Ochrana osobných údajov

Dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, najmä Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („ZZOÚ“).

Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov?

Prevádzkovateľom pri spracovaní vašich osobných údajov je:

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava

(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“)

Aké zásady dodržiavame pri spracovaní osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane osobných údajov iba vtedy, ak nám to zákon povoľuje alebo ak ste vyjadrili svoj súhlas. To platí aj pri spracúvaní osobných údajov pre propagačné a marketingové účely.

Na internetovej stránke prevádzkovateľa môžu byť zaznamenávané / zhromažďované aj informácie, ktoré nám samy o sebe nedovoľujú robiť priame závery týkajúce sa Vašej osoby. V určitých prípadoch – najmä v kombinácii s inými údajmi – môžu byť tieto informácie z hľadiska právnych predpisov o ochrane osobných údajov napriek tomu považované za „osobné údaje“. Ďalej môžeme na internetovej stránke zaznamenávať / zhromažďovať aj také informácie, na základe ktorých Vás nemôžeme identifikovať priamo ani nepriamo; to je napr. prípad zhromažďovania informácií o všetkých užívateľoch týchto internetových stránok.

 

Aké údaje spracovávame?

Google Analytics

Aby sme mohli naše internetové stránky neustále zlepšovať, používame na našich internetových stránkach navyše službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA („Google“).

Služba Google Analytics používa aj súbory cookies, ktoré sú na Vašom počítači ukladané a umožňujú analýzu používania internetových stránok. Týmto súborom cookies sú vytvorené informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky spravidla odosielané na server spoločnosti Google v Európe (príp. v jednom z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru) na účely anonymizácie IP adresy, takže je vylúčená spojitosť s osobou. Až po anonymizáciu IP adresy je skrátená IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam uložená. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA zasielaná kompletná IP adresa a tam skrátená. Na týchto internetových stránkach je používaná služba Google Analytics s rozšírením pre anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP Masking). Na našu žiadosť používa spoločnosť Google nazhromaždené informácie na vyhodnotenie Vašej návštevy internetových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach, a aby nám mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics Vašim prehliadačom nie je spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť používať funkcie týchto internetových stránok v plnom rozsahu. Navyše máte možnosť zaznamenania a odoslania údajov vytvorených súborom cookies a týkajúcich sa Vašej návštevy internetových stránok na spoločnosť Google a ich následnému spracúvaniu zo strany spoločnosti Google zabrániť tým, že si stiahnete a inštalujete pluginy pre prehliadač, ktoré sú k dispozícii na stránkach spoločnosti Google.

Kontaktné údaje

V prípade, ak použijete náš kontaktný formulár, spracovávame Vaše meno, priezvisko, e-mail, aby sme Vám vedeli zodpovedať Vašu otázku, resp. reagovať na správu, ktorú nám zašlete.

Prihlásenie na webinár, verejnú diskusiu, prezentáciu

V prípade, ak použijete náš formulár pre prihlásenie na webinár, verejnú prezentáciu alebo diskusiu, spracovávame Vaše meno, priezvisko, e-mail, aby sme Vám vedeli zaslať pozvánku na konanie takejto udalosti.

Mailchimp

Na zasielanie newslettrov jeho odberateľom a manažment e-mailových adries ich príjemcov používame online aplikáciu Mailchimp. Je to služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Pre získanie súhlasu na stránke https://vzdelavanie21.sk/ používame tzv. „double-opt-in“ formu – po prihlásení do nášho newslettra je na e-mail odoslaný potvrdzovací e-mail s unikátnym odkazom. Až po kliknutí na tento odkaz prebehne prihlásenie do našej databázy odoberateľov newslettra. Nie je teda technický možné prihlásiť Vás bez kliknutia na odkaz, ktorý reprezentuje udelenie Vášho súhlasu.

Ako prevádzkovateľ by sme Vás radi informovali, že osobné údaje môžu byť za účelom zasielania newslettrov a správy databázy e-mailov predmetom cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal, ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie.

Facebook:

Na našich internetových stránkach používame Facebook pixel spoločnosti Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USAwww.facebook.com– „Facebook“). Prostredníctvom Facebook pixel možno sledovať správanie používateľov po tom, ako títo používatelia kliknutím na propagačné inzeráty na Facebooku boli presmerovaní na niektoré internetové stránky prevádzkované našou spoločnosťou. Tento postup slúži na vyhodnocovanie účinnosti propagačných inzerátov na Facebooku pre štatistické účely a účely výskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich propagačných postupov. Získané údaje sú pre nás anonymné, neumožňujú nám preto vyvodiť závery týkajúce sa používateľov, a my sami spoločnosti Facebook žiadne osobné údaje neposkytujeme. Avšak spoločnosť Facebook údaje ukladá a spracúva, takže prepojenie s príslušným používateľským profilom je možné, a spoločnosť Facebook môže údaje v súlade so svojimi Zásadami používania údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/) použiť. Na tieto účely môžu byť ďalej v počítači uložené cookies. Na nastavenia súborov cookies týchto webových stránok nemáme žiadny vplyv. Pre viac informácií o ich používaní súborov cookies prosím navštívte webové stránky tretích strán.

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

 • Spracúvanie osobných údajov príp. údajov obsiahnutých v súboroch pre prihlásenie je uskutočnené za účelom, aby sme Vám umožnili použitie našich internetových stránok; to prebieha na základe článku 6 odseku 1 písm. f) GDPR za účelom zachovania nášho oprávneného záujmu na prevádzke našich internetových stránok.
 • Spracúvanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom cookies (vrátane Služieb analýzy internetových stránok Google Analytics) a pseudonymných užívateľských profilov sa na reklamné účely, účely prieskumu trhu a usporiadanie internetových stránok podľa našich potrieb vykonáva na základe článku 6 odseku 1 písm. f) GDPR na účel zachovania nášho oprávneného záujmu na analýze používania našich internetových stránok.
 • Spracovanie údajov požadované v súvislosti s nadviazaním kontaktu prebieha na právnom základe podľa č. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti (napr. pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou e-mailu).
 • Na poskytovania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania e-mailov o našich novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali.
 • Na účely administrácie našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát (právny základ: náš oprávnený záujem spočívajúci vo zlepšovaní našich kontaktných miest na internete).

Aké sú vaše práva?

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu vašich osobných údajov;
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov;
 • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov;
 • právo na prenosnosť vašich osobných údajov;
 • právo na odvolania súhlasu, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu;
 • právo na informácie o primeraných zárukách v prípade, ak by došlo k prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie;
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Pre výkon týchto práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť – napr. prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailu uvedeného v časti Kontakt

Navyše ste oprávnení podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov podľa čl. 77 GDPR.

Sprístupnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Príjemcom môže byť napr. náš zamestnanec. Pre účely vyhnutiu sa straty, zneužitia, zmeny, zverejnenia alebo prístupu k Vašim osobným údajom neoprávneným osobám, prevádzkovateľ zabezpečil potrebné bezpečnostné opatrenia. Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté, vymenené, či predané pre marketingové účely tretím osobám.

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tak urobiť:

 • prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailu uvedeného v časti Kontakt
 • zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu spu@statpedu.sk, alebo
 • zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Viac informácií o spracúvaní osobných informácií nájdete tu: Národný inštitút vzdelávania a mládeže – Vzdelávanie 21. storočia- osobnyudaj.sk

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku