Reformu vzdelávania po prvýkrát pripomienkovali učitelia, rodičia aj samotní žiaci

Reformu vzdelávania po prvýkrát pripomienkovali učitelia, rodičia aj samotní žiaci

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Pedagógovia, rodičia a odborníci z oblasti školstva sa v uplynulých týždňoch mali možnosť detailne oboznámiť s pripravovanými zmenami vo vzdelávaní žiakov základných škôl. Reformu pripomienkovalo viac ako 2100 odborníkov prostredníctvom verejných konzultácií, okrúhlych stolov a bilaterálnych stretnutí.

Aby zmeny neostali bez vypočutia názoru tých, ktorých sa týkajú, realizoval rezort školstva verejné prezentácie a diskusie. Prihlásilo sa viac ako 2000 záujemcov, 84 percent z nich tvorili učitelia a učiteľky materských, základných a stredných škôl. Najväčší záujem o diskusiu bol vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a ďalšie vyučovacie jazyky.

„Oceňujeme veľký záujem, pozitívne ohlasy ako aj podnety na zlepšenie, ktoré zazneli na verejných konzultáciách. Je dôležité, aby na základných rámcoch zmien panovala širšia spoločenská zhoda a aby bol pri ich príprave zohľadnený hlas pedagógov, ktorí sú kľúčoví pri následnom zavádzaní zmien do škôl a tried,“ uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

„Vôbec po prvýkrát robíme reformu učiva týmto spôsobom. Zmeny v učive tvoria skúsení učitelia a riaditelia z praxe. Pripomienkuje ich verejnosť, rodičia, mládež, ale aj všetci ostatní. Obzvlášť ma teší, že sa nám podarilo vytvoriť žiacky poradný výbor. Ide o stále zastúpenie žiakov z každého kraja, ktorí budú môcť sami pripomienkovať reformu obsahu vzdelávania a prispieť svojimi návrhmi,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Pozvanie na konzultácie za okrúhlym stolom k pripravovaným zmenám prijali zástupcovia rodičov, zamestnávateľov, zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl a zástupcovia vysokých škôl, ako aj mimovládnych organizácií, pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Pozvaných bolo celkovo 84 subjektov, okrúhlych stolov sa zúčastnilo viac ako 100 nominovaných zástupcov.

„Ako rodičia cítime urgentnú potrebu obsahových zmien vo vzdelávaní smerom k väčšej reflexii potrieb dnešného sveta, a zároveň zmien v spôsobe, akým sa deti na školách učia, ako sa s nimi komunikuje a pracuje. Oceňujeme snahu o otvorený spôsob prípravy reformy,” hovorí Matej Stuška z  Občianske združenie Rodičia.sk.

Konzultácie sa konali aj formou bilaterálnych stretnutí, ktorých sa zúčastnili predstavitelia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a Združenia základných škôl Slovenska.

„Naše deti potrebujú zmeny vo vzdelávaní a už nesmú na ne dlhšie čakať. Oceňujeme, že sa kurikulárna reforma už začala, že sa zavádza ako viacročný proces s vopred definovanými míľnikmi a za aktívnej podpory stoviek odborníkov z praxe. I keď vnímame náročnosť dnešnej doby i únavu pedagogickej obce, túto situáciu musíme kvôli našim deťom zvládnuť,” doplnila Eva Ohraďanová, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení.

Cieľom reformy Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorú ministerstvo školstva predstavilo, je výrazné posilnenie základného vzdelávania, zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov, podpora rozvoja gramotností, podporovať učenie sa v súvislostiach, reagovať na aktuálne výzvy a zohľadniť individuálne schopnosti žiakov.

Úvodné dokumenty pre zmeny vo vzdelávaní nájdete pod linkom https://vzdelavanie21.sk/aktuality/uvodne-dokumenty-kurikularnych-zmien/.

Po vyhodnotení námetov a zapracovaní pripomienok z verejných konzultácií budú úvodné dokumenty aktualizované a budú tvoriť základ pre nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie.

Prečítajte si ďalšie

Newsletter

Prihláste sa na odber informácií a noviniek z procesu tvorby štátneho vzdelávacieho programu. Obsah newslettra pripravujeme.

Plán obnovy

Zmeny pre lepšie vzdelanie prebiehajú
v súlade so schváleným Plánom obnovy a odolnosti