Úvodné stretnutie základných škôl zapojených do postupného zavádzania

V priebehu apríla zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) stretnutia so 40 základnými školami, ktoré sa rozhodli zapojiť do postupného zavádzania nového kurikula. Mechanizmus podpory v procese zavádzania nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) predstavili školám zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ), regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU) a NIVaM.

„Pri otvorení prihlasovania nás prekvapil vysoký záujem škôl, ktoré chceli nové kurikulum zavádzať už od septembra 2023. Na osobných stretnutiach s vybratými školami sme mohli túto otvorenosť zmenám zažiť osobne. Riaditelia nám v diskusii priblížili aj svoje obavy, ktoré budeme v spolupráci s ministerstvom školstva postupne riešiť,“ hovorí Denisa Šukolová, ktorá za NIVaM manažuje proces kurikulárnych zmien.

Proces tvorby nového kurikula sa deje zdola a so širokou  participáciou odbornej verejnosti. Zmeny budú v základných školách zavádzané postupne, čo autorom nového kurikula dáva priestor na priebežné overovanie a úpravu bodov, ktoré prax v prvých školách ukáže ako problematické.

Pre zlepšenie výsledkov slovenského školstva je potrebné zlepšiť schopnosť žiakov a žiačok použiť dostupné vedomosti na riešenie životných situácií vo svoj prospech a v prospech ich okolitej komunity a celej našej spoločnosti. V procese implementácie nového kurikula bude aj s týmito cieľmi prvým školám pomáhať implementačný podporný tím, v ktorom budú mať zastúpenie NIVaM aj RCPU.

Krajské pracoviská NIVaM budú školám v školskom roku 2023/2024 pomáhať s tvorbou školských vzdelávacích programov a s budovaním kultúry školy; pripravia učiteľov a učiteľky na inovatívne prístupy k vzdelávaniu, predstavia zmeny v hodnotení a inkluzívnom vzdelávaní. Od septembra 2023 bude v regiónoch pôsobiť 32 RCPU, ktoré sú pripravené poskytnúť školám mentoring podľa ich špecifických potrieb.

„Cieľom adresnej a intenzívnej podpory prvých zavádzajúcich škôl je skutočná implementácia nových obsahov a foriem vzdelávania tak, aby sa zmeny neudiali len v dokumentoch, ale aj v triedach všimli si ich aj žiaci a žiačky,“ približuje Martin Kríž z MŠVVaŠ.

Na základe spätnej väzby od učiteľov a učiteliek zo zvádzajúcich škôl budú vznikať metodické materiály, ktoré budú podporou pre ďalšie základné školy. Druhé kolo prihlasovania do zavádzania nového ŠVP pre školy zverejní NIVaM na jeseň 2023.

Zdroj fotografií: Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku