Vzdelávanie pre 21. storočie

Prečo sú zmeny nevyhnutné?

Na Slovensku venujeme viac ako tretinu času v základných školách výučbe slovenského jazyka a literatúry, ale výsledky našich žiakov a žiačok v oblasti čitateľskej gramotnosti kontinuálne klesajú. Máme vyšší podiel hodín matematiky, ako uvádzajú v štátnych kurikulách iné krajiny OECD, ale úroveň priemerného skóre v meraní PISA sme dosiahli až v roku 2018.

V takmer všetkých sledovaných oblastiach v medzinárodných meraniach máme  nadpriemerne vysoký podiel žiakov a žiačok v rizikovej skupine, čo znamená, že nedosahujú ani minimálnu úroveň funkčnej gramotnosti.

Od roku 1990 majú všetky reformy podobné ciele. Aktuálne pripravované kurikulárne zmeny chcú priviesť tieto idey do praxe a reality v našich školách. Proces tvorby nového kurikula sa preto deje zdola a so širokou participáciou odbornej verejnosti. Učitelia, učiteľky, riaditelia, riaditeľky aj akademici a akademičky sú členmi a členkami kurikulárnych komisií a tiež Hlavnej koordinačnej skupiny. Kľúčové dokumenty prechádzajú otvorenou verejnou konzultáciou, do ktorej sa zapája učiteľská aj rodičovská verejnosť.

Čo potrebujeme urobiť pre zlepšenie?

Tvoríme nové ciele, obsahy a formy základného vzdelávania a tým otvárame príležitosti:

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku