Vzdelávanie podľa ŠkVP v súlade so ŠVP pred rokom 2026

Informácie pre základné školy, ktoré začnú vzdelávať v prvých ročníkoch podľa školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre základné vzdelávanie pred rokom 2026.

Podľa časti Záverečné ustanovenia v Štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie platného od 1. septembra 2023 (ďalej „ŠVP ZV“) https://www.minedu.sk/data/att/bbd/28446.0d3fc6.pdf v zmysle jeho dodatkov je
možné začať so zavádzaním zmien podľa ŠVP ZV od prvého ročníka:
– od školského roku 2023/2024 v základných školách, s ktorými bola uzavretá dohoda o experimentálnom overovaní podľa § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);
– od školského roku 2024/2025 alebo 2025/2026 v základných školách na základe registrácie školy v rezortnom informačnom systéme (ďalej „RIS“);
– od školského roku 2026/2027 s povinnosťou pre všetky základné školy postupovať podľa neho vo výchove a vzdelávaní od prvého ročníka.

Podmienky podľa roku, v ktorom škola začína so zavádzaním ŠVP ZV:

1. Zmluvu o realizácii experimentálneho overovania (ďalej „EO“) uzavrelo pred jeho realizáciou (od školského roku 2023/2024) 39 škôl. Súčasťou projektu EO je overovanie zavádzania školského vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠkVP“) vypracovaného na základe ŠVP ZV. Z viacerých jeho cieľov sa sleduje napríklad zohľadnenie špecifík a potrieb školy v ŠkVP, rozsah zmien na úrovni využívania inovatívnych vyučovacích metód, úrovne výsledkov vzdelávania žiakov, či efektivita podporných aktivít NIVaM a RCPU. Samotný ŠVP ZV nie je predmetom experimentálneho overovania. EO bude v týchto školách prebiehať do konca školského roku 2025/2026.

2. Školám, ktoré prejavili záujem začať so vzdelávaním podľa nového ŠVP ZV v prvých ročníkoch od školského roku 2024/2025 a predbežne sa registrovali na stránke https://vzdelavanie21.sk/ koncom roka 2023 (ďalej „predbežná registrácia“), budeme poskytovať podľa ich prejaveného záujmu a na základe dostupnej kapacity podporu zo strany NIVaM a RCPU. 

Školy, ktoré sa rozhodnú začať so vzdelávaním v prvých ročníkoch podľa nového ŠVP ZV od školského roku 2024/2025 až po uzavretí predbežnej registrácie, môžu tak urobiť, avšak nebude im poskytovaná podpora v takom rozsahu ako predbežne registrovaným školám.

Každá škola, ktorá začne používať nový ŠVP od septembra 2024, je povinná túto skutočnosť zaznačiť v RISe v septembri 2024. Predbežná registrácia nenahrádza záznam v RISe, ani nie je podmienkou pre uvedenie príslušného záznamu v RISe. Pre všetky školy, ktoré začnú s implementáciou ŠVP ZV v septembri 2024, budú pripravené písomné podporné materiály – sprievodcovia. Táto skupina škôl nebude mať žiadne ďalšie povinnosti, ktoré súvisia s projektom experimentálneho overovania, a nebude s nimi uzatváraná dohoda o experimentálnom overovaní, ako v prípade prvej skupiny škôl, v ktorých EO prebieha. NIVaM v spolupráci s MŠVVaM SR môže realizovať ďalšie merania na školách v implementácii ŠVP ZV, ale účasť škôl v takomto type výskumu bude dobrovoľná.

3. V podobnom režime bude prebiehať registrácia ďalších škôl, ktoré sa rozhodnú vzdelávať v prvom ročníku podľa ŠVP ZV od školského roku 2025/2026. O ďalších podrobnostiach budeme školy včas informovať.

4. Školy, ktoré nezačnú vzdelávať v prvých ročníkoch podľa ŠVP ZV pred septembrom 2026, budú tak musieť urobiť od tohto termínu. Tieto školy nebudeme osobitne registrovať.

Všetky školy, bez rozdielu, kedy sa rozhodli vzdelávať v prvých ročníkoch podľa nového ŠVP ZV, si pripravia ŠkVP podľa ŠVP ZV v zmysle jeho dodatkov. Informácie o postupe jeho prípravy sú súčasťou usmernenia, ktoré je zverejnené TU. ŠVP a jeho prípadné dodatky spolu s konsolidovaným znením sú zverejnené TU.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku