Návšteva ZŠ Jana Amosa Komenského: kurikulárna reforma v praxi

Na konci februára prebehlo na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi, ktorá patrí medzi 39 škôl, v ktorých od septembra 2023 učia po novom, výjazdové zasadnutie oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien, ktoré v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) zodpovedá za kurikulárnu reformu.

Zamestnanci a zamestnankyne inštitútu pod vedením vedúcej oddelenia Denisy Šukolovej spolu s riaditeľkou odboru podpory formálneho vzdelávania Petrou Fridrichovou, diskutovali s vedením školy, vedúcimi metodických združení a predmetových komisií o zmenách na škole a implementácii nového štátneho vzdelávacieho programu.

Na otvorených hodinách v prvom ročníku pozorovali, ako kurikulárna reforma prebieha v praxi. Následne diskutovali s učiteľkami a s asistentkami z daného ročníka o úspechoch a úskaliach implementácie zmien.

Do zmien, ktoré na škole prebiehajú sú aktívne zapojení všetci pedagogickí zamestnanci. Celý pedagogický zbor je súčasťou inovačného vzdelávania od NIVaM s názvom Škola pre 21. storočie, zameraným na tvorbu školského vzdelávacieho programu. Vzdelávanie vedú učitelia profesijného rozvoja z NIVaM, ktorí školu sprevádzajú na ceste zmeny. Časť učiteľov spolupracuje s mentormi z Regionálneho centra podpory učiteľov v Galante (RCPU) najmä formou mentoringu alebo workshopy podľa potrieb školy.

V rovnaký deň školu navštívil aj generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) Martin Kríž, spolu s Petrou Jankovskou z odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl a Péter Urban, z odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní zodpovedný za agendu RCPU. V rámci ich ciest po školách, ktoré učia od septembra 2023 po novom, bolo ich cieľom návštevy zistiť, akú podporu škola dostáva od NIVaM a RCPU a akú podporu ešte škola potrebuje. S predstaviteľmi ministerstva, okrem vedenia školy diskutovali supervízori pôsobiaci na prvom a druhom stupni a v školskom klube detí. Stretnutia sa zúčastnili aj digitálne koordinátorky.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku