Ministerstvo školstva vyhlasuje 2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Narastajúcou globalizáciou, digitálnou revolúciou a v ostatných rokoch aj celosvetovou pandémiou ovplyvnená transformácia spôsobu života a spoločnosti si vyžadujú zmeny aj vo vzdelávaní. Zmeny však musia nastať presadením potrebných systémových úprav pomocou tvorby štátnych politík, nových metodických usmernení a nových vzdelávacích štandardov. Zároveň je potrebné vybudovať aj podporné mechanizmy na implementáciu zmien, spolu s tými, ktorí budú tieto koncepčné a strategické zámery aplikovať priamo v praxi. Sú nimi učitelia a učiteľky, ktoré sú v každodennom kontakte s deťmi na školách. MŠVVaŠ SR vyhlasuje 2. kolo výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie.

Na 2. kolo výzvy je vyčlenených celkom 7 242 720 eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR a sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov Regionálnych centier podpory učiteľov.

Cieľom výzvy je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier podpory učiteľov. Ďalej podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch a zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva. Rezort školstva pracuje nie len na tvorbe nového rámcového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ale paralelne s tým buduje aj sieť regionálnych centier podpory učiteľov.

„Obnova kurikula je najmä o posune nášho chápania a postoja ku vzdelávaniu. Nevytvárame nový formálny dokument, ale tvoríme príležitosť pre kvalitnejšie vzdelávanie s rastúcou podporou pre žiakov a pedagógov v prospech úspešnej a šťastnej budúcnosti našich detí a Slovenska. Nové kurikulum nie je produktom módy ani intelektuálnym cvičením teoretikov – je syntézou dedičstva poznania, skúseností, aktuálneho vývoja a nárokov nadchádzajúcej budúcnosti. Pripomeňme si aspoň 3 nadčasové výroky Jána Amosa Komenského:

  1. Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
  2. Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.
  3. Nie je dobré zúfať si nad pokrokom.

Tieto výroky vystihujú naše spoločné úsilie naplniť potenciál vzdelávania ako jedinečného nástroja rozvoja Slovenska aj dnes a najmä dnes,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

V druhom kole výzvy sa žiadosti predkladajú v 24 regiónoch a bude vybraných najviac 16 regiónov, v ktorých bude podporený vznik regionálneho partnerstva a zriadenie regionálneho centra podpory učiteľov. V každom regióne môže byť podporený najviac jeden žiadateľ, ktorý bude v spolupráci s ďalšími partnerskými organizáciami v regióne a s ministerstvom poskytovať podporné činnosti pre PZ a OZ regiónu.

Prvých 16 centier začalo svoje fungovanie 1. septembra 2022 (ich zoznam nájdete tu: 

https://www.minedu.sk/data/att/24706.pdf)

„Považujeme za kľúčové, aby pedagógovia pochopili zmysel a význam zmien, stotožnili sa s nimi, osvojili si ich a začali ich aplikovať v práci so žiakmi. Aby nezostali na papieri, ale boli pretransformované do reálnej praxe,” vysvetľuje zámer založenia regionálnych centier Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o prostriedky mechanizmu sa podáva prostredníctvom elektronického formulára na predkladanie žiadostí cez systém e-grant do 16. januára 2023 do 23:59 min. Formulár je dostupný na tejto adrese: MSVVaŠ SR (egrant.sk)

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-2-kola-vyzvy-ucitelia-pre-21-storocie/ 

 

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku