Človek a príroda - MUV

Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
Poznámka
3 Človek a príroda - MUV pre 1. cyklus Dobrý deň prajem, pozitívne opäť hodnotím tímovú spoluprácu a prácu s vyjadrovacími zručnosťami. Navrhujem presunúť učivo o Zemi a vesmíre do 2. cyklu. Veľké množstvo odborných pojmov žiaci v 1. cykle nie sú schopné zvládnuť. Žiaci učivu nerozumejú ak sa jedná o abstraktné pojmy.NObsah o Zemi a vesmíre je pre žiakov zvládnuteľný v rozsahu, v akom je uvedený, aj v prvom cykle ZŠtoto je pripomienka k vzdelávacím štandardom - v rámci MUV už nemôžeme presúvať učivo, ktoré je v ŠVP určené pre cykly
3 Človek a príroda - MUV pre 1. cyklus Dobrý deň, taktiež navrhujem presunúť učivo o Zemi do 2. cyklu. Sú v ňom obsiahnuté aj dôležité veci pre žiaka ako: Pitie vody z neoverených zdrojov môže byť pre zdravie a život človeka nebezpečné. Ale napríklad učivo geológie je už pre tak malého žiaka trochu ťažké na pochopenie ako:
Skúmanie zloženia vzoriek pôdy, identifikácia živých, neživých zložiek, a zložiek, ktoré majú pôvod v živých organizmoch (odumreté).
Porovnávanie vlastností rôznych druhov pôd a hornín.
Triedenie rôznych minerálov a hornín na základe jednoznačne pozorovateľných znakov (tvrdosť, farba, lesk, vryp, pórovitosť, skúška s octom.
NObsah o Zemi a vesmíre je pre žiakov zvládnuteľný v rozsahu, v akom je uvedený, aj v prvom cykle ZŠtoto je pripomienka k vzdelávacím štandardom - v rámci MUV už nemôžeme presúvať učivo, ktoré je v ŠVP určené pre cykly
3 Človek a príroda - MUV pre 1. cyklus Skôr by sme mali začínať mechnikou, keďže to si žiaci vedia lepšie predstaviť. Veličiny ako je dĺžka a čas, sú pre nich zrozumiteľnejšie než abstraktné tvrdenia o "rozdiele tepla a teploty"... - A až cez mechaniku sa môžeme dostať aj k téme plynu, ktorý si môžeme predstaviť ako guličky, ktoré do seba narážajú veľkými rýchlosťami, pričom väčšia teplota sa prejavuje väčšími primerenými rýchlosťami. A v dôsledku toho narážania sa pri väčšej teplote buď zvýši tlak - ak je nádoba uzavretá - alebo ak sa môže rozťahovať, tak sa v dôsledku toho nárastu tlaku napokon roztiahne/zväčší objem, čím naopak zmenší hustotu. A napokon využitím toho, že rovnaký objem redšieho vzduchu má menšiu hmotnosť, je priťahovaný menšou gravitačnou silou, môžeme pochopiť aj to, prečo teplejší vzduch v miestnosti stúpa nahor - čo sa uvádza v tom "vyššom štandarde" pre 1. cyklus - lenže bez týchto elementárnych predstáv o tom, ako to vyzerá na mikroskopickej škále, sú tie pojmy iba nezrozumiteľnou abstrakciou.NObsah je koncipovaný na základe kľúčových téz prírodovedného vzdelávania, kde je koncept mechaniky súčasťou iných komponentov. Elementárne predstavy možno u detí budovať aj na iných konceptoch, než je mechanika.
3 Človek a príroda - MUV pre 1. cyklus „Dodaním tepla je možné zvýšiť teplotu“ – žiaci v 1. cykle nevedia, čo si majú PREDSTAVIŤ pod pojmom „teplo“ a aký je rozdiel medzi „teplom“ a „teplotou“. Sú to pre nich abstraktné pojmy, pod ktorými nevedia, čo si majú predstaviť. Skôr ich to mýli, keďže v bežnom jazyku sa výrokom „vonku je teplo“ myslí „vysoká teplota“. Lenže vo fyzike teplo = ENERGIA (súčet energií jednotlivých častíc z pohľadu ťažiska). Energia je zasa vyjadrením toho, koľko PRÁCE by také častice mohli vykonať (potenciálne, zanedbávajúc to, že by to bolo nepravdepodobné vzhľadom na štatistické vlastnosti entropie). A práca zasa vyjadruje aplikovanie SILY po určitej dráhe. To sú všetko pojmy, ktoré sa objavujú až v 3. cykle, pričom správne vysvetlenie účinkov sily sa uvádza až na strednej škole. – Žiaci sa tak ani počas celej ZŠ nedozvedia celý reťazec základných vzťahov, ktoré by ich mohli priviesť k pochopeniu toho, čo je energia.

Žiaci potom majú z toho celého len zmätok, keďže sa učia iba názvy a tvrdenia, ktoré im nedávajú logiku, nerozumejú tomu, čo je reálne za tým…
NObsah je koncipovaný na základe kľúčových téz prírodovedného vzdelávania, kde je koncept mechaniky súčasťou iných komponentov, pojmy sú prezentované v kontexte vekuprimeranosti pre žiaka.
3 Človek a príroda - MUV pre 2. cyklus 4. cieľ vzdelávania pre 2. cyklus, biológia: Systematicky získavať údaje, usporadúvať ich a na ich základe tvoriť záver a ten prezentovať.
Žiak vie/dokáže: • Skúmanie vonkajších prejavov dýchania a srdcovej činnosti a porovnávanie zmien frekvencie dýchania a tepu vplyvom zmeny intenzity fyzickej činnosti, uvažovanie o vplyve ďalších faktorov (stres, psychoaktívne látky). • Pozorovanie rozloženia krvných ciev v tele človeka s využitím poznatkov o funkcii krvi v tele človeka. • Identifikovanie významu darcovstva krvi a nebezpečenstva náhlej straty krvi na základe informácií o funkcii krvi v tele človeka.
• Identifikovanie spôsobov, ktorými sa do krvného obehu človeka dostávajú rôzne potrebné, ale i nebezpečné látky a vytváranie súvislostí s princípmi správnej životosprávy. • Modelovanie šírenia infekčného respiračného ochorenia. • Porovnávanie možných spôsobov ochrany pred prenosom ochorenia.
• Zdôvodňovanie významu vetrania miestností poznatkami o fungovaní dýchacej sústavy človeka. • Identifikácia pozorovateľných zmien v raste a vývine človeka, identifikácia znakov dospievania a starnutia. • Rozlišovanie orgánov rozmnožovacej sústavy ženy a muža a vysvetlenie ich významu.
• Porovnávanie znakov pohlavnej zrelosti u mužov a žien. • Pozorovanie zmien ľudského plodu počas tehotenstva so zameraním sa na fyzické zmeny plodu i tela matky.
Pripomienka: Tieto témy sú zaradené do 3. cyklu, základné pojmy môžu byť zavedené aj v 2. cykle-na základnej úrovni pomocou manipulácie.
NObsahy jednotlivých komponentov sa cyklicky rozvíjajú, preto sa témy v 2.a 3. cykle opakujú, avšak vždy v inom rozsahu, hĺbke nazerania naň.
3 Človek a príroda - MUV pre 2. cyklus 3. cieľ vzdelávania pre 2. cyklus, biológia: Zdôvodňovať svoj názor, úsudok, či rozhodnutie predchádzajúcou skúsenosťou, doterajším poznaním alebo výsledkami skúmania.
Žiak vie/dokáže:
• opísať pozorovaný alebo skúmaný objekt, jav, situáciu, proces vlastnými slovami, čiastočne s použitím odbornej terminológie,
• rozhodnúť sa pre jeden z ponúknutých predpokladov a svoj výber zdôvodniť predchádzajúcou skúsenosťou.
Pripomienka: Označené časti výkonového a obsahového štandardu by bolo vhodné presunúť do 3. cyklu, nakoľko sa žiaci v tomto veku ešte len zoznamujú s danou problematikou.
NUvedené štandardy sú primerané vzhľadom na vývin a vek žiaka.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus Treba tiež poznamenať, že aktuálny min. štandard je len malá odchýlka od bežného, takže bude v praxi nepoužiteľný. Má byť primárne určený pre poradenské zariadenia a školské podporné tímy. Tí tomuto štýlu žánru a mnohých koloniek rozumieť nebudú. Potrebujeme na A4 rozpis tém s krátkym komentárom, nie podrobné popisovanie pojmov, praktík a postupov.. Táto snaha všetko dať do rovnakej šablóny je exemplárny príklad „kreativity“ a rozmanitosti predmetov a potrieb. Autori si povedali, že to bude v tejto šablóne a hlava nehlava sa všetko prispôsobí. Navonok to bude pekne a jednotne vyzerať, ale nepoužiteľné pre prax a rozmanitosť oblastí a potrieb detí. Tento štandard sa musí prepracovať – vo všetkých predmetoch.

Výrazným problémom celých min. štandardov je, že sú v podstate nepraktické a v realite nepoužiteľné, lebo nie je jasné, v čom je ich rozdiel medzi bežnými štandardami a týmto. Ťažko to možno pripomienkovať, vyžadovalo by si to pracné celotýždňové porovnávanie textov tak, aby človek prišiel na to, čo vlastne zmenili autori min. štandardu. Aj preto je nevyhnutné zverejniť porovnávaciu tabuľku, kde by sme videli v dvoch stĺpcoch bežný štandard a minimálny a vedeli to pripomienkovať.
NDokument nie je určený primárne pre poradenské zariadenia, slúži ako hodnotiaci rámec.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus Očakávania, ktoré sa tu uvádzajú ako nutné minimum pre všetkých, sú často neprimerane náročné aj pre priemerných žiakov (dokonca už aj samotná tvorba toto kurikula postupuje v rozpore s takými požiadavkami).

Napr. nie je nutné (ani pre praktický život ani pre ďalšie štúdium) - a dovolím si tvrdiť, že ani realistické - aby KAŽDÝ žiak formuloval vlastné "výskumné otázky", vedecké argumenty, atď. Nemusí byť každý vedec (a najmä nie experimentálny prírodný vedec).

Pre bežného žiaka by stačilo budovať všeobecné racionálne logicko-kritické MYSLENIE ako aj PREDSTAVY o prírode a o LOGICKÝCH SÚVISLOSTIACH - v čom už toto kurikulum paradoxne ZLYHÁVA (už aj ten "vyšší štandard"). Napr. všetky obsahy vo fyzike sa redukujú na názvy a vzorce - občas sprevádzané meraniami - ale úplne absentujú kľúčové logické prepojenia, napr. že vztlaková sila vzniká v dôsledku rozdielneho tlaku nad telesom a pod ním. A podobne. Dokonca sa tu priamo v kurikule fyziky vyskytujú až miskoncepcie a logické protirečenia - upozorňoval som na to už v predošlom pripomienkovaní ("vyššieho štandardu") - nejaké príklady uvádzam aj tu. Argumentoval som štandardnými všeobecne uznávanými poznatkami súčasnej teoretickej fyziky, ale bolo to odignorované bez zverejnenia proti-argumentov a diskusie. Ak už tvorba tohto kurikula postupuje bez diskusie a v rozpore s argumentami a poznatkami súčasnej vedy, tak potom akú diskusiu a vedeckú argumentáciu chceme očakávať od tých najslabších žiakov nezaujímajúcich sa o fyziku?
NObsahy a výkony, ktoré sú súčasťou štandardov sú primerané veku žiaka a jeho schopnostiam. Na ich základe sa rozvíja prírodovedná gramotnosť žiaka, ktorá je potrebná v bežnom živote, bez ohľadu na profesionálnu profiláciu jednotlivca.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus 4. Geologické procesy a ich dôsledky
Pojmy, vzťahy, fakty:
kras B, CH, krasové útvary B, CH, geologické éry B, geologické procesy B, CH
Činnosti:
Identifikovanie významných geologických procesov prebiehajúce v jednotlivých geologických érach. B
Opísanie dôsledkov pôsobenia vonkajších geologických činiteľov na zemský povrch. B
Pozorovanie vzniku krasu a krasových útvarov. B, CH
Pripomienka: Vzhľadom na materiálno-technické vybavenie mnohých škôl a na socio-ekonomickú situáciu v rodinách žiakov zo SZP/MRK nie je možné realizovať.
NNie je špecifikované, ako sa má štandard dosiahnuť, ak škola nemá materiálne podmienky na zabezpečenie pomôcok, je možné štandardy naplniť aj inými formami vzdelávania.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus Vesmír
1. Vesmírne telesá Slnečnej sústavy
Pojmy, vzťahy, fakty:
Slnečná sústava, model Slnečnej sústavy F, hviezdy, planéty a mesiace F
Činnosti:
Návrh modelu Slnečnej sústavy a vyhľadávanie informácii o jej objektoch. F
2. Skúmanie zmien na oblohe počas dňa a roka
Pojmy, vzťahy, fakty:
hviezdna obloha počas dňa a počas roka F
Činnosti:
Porovnanie charakteristík hviezd, planét a mesiacov. F
Pozorovanie zmeny vzhľadu oblohy počas dňa a počas roka. F
Pripomienka: Pridanie ďalšieho tematického celku nie je možné realizovať pri súčasnej časovej dotácii.
NVzdelávacie štandardy sú koncipované tak, aby bolo možné ich pri aktuálnej hodinovej dotácii naplniť.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus 5. Skúmanie javov v atmosfére a ich vplyv na životné prostredie
Činnosti:
Realizovanie dlhodobých meteorologických pozorovaní. F
Pripomienka: Vzhľadom na materiálno-technické vybavenie školy a socio-ekonomickú situáciu v rodinách žiakov zo SZP/MRK nie je možné realizovať dlhodobo bez prerušenia (počas voľných dní).
NNie je špecifikované, ako sa má štandard realizovať, škola má voľnosť v tom, ako naplnenie štandardu realizuje.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus 6. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Reflektovať poznávací proces a prehodnocovať svoje doterajšie poznanie na základe nových informácií.
• analyzovať chyby vo svojej výskumnej činnosti,
• má tendenciu overiť svoje zistenia vo viacerých zdrojoch,
• zvažovať dôveryhodnosť informácií a zdrojov,
• zdôvodňovať a prehodnocovať svoje spotrebiteľské správanie,
• vyhodnocovať mieru vlastnej spoluzodpovednosti za lokálne a globálne (environmentálne a ekonomické) problémy,
• angažovať sa pri riešení lokálnych a globálnych problémov.
Pripomienka: Škola nemusí disponovať materiálno-technickým ani priestorovým vybavením pre realizovanie výskumnej činnosti s použitím meradiel alebo individuálnym vyhľadávaním informácií. Socio-ekonomická situácia v rodinách žiakov zo SZP/MRK im sťažuje, prípadne úplne vylučuje prístup k rôznym informačným zdrojom a rozvíjaniu kritického myslenia a následnej aplikácii poznatkov do svojho života.
NNa naplnenie viacerých štandardov nie je potrebné špecifické materiálno-technické vybavenie školy, mnohé aktivity a činnosti je možné realizovať aj v bežných podmienkach školy.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus Výkonový štandard
1. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Plánovať a realizovať experiment.
• navrhnúť a používať vhodné nástroje (meradlá, technologické postupy) na získanie presných údajov,
• realizovať experiment podľa žiakom navrhovaného postupu,
Pripomienka: Vzhľadom na materiálno-technické vybavenie viacerých škôl, nebude možné realizovať experimentálnu časť v plnej miere, praktickú časť experimentov je nutné nahrádzať primeraným spôsobom (video, animácia a pod.) Bude to takto v poriadku?
NNa naplnenie viacerých štandardov nie je potrebné špecifické materiálno-technické vybavenie školy, mnohé aktivity a činnosti je možné realizovať aj v bežných podmienkach školy, zároveň nie je predpísané, ako sa má výkonový štandard naplniť (na akom obsahu).
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus 4. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Divergentne uvažovať a argumentovať, zvažovať efektívnosť riešení v lokálnych a globálnych kontextoch.
Žiak vie/dokáže:
• zvažovať rôzne pozitívne a negatívne sociálne, ekonomické, politické a legislatívne aspekty vedy, techniky a ich inovácií,
• hodnotiť a navrhovať scenáre udržateľného rozvoja.
Pripomienka: Je možné realizovať len ako skupinovú prácu, nakoľko socio-ekonomické pomery v rodinách žiakov zo SZP/MRK sťažujú prístup k informáciám mimo vyučovacieho procesu.
NIné ciele uvádzajú priamo kooperáciu a prácu v skupine či tíme ako cieľ vzdelávania, preto nie je problém pracovať skupinovo.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus 2. Akustické javy
Pojmy, vzťahy, fakty:
šírenie zvuku prostrediami, rýchlosť zvuku F, fyzikálne veličiny (frekvencia, perióda, hladina intenzity zvuku) F, zvuk hudobných nástrojov, výška tónu F, hlukové znečistenie F, B, spôsoby ochrany pred hlukom F, B
Činnosti:
Skúmanie kmitajúcich telies ako zdrojov zvuku. F
Posúdenie vplyvu hluku na ľudský organizmus a životné prostredie. F, B
Navrhovanie spôsobov ochrany pred hlukom vo svojom okolí. F, B
Pripomienky: Pridanie ďalšieho tematického celku nie je možné realizovať pri súčasnej časovej dotácii.
NVzdelávacie štandardy sú koncipované tak, aby bolo možné ich pri aktuálnej hodinovej dotácii naplniť.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus Navrhujem celý obsah Vesmír presunúť do geografického komponentu. V geografii sa vesmír doposiaľ vždy vyučoval, pretože je pre geografiu jeho poznanie kľúčové a žiaci ho môžu priamo využívať na iných geografických témach ako: vznik podnebných pásiem, príliv a odliv,...v geografii teraz vesmír chýba, čo môže viesť žiaka k určitým nepochopeniam. Téma vesmír je navyše pre predmety F, B, CH zbytočná. Rovnako toho všetko platí aj pre tému Zem (geológia), opäť by to malo výlučne patriť do geografie a nie do biológie, kde to nemá čo robiť. Biológia by mala vyučovať len živú prírodu, keďže to má vo svojom názve. Geografia je veda o neživej prírode a malo by sa to teda vyučovať tam, keďže sa na ten obsah geológie viažu v geografii aj iné témy ako ťažba nerastov, geomorfologické útvary, platňová tektonika, vulkanizmus,...NKoordinácia obsahu o vesmíre a Zemi bola intenzívne komunikovaná s inými VO - ČaS a i., ostáva súčasťou VO ČaP. toto je pripomienka k vzdelávacím štandardom - v rámci MUV už nemôžeme presúvať učivo, ktoré je v ŠVP určené pre cykly
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus 3. Životné procesy v ľudskom organizme
Činnosti:
Demonštrovanie procesu filtrácie krvi v obličkách. B
Simulovanie mechanizmu hormonálnej a nervovej regulácie. B
Pripomienka: Mnohé školy nedisponujú materiálno-technickým ani priestorovým vybavením pre realizovanie takejto výskumnej činnosti.
Na naplnenie viacerých štandardov nie je potrebné špecifické materiálno-technické vybavenie školy, mnohé aktivity a činnosti je možné realizovať aj v bežných podmienkach školy.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus 5. Vplyv životného štýlu človeka a životného prostredia na jeho zdravie
Činnosti:
Plánovanie a uskutočnenie prieskumu v súvislosti so zdravím alebo zdravým životným štýlom človeka. B
Dedičnosť a premenlivosť
2. Zákonitosti prenosu dedičných znakov
Pojmy, vzťahy, fakty:
dominantná alela B, recesívna alela B, získané a vrodené znaky B, kríženie B, vplyv prostredia na vznik znaku B, dedičnosť viazaná na pohlavie B, dedičná choroba B
Činnosti:
Zobrazovanie prenosu určitého znaku z rodičov na potomkov prostredníctvom schém. B
Určovanie vybraných znakov organizmu na základe dominancie a recesivity alel. B
Pozorovanie vzniku znaku u potomstva po krížení jedincov s konkrétnymi alelami. B
Vyhľadanie informácií o vybraných dedičných ochoreniach. B
Pripomienka: Náročnosť nie je primeraná veku, pri danej časovej dotácii nie je priestor pre dôkladné prebratie a pochopenie danej tematiky.
NUvedené štandardy sú primerané vzhľadom na vývin a vek žiaka, štandardy sú vzhľadom na RUP primerané.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus UPRESNENIE: Určite som za to, aby sme sa SNAŽILI o to, aby deti boli vedecky gramotné - a to aj ďaleko nad rámec tohto kurikula, ALE je rozdiel medzi SNAHOU učiteľa a medzi nutnou PODMIENKOU na ukončenie ZŠ. Povahy, schopnosti a záujmy žiakov sú rôzne. Ak niekto nie je orientovaný týmto smerom, nezaujíma ho formulovanie vlastných "výskumných otázok" k experimentom v prírodných vedách, nie je v tomto smere taký kreatívny, atď., tak to neznamená, že nemôže ukončiť ZŠ a byť dobrý v nejakej inej oblasti, napr. v TEORETICKEJ fyzike, čistej matematike, v umení alebo v čomkoľvek inom...

Pre takých ale môžu byť stále užitočné - a často aj zaujímavé - aspoň PREDSTAVY o PRINCÍPOCH fungovania prírody (čo v tomto kurikule nevidieť) a o ich zaujímavých a praktických dôsledkoch - ale aj samotné zásady KRITICKÉHO myslenia: aby žiaci automaticky nezovšeobecňovali a neextrapolovali jednoduché pozorovanie a aby vedeli, že ak nejaký experiment dopadne podľa očakávania nejakej hypotézy, tak to ešte nie je žiaden dôkaz tej hypotézy. (Úspešný experiment je až ten, ktorý by nejakú hypotézu vyvrátil. A vedecká hypotéza je práve taká, ktorá je potenciálne vyvrátiteľná - Popper). Nech si preto žiaci vysvetľujú nerozumnosť povier, napr. horoskopov (ktoré sú propagované v najpopulárnejších denníkoch na Slovensku), homeopatík (ktoré predáva väčšina lekární na Slovensku) a dalo by sa pokračovať... V kurikule sa ale ani takéto najbežnejšie ukážkové príklady nespomínajú (t.j. rozlíšenie vedy od pavedy).
NObsahy a výkony, ktoré sú súčasťou štandardov podnecujú rozvoj prírodovednej gramotnosti žiaka, ktorá je potrebná v bežnom živote, vybrané obsahy je možné so žiakmi riešiť aj koordináciou obsahov s inými VO (napr. horoskopy s ČaS), čím sa môže škola profilovať vo svojom ŠkVP.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus MAGNETIZMUS, RELATIVITA, SVETLO, ATÓM: kurikulum uvádza napr. "vznik magnetického poľa v okolí vodiča s elektrickým prúdom".

Keďže magnetické pole sa nachádza v okolí pohybujúceho sa náboja, pričom závisí od jeho rýchlosti, ak by sa nad tým žiaci trochu zamysleli (a niektorí to už aj teraz robievajú), tak by si uvedomili, že aj keď sa náboj nepohybuje vzhľadom na nás, tak celá Zem sa predsa pohybuje veľkou rýchlosťou - rotuje okolo osi, obieha okolo Slnka a s celou slnečnou sústavou letia galaxiou... - takže nemalo by tam byť to magnetické pole automaticky? Magnetizmus pohybujúceho sa náboja je výlučne RELATIVISTICKÝ jav. Bez znalosti aspoň základných myšlienok/princípov teórie relativity (a ich dôsledkov) by to žiakom bolo nielen nelogické, ale až absurdné.

Lenže ak by sme im aj vysvetlili celú teóriu klasického elektro-magnetizmu, svetla, energie atď., tak keď by sa potom zamysleli nad atómom, tak by si uvedomili, že elektrón by mal podľa klasickej teórie padnúť do protónu za vyžiarenia elektro-magnetickej energie. Bez základných myšlienok kvantovej teórie by tak už aj atóm vodíka bol absurdný. A bez aspoň základných predstáv o jadrových interakciách a o úlohe neutrónov by zasa boli absurdné atómy s viacerými protónmi v jadre, keďže žiak by predpokladal, že by sa mali navzájom odpudiť. Takéto postrehy dokážu robiť aj niektorí žiaci a učitelia by mali k tomu žiakov tiež navádzať a vysvetľovať im to. Nech žiaci neprijímajú nekriticky niečo, čo by si logicky odporovalo.
NObsahy a výkony, ktoré sú súčasťou štandardov podnecujú rozvoj prírodovednej gramotnosti žiaka, ktorá je potrebná v bežnom živote. Zároveň je potrebné prihliadať na vekuprimeranosť obsahu, nakoľko v prírodných vedách je mnoho konceptov abstraktných.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus NEPOČÍTANIE S LOGICKÝMI SÚVISLOSŤAMI: hoci sa vyučovanie cez logické súvislosti explicitne nezakazuje, rovnako sa to ani neprikazuje a ani sa s tým reálne nepočíta - hlavným plánom reformy (podľa doterajších informácií) je pokračovanie v štýle typických doterajších učebníc a prevládajúcich spôsobov vyučovania fyziky - čo sa jasne odzrkadľuje na voľbe tém v jednotlivých cykloch.

Napr. v 1. cykle sa hovorí, že: "Dodaním tepla je možné zvýšiť teplotu" - lenže žiaci v 1. cykle nevedia, čo si majú PREDSTAVIŤ pod pojmom "teplo" a aký je rozdiel medzi "teplom" a "teplotou". Sú to pre nich abstraktné pojmy, pod ktorými nevedia, čo si majú predstaviť. Skôr ich to mýli, keďže v bežnom jazyku sa výrokom "vonku je teplo" myslí "vysoká teplota". Lenže vo fyzike teplo = ENERGIA (súčet energií jednotlivých častíc z pohľadu ťažiska). Energia je zasa vyjadrením toho, koľko PRÁCE by také častice mohli vykonať (potenciálne, zanedbávajúc to, že by to bolo nepravdepodobné vzhľadom na štatistické vlastnosti entropie). A práca zasa vyjadruje aplikovanie SILY po určitej dráhe. To sú všetko pojmy, ktoré sa objavujú až v 3. cykle, pričom správne vysvetlenie účinkov sily sa uvádza až na strednej škole. - Žiaci sa tak ani počas celej ZŠ nedozvedia celý reťazec základných vzťahov, ktoré by ich mohli priviesť k pochopeniu toho, čo je energia.

Žiaci potom majú z toho celého len zmätok, keďže sa učia iba názvy a tvrdenia, ktoré im nedávajú logiku, nerozumejú tomu, čo je reálne za tým...
NObsahy a výkony, ktoré sú súčasťou štandardov podnecujú rozvoj prírodovednej gramotnosti žiaka, ktorá je potrebná v bežnom živote. Zároveň je potrebné prihliadať na vekuprimeranosť obsahu, nakoľko v prírodných vedách je mnoho konceptov abstraktných.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus V mene Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením súhlasím s pripomienkou Komory učiteľov a navyše dodávam, že je dôležité, aby boli dokumenty takéhoto charakteru zrozumiteľné nielen pre učiteľov a poradenské zariadenia, ale aj pre rodičov a žiakov.NMateriál bude slúžiť ako podklad pre hodnotiaci rámec.
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus ZHRNUTÉ a DOPLNENÉ:
- neuvádzať nešťandardný - a vo všeobecnosti nesprávny - pojem "polohová energia telesa" (a jej premena na pohybovú energiu telesa), ale používať správne a štandardné označenie "POTENCIÁLNA energia SÚSTAVY" (Landau niekedy hovorí aj o potenciálnej energii INTERAKCIE. To by sa prípadne dalo tiež použiť ako alternatíva).

- pridať koncept energie silového poľa prinajmenšom v elektro-magnetizme, keďže je to nutné k tomu, aby žiaci chápali, prečo svetlo má energiu - a zároveň aby videli, že energia interakcie nie je iba niečo fiktívne, čisto potenciálne, ale má to súvis s aktuálnou reálnou energiou silového poľa.

- Napokon by bolo vhodné aspoň okrajovo spomenúť aj kvantovanie tejto energie, pretože bez toho by nedávalo logiku vnímanie farieb, škodlivosť UV žiarenia či samotná existencia atómov (kvantovanie svetelnej energie je motiváciou ku všeobecnej kvantovej teórii, bez ktorej by vlastnosti atómov nemali žiadnu logiku).
NPripomienka je názor autora, chýba konkrétny podnettoto je pripomienka k vzdelávacím štandardom - v rámci MUV už nemôžeme presúvať ani dopĺňať učivo, ktoré je v ŠVP určené pre cykly
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus P.S.: Feynmanove prednášky sú aj voľne dostupné online, takže uvádzam tu aj odkazy na príslušné pasáže elektronickej verzie, kde sú aj bližšie detaily k uvedenému:

K tej potenciálnej energii PÁROV častíc, ktoré SPOLOČNE zdieľajú potenciálnu energiu (nedá sa to pripísať časticiam jednotlivo): "if we add the kinetic energies of all the particles, and add to this the sum the sum, over all PAIRS of particles, of their MUTUAL gravitational potential energy, −GMm/r_ij, the total is a constant" - Pričom tam ďalej uvádza aj dôkaz: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_13.html#Ch13-S3

A o energii silového poľa (kam patrí aj svetelná energia) pojdednáva zasa v kapitole "Field Energy and Field Momentum" https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_27.html

Žiaci sa samozrejme nemusia zaoberať takými vzorcami, ale potrebujú mať aspoň takúto štandardnú PREDSTAVU, že to silové pole má energiu, aby im dávala logiku energia svetla (elektro-magnetického vlnenia). - Zatiaľ čo tá spomínaná "potenciálna energia sústavy", to sú tie rozdiely v energiách polí, ktoré vznikli vzájomnými prekryvmi silových polí viacerých častíc, čím sa to výsledné pole zoslabilo alebo zosilnilo.
NPripomienka nesúvisí s MUV.toto je pripomienka k vzdelávacím štandardom - v rámci MUV už nemôžeme presúvať ani dopĺňať učivo, ktoré je v ŠVP určené pre cykly
3 Človek a príroda - MUV pre 3. cyklus "vzájomné premeny pohybovej a polohovej energie telesa" -> už vo februárovom pripomienkovaní som upozornil, že to tak nie je. Teleso nemá "polohovú" energiu.

Ak už, tak sa hovorieva nanajvýš o POTENCIÁLNEJ energii telesa, ale aj to len za hypotetického potenciálneho predpokladu, že ostatné telesá, s ktorými navzájom interaguje, by sa nehýbali. Taký predpoklad ale vo všeobecnosti neplatí a v takom prípade sa dá hovoriť nanajvýš o potenciálnej energii jednotlivých párov (sústavy), ktoré spoločne zdieľajú tú energiu.

Ešte fundamentálnejší a všeobecnejší koncept je však energia silového poľa. Využíva sa hlavne v elektro-magnetizme. A iba s takým konceptom môžeme chápať iný koncept toho istého kurikula: svetelnú energiu! Lebo tam to už nie je ani len o potenciálnej energii. Ale ide o aktuálnu energiu silového poľa.

UPOZORNENIE: Toto, čo uvádzam, je ŠTANDARDNÁ teória, ktorú nájdeme v každej lepšej učebnici, napr. Feynmanove prednášky, alebo trebárs klasika Landau-Lifshitz. "Course of Theoretical Physics" atď. - naproti čomu toto kurikulum prezentuje nielen neštandardnú, ale najmä neobstojnú teóriu o "polohovej energii telesa", ktorá je nekonzistentná s konceptom vzájomnej interakcie a nemala by pri nej logiku ani energia svetla (ako výkyvov v elektro-magnetickom silovom poli).
NPripomienka nesúvisí s MUV.toto je pripomienka k vzdelávacím štandardom - v rámci MUV už nemôžeme presúvať ani dopĺňať učivo, ktoré je v ŠVP určené pre cykly

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku