Vzdelávanie
pre 21. storočie

Registrácia základných škôl, ktoré majú záujem sa zapojiť do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od šk. roka 2023/2024

Od pondelka 20. februára je otvorená registrácia základných škôl do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu. Základné školy môže prihlasovať riaditeľ či riaditeľka od 20. februára do 3. maca 2023.

Na podstránke nájdete podrobné informácie k registrácii a prihlasovací online formulár.

Aktuality

Newsletter

Ako prebieha proces zmien? Ako bude vyzerať vyučovanie na základných školách? Odoberajte najnovšie správy o kurikulárnej reforme.

Prečo je dôležitá reforma obsahu a formy vzdelávania?

Dlhoročné domáce aj medzinárodné analýzy, výskumy a porovnania nám ukazujú, že zmeny v obsahu a forme vzdelávania sú na Slovensku nevyhnutné. Pandemická situácia túto skutočnosť potvrdila a naplno odkryla slabé miesta vzdelávacieho systému, o ktorých roky diskutujú analytici, odborníci aj ľudia z praxe.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) a so zapojením odbornej verejnosti pracujú na návrhu zmeny kurikula základných škôl.

„Vzdelávanie pre 21. storočie“ je názov jedného z komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR. Hlavným cieľom je poskytnúť žiakom vzdelanie prispôsobené súčasnej spoločnosti. 

Všeobecným cieľom zmien je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti. Súčasťou komponentu je:

  • Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma)
  • Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby (zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov

Pozrite si, čo hovoria o zmenách známe osobnosti

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku