoja pohybových kompetencií a aplikácie týchto kompetencií vo voľnom čase.

• Jedným z cieľov je aj očakávanie, že žiaci budú schopní rozpoznať a reagovať na kritické situácie týkajúce sa zdravia.

• Potrebujeme vzdelať žiakov tak, aby boli aktívnymi subjektmi vo vzťahu k svojmu zdraviu a pohybu, to je jeden zo základných princípov výučby telesnej a športovej výchovy.

• V rámci nového vzdelávacieho programu a kurikulárnych dokumentov je dôležité zdôrazňovať, že žiaci majú aktívne participovať na svojom vlastnom zdraví a pohybe, spolupracovať na plánovaní svojich aktivít, vytvárať si ciele a riešiť svoje individuálne potreby.

• Je dôležité, aby výučba telesnej a športovej výchovy podporovala rozvoj pohybovej gramotnosti a pohybových kompetencií u žiakov, čo im umožní vybrať si rôzne pohybové aktivity a športy, ktoré zodpovedajú ich záujmom a potrebám.

• Študenti by mali byť povzbudzovaní k tomu, aby sa stali aktívnymi účastníkmi svojho zdravého životného štýlu a aby sa učili, ako správne plánovať a posudzovať svoje pohybové aktivity. Toto je dôležitý aspekt nového vzdelávacieho programu a výučby telesnej a športovej výchovy, a jeho zdôraznenie v kurikulárnych dokumentoch by malo pomôcť vytvoriť generáciu žiakov, ktorí si budú vedomí dôležitosti aktívneho a zdravého životného štýlu a budú schopní sa oň postarať sami.

• Telesná a športová výchova by mala byť dostupná pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich výkonnosť. Štandardy sa sústredia na to, čo by žiaci mali vedieť a byť schopní robiť v oblasti telesnej výchovy, a to na základe svojich individuálnych možností a potrieb.

Pri tvorbe štandardov spoločne autori vzdelávacieho cyklu úzko spolupracovali, aby učitelia vyšších ročníkov mohli stavať na schopnostiach a zručnostiach žiakov nižších ročníkov pre dosiahnutie plynulého prechodu.

Človek a spoločnosť

• Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť zahŕňa široký záber geografie, dejepisu, občianskej výchovy a etického rozvoja.

• Táto oblasť sa skladá zo štyroch základných komponentov: geografický, dejepisný, občiansky a eticko-osobnostný.

• Komponenty nie sú striktne oddelené a prekrývajú sa, čo umožňuje integráciu a synergický prístup k vzdelávaniu.

• V 1. cykle sa zdôrazňuje uvedenie žiakov do základov gramotnosti, v 2. cykle je dôležitý prechod medzi základmi a pokročilejšími znalosťami, a v 3. cykle sa žiaci začínajú preukazovať samostatnú schopnosť a spoluprácu.

• Oblasť zdôrazňuje aj rozvoj postojov a hodnôt žiakov, vrátane rešpektu voči iným kultúram a duchovným hodnotám.

• Vzdelávacia oblasť sa snaží pripraviť žiakov na aktívnu účasť v spoločnosti a riešenie aktuálnych výziev a problémov.

• Školy majú flexibilitu v tom, ako nakladajú s hodinami v tejto oblasti a môžu sa rozhodnúť pre integrovaný prístup alebo zachovať samostatné predmety.

• Štandardy pre vzdelávaciu oblasť “Človek a spoločnosť” sú definované na úrovni cyklov, nie na konkrétne ročníky, čo umožňuje väčšiu flexibilitu v plánovaní vyučovania.

• Obsah tejto oblasti zahŕňa 10 spoločných cieľov a výkonové štandardy, ktoré smerujú k naplneniu týchto cieľov.

• V danej oblasti je prítomná aj environmentálna výchova. 

Hlavnou myšlienkou pri tvorbe štandardov pre dejepis je integrácia tém a predmetov v rámci vzdelávania. 

Štandardy zdôrazňujú význam kultivácie kritického myslenia.

 Žiaci sa majú učiť vnímať súvislosti medzi dejinami a svetovými udalosťami.

Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra, Jazyky národnostných menšín

• Vzdelávanie v oblasti jazyka a komunikácie sa zameriava na komunikačné schopnosti žiakov.

• Dôležitou súčasťou je aj rozvoj gramotnosti, ktorá je kľúčovou zručnosťou v rámci vzdelávacej oblasti. Komunikačné gramotnosti v jazykoch a komunikácia sú stredobodom výučby.

• Oblasť kultúra zahŕňa kultivovanie žiakov ako používateľov jazyka a formovanie pozitívnych postojov k jazyku a kultúram. To zahŕňa aj literárne texty a literárne umenie.

• Zmeny v novom vzdelávacom štandarde zahŕňajú väčšiu prepojenosť a nadväznosť medzi rôznymi stupňami vzdelávania.

• Kladieme dôraz na komunikačné schopnosti, proces rozvoja komunikačných zručností a gramotnosti, a jazykové učivo je vnímané ako opora pre získavanie komunikačných spôsobilostí.

• Organizácia vyučovania je flexibilnejšia, a vyučovacie jednotky budú zohľadňovať predmetové komponenty a vzájomné prepojenia medzi nimi.

• Vytvárali sme vzdelávacie štandardy pre menšinové jazyky na Slovensku, konkrétne pre maďarský jazyk a literatúru z pohľadu prvého jazyka.

• Zdôrazňujeme dôležitosť tvorby vzdelávacích štandardov pre všetky národnostné menšiny a zmeny v prístupe k výučbe menšinových jazykov v porovnaní s predchádzajúcimi praxami.

• V minulosti sa menšinové jazyky vyučovali ako samostatné predmety, ale teraz sú integrované do širšieho vzdelávacieho plánu s dôrazom na dosiahnutie rovnakej jazykovej zdatnosti ako pri majoritnom jazyku.

• Nové štandardy zdôrazňujú podobnosti medzi menšinovými jazykmi a zároveň naznačujú ich jedinečné charakteristiky.

• Prierezové kompetencie sú zahrnuté do všetkých štandardov, čím sa vytvára nový prístup.

• Predmetová komisia si môže určiť počet diktátov či kritériá slohových prác.

Umenie a kultúra - Hudobná výchova

• Komponenty hudobnej výchovy: Hudobná výchova sa delí na 5 komponentov: spev, hra na hudobných nástrojoch, počúvanie hudby, hudobno-pohybové vyjadrenie a hudobno-dramatické vyjadrenie.

• Integrácia digitálnych technológií: Predmet zahŕňa aj využívanie digitálnych technológií pri tvorbe, zaznamenávaní a mixovaní hudby.

• Podpora umeleckej gramotnosti: Predmet podporuje umeleckú gramotnosť a rozvoj kultúry a umenia vo vzdelávaní, kde žiaci majú možnosť vnímať, prijímať, chápať, interpretovať a vyjadrovať sa prostredníctvom rôznych druhov umenia.

• Inklúzia kultúrnej rozmanitosti: Predmet sa snaží zahrnúť rôzne kultúry a etnické skupiny v slovenskom prostredí a posilňuje umeleckú gramotnosť.

• Spolupráca a kooperácia: Predmet podporuje kooperáciu medzi žiakmi a vytváranie hudobných ansámblov a dramatických celkov.

• Postupná gradácia: Predmet je gradovaný do troch cyklov, pričom každý cyklus sa zameriava na rôzne aspekty hudobného vzdelávania a teoretického poznania.

• Zmeny v prístupe: Učitelia by mali pristupovať k výučbe tak, aby žiakom nebola nútená hudobná teória, ale aby sa odkrývala a vysvetľovala, a to tak, aby sa zvyšovalo ich nadšenie pre hudbu a hudobné prejavy.

• V 3. cykle je aj výkonový štandard, ktorý sa viaže k návšteve umeleckého predstavenia. Bolo nám deklarované, že štát by mal garantovať splniteľnosť a realizovateľnosť tohto kurikula vo všetkých predmetoch. Takže ministerstvo by malo hľadať spôsoby, ako podporiť takéto aktivity. Hoci sú niektoré miesta vzdialené od divadiel a koncertných sál, mohlo by sa takéto vzdelávanie uskutočniť aspoň raz za cyklus, aby žiaci mali príležitosť vidieť kvalitné umelecké predstavenia. Mnohé divadlá, hudobné divadlá a muzikály navštevujú aj menšie mestá, takže možno by sa dali nájsť spôsoby, ako to zrealizovať.

• Hodnotenie: V 1. cykle by nemalo byť potrebné používať klasifikačné stupne a známky, pretože ide hlavne o prejavenie záujmu o predmet. Avšak v niektorých školách môžu pristupovať k hodnoteniu kvôli neskôr potrebným známkam. Možno by sa dalo premýšľať nad flexibilnejším hodnotením, ktoré by viac zohľadňovalo individuálne potreby žiakov.

• Učebnice by mohli mať flexibilnú štruktúru, ktorá by umožňovala učiteľom prispôsobiť výučbu konkrétnym situáciám a žiakom.

• Zdroje pre kvalitné nahrávky momentálne nie sú k dispozícii. V minulosti boli vydávané nahrávky k jednotlivým učebniciam, ale taktiež ich bolo len zopár. Pracovníci na tvorbe metodických podporných materiálov by mali túto otázku riešiť a snažiť sa zabezpečiť prístup k kvalitným nahrávkam pre učiteľov.

• Na záver, dôležité je, aby učitelia mali osobný prístup k predmetu a dokázali zaujať a motivovať žiakov. Nie je nevyhnutné mať umelecké vzdelanie, ale skôr schopnosť porozumieť a preniesť vášeň pre hudbu a umenie na žiakov.

Matematika a práca s informáciami - Informatika

• Informatika je rozdelená do troch komponentov namiesto piatich tematických celkov – programovanie, údaje a technológie. Každý z týchto komponentov pokrýva určité výkony a obsah.

Komponent programovanie je spoločný pre všetky cykly. Komponent nepopisuje, ako sa má programovanie učiť, ale vysvetľuje, aké výkony by mal žiak zvládnuť.

• Kladie sa dôraz na digitálnu gramotnosť a informatické myslenie.

• Hodinová dotácia zostáva rovnaká. 

• Vzdelávací program sa snaží prispôsobiť trendom v oblasti informatiky a digitálnej gramotnosti, pričom zdôrazňuje dôležitosť týchto oblastí.

Téma bezpečnosti je dôležitá, ale závisí od rýchlosti technologického vývoja.

• Potrebujeme, aby digitálnu gramotnosť využívali aj iné vzdelávacie oblasti. A to najmä kvôli nízkej dotácie pre informatiku. Je nutné  prepájanie nových princípov z informatiky ako je Chat GPT a využívanie umelej inteligencie v iných predmetoch.

• Učitelia by mali byť pripravení na nové výzvy v oblasti bezpečnosti a vedieť, ako ich efektívne posúvať žiakom.

• Štandardy v informatike by mali byť flexibilné k technologickým zmenám.

• S nástrojmi Microsoft Office: ako Word a Excel, či rôzne grafické editory by mali pracovať nielen informatici, ale mali by to využiť aj iné predmety. 

Umenie a kultúra - Výtvarná výchova

Prezentácia je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť zahŕňa úvodné slovo o zmenách v štandardoch, zatiaľ čo druhá časť je venovaná odpovediam na otázky s použitím prezentácie pomocou slajdov.

 Zmeny v predmete výtvarná výchova sú spojené s usporiadaním komponentov, ktoré predstavujú obsahové domény, ako osobnosť, komunikácia a vizuálna kultúra.

• Vzťah medzi komponentami: Komponenty (osobnosť, komunikácia, umenie a vizuálna kultúra) sa prekrývajú, čo vyžaduje komplexné porozumenie a aplikáciu výkonných a obsahových štandardov.

Komponent Osobnosť: Tento komponent sa zameriava na sociálny a emocionálny rozvoj žiakov, vrátane postojov, hodnôt, pocitov a mäkkých zručností.

Komponent Komunikácia: Zaoberá sa osvojovaním si vizuálneho jazyka a výtvarných vyjadrovacích prvkov, kompozičných princípov a komunikácie prostredníctvom rôznych techník a médií.

Komponent Umenia a vizuálna kultúra: Zahŕňa oblasti dejín umenia, vizuálneho prostredia, reklamy a rôznych foriem umenia. Podporuje prepájanie predmetu s neformálnym vzdelávaním cez návštevy múzeí, galérií a divadiel.

Redukcia obsahu v novom vzdelávacom programe: zameranie sa na výkon a obsah v konkrétnych cykloch.

• Autorský tím sa snažil nastaviť systém vzdelávania tak, aby zohľadňoval všetky možnosti a potreby škôl.

• Dôležitým prvkom je implementácia hodnotenia a vytváranie pozitívnej atmosféry v triede.

• Hodnotenie bude založené na formatívnom vzdelávaní v 1. až 3. cykle, s postupným prechodom na kriteriálne sumatívne hodnotenie.

• Autorský tím si je vedomý obmedzených možností učiteľov výtvarnej výchovy a snaží sa poskytnúť podporný materiál.

• Učitelia majú slobodu vo voľbe techník a médií, avšak majú aj záväzok napĺňať kurikulum.

• Autorský tím chce poskytnúť podporu nielen akreditovaným učiteľom výtvarnej výchovy, ale aj tým, ktorí majú aprobáciu v iných predmetoch.

• Diskusia zdôraznila potrebu podporných materiálov a metodík pre učiteľov s obmedzenými výtvarnými skúsenosťami.

• Autorský tím zdôrazňuje dôležitosť transformácie a individuálneho prístupu učiteľov k vzdelávaciemu obsahu.

Človek a svet práce

Vzdelávacia oblasť sa delí na 3 komponenty: technika, kuriérova výchova a podnikavosť a iniciatívnosť. Každý komponent obsahuje špecifické ciele a obsahy pre žiakov.

• Komponent technika rozvíja schopností žiakov v oblasti technológií, trendov technologického rozvoja a výroby.

• Komponent kariérová výchova sa podieľa na rozvoji spôsobilosti žiakov plánovať si významné životné kroky v profesijnom a osobnom živote.

• Komponent podnikavosť a iniciatívnosť kladie dôraz na rozvoj podnikavosti a iniciatívy žiakov niesť zodpovednosť, priať riziko a dosahovať stanovené ciele. 

Zmeny v obsahu a modeloch vyučovania sú motivované snahou o podporu nových vzdelávacích potrieb žiakov a zohľadňujú moderné teórie učenia.

• Zmeny vo vzdelávacej oblasti sú zamerané na rozvoj schopností žiakov v oblasti podnikavosti, plánovania kariéry a technických zručností, s dôrazom na praktickú aplikáciu v ich živote.

• Komponent podnikavosť nesmeruje k ekonomickým záležitostiam, ako môže byť chybne chápaný. Ide o podnikavosť, nie podnikanie. Podnikavosť je schopnosť žiakov riešiť problémy a byť angažovaný. 

• Autori si uvedomujú, že niektoré školy nemajú dostatočné technické vybavenie, a preto povzbudzujú na prepájanie sa s rodičmi, na informovanie o potrebách školy. Taktiež povzbudzujú na využívanie online materiálov alebo spoluprácou s inými školami. Spomínajú aj aktívne hľadanie možnosti získavania financií alebo technického vybavenia prostredníctvom projektov, grantov alebo spolupráce s podnikmi a komunitou.

Odporúča sa, aby sa vyučovanie zameralo nielen na teoretické vedomosti, ale aj na praktické zručnosti, ktoré môžu byť rozvíjané aj v menej vybavených priestoroch.

Vytváranie komunity učiteľov, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti a riešenia v oblasti technického vzdelávania.

• Prezentácia zdôrazňuje hodnotu zdieľania dobrej praxe.

Človek a príroda

• Tak ako aj v iných vzdelávacích oblastiach, tak aj vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda ide o rozvoj gramotnosti, konkrétne prírodovednej.

• Prírodovedná gramotnosť je v tomto prípade zložená z prírodovedných konceptov, spôsobilosti vedeckej práce a postojov. 

• Nestačí, aby mali mladí ľudia mnoho informácií a poznatkov, ale v dnešnej dobe je nevyhnutné, aby sa vedeli vyberať relevantné zdroje, vedeli ich analyzovať a vyhodnocovať. 

• Obsahový štandard zahŕňa 10 hlavných nositeľných myšlienok ako organizmus, vesmír, Zem, energia, sily, interakcie, látky, evolúcia, dedičnosť a premenlivosť, ekosystém.

• Potrebujeme, aby sa dieťa posunulo od počúvania učiteľa a čítania textu k činnostiam. 

• Štandard učiteľom nediktuje cez aké obsahy budeme žiakov a žiačky učiť.

• V 1. cykle zostáva predmet prvouka/prírodoveda, v 2. cykle zostáva tiež jeden prírodovedný predmet. V 3. cykle zostávajú predmety v nezmenenej podobe,  ak si to škola nenastaví inak.

• Prezentácia opisuje konkrétne ciele jednotlivých cieľov, ku ktorým by sa mali žiaci a žiačky dostať. 

• Snaha o to, aby sa koncepty neopakovali, ale dopĺňali a rozvíjali. 

• Pri tvorbe štandardov sa autori dopĺňali s autormi ďalších vzdelávacích oblastí.

• Príprava budúcich učiteľov na induktívne postupy v prírodovednej oblasti.

Jazyk a komunikácia - Cudzí jazyk

• Snaha autorského tímu o stručnosť, zrozumiteľnosť a konkrétnosť, aby učitelia dostali pri čítaní jasné usmernenia pre svoju pedagogickú činnosť. 

• 4 prístupy pri tvorbe: 1. Prístup zameraný na žiaka. 2. Činnostne zameraný prístup. 3. Prehlbovanie schopnosti žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. 4. Prierezové gramotnosti.

• Ciele vzdelávacej oblasti:

– Dôraz na dosiahnutie komunikačného zámeru. 

– Dôležitou pri učení sa cudzích jazykov je pri žiakov ich motivácia. Je nutné ju vedieť vzbudiť, ale i udržať. 

– Využívanie vhodnej stratégie učenia sa cudzieho jazyka. 

– Byť otvorený k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

• Cudzojazyčná výučba je usmerňovaná tak, aby žiaci dokázali úspešne komunikovať v cudzom jazyku a realizovať svoj komunikačný zámer.

• Základ obsahového štandardu tvoria zložky komunikačnej kompetencie: pragmatická, jazyková a sociolingválna. 

• Novinkou je pred-úroveň A1. Končí sa okolo 3. ročníka, bola daná v Európskom refernečnom rámci. Pomáha rozlíšiť, čo chceme dosiahnuť na konci 1. a 2. cyklu. 

• Tematické okruhy slúžia ako návrh, je možné ich obohacovať, meniť a prepájať. 

• Hlavným cieľom 3. cyklu je dosiahnuť komunikačnú úroveň A2 v prvom cudzom jazyku. 

• Druhý cudzí jazyk sa bude učiť v 3. cykle podľa rovnakých pravidiel, aké platia doteraz. 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a slovenská literatúra

• Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia sa člení na 3 podoblasti: 1. Prvé jazyky. 2. Slovenský jazyk ako druhý jazyk. 3. Cudzie jazyky. 

• Uprednostňuje sa činnostne zameraný prístup. 

• Odporúča sa funkčné a zmysluplné využitie učenia gramatiky jazyka a nie izolované prenášanie poznatkov.

• Existuje jeden komplexný obsahový štandard pre každý cyklus (je to 7 navzájom úzko prepojených častí)

• Hlavnými zmenami sú:

– vzájomne prepojené cykly,

– rovnaká štruktúra podoblasti Slovenský jazyk ako druhý cudzí jazyk a CJ,

– komplexný obsahový štandard pre jednotlivé cykly,

– väzba všetkých výkonov na komunikačné jazykové činnosti,

– realizácia obsahového štandardu prostredníctvom činnosti,

– funkčné používanie slovenského jazyka,

– využívanie digitálnych a rôznych informačných zdrojov,

– využívanie jazyka na efektívnu spoluprácu. 

• Jazyková a komunikačná gramotnosť:

– schopnosť porozumieť, vyjadriť a interpretovať fakty, pojmy, emócie, pocity a názory hovoreným a písaným jazykom,

– využívať aj vizuálne, audiovizuálne a digitálne materiály v rôznych kontextoch,

– schopnosť efektívne komunikovať, a to vhodným a tvorivým spôsobom.

• Škola si vie v rámci svojho školského vzdelávacieho programu určiť svoj počet povinných diktátov a slohových prác. 

Matematika a práca s informáciami - matematika

• Vzdelávacia oblasť je rozdelená na 3 obsahové komponenty, ktoré sa týkajú všetkých cyklov:

1. čísla a operácie

2. závislosti, vzťahy a práca s údajmi,

3. geometria. 

• Závislosti, vzťahy a práca s údajmi zahŕňa:

– vzory, postupnosti, závislosti,

– kombinatorika a pravdepodobnosť,

– práca s údajmi a štatistika.

• V matematike je potrebné, aby sme vykonávali činnosti, ktoré umožňujú rozvíjať mäkké zručnosti, zručnosti dôležité pre život: tímová spolupráca, argumentácia, prezentačné zručnosti, komunikácia. To všetko s ohľadom na vek a schopnosti žiakov. 

• Prezentácia súvisu cieľov vzdelávacích oblastí a výkonových štandardov. Pre  jednotlivý cyklus sú vždy formulované hlavné ciele a k nim sú určené jednotlivé výkonové štandardy. 

• Štandardy prinášajú nové príležitosti pre učiteľov, aby učili matiku iným, pútavejším spôsobom. 

• Pri nastavovaní jednotlivých štandardov je dôležité prihliadanie na schopnosti žiakov.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku