Hlavná koordinačná skupina

Cieľ a činnosť

Hlavná koordinačná skupina (HKS) je poradným orgánom generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorej úlohou je:

a) na základe zadania vypracúvať odborné stanoviská a odporúčania v oblasti prípravy a implementácie reformy obsahu a foriem vzdelávania,

b) vyjadrovať sa k zadaniam a výstupom ústredných kurikulárnych komisií, odborných komisií a pracovných skupín NIVaM,

c) zosúlaďovať aktivity realizované v rámci prípravy nového kurikula pre základné školy,

d) prostredníctvom odborných návrhov zabezpečovať metodologickú a koncepčnú súdržnosť práce ústredných kurikulárnych komisií, odborných komisií a pracovných skupín NIVaM,

e) poskytovať odborné stanoviská ku koordinácií podporných aktivít v profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov a manažmentu škôl a školských zariadení.

Hlavná koordinačná skupina za svoju činnosť sa zodpovedá priamo generálnemu riaditeľovi NIVaM. Frekvencia stretávania sa volí podľa potreby a aktuálnej situácie.

 
 

Štatút

Členovia

Meno a priezviskoOrganizácia
prof. PaedDr. Štefan Porubský PhD.Pedagogická fakulta UMB
Mgr. Júlia ČurillováOddelenie školstva na MÚ SNV
Mgr. Ivan DudášOZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Ing. Michaela Ďurčeková PhD.ŠIOV
Mgr. Eva HorníkováZdruženie ZŠ Slovenska
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová PhD., MBAFakulty VŠ SR pripravujúce učiteľov
Mgr. Martin Martinkovič PhD.Republiková únia zamestnávateľov
Mgr. Daniel MasarovičZdruženie katolíckych škôl
Mgr. Janette MotlováVÚDPaP
Mgr. Janka Pilková PhD.Asociácia školskej psychológie
Mgr. Mária RothensteinováSlovenská komora učiteľov
RNDr. Mária SmrekováAsociácia súkromných škôl a školských zariadení
Mgr. Jozef SopoligaEvanjelická škola v Martine
PaedDr. Drahomíra TereňováZŠ Pohronská Polhora
Mgr. Zuzana ZimenováNové školstvo
Mgr. Ivana LoduhováRegionálne centrum podpory učiteľov
Mgr. Alžbeta Štofková DianovskáŠtátna školská inšpekcia
PaedDr. Juliana PerečinskáRegionálne centrum podpory učiteľov

Podľa štatútu, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára bude mať HKS najviac 21 členov. Nových členov doplníme v priebehu najbližších dní.

Prvé stretnutie HKS v roku 2023 sa uskutoční 1. marca 2023. 

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku