B. Gröhling: Predstavujeme základný dokument zmien v obsahu vzdelávania​

Kritické myslenie, digitálne zručnosti, flexibilita a orientácia v možnostiach súčasného sveta sú oporné body pripravovanej zmeny nazvanej Vzdelávanie pre 21. storočie. Do pripomienkového konania pre odborníkov, učiteľov, rodičov a samotných žiakov vstupuje základný dokument podoby nového vzdelávania pre základné školy.

Učitelia, riaditelia a najmä rodičia dlhodobo požadujú zmeny v učení sa žiakov. Mnohí rodičia vnímajú, že deti sa učia veci, ktoré ich zbytočne stresujú a zaťažujú. Zmyslom reformy obsahu vzdelávania je, aby sa deti učili s radosťou a vo väčšej pohode. „Žiaci sa často učia množstvo poznatkov, ale nevedia ich použiť v praxi. Učivo medzi predmetmi nie je prepojené a nenadväzuje. Napríklad sa stane, že žiak má na fyzike vypočítať príklad, ale vzorec naň sa v matematike učí až o rok alebo na fyzike sa učí zrýchlený pohyb a pritom ešte nepozná kvadratickú rovnicu z matematiky,“ zdôrazňuje šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Napriek tomu, že sa v našich základných školách venuje viac ako tretina času výučbe slovenského jazyka a literatúry, čo je viac ako priemer krajín OECD, výsledky našich žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti kontinuálne klesajú a nachádzajú sa hlboko pod priemerom krajín OECD. Samotné zmeny pripravuje skupina viac ako 300 odborníkov pod vedením ministerstva školstva. „Medzi odborníkmi, ktorí zmeny pripravujú sú aj učitelia zo škôl s deťmi zo znevýhodneného prostredia, ale aj učitelia zo škôl pre nadané deti. Títo ľudia zastupujú rôznorodé skupiny, ale ich spoločným znakom je, že sú to skúsení ľudia, ktorí pretavia svoje postrehy z praxe do reality,“ priblížil minister.

Žiaci sa už nebudú iba „bifľovať“ a doslovne opakovať zapamätané učivo. Učitelia ich budú po novom viesť ku kritickému mysleniu, premýšľaniu, objavovaniu a tvorivosti potrebnej v bežných životných situáciách. Žiaci sa budú napríklad učiť porozumieť, že romantizmus v literatúre je to isté obdobie dejín ako vo výtvarnom, či hudobnom umení alebo v dejepise, k čomu žiaľ často aktuálne nedochádza. Zmeny sa prejavia aj v tom, že žiaci sa budú učiť moderne, aj s využitím počítačov, tabletov či mobilov a to nielen na hodinách informatiky.

Reforma obsahu vzdelávania je iná ako doterajšie a to najmä z dôvodu, že zmeny sa po prvýkrát realizujú zdola. Rezort školstva aktuálne spustil konzultácie plánovaných zmien vo vzdelávaní s kľúčovými odborníkmi a už koncom januára budú závery predstavené verejnosti. Rodičia, riaditelia a aj žiaci prostredníctvom Žiackeho poradného výboru ich budú mať možnosť pripomienkovať.

Regionálne centrá podpory učiteľov

Aby zmeny neostali iba na papieri, ministerstvo pomôže školám, učiteľom a vychovávateľom pri zavádzaní zmien a vytvára novú funkciu mentorov. Zmeny budú zavádzané postupne a systémovo, nie z dňa na deň. Personálne sa posilnia aj krajské pracoviská Metodicko-pedagogických centier. Rezort už minulý rok spustil veľkú novinku v systéme pomoci. Vznikli prvé pilotné Regionálne centrá podpory učiteľov. Ich úlohou je poskytnúť školám podporu prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností na okresnej úrovni. Mentori budú napríklad viesť učiteľov k zmenám systému hodnotenia žiakov, aby každé dieťa cítilo odmenu, pochvalu ale aj povzbudenie zo strany pedagóga. Mentori budú pomáhať učiteľom prispôsobovať vyučovací proces tak, aby sa zohľadnila individualita žiaka, či už pôjde o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo vysoko intelektovo nadané dieťa. Cieľom je postupne vybudovať sieť 40 regionálnych centier so 400 mentormi, ktorí prejdú vyškolením. Fungovanie centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR. V aktuálnom školskom roku začali fungovať prvé dve centrá v rámci pilotného projektu v Rožňave a v Martine. V školskom roku 2022/2023 plánuje rezort otvoriť 16 centier, v školskom roku 2023/2024 ďalších 16 centier a v školskom roku 2024/2025 zvyšných 8 centier.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku