Experti Svetovej banky oceňujú komplexný prístup k zmenám vo vzdelávaní

Experti Svetovej banky ocenili najmä zmeny vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Nový koncept jazykovej prípravy detí cudzincov je podľa nich veľmi relevantný vzhľadom na rastúcu pracovnú migráciu občanov EÚ.Tím odborníkov Svetovej banky poskytol Štátnemu pedagogickému ústavu (ŠPÚ) stanovisko, v ktorom sa vyjadruje k úvodným dokumentom Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiach.

„Ide o profesionálne spracované dokumenty, ktoré odôvodňujú potrebu kurikulárnych zmien,“ informovala Svetová banka vo svojom stanovisku z konca februára 2022. Úvodné dokumenty vychádzajú z relevantných analýz a ponúkli dobrý základ na konzultácie. „Východiskové dokumenty kurikulárnej reformy sa zaoberajú reálnymi výzvami, ktoré súvisia so súčasným stavom školstva,“ uvádzajú ďalej experti Svetovej banky.

Nový Štátny vzdelávací program má ďalším generáciám žiakov pomôcť dosiahnuť vo funkčných gramotnostiach (čitateľská, matematická, prírodovedná a ďalšie) minimálne priemer krajín OECD v horizonte desiatich rokov od spustenia jeho implementácie. Vzhľadom na rozsah a charakter pripravovaných zmien by podľa analytikov Svetovej banky ciele reformy mohli byť ešte ambicióznejšie.
„Zmenila sa spoločnosť, zmenil sa svet a s ním aj potreby žiakov pri vzdelávaní. Základ do života detí, ktorý má dať škola, je v súčasnosti už iný, ako bol pred dvadsiatimi, ale aj desiatimi rokmi. V spoločnosti sa udiali dôležité zmeny,” hovorí Martin Kríž z ministerstva školstva o potrebe nového obsahu vzdelávania na základných školách.

Spoluprácu ŠPÚ a Svetovej banky sprostredkovala Európska komisia, ktorá chcela zabezpečiť technickú pomoc pri podpore zavádzania zmien v obsahu vzdelávania a ďalších opatrení na digitálnu transformáciu škôl, ako sú zachytené v Pláne obnovy a odolnosti. „Možnosť konzultovať prípravu kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní s odborníkmi zo Svetovej banky a z partnerských inštitúcií ďalších krajín je pre nás veľkým prínosom. Výstupy spolupráce sa zameriavajú najmä na proces prenosu kurikulárnej reformy na regionálnu a školskú úroveň, čo je kľúčové pre to, aby sa zmeny podarilo pretaviť do praxe a nezostali len takpovediac na papieri,“ hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.
V priebehu nasledujúcich mesiacov sú naplánované ďalšie workshopy a tiež príprava komparatívnej štúdie zameranej na stratégie kurikulárneho riadenia vo vybraných európskych krajinách. Cieľom je získať inšpirácie a prehľad dobrej praxe v oblasti kurikulárneho riadenia.

Experti ocenili komplexný prístup k zmenám

Podľa Svetovej banky stojí za povšimnutie najmä vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia a komplexný prístup, v ktorom sa okrem slovenského jazyka a jazykov národnostných menšín venuje značná pozornosť aj žiakom, ktorých materinský jazyk nie je slovenský, ako aj deťom Slovákov žijúcich v zahraničí.

Model doplnkových kurzov slovenského jazyka a jazykový kurz pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky je podľa Svetovej banky veľmi dôležitý v čoraz prepojenejšej Európskej únii a rastúcej miere pracovnej migrácie spoločnej pre všekých občanov EÚ. Vďaka možnostiach otvoreného trhu práce a príležitostiam, ktoré sa tým ponúkajú obyvateľom Slovenska, sa často kvôli novému zamestnaniu rodiča sťahujú za hranice celé rodiny aj s deťmi. Nový model zaručí, aby nestratili kontakt s ich slovenským materinským jazykom a ak sa rozhodnú pre návrat, vedeli sa plnohodnotne sa zaradiť do škôl.

Podobne by sa mala zefektívniť aj podpora detí cudzincov, ktorí prichádzajú na Slovensko a nehovoria po slovensky. Vďaka novému modelu kurzov štátneho jazyka bude v budúcnosti v školách adaptácia žiakov s odlišným materinským jazykom od vyučovacieho jazyka školy efektívnejšia a pomôže deťom a mladým naplno rozviť ich potenciál. „Zároveň, pomôže tiež pri odstraňovaní jazykových bariér u detí, ktoré nemajú dostupné možnosti vzdelávať sa v národnostnom školstve, s osobitným zreteľom na rómskych žiakov,“ konštatuje Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Konzultácie so Svetovou bankou prebiehajú dlhodobo

Okrem hodnotenia úvodných dokumentov a procesov tvorby zmien obsahu vzdelávania v základných školách na Slovensku Svetová banka poskytuje tímu, ktorý zmeny na ŠPÚ vedie, aj ďalšie odborné konzultácie.

„Sledovali sme, ako v zahraničí pristupujú k tvorbe predmetov či vzdelávacích oblastí. Bolo pre mňa veľmi motivujúce zúročiť naše znalosti. Poznáme moderné trendy, podľa nich vypracúvame dokumenty a posudzujeme, čo by bolo vhodné zmeniť, zlepšiť a upraviť,“ potvrdil Branislav Pupala, jeden zo spoluautorov reformy vzdelávania, ktorý je v intenzívnej komunikácii so Svetovou bankou.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku