Vzdelávanie
pre 21. storočie

Zapojte sa do verejnej konzultácie minimálneho učebného výstupu

Minimálny učebný výstup predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak či žiačka na konci vzdelávacieho cyklu. Dokument bude otvorený verejnej konzultácii od 31. mája do 14. júna 2023.

Rezort školstva predstaví nový štátny vzdelávací program osobne riaditeľom škôl a samotným učiteľom v regiónoch. Osobné stretnutia sa uskutočnia od 2. mája do 23. júna v každom okrese, dokopy je naplánovaných 79 stretnutí. Autori nového kurikula a zástupcovia rezortu školstva predstavia najzásadnejšie zmeny kurikulárnej reformy a proces postupného zavádzania zmien. Pozvánku na osobnú prezentáciu dostali všetky základné školy.

Aktuality

Newsletter

Ako prebieha proces zmien? Ako bude vyzerať vyučovanie na základných školách? Odoberajte najnovšie správy o kurikulárnej reforme.

Prečo je dôležitá reforma obsahu a formy vzdelávania?

Dlhoročné domáce aj medzinárodné analýzy, výskumy a porovnania nám ukazujú, že zmeny v obsahu a forme vzdelávania sú na Slovensku nevyhnutné. Pandemická situácia túto skutočnosť potvrdila a naplno odkryla slabé miesta vzdelávacieho systému, o ktorých roky diskutujú analytici, odborníci aj ľudia z praxe.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) a so zapojením odbornej verejnosti pracujú na návrhu zmeny kurikula základných škôl.

„Vzdelávanie pre 21. storočie“ je názov jedného z komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR. Hlavným cieľom je poskytnúť žiakom vzdelanie prispôsobené súčasnej spoločnosti. 

Všeobecným cieľom zmien je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti. Súčasťou komponentu je:

  • Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma)
  • Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby (zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov

Pozrite si, čo hovoria o zmenách známe osobnosti

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku