Formulár – aktualizácia údajov UKK

Adresa bydliska

Adresa pracoviska

so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, adresa pracoviska za účelom evidencie v súvislosti s členstvom v ústrednej kurikulárnej komisii a ústredných predmetových komisiách.

Informovanie: Predmetný súhlas sa udeľuje po dobu 3 rokov. Dovtedy má dotknutá osoba možnosť akýkoľvek bod svojho súhlasu písomne alebo elektronicky odvolať. Po skončení tejto doby bude predmetný súhlas uchovaný u Prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za účelom evidencie členov ústrednej kurikulárnej komisie a ústredných predmetových komisií, ako aj pre tvorbu a úpravu materiálov a štandardov za jednotlivé predmety/vzdelávacie oblasti v štátnom vzdelávacom programe sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, adresa pracoviska, a to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov Národným inštitútom vzdelávania a mládeže nájdete na stránke https://bit.ly/3TwIrXR

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku