Odborné skupiny pre prierezové gramotnosti

Kurikulárna zmena sleduje skvalitnenie základného vzdelávania v tom duchu, aby v plnom
rozsahu platilo: Základné vzdelávanie poskytuje ucelené a komplexné základy všeobecného vzdelania, ktoré dáva všetkým žiakom predpoklady na porozumenie životu, osvojenie nástrojov učenia sa a základnej orientácie vo svete. Poskytuje základy kultúrnej gramotnosti a podporuje motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu a celoživotnému učeniu sa.

 

Cieľom základného vzdelávania je, aby každý žiak:

1. získal rozvinutú všestrannú a funkčnú gramotnosť v súlade s požiadavkami spoločnosti, vedel ju uplatniť v každodennom osobnom a spoločenskom živote a pri napĺňaní svojich osobných, vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych potrieb,

2. mal vybudovaný základný hodnotovo-kultúrny rámec svojej osobnosti, ktorý ho orientuje a sprevádza pri plánovaní a dosahovaní individuálnych životných cieľov, ako aj pri participácii na širších spoločenských, kultúrnych a globálnych aktivitách,

3. získal reálne vedomie o vlastnom osobnostnom potenciáli pre svoj ďalší vzdelávací rast a celostný rozvoj.

 
 

Na tom, aby sa vďaka novému štátnemu vzdelávaciemu programu darilo viesť školy k dosahovaniu týchto cieľov, pracujú na nových obsahových a výkonových štandardoch základného vzdelávania aj odborné skupiny pre prierezové gramotnosti.

Odborné skupiny pre prierezové gramotnosti

* Na zapracovaní čitateľskej a vizuálnej gramotnosti do štandardov základného vzdelávania pracujú členovia komisií pre vzdelávacie oblasti Jazyk a komunikácia a Umenie a kultúra. Z tohto dôvodu nebola vytvorená samostatná odborná skupina ako u ostatných vyššie uvedených gramotností.

 

Prierezové gramotnosti v sebe zahŕňajú obsahy a zručnosti prierezových tém.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku