Cieľ a činnosť

Hlavná koordinačná skupina je poradným orgánom Štátneho pedagogického ústavu, ktorého cieľom je:

  • zosúlaďovanie aktivít realizovaných v rámci prípravy nového kurikula pre ZŠ;
  • zabezpečovanie metodologickej a koncepčnej súdržnosti práce ústredných kurikulárnych komisí, odborných komisí a pracovných skupín ŠPÚ;
  • vyjadrovanie sa k zadaniam a výstupom ústredných kulikurárnych komisií, odborných komisí a pracovných skupín ŠPÚ;
  • koordinácia nastavenia podporných aktivít pre učiteľov a školský manažment v regiónoch, realizovaných PRO.

Frekvencia stretávania: cca 1x mesačne (podľa potreby)


Členovia

PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Metodicko-pedagogické centrum
Mgr. Martin Kríž
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
Mgr. Adriana Jankovičová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
Mgr. Péter Urbán
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
Mgr. Gabriella Kocskovics
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia celoživotného vzdelávania a národnostného školstva
PaedDr. Lucia Ficová, PhD.
Národný ústav certifikovaných meraní
(NÚCEM)
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

Štátna školská inšpekcia
(ŠŠI)

PhDr. Ivana Gregorová, PhD.

Štátny inštitút odborného vzdelávania
(ŠIOV)

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
RNDr. Mária Smreková
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
Mgr. Mária Rothensteinová
Slovenská komora učiteľov (SKÚ)
Mgr. Júlia Čurillová
Základná škola Bystrany
PaedDr. Roman Baranovič
Cirkevná základná škola NARNIA
PaedDr. Drahomíra Tereňová
Spojená škola Pohronská Polhora
Mgr. Jozef Sopoliga
Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika, Martin
Mgr. Helena Weszelovszká
Základná škola Rozmarínová 1, Komárno
Mgr. Daniel Masarovič
Združenie katolíckych škôl
Ing. Simona Mergová
Inštitút vzdelávacej politiky
Mgr. Miroslava Hapalová
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
PhDr. Janka Píšová, PhD.​
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
Jozef Miškolci, PhD.
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
Ing. Attila Fodor
COMENIUS – Pedagogický inštitút, n.o. 
Mgr. Martin Martinkovič, PhD.
Republiková únia zamestnávateľov
PhDr. Kálmán Petöcz, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ďalšie poradné orgány