Hlavná koordinačná skupina

Cieľ a činnosť

Hlavná koordinačná skupina (HKS) je poradným orgánom generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorej úlohou je:

a) na základe zadania vypracúvať odborné stanoviská a odporúčania v oblasti prípravy a implementácie reformy obsahu a foriem vzdelávania,

b) vyjadrovať sa k zadaniam a výstupom ústredných kurikulárnych komisií, odborných komisií a pracovných skupín NIVaM,

c) zosúlaďovať aktivity realizované v rámci prípravy nového kurikula pre základné školy,

d) prostredníctvom odborných návrhov zabezpečovať metodologickú a koncepčnú súdržnosť práce ústredných kurikulárnych komisií, odborných komisií a pracovných skupín NIVaM,

e) poskytovať odborné stanoviská ku koordinácií podporných aktivít v profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov a manažmentu škôl a školských zariadení.

Hlavná koordinačná skupina za svoju činnosť sa zodpovedá priamo generálnemu riaditeľovi NIVaM. Frekvencia stretávania sa volí podľa potreby a aktuálnej situácie.

 
 

Štatút

Členovia

Podľa štatútu, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára bude mať HKS najviac 21 členov. Nových členov doplníme v priebehu najbližších dní.

Prvé stretnutie HKS v roku 2023 sa uskutoční 1. marca 2023. 

Priezvisko, meno, titul(y)Organizácia
Čurillová Júlia, Mgr.Oddelenie školstva na MÚ SNV
Dudáš Ivan, Mgr.OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Ďurčeková Michaela, Ing., PhD.Štátny inštitút odborného vzdelávania
Hajduk Ľudovít, prof., PhDr., PhD.Paneurópska vysoká škola
Horníková Eva, Mgr.Združenie ZŠ Slovenska
Kmeťová Jarmila, doc., RNDr.,PhD., MBAFakulty VŠ SR pripravujúce učiteľov
Kubačková Nina, PaedDr.Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Odbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania, Oddelenie testovaní na základných školách
Loduhová Ivana, Mgr.Regionálne centrum podpory učiteľov
Martinkovič Martin, Mgr., PhD.Republiková únia zamestnávateľov
Palášthy Karol, Mgr.Združenie katolíckych škôl Slovenska
Papuga Ján, PhDr., PhD.Základná škola
Súkromné bilingválne gymnázium Bratislava
Perečinská Juliana, PaedDr.Regionálne centrum podpory učiteľov
Peterková Viera, doc., Ing., PhD.Klub dekanov fakúlt vysokých škôl na Slovensku
Pilková Janka, Mgr., PhD. Asociácia školskej psychológie
Sopoliga Jozef, Mgr.Evanjelická spojená škola v Martine
Asociácia evanjelických škôl Slovenska
Štofková Dianovská Alžbeta, Mgr.Štátna školská inšpekcia
Šukolová Denisa, Mgr., PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže, oddelenie manažmentu kurikulárnych zmien
Tereňová Drahomíra, PaedDr.ZŠ Pohronská Polhora
Vančíková Katarína, prof. PaedDr. PhD.Pedagogická fakulta UMB

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku