Rodičia a učitelia majú ešte týždeň možnosť zapojiť sa do diskusie o budúcnosti vzdelávania na základných školách

Rodičia, učitelia, či široká odborná verejnosť už vstupujú do diskusie o finálnej podobe nového štátneho vzdelávacieho programu. Evidujeme prvé stovky komentárov a podnetov k navrhovaným vzdelávacím štandardom. Verejná konzultácia je dostupná elektronicky na webstránke verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk do pondelka 20. februára. Od spustenia verejnej konzultácie navštívilo stránku takmer 10 000 ľudí. Rezort školstva súčasne pripravuje výzvu pre základné školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do pilotného overovania nového kurikula.

Nové obsahové a výkonové štandardy sú súčasťou kurikulárnych zmien, ktoré pomôžu školám lepšie a kvalitnejšie pripraviť žiakov na život v 21. storočí. Oproti doteraz platným vzdelávacím štandardom sa ešte väčší dôraz kladie na opis toho, čo žiak dokáže. Recitovanie poučiek nahradí prepojenie naučených vecí s reálnym svetom. Do pozornosti sa dostanú projekty, experimenty, či zážitkové vzdelávanie. Na dosiahnutie dobrých výsledkov už teda nebude stačiť, aby dieťa vedelo z učiva odpovedať či napísať správne test. Dôležité bude, aby sa dokázalo k vedomostiam prepracovať, využívať dostupné zdroje a aby ich vedelo v praxi použiť.

„Tvorba nového štátneho vzdelávacieho programu je náročný a dlhý proces, v ktorom majú dostať priestor rôzne pohľady. Široké tímy tvorcov navrhli obsah vzdelávania pre jednotlivé oblasti, ktorý zachytáva moderné trendy vyučovania vo vyspelých krajinách. Teraz je rad predovšetkým na učiteľoch, aby nám poskytli svoj pohľad. Zaujíma nás napríklad, či navrhovaný rozsah učiva je podľa nich primeraný časovej dotácii. Radi si prečítame aj podnety, akú podporu budú potrebovať pri zvládnutí zmeny, ktorá je aj podľa ich prvých reakcií naozaj hlboká a smeruje až k cieľom vzdelávania ako takého. Uvítame aj spätnú väzbu od rodičov – čo vnímajú ako pozitíva, čoho sa obávajú a čo im nie je jasné. Chceme všetkých ubezpečiť, že sme si vedomí potreby postupného zavádzania zmien. Novými štandardmi pozývame všetkých aktérov na štart postupnej zmeny kvality vzdelávania, ale rozumieme, že takáto zmena si vyžaduje dlhší čas, podporu a trpezlivosť,“ hovorí Martin Kríž, riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva. Ministerstvo školstva opakovane pripomína, že participatívny proces prípravy nového kurikula je jeho prioritou. Aktuálna verejná konzultácia je už treťou príležitosťou, kedy môžu učitelia a rodičia prispieť k finálnej podobe toho, čo sa budú žiaci v školách po novom naozaj učiť.

Podnety a pripomienky budú zapracované do finálnej podoby nového štátneho vzdelávacieho programu, ktoré ministerstvo školstva zverejní do konca marca 2023.

Od septembra 2023 bude prvých 30 základných škôl vzdelávať svojich prvákov a prváčky podľa nového kurikula 

Tie základné školy, ktoré o to majú záujem, sa budú môcť prihlásiť do otvorenej výzvy, ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch. Ďalšie informácie o výzve a prihlasovací formulár budú zverejnené na webstránke www.vzdelavanie21.sk.  

„K dnešnému dňu môžeme potvrdiť, že sme už predbežne nezáväzne komunikovali s niektorými školami, ktoré prejavili záujem o informácie a účasť na postupnom zavádzaní v septembri 2023,“ hovorí Denisa Šukolová z NIVaM.

Prvé školy, ktoré sa zapoja do postupného zavádzania, budú zverejnené na stránke vzdelavanie21.sk v polovici marca. Okrem nich bude rezort evidovať aj zoznam náhradných škôl pre prípad, ak by sa niektorá z pôvodne vybratých rozhodla do procesu vstúpiť až neskôr. Pri výbere prvých škôl sa bude postupovať tak, aby boli medzi nimi rovnomerne zastúpené všetky kraje, tiež aj neplnoorganizované školy a školy s rôznou veľkosťou žiackej populácie.

Rezort školstva finalizuje prípravu koncepcie adresnej podpory pre školy, ktoré získajú oprávnenie zavádzať nové kurikulum v nasledujúcich troch školských rokoch. V prvom roku bude súčasťou podpory napríklad adresná mentoringová podpora v rámci Regionálnych centier podpory učiteľov, sprevádzanie pedagogického kolektívu pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, ako aj podpora inovatívnych didaktických a sprievodných prostriedkov k novému obsahu vzdelávania.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku