Usmernenie k pozícii supervízora pre základné školy

Usmernenie k pozícii supervízora pre základné školy ktoré sa zapojili do experimentálneho overovania a sú v procese postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie (školy, ktoré učia po novom od septembra 2023)

V Bratislave 5. marca 2024

Školám, ktoré sú v postupnom zavádzaní, budú finančné prostriedky na supervízorov pridelené na rok 2024 podľa údajov nahlásených v RIS v januárovej dávke.

Školám, ktoré túto pozíciu nemali doposiaľ zaevidovanú v RIS, a majú ju zriadenú, budú pridelené na rok 2024 finančné prostriedky na jedného pedagogického zamestnanca na pozícii supervízora. V danej súvislosti je potrebné označiť kariérovú pozíciu supervízor pri konkrétnych pedagogických zamestnancoch v školských informačných systémoch tak, aby sa táto informácia premietla najneskôr v dávke odosielanej do RISu dňa 5. 4. 2024.

Finančné prostriedky na supervízorov za obdobie septemberdecember 2024 budú všetkým školám zaradeným v experimentálnom overovaní upravené podľa údajov nahlásených v RIS v septembri 2024.

Usmernenie k pozícii supervízora pre základné školy ktoré začnú s postupným zavádzaním zmien podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie (školy, ktoré budú učiť po novom od septembra 2024)

V Bratislave 5. marca 2024

Riaditeľka/riaditeľ školy, ktorá vstupuje od septembra 2024 do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu môže (nie je povinná/povinný) poveriť riadiacimi činnosťami, ktoré súvisia s procesom zavádzania zmeny, pedagogického zamestnanca do pozície supervízora. Na vykonávanie tejto činnosti mu vytvorí časový priestor podľa §36 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z., z ktorého vyplýva, že v škole možno vykonávať na každých 20 žiakov týždenne 1 hodinu špecializovanej činnosti v kariérovej pozícii supervízor, o ktorú sa znižuje základný úväzok, najviac však o 5 hodín.

Podľa § 13b ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. mu za prácu supervízora patrí príplatok za výkon tejto činnosti najviac v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %. V danej súvislosti je potrebné označiť kariérovú pozíciu supervízor pri konkrétnych pedagogických zamestnancoch v školských informačných systémoch tak, aby sa táto informácia premietla najneskôr v dávke odosielanej do RISu dňa 5. 4. 2024. Tieto údaje je potrebné priebežne aktualizovať, podľa zmien, ktoré na tejto pozícii nastanú.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku