Prihláste sa do Registra recenzentov edukačných publikácií

Register recenzentov je zoznam odborníkov a odborníčok, ktorí sú oprávnení posudzovať kvalitu, odbornú, didaktickú a jazykovú správnosť edukačných publikácií a ich súlad s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

Na prihlásenie sa je potrebná rôzna kvalifikácia, a to v závislosti od konkrétneho typu publikácií, ktoré by uchádzač posudzoval. Aktívna pedagogická prax nie je podmienkou.

Potrebná kvalifikácia

Pri záujme o posudzovanie edukačných publikácií pre predškolské vzdelávanie – potrebujete vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania minimálne prvého stupňa v príslušnom odbore.

Na posudzovanie edukačných publikácií pre základné a stredné školy je nutné vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania minimálne druhého stupňa v príslušnom odbore (v prípade nadpredmetových a prierezových tém v príbuznom odbore).

Pre posudzovanie edukačných publikácií pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami musíte mať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky alebo vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V prípade hodnotenia jazykových mutácií edukačných publikácií je potrebný spôsobilosť vyučovať predmet v jazyku, v ktorom je edukačná publikácia napísaná v zmysle § 9, odsek (3) Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Podmienky na prihlásenie do registra:

V prípade záujmu je potrebné vyplniť formulár TU a elektronicky odoslať nasledovné dokumenty a doklady:

  • Životopis vo forme EUROPASS (možné vytvoriť tu).

  • Sken dokladov o najvyššom dosiahnutom pedagogickom vzdelaní.

  • V prípade posudzovania didaktických prostriedkov v jazykoch národnostných menšín – doklad o dosiahnutom vzdelaní v jazyku národnostnej menšiny.

  • Podpísaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Po vyplnení formulára, a po odoslaní Europassu a dokladov o vzdelaní, prípadne ďalších dokladov, bude zaevidovaný záujem stať sa recenzentom edukačných publikácií.

Po kontrole zaslaných dokladov a formulára každému uchádzačovi príde informácia o zaradení alebo nezaradení do registra.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku