Hľadáme autorov a autorky podporných materiálov pre kľúčové oblasti kurikulárnych zmien

Národný inštitút vzdelávania a mládeže plánuje prípravu sprievodcov k novému štátnemu vzdelávaciemu programu. Tieto materiály umožnia prenos kurikulárnych zmien v kľúčových oblastiach priamo do vyučovania a života školy.

Pri ich tvorbe chceme spolupracovať s odborníčkami a odborníkmi s publikačnou skúsenosťou a poznaním školského prostredia.

Hľadáme autorky a autorov k týmto sprievodcom:

Sprievodca pre hodnotenie žiakov

Sprievodca ponúkne inovatívne formy hodnotenia a ich využitie v praxi, hodnotenie komplexných spôsobilostí v dlhších obdobiach – cykloch, konkrétne príklady a inšpirácie pri hodnotení výkonových štandardov vo vzdelávacích oblastiach a pod.

Sprievodca pre kultúru a étos školy

Sprievodca, ktorý poskytne návody k tomu, aby sa škola stala učiacou organizáciou, zameria sa na príklady dobre fungujúcej praxe školy ako komunity (rešpektujúca, demokratická, otvorená a udržateľná škola) a uvedie príklady pre utváranie pozitívnej klímy školy.

Sprievodca pre prispôsobenie vzdelávacích štandardov rozmanitým potrebám žiakov (inkluzívne prístupy vo vyučovaní)

Sprievodca spracuje inkluzívne postupy a stratégie pre prispôsobenie vzdelávacích štandardov rozmanitým potrebám žiakov a žiačok vo vyučovaní.

Sprievodca pre didaktické inovácie v kurikule

Sprievodca pomenuje aktuálne didaktické prístupy vo vzdelávaní v kontexte kurikulárnych zmien v základných školách, reflektujúc aj medzinárodné trendy v tejto oblasti.

Koho hľadáme

  • expert/ka v danej oblasti so skúsenosťou z praxe minimálne 5 rokov

  • odborné portfólio v danej oblasti (najmä publikačná činnosť, prípadne zapojenie v inováciách a projektoch v danej téme)

  • prehľad v domácich aj zahraničných trendoch v danej oblasti

  • prehľad v slovenskom vzdelávacom prostredí (poznanie hlavných aktérov, poznanie príkladov dobre fungujúcej praxe v danej oblasti)

  • zodpovednosť a precíznosť v plnení úloh

  • zodpovedajúce jazykové a štylistické schopnosti

 

V prípade záujmu prosíme o vyplnenie online formulára najneskôr do 15. augusta. Vybraných kandidátov a kandidátky pozveme na osobné stretnutie (online alebo offline) po uvedenom termíne.

Pre viac informácií môžete kontaktovať projektového špecialistu pre tvorbu podporných materiálov na adrese: andrej.navojsky@nivam.sk


Doplňujúce informácie

Termín vypracovania materiálov

15.9.2023 – 30.9.2024

Zmluvný vzťah

Dohoda o pracovnej činnosti / autorská a licenčná zmluva

Odmena

Vzájomnou dohodou

Registračný formulár bol uzavretý

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku