Odštartovala verejná konzultácia Projektu nového kurikula pre všetky cykly

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný inštitút vzdelávania sprístupnili na webových stránkach vzdelananie21.sk verejnú konzultáciu  k Projektu nového kurikula pre všetky cykly. Konzultácia je otvorená nielen odborníkom na vzdelávanie, či učiteľom, ale aj širokej verejnosti.

Ilustračný orázok - deti sa usmievajú počas vyučovania

Projekt nového kurikula v cykloch nadväzuje na dokument Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a predstavuje napríklad konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa, rámcové učebné plány, popis doménových gramotností v gradácii naprieč tromi cyklami či vymedzenie prierezových gramotností, ktoré budú integrované vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

Pri tvorbe nového štátneho vzdelávacieho programu Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) čerpal aj zo skúseností krajín ako Nemecko, Estónsko alebo Portugalsko. Na Slovensku je do prípravy nového obsahu vzdelávania na základných školách zapojených viac ako 300 odborníkov a odborníčok.

Kurikulárna reforma, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, sa zameriava na naplnenie potrieb pre moderné vzdelávanie. „Pointou kurikulárnej reformy je umožniť žiakovi, aby si na vybranom obsahu vzdelávania prešiel celým poznávacím procesom, aby mal zážitok objavovania nových poznatkov a súvislostí medzi nimi, pochopenia reťaze príčin a následkov. Dôraz musíme klásť na hĺbku poznania, ale aj na morálny étos, na rozvoj sociálnych zručností,“ hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Cieľom vzdelávania pre 21. storočie je budovať v prvom rade nový étos školy, klásť dôraz nie iba na vzdelávanie a memorovanie, ale aj na rozvoj hodnotového sveta žiakov. „Napriek nevyhnutnej redukcii šírky učiva nemôžeme hovoriť o znižovaní kvality vzdelávania. Práve naopak, na kvalitu vzdelávania sa nebudeme pozerať už len cez množstvo odovzdaných vedomostí a zapamätaných faktov, ale pred učiteľov a žiakov kladieme vyššie ciele: učiť sa samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe získaných vedomostí a dát,“ dodáva Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaŠ SR.

Za cieľom efektívneho a prehľadného procesu verejnej konzultácie vytvoril rezort školstva nový online nástroj, dostupný na webstránke www.vzdelavanie21.sk. Konzultácia projektu nového štátneho vzdelávacieho programu pre všetky cykly bola odbornej verejnosti predstavená v závere novembra na konferencii Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Pripomienkovanie bude otvorené do 16-teho decembra 2022.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku