Pracovná skupina k organizačným zmenám v základných školách

Vznik špecializovanej pracovnej skupiny

V súvislosti s novým štátnym vzdelávacím programom, postaveným na troch vzdelávacích cykloch a päťročnom prvom stupni vzdelávania, vznikla Pracovná skupina k organizačným zmenám v základných školách (ďalej len “PSOZZŠ”) vytvorená v gescii štátneho tajomníka MŠVVaŠ RNDr. Slavomíra Partilu, s cieľom participatívne hľadať čo najoptimálnejšie riešenie organizačných zmien v základných školách. 

 

V PSOZZŠ majú svoje zastúpenie organizácie reprezentujúce zriaďovateľov škôl, školské asociácie, združenia a samosprávy, vzdelávanie menšín  a relevantné sekcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR”). 

 

Zápisnice zo stretnutí pracovnej skupiny

Doteraz sa uskutočnili dve stretnutia PSOZZŠ a zápisnice z týchto stretnutí môžete nájsť na stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/pracovna-skupina-k-organizacnym-zmenam-v-zs/. Cieľom stretnutí je prediskutovať s členmi PSOZZŠ, ktorí zbierajú podnety priamo z terénu, dokumenty ponúkajúce modelové riešenia pre základné školy a postup pri ich zavádzaní. 

 

Zriaďovateľ spolu so školou bude mať možnosť prijať takú alternatívu, ktorá zohľadňuje ich priestorové, personálne, finančné a kapacitné možnosti, a je v ich podmienkach akceptovateľná.  

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku