Plánované zmeny vychádzajú z dostupných analýz a prieskumov, návrh pripravovali odborníci, odborníčky a ľudia z praxe, ktorí vychádzali z dlhodobých výskumov a analýz vzdelávacieho systému, ktoré realizoval Inštitút vzdelávacej politiky, priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR (NÚCEM, ŠPÚ), Štátna školská inšpekcia, iniciatíva To dá rozum (MESA10), vysoké školy a ďalšie organizácie a inštitúcie. Opiera sa tiež o odporúčania Európskej komisie, OECD, Svetovej banky, návrhov z dokumentu Učiace sa Slovensko a ďalších.

Významnú rolu pri tvorbe zmien základného vzdelávania tvoria poradné orgány Štátneho pedagogického ústavu. Okrem interného tímu ŠPÚ sa na príprave podieľajú najmä Hlavná koordinačná skupina a Ústredná komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie, ktorá vznikla na základe verejnej výzvy. V komisiách sú zastúpené štátne inštitúcie, pracujú v nich akademici, odborníci aj ľudia z praxe. Návrhy zmien budú pripomienkovať aj samotní žiaci a študenti prostredníctvom ďalšieho poradného orgánu, ktorým je Žiacky poradný výbor.

Učitelia z praxe sú vo veľkej miere členmi Ústrednej predmetovej komisie pre základné vzdelávanie, kde sa prihlásili na základe otvorenej výzvy Štátneho pedagogického ústavu. Sú to prevažne vysokokvalifikovaní učitelia s preukázateľnými výsledkami v pedagogickej a metodickej činnosti. Navyše, priebežnú tvorbu kurikula budú sprevádzať otvorené konzultačné procesy, do ktorých sa môže zapojiť každý učiteľ. Ešte na jeseň 2021 bude na verejnú konzultáciu sprístupnený dokument s názvom Úvod do kurikula základného vzdelávania.

Analýza zahraničných modelov a skúsenosti tzv. úspešných krajín sú systematickou súčasťou práce na kurikulárnej reforme. Dôležitým zdrojom sú krajiny s úspešnými príbehmi kurikulárnych reforiem v analogických podmienkach. Napríklad Estónsko, Slovinsko, z iných Írsko, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko a pod. Na podporu medzinárodného rozmeru kurikulárnej reformy ŠPÚ získalo projekt Európskej komisie a Svetovej banky, v rámci ktorého spolupracujeme s panelom expertov z mnohých krajín. Počítame tiež s medzinárodným auditom zavádzania nového kurikula do praxe.

Podľa harmonogramu by malo byť samotné kurikulum pripravené koncom roka 2022. Potom sa začnú pripravovať podporné materiály pre školy a nové učebnice. Prvé školy, ktoré budú chcieť na dobrovoľnej báze implementovať nový vzdelávací program, tak budú môcť urobiť v školskom roku 2023/24. Následne sa bude posilňovať podpora a vzdelávanie pre učiteľov tak, aby od školského roka 2026/27 boli všetky základné školy pripravené na zavádzanie nového obsahu a foriem vzdelávania.

 

Podpora pre učiteľov je nevyhnutnou súčasťou pri zavádzaní zmien do pedagogickej praxe. Vyplynulo to z analýz predchádzajúcich zmien na úrovni škôl, ako aj realizovaných úspešných školských reforiem vo svete. V pripravovaných zmenách v obsahu a cieľoch vo vzdelávaní bude preto dôraz na systematickú a viacúrovňovú podporu smerovanú na pedagogickú obec.

Štátny pedagogický ústav si aj v spolupráci s IUVENT-ou uvedomujú potrebu participácie mladých ľudí na reforme vzdelávania. S týmto zámerom vznikol pri ŠPÚ Žiacky poradný výbor (ŽPV). Účasť o členstvo v ŽPV prejavilo viac ako 250 mladých ľudí zo základných aj stredných škôl. Komisia zložená zo zástupcov ŠPÚ, IUVENTA a Rady mládeže Slovenska vybrala 16 žiakov a žiačok, ktorí budú rovnomerne zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy.

Transparentná a kontinuálna komunikácia s odbornou aj laickou verejnosťou tvorí jeden z kľúčových pilierov celého procesu. Informácie bude ŠPÚ postupne zverejňovať napr na https://vzdelavanie21.sk/. Plánujeme tiež realizáciu stretnutí s učiteľmi v jednotlivých regiónoch Slovenska, webináre vysvetľujúce jednotlivé kroky a zámery reformy ako celku, ale aj jej parciálnych častí.

Je to predovšetkým možnosť prispôsobiť vzdelávanie reálnym potrebám a možnostiam školy vo vzťahu ku konkrétnym žiakom, ktorí ju navštevujú. Ide vlastne o zvýšenie autonómie škôl pri určovaní obsahu vzdelávania, vzdelávacích foriem a metód pedagogickej práce. Iste, pôjde aj o novú prípravu školských vzdelávacích programov, ktoré však naozaj vyjadria podstatu chodu školy ako komplexnej inštitúcie a nebudú len formálnymi mŕtvymi dokumentmi.

Veľmi dúfame, že im napomôže rozumieť zmyslu vzdelania pre nich samotných. Aby nemali pocit, že vzdelávanie je zbytočné a nerozumejú tomu, čo a prečo sa majú učiť. Obsah vzdelávania lepšie zohľadní ich schopnosti a učebné tempo.

Základným rozdielom je to, že nové kurikulum bude vnútorne súdržné a nebude len mozaikovou alebo súborom jednotlivých, izolovaných vyučovacích predmetov. To, na čo musíme dať dôraz, je vzájomná koordinácia a prepojenosť jednotlivých súčastí vzdelávania, teda vzdelávacích oblastí. Zásadnejším spôsobom budú prepracované očakávané učebné výstupy, aby bolo úplne jasné, k čomu vzdelávanie v jednotlivých etapách (cykloch) vedie.

Preto, aby bolo ucelenejšie a súdržnejšie a aby nebolo rozbité na izolované jednotky. Vo vzdelávacích oblastiach sa ďaleko zmysluplnejšie určuje a vymedzuje to, čo chceme a máme vo vzdelávaní dosiahnuť, aby to nebolo len „odučenie“ poznatkov alebo vytváranie parciálnych zručností, ktorých zmysel deťom často uniká.

Cykly nie sú náhradou vzdelávacích stupňov. Stupne formálne rozčleňujú základné vzdelávanie na primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. Cykly sú logikou vymedzenia vzdelávacích výstupov a ich gradácie počas základného vzdelávania. Prvý cyklus buduje elementárne základy gramotnosti, druhý ich upevňuje a  rozvíja, súčasne pripravuje na komplexnejšie a diferencovanejšie vzdelávanie v poslednom treťom cykle, ktorého výstupom sú pevné základy všeobecného vzdelania. To, čo má základná škola rozvíjať, bude na štátnej úrovni určené ako učebné výstupy na konci jednotlivých cyklov. Rozloženie po ročníkoch si škola určí sama vzhľadom na špecifiká žiakov, s ktorými pracuje. Treba dodať, že vymedzenie cieľov a obsahu vzdelávania cez vzdelávacie cykly je v súčasnosti jeden z najpoužívanejších modelov kurikula, či už v európskych krajinách, ale aj inde. Napomáha komplexnosti a zmyslu základného vzdelávania ako celku.

Prvý stupeň predstavuje primárne vzdelávanie, druhý stupeň je nižším stredným vzdelávaním. Pokiaľ medzinárodná klasifikácia stupňov vzdelávania ostane aj naďalej v platnosti, stupne ostávajú zachované. Avšak s tým, že primárne vzdelávanie (1. stupeň) budú reprezentovať prvé dva cykly základného vzdelávania, z ktorých prvý je určený na tri roky, druhý na dva. Spolu ide o päť rokov. Optimálne riešenie je teda také, že primárne vzdelávanie sa predĺži o jeden rok.

Bez nových učebníc sa kurikulárna zmena urobiť nedá, je to nevyhnutná podmienka. Intenzívne komunikujeme s vydavateľstvami, ktoré vedia, na čo sa majú pripraviť, čo majú očakávať. Máme vytvorenú samostatnú platformu na spoluprácu s vydavateľmi. Produkcia nových učebníc je súčasťou projektu kurikárnej zmeny a má finančnú podporu prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti.

Sledujeme predovšetkým to, aby poznatky, ktoré sa žiaci v škole učia, boli v symbióze so zručnosťami a kompetenciami, ktoré si v škole žiaci dlhodobo budujú. Aby všetko to, čo sa žiaci učia, im dávalo zmysel. V tomto zmysle treba chápať aj to, ako smerujeme k posilneniu zmysluplného učenia, rozvíjaniu kritického myslenia a zručností pri práci s informáciami. Kurikulum bude viac klásť dôraz aj na súčasné globálne výzvy a problémy, ako sú klimatické zmeny, perspektívne zmeny na trhu práce alebo vysoké požiadavky na informačnú gramotnosť. Dôraz kladieme na pohodu žiakov a budovanie ich hodnotovej orientácie.

Nepochybne. Zmyslom koncepčných zmien kurikula je aj to, aby vzdelávací program základnej školy vyhovoval aj žiakom s takýmito potrebami a aby napríklad aj žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím mali šancu získať plnohodnotné základné vzdelanie a mohli mať lepší výber ďalšieho vzdelávania. Popri kurikulárnej zmene sa pripravujú komplexné opatrenia na efektívnu podporu inkluzívneho vzdelávania, ktoré budú nasmerované na to, aby každý žiak dostal takú podporu vo vzdelávaní, akú naozaj potrebuje.

Fakt: Na zmenách v obsahu a forme vzdelávania pracujú aj učitelia a riaditelia základných škôl z rôznych kútov Slovenska.

Ústredná  komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie (KPZV) vznikla v júni 2021 na základe otvorenej výzvy. Výzva na zapojenie do ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie bola zverejnená na webstránke Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Informáciu o výzve šírili ŠPÚ a ministerstvo školstva aj na sociálnych sieťach.

KPZV  má 256 členov, z ktorých veľkú časť tvoria učitelia a riaditelia základných škôl (37%), učitelia profesijného rozvoja (15%), akademickí pracovníci a odborníci venujúci sa pedagogickému výskumu (42%) a ďalší nepedagogickí zamestnanci napríklad aj z mimovládnych organizácií. Pracujú v siedmich subkomisiách orientovaných na jednotlivé vzdelávacie oblasti.

Na fungovanie ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie dohliada Hlavná koordinačná skupina (HKS), ktorá má 25 členov. Medzi nimi je osem zástupcov, ktorí pracujú priamo na základných školách ako učitelia alebo ako riaditelia. 

Na príprave zmien v obsahu a forme vzdelávania pracujú členovia a členky KPZV a HKS od júla 2021. Prvým výstupom ich práce bude Úvod do kurikula základného vzdelávania. Ide o východiskový dokument pre nový štátny vzdelávací program, vznikajúci v súlade s novelou školského zákona. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) zverejní dokument v decembri 2021. Po odborných  konzultáciách a pripomienkovaní bude sfinalizovaný vo februári 2022.

Fakt: Deti budú navštevovať jednotlivé ročníky rovnako ako doteraz.

 

Na vnútornej organizácií základnej školy sa nič nemení. Niekedy dochádza k dezinterpretácii, že usporiadanie obsahu vzdelávania do viacročných cyklov znamená, že žiaci sa budú učiť vo vekovo zmiešaných skupinách. Je to mýtus, žiaci budú začlenení do jednotlivých ročníkov podľa veku tak, ako je tomu v súčasnosti.

Zmení sa len to, že štát nebude školám diktovať očakávané výstupy žiakov na konci každého ročníka, ale sumárne pre dlhšie časové obdobie, tzv. cykly vzdelávania. Ciele a obsah vzdelávania budú stanovené pre tri cykly, pričom prvý bude zahŕňať 1.-3. ročník, druhý cyklus 4. a 5. ročník a tretí cyklus bude zahŕňať 6.-9. ročník základnej školy. Možnosť, ktorú cykly prinesú školám, pomôže aj  v situáciách, aké priniesla napríklad pandémia COVID-19. Ak by školy opätovne čelili podobným výzvam, môžu si učivo preniesť do ďalšieho ročníka bez obáv, že porušia štátny vzdelávací program. Zároveň sa tým zníži tlak na zvládnutie učiva všetkými žiakmi počas konkrétneho ročníka, čo povedie k zníženiu počtu žiakov opakujúcich ročník a v konečnom dôsledku prispeje k prevencii predčasného ukončovania vzdelávania a podporí zamestnateľnosť čo najväčšieho počtu absolventov škôl.

Rozdelenie základného vzdelávania na tri cykly, aké sa plánuje aj na Slovensku, funguje vo viacerých krajinách v Európe, napríklad v Portugalsku, Estónsku, Francúzsku, Slovinsku, Švédsku či Švajčiarsku a bežné je aj mimo Európy. V medzinárodných merania PISA dosahujú žiaci v menovaných krajinách výrazne lepšie výsledky ako ich rovesníci na Slovensku.

Fakt: Školy si naďalej vytvárajú školské programy podľa predmetov, ktoré môžu mať charakter integrovaného predmetu (napr. príroda alebo spoločnosť) alebo budú členené na izolované predmety (fyzika, chémia, biológia a pod.)

 

Štátne vzdelávacie programy sú štruktúrované do vzdelávacích oblastí, najmä preto, aby boli ucelenejšie a súdržnejšie. Zároveň, rešpektujú sa špecifiká predmetov v rámci každej vzdelávacej oblasti a tam, kde je to nevyhnutné pre zachovanie kvality vyučovania, sa pripravuje štátny vzdelávací program pre samostatné predmety (napr. slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatika, ale aj výchovy – telesná výchova a šport, hudobná výchova, výtvarná výchova). Cieľom reformy nie je likvidácia predmetov, ale vytvorenie podmienok na zmysluplné štúdium a učenie sa do hĺbky tým, že sa na úrovni štátu pomenujú komplexnejšie očakávané ciele. Pre školy, ktoré budú mať záujem, bude pre vybrané vzdelávacie oblasti existovať vzdelávací štandard pre integrované predmety (napr. príroda alebo spoločnosť), ale pre tie, ktorým viac vyhovuje predmetové členenie, budú existovať aj štandardy pre samostatné predmety (avšak stále združené pod vzdelávaciu oblasť a v cieľoch a obsahu vzájomné prepojené).

Fakt: Vyučovanie v školách ostáva členené na predmety.

 

Cieľom je podpora kvalifikovanej a odbornej výučby pre každý predmet vyučovaný v škole. Je na rozhodnutí školy, či využije možnosť výučby integrovaného predmetu (a dohodne systém spolupráce učiteľov za jednotlivé disciplíny) alebo zvolí cestu samostatných predmetov. V rámci vzdelávacích oblastí na úrovni ŠVP sú zastúpené všetky disciplíny rovnomerne, čím sa vytvára predpoklad, že aj pri vyučovaní integrovaného predmetu, vedenie školy musí myslieť na odborné odučenie každej disciplíny patriacej do vzdelávacej oblasti. Na druhej strane, v 1. a v 2. cykle integrovaný predmet príroda alebo spoločnosť ponúka možnosť vytvorenia pevných základov poznávania v danej oblasti a na výučbu sú kvalifikovaní učitelia pre primárne vzdelávanie (1. a 2. cyklus), príp. učitelia pre predmety patriace do VO Človek a spoločnosť alebo Človek a príroda (2. cyklus).

Fakt: Zmeny do praxe budú školy a učitelia zavádzať s adresnou metodickou podporou.

 

Reforma základného vzdelávania, na ktorej pracujeme, ráta s viacerými stupňami podpory pre riaditeľov aj pre učiteľov tak, aby sa s pripravenými zmenami stotožnili a dokázali ich pretaviť do praxe. Prvou a zásadnou zmenou je to, že reformu základného vzdelávania nechápeme len ako zmenu štandardov. Ich úpravy vyplývajúce z celkovej filozofie a sú len časťou materiálov, ktoré budú tvoriť kurikulum pre základné školy. Prvým dokumentom, ktorý tvorí súčasť kurikulárnej zmeny je tzv. úvod do kurikula, ktorý popisuje celkové zmeny, filozofiu a konkretizované ciele pre oblasť základného vzdelávania. Tie sú rozpracované do vízie a charakteristiky každej vzdelávacej oblasti, vrátane cieľov pre jednotlivé cykly. Na tento dokument bude nadväzovať úprava cieľov a obsahu vzdelávania – štandardov, ktoré budú organizované do väčších časových (cykly) a obsahových (vzdelávacie oblasti) celkov.

Súčasťou kurikula budú tiež sprievodné materiály – metodické podnety k vyučovaniu jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov (spracované metodické príručky), spôsoby hodnotenia pre vzdelávacie oblasti a predmety, ale aj sprievodca pre tvorbu étosu a kultúry školy, a metodických poznámok k práci s obsahom pre žiakov s rozmanitými potrebami.

Okrem metodickej podpory spracovanej formou súborných materiálov pre učiteľov sa plánuje podpora na úrovni regionálnych pracovísk spojenej inštitúcie MPC a ŠPÚ, ktoré budú pracovať na vytváraní tzv. regionálnych kurikúl, ale aj na podpore pre školy pri tvorbe ich vlastných školských programov.

Ďalšou pomocou, ktorá bude adresná pre učiteľov je podpora formou mentoringu priamo v školách prostredníctvom Centier podpory pre škôl.

Fakt: Zmeny budú prichádzať postupne a učitelia na ne nebudú sami. Pomôžu im tímy expertov na krajskej úrovni, pedagogickí mentori im budú ešte bližšie v okresoch.

 

Zmeny sa, samozrejme, dotknú aj učiteľov, keďže oni sú tým najdôležitejším článkom celej reformy a jej úspechu. Avšak, práca učiteľov a riaditeľov sa predpokladá až v rokoch 2023 – 2026. Keďže si dôležitosť učiteľov v procese implementácie zmien uvedomujeme a vnímame požiadavku na podporu pre učiteľov tak, aby sa dokázali s pripravovanými zmenami stotožniť, plánujeme najviac zdrojov (personálnych aj finančných) investovať práve do podpory učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.

Podpora učiteľov preto bude prebiehať vo viacerých rovinách:

○     Prvou je príprava kvalitných podporných a metodických materiálov pre učiteľov, zameriavajúcich sa na organizáciu vyučovania pre vzdelávacie oblasti alebo predmety, na spôsoby hodnotenia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a v predmetoch, ale aj príklady spracovania jednotlivých hodín. Všetky materiály budú mať učitelia združené na jednom portáli, do ktorého budú môcť aj sami aktívne prispievať (niečo ako „štátom podporovaná Zborovňa”).

○   Druhou oblasťou podpory je vytvorenie tzv. stredného článku metodického usmerňovania a podpory škôl – na úrovni každej z krajských pobočiek transformovaných metodicko-pedagogických centier (vzniknú spojením Štátneho pedagogického ústavu a Metodicko-pedagogického centra) sa vybudujú tímy expertov. Tieto tímy budú mať za úlohu plošné vzdelávanie učiteľov a odborno-metodické poradenstvo pre školy a školské zariadenia pri implementácii kurikulárnych zmien do pedagogickej praxe.

○    Treťou oblasťou podpory je vybudovanie siete 40 Centier podpory škôl, ktoré budú poskytovať mentoring a na mieru šité vzdelávanie pre konkrétne školy. V týchto centrách budú fungovať tímy zložené z inšpiratívnych učiteľov, riaditeľov škôl, odborníkov v oblasti vzdelávania, expertov z tretieho sektora a odborníkov z fakúlt pripravujúcich učiteľov v danom regióne. Aby mal každý učiteľ dostupné aspoň jedno takéto centrum a aby sa v ich okruhu vytvárali siete spolupracujúcich škôl, vznikne aspoň jedno centrum pre každé dva okresy.

Fakt: Navrhneme a overíme adaptačné programy v našom vzdelávacom systéme, ktoré úspešne fungujú v zahraničí.

 

Dnes sú rozdiely pri prestupe skutočne problémom, lebo systém očakáva, že všetci žiaci idú rovnakým tempom, v rovnakom slede a rovnakou cestou. Toto očakávanie však nezodpovedá realite v rozdielnostiach žiakov.

Existujú dobré skúsenosti z praxe, kde deti migrujú. Nielen z miesta na miesto v jednej krajine, ale tiež z krajiny do krajiny. Pružnejšie vzdelávacie systémy, ktoré dávajú školám viac slobody pri rozdelení obsahu, dokážu efektívne vytvoriť adaptačné programy pre nových prichádzajúcich žiakov.

Znakom fungujúcej individualizácie vzdelávania je práve aj schopnosť školy postupne naplno zaradiť nového žiaka či žiačku do vzdelávacieho programu školy. Spôsob vytvárania adaptačných programov v rámci nového štátneho kurikula sa bude ešte navrhovať a overovať.

Fakt: Školy budú môcť, rovnako ako doteraz, využívať slovné hodnotenie, klasifikáciu („známkovanie”) alebo ich kombináciu.

 

Učiteľom sa v rámci reformy ponúkne ako súčasť metodickej podpory samostatný metodický materiál pre hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov pre každú vzdelávaciu oblasť. Zámerom reformy v oblasti hodnotenia žiakov je podporiť učiteľov v poskytovaní rozmanitej spätnej väzby žiakom v procese učenia sa, ako aj v používaní rôznych foriem hodnotenia žiakov, pričom známkovanie je jednou z týchto foriem. O tom, ako sa budú v škole hodnotiť jednotlivé predmety, rozhodne škola, avšak toto rozhodnutie musí byť v súlade s platnou legislatívou.

Fakt: Jedným z očakávaných dopadov reformy je práve zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov v medzinárodných meraniach.

 

V minulosti zle manažovaná reforma vyvolala prepad vzdelávacích výsledkov žiakov v medzinárodných testovaniach, pretože učiteľom chýbali základné nástroje na vyučovanie – celkový obraz o tom, kam má zmena smerovať (pomenovanie cieľov reformy a jednoznačných a dosiahnuteľných cieľov vzdelávania), neboli dopracované vzdelávacie štandardy pre jednotlivé stupne vzdelávania, neboli pripravené učebnice pre žiakov a chýbala aj metodická pomoc pre učiteľov. Aj keď je potrebné počítať s tým, že môže dočasne prísť k miernemu poklesu vzdelávacích výsledkov, celkovo prepokladáme už o pár rokov po jej zavedení zlepšovanie  výsledkov. Keďže reformu pripravujeme na základe poznania vzorov z iných krajín, kde podobné zmeny prebehli a sú nám historicky, kultúrne a sociologicky blízke (Slovinsko, Estónsko, Poľsko, Fínsko), je možné rovnaký priebeh očakávať aj u nás. V porovnaní s predchádzajúcou reformou kladieme veľký dôraz na komunikovanie pripravovaných zmien smerom k učiteľskej verejnosti, snažíme sa o zapájanie čo najväčšieho počtu odborníkov z praxe pôsobiacich v regiónoch, pripravujeme rôznorodú metodickú podporu a rokujeme o príprave nových učebníc tak, aby boli pre školy dostupné spolu so plošným zavedením reformy.

Zároveň, zmyslom zmien kurikula je aj to, aby vzdelávací program základnej školy vyhovoval všetkým žiakom s rôznorodými potrebami, myslíme tým aj žiakov s nadaním. Popri kurikulárnej zmene sa pripravujú komplexné opatrenia na efektívnu podporu inkluzívneho vzdelávania, ktoré budú nasmerované na to, aby každý žiak dostal takú podporu vo vzdelávaní, akú naozaj potrebuje. Aj táto časť zmien bude finančne krytá investíciami z Plánu obnovy.

Fakt: Štátny vzdelávací program je záväzným východiskovým dokumentom pre každú školu.

 

Školy si, tak ako aj dnes, vytvárajú svoje školské vzdelávacie programy, ktoré musia byť v súlade so štátnym programom, ale môžu obsahovať aj regionálne či iné špecifiká. Jediným rozdielom oproti súčasnému stavu bude to, že štátny vzdelávací program bude definovať očakávané ciele, ktoré majú žiaci zvládnuť po dlhších časových celkoch (cykloch), nie po ročníkoch. Avšak, v treťom, v piatom a v deviatom ročníku sa tieto ciele musia naplniť a žiaci sa tak v získaných spôsobilostiach stretnú. Školy budú učiť to isté učivo vymedzené v štátnom vzdelávacom programe, ale spôsobmi, ktoré viac vyhovujú potrebám žiakov.

Fakt: Žiaci sa budú učiť aj schopnosti memorovať, ale tak, aby to malo zmysel. Pozornosť sa presunie na analytické myslenie.

 

Úroveň zapamätania je síce dôležitá pre ďalšie poznávacie funkcie, ale nemôže sa stať kľúčovou a jedinou, na ktorú kladieme dôraz, pre všetky témy a predmety. Preto ak hovoríme o odstraňovaní memorovnia, myslíme tým najmä presun pozornosti od bifľovania k analytickému mysleniu, hodnoteniu a tvorivosti potrebnej v bežných životných situáciách. Žiak by mal čo možno najskôr vidieť význam toho, čo sa učí v kontexte jeho osobného a pracovného života, či ďalšieho štúdia.

Jednou zo zmien, ktorú plánujeme, je aj podpora takých postupov a prístupov vo vyučovaní, ktoré žiakov podporia v ich vlastnom učení sa a naučia ich, ako sa efektívne učiť.

Výskumy nám ukazujú, že slovenskí 15- roční žiaci nevedia vôbec využívať efektívne spôsoby učenia sa, využívajú tie, ktoré utvárajú krátkodobé poznatky na základe pasívneho zapamätávania (napr. mechanické opakovanie informácií). Hoci sa možno niečo naučia na písomku, vo veľmi krátkom čase to zabudú. Iste si to aj všetci pamätáme z vlastnej skúsenosti.

Fakt: Nový štátny vzdelávací program vychádza z medzinárodných a domácich analýz.

 

Návrh plánovaných zmien pripravovali odborníci, odborníčky a ľudia z praxe, ktorí vychádzali z dlhodobých výskumov a analýz vzdelávacieho systému, ktoré realizoval Inštitút vzdelávacej politiky, priamo-riadené organizácie MŠVVaŠ SR (NÚCEM, ŠPÚ), Štátna školská inšpekcia, iniciatíva To dá rozum (MESA10), vysoké školy a ďalšie organizácie a inštitúcie. Opiera sa tiež o odporúčania Európskej komisie, OECD, Svetovej banky, návrhov z dokumentu Učiace sa Slovensko a ďalších.

Systematickou súčasťou práce na kurikulárnej reforme sú aj na analýzach zahraničných modelov a skúsenosti tzv. úspešných krajín. Dôležitým zdrojom sú krajiny s úspešnými príbehmi kurikulárnych reforiem v analogických podmienkach. Napríklad Estónsko, Slovinsko, z iných Írsko, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko a pod. Na podporu medzinárodného rozmeru kurikulárnej reformy ŠPÚ získalo projekt Európskej komisie a Svetovej banky, v rámci ktorého spolupracujeme s panelom expertov z mnohých krajín. Počítame tiež s medzinárodným auditom zavádzania nového kurikula do praxe.

Fakt: O zmenách pravidelne informujeme prostredníctvom médií a vznikla aj samostatná webstránka.

 

O pripravovaných zmenách sme informovali viackrát prostredníctvom médií. Súčasne, v júli 2021 prebehlo prvé zasadnutie novokonštituovaných predmetových komisií, ktoré vznikli na základe verejnej výzvy. V rámci tejto výzvy sme prizývali kolegov a kolegyne na spoluprácu na tvorbe nových štátnych vzdelávacích programov.

Pripravované zmeny sú súčasťou reforiem vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý bol ako Vládou SR schválený dokument predložený verejnosti a každý sa s ním môže oboznámiť.

Pre ešte lepšiu komunikáciu a informovanosť vznikla aj samostatná webová stránka vzdelavanie21.statpedu.sk

Fakt: Zmeny v obsahu a forme vzdelávania sú súčasťou investícií, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti.

 

Financie sú vyplácané v rámci nástroja na obnovu a odolnosť, ktorý je jadrom ozdravného plánu EÚ budúcej generácie. Ide o najväčší stimulačný balík, aký bol kedy v Európe financovaný. Na vzdelávanie na Slovensku pôjde 798 miliónov eur.

Zmeny v obsahu a forme základného vzdelávania sú nevyhnutné. Slovensko má voči základnému vzdelávaniu veľký dlh, keď sa od 70. rokov minulého storočia v tomto vzdelávacom segmente vlastne neuskutočnila žiadna významná systémová reforma, ktorá by mu bola schopná dať misiu a dizajn, ktoré zodpovedajú súčasnému svetu a súčasným požiadavkám na ciele, obsah i formy vzdelávania. Nevyhnutnosť zmien potvrdzujú aj medzinárodné porovnania, v testovaní PISA dosahujú slovenskí žiaci podpriemerné výsledky (v porovnaní s krajinami OECD).

Miera predpísaných cieľov a obsahu vzdelávania je vo viacerých predmetoch príliš podrobná a zameriava sa najmä na encyklopedické vedomosti, malý dôraz sa kladie na rozvoj komplexných spôsobilostí, kritického myslenia či schopnosť učiť sa v súvislostiach a naprieč disciplínami.

 

Ak chceme zlepšiť vzdelávanie, musíme ísť od základov. A základná škola, ako z názvu vyplýva, sú práve tie základy. Predbieha mu síce predprimárne vzdelávanie, tam sme však zásadným spôsobom zmenili kurikulum už v roku 2016, a to tak, aby sme teraz mohli posunúť vpred práve základné vzdelávanie. To nadviaže na to, čo dokáže vybudovať a poskytnúť materská škola.

Kurikulum pre predprimárne vzdelávanie bolo úplne prepracované a zavedené v roku 2016 s tým, že sa predvídalo jeho prepojenie s takým programom pre základnú školu, ako sa pripravuje teraz. Aj to bolo dôvodom pre zavedenie vzdelávacích oblastí totožných s týmito oblasťami. Pre materské školy sa však pripravujú a už aj boli zverejnené doplnkové kompenzačné programy, ktorú napomáhajú zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania a umožňujú prepojenie na vzdelávanie v základnej škole.

Po istom období áno, teraz je však prioritou základné vzdelávanie. Stredné školy budú vyžadovať osobitnú pozornosť a dôkladnejšie premyslenie štruktúry kurikula v nadväznosti na základnú školu. Dá sa predpokladať modulový systém, ktorý lepšie zohľadní potreby a možnosti žiakov v dvojročných učebných odboroch, v študijných odboroch odborného vzdelávania a v gymnaziálnom štúdiu. Ale nepredbiehajme udalosti a chod vecí.

 

Sme si plne vedomí náročnej situácie, ktorou momentálne prechádzajú aj školy a celá pedagogická komunita. Môžeme však školy ubezpečiť, že v najbližšom období nebudú pripravované zmeny predstavovať pre ne absolútne žiadnu záťaž. Všetka práca je momentálne sústredená na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  jeho priamo riadené organizácie, spolupracovníkov a poradné orgány Štátneho pedagogického ústavu. Prvé školy, ktoré budú chcieť na dobrovoľnej báze implementovať nový vzdelávací program, tak budú môcť urobiť v školskom roku 2023/24. Následne sa bude posilňovať podpora a vzdelávanie pre učiteľov tak, aby od školského roka 2026/27 boli všetky základné školy pripravené na zavádzanie nového obsahu a foriem vzdelávania.

Zmeny v obsahu a formách základného vzdelávania sú súčasťou Vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou schváleného Plánu obnovy a odolnosti. Obsiahnuté sú v Komponente 7: Vzdelávanie pre 21. storočie. Obsahuje jasné ciele, opis reforiem a investícií, harmonogram a schválený rozpočet.

Rozumieme, že tak rozsiahle a zásadné zmeny prinášajú otázky aj výhrady. Celý proces je nastavený tak, aby bol transparentný a participatívny, poskytoval priestor na verejné konzultácie aj odborné diskusie s kľúčovými aktérmi vo vzdelávaní.

Reforma vzdelávania pedagogických aj odborných zamestnancov je súčasťou pripravovaných zmien. Jednou zložkou pripravovaných krokov je inovácia prípravy budúcich učiteľov, ktorá bude podporená aj špeciálnym grantom. Druhou oblasťou je podpora učiteľov v praxi, ktorá bude zameraná jednak na podporu školských kolektívov, ale aj na mentoringové programy zamerané na inováciu pedagogickej praxe v súlade s reformnými zámermi.

Niektoré pedagogické fakulty už stihli podať pilotné študijné programy zohľadňujúce zámery kurikulárnej reformy. Postupy pri akreditáciách komunikuje medzi sebou ŠPÚ, MŠVVaŠ SR a Akreditačná agentúra, pričom sa čiastkové návrhy konzultujú aj s reprezentantmi pedagogických fakúlt. Vysoké školy budú dokonca podporené grantovým programom, aby zmeny v príprave učiteľov v nadväznosti na zmeny v kurikule základnej školy uskutočnili.