Hlavná koordinačná skupina

Proces prípravy zmien vo vzdelávaní bude koordinovaný tzv. Hlavnou koordinačnou skupinou (HKS), ktorá má 23 členov – zástupcov rezortu školstva, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, Štátnej školskej inšpekcie, NÚCEM, Metodicko-pedagogického centra, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Slovenskej komory učiteľov, zástupcov pedagogických fakúlt, riaditeľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ a činnosť

Hlavná koordinačná skupina je poradným orgánom Štátneho pedagogického ústavu, ktorého cieľom je:

  • zosúlaďovanie aktivít realizovaných v rámci prípravy nového kurikula pre ZŠ;
  • zabezpečovanie metodologickej a koncepčnej súdržnosti práce ústredných kurikulárnych komisí, odborných komisí a pracovných skupín ŠPÚ;
  • vyjadrovanie sa k zadaniam a výstupom ústredných kulikurárnych komisií, odborných komisí a pracovných skupín ŠPÚ;
  • koordinácia nastavenia podporných aktivít pre učiteľov a školský manažment v regiónoch, realizovaných PRO.

Frekvencia stretávania: cca 1x mesačne (podľa potreby)

Členovia

 Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1PaedDr. Darina Bačová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
2Mgr. Martin KrížMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
3Mgr. Adriana JankovičováMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
4Mgr. Péter UrbánMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
5Mgr. Gabriella KocskovicsMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia celoživotného vzdelávania a národnostného školstva
6PaedDr. Lucia Ficová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7Mgr. Alžbeta Štofková DianovskáŠtátna školská inšpekcia
(ŠŠI)
8Ing. Michaela Ďurčeková, PhD.Štátny inštitút odborného vzdelávania
(ŠIOV)
9prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10RNDr. Mária SmrekováAsociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
11Mgr. Mária RothensteinováSlovenská komora učiteľov (SKÚ)
12Mgr. Júlia ČurillováZákladná škola Bystrany
13PaedDr. Roman BaranovičCirkevná základná škola NARNIA
14PaedDr. Drahomíra TereňováSpojená škola Pohronská Polhora
15Mgr. Jozef SopoligaEvanjelická spojená škola M. R. Štefánika, Martin
16Mgr. Helena WeszelovszkáZákladná škola Rozmarínová 1, Komárno
17Mgr. Daniel MasarovičZdruženie katolíckych škôl
18Ing. Simona MergováInštitút vzdelávacej politiky
19Mgr. Karol Jakubík, LL.M.Ministerstvo školstva (MŠVVaŠ SR) Sekcia stredných škôl
20Mgr. Petra Fridrichová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21PhDr. Janka Píšová, PhD.​Národný inštitút vzdelávania a mládeže
22prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
23Ing. Attila FodorCOMENIUS – Pedagogický inštitút, n.o.
24Mgr. Martin Martinkovič, PhD.Republiková únia zamestnávateľov
25PhDr. Kálmán Petöcz, PhD.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku