Národný inštitút vzdelávania a mládeže diskutoval o kurikulárnych zmenách s Klubom dekanov fakúlt vysokých škôl v SR pripravujúcich budúcich učiteľov

Na konci marca 2023 sa v priestoroch generálneho riaditeľstva Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) konalo stretnutie s členmi Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl v SR pripravujúcich budúcich učiteľov.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ NIVaM prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. príhovorom, kde dekanom a dekankám predstavil poslanie, štruktúru a aktivity inštitútu.

NIVaM ako verejná a rezortná organizácia plní úlohy v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ), v oblasti celoživotného vzdelávania a v oblasti práce s mládežou. NIVaM plní ciele kurikulárnej reformy základného vzdelávania a zabezpečuje ich implementáciu do praxe vrátane zavedenia nových foriem a zmien monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania.

Ďalšia časť programu stretnutia sa venovala práve téme prebiehajúcich kurikulárnych zmien. NIVaM bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po schválení Plánu obnovy a odolnosti SR (POO), poverený viacerými úlohami, ktoré sú súčasťou plánu na dosiahnutie kvalitnejšieho školstva a vzdelávania na Slovensku. 

Práve o aktuálnom stave príprav nového Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je ukotvený v POO, informovala účastníkov a účastníčky Denisa Šukolová, vedúca oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien NIVaM.

Generálny riaditeľ následne predstavil perspektívy spolupráce a zapojenia vysokých škôl do procesu zavádzania a overovania nového kurikula. V konštruktívnej diskusii dekani a dekanky prezentovali výzvy, ktorým vo svojej práci pri príprave budúcich učiteľov a učiteliek čelia. Z rozhovorov a vstupov vzišli podnety napríklad k príprave metodických usmernení ohľadne hodnotenia a testovania žiakov. Otvorila sa tiež otázka nastavenia postupových súťaží, aby v budúcnosti sledovali ciele nového Štátneho vzdelávacieho programu. Podnetmi sa budú zaoberať ďalšie stretnutia Klubu a tiež Hlavnej koordinačnej skupiny, ktorá je poradným orgánom NIVaM v procese kurikulárnych zmien.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku