J. Horecký: Spustili sme verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) spustilo verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov nového Štátneho vzdelávacieho programu. Sú súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. Do konzultácie štandardov sa môžu zapojiť učitelia, odborníci na oblasť vzdelávania, rodičia a ďalší záujemcovia zo širokej verejnosti. Verejná konzultácia je realizovaná elektronicky od pondelka 6. februára do pondelka 20. februára 2023 a je dostupná na webstránke: verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk

Tvorba nového štátneho vzdelávacieho programu je náročný a dlhý proces, ktorý má školám otvoriť dvere, aby vedeli učiť moderne a s ohľadom na potreby každého žiaka či žiačky. Cieľom vzdelávania pre 21. storočie je budovať v prvom rade novú kultúru školy, klásť dôraz nie iba na odovzdávanie a memorovanie informácií, ale aj na rozvoj myslenia a hodnotového sveta žiakov.

Zverejnené vzdelávacie štandardy sú prílohou štátneho vzdelávacieho programu, ktorý predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Rozdelenie základného vzdelávania v základnej škole na prvý a druhý stupeň ostáva nezmenené.

Od požiadaviek, ktoré budú definované v štandardoch, sa bude odvíjať obsah nových učebníc, celonárodného testovania a predovšetkým školských vzdelávacích programov, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť.

Nasledujúce dva týždne budú môcť prispieť svojimi podnetmi k týmto štandardom odborníci na oblasť vzdelávania, rodičia a tiež široká verejnosť.

Oproti doteraz platným vzdelávacím štandardom sa ešte väčší dôraz kladie na opis toho, čo žiak dokáže. Na dosiahnutie dobrých výsledkov už nebude stačiť, aby dieťa vedelo z učiva odpovedať. Dôležité bude, aby sa dokázalo k vedomostiam prepracovať a aby ich vedelo použiť.

Rýchlo sa meniaca spoločnosť i prírodné podmienky a technologický pokrok, ktorý koncom minulého roka priniesol umelú inteligenciu schopnú napísať maturitný sloh zo slovenčiny na dvojku – to je realita, ktorá nás núti pozerať sa inak na ciele vzdelávania a na úlohu učiteľov i žiakov. Škola má žiakov pripraviť na zodpovedné konanie zoči-voči novým situáciám. Toto konanie má byť výsledkom analytického, tvorivého a kritického premýšľania, ktoré sa opiera o hodnoverné informácie, nadobudnuté vedomosti a zvnútornené hodnoty. To je neporovnateľne náročnejšia úloha, ako len získať predpísané vedomosti,“ vysvetľuje minister školstva Ján Horecký.

Nový štátny vzdelávací program, ktorého prílohou sú aj aktuálne konzultované štandardy, bude schválený ministerstvom školstva na konci marca 2023. Od septembra 2023 bude prvých 30 základných škôl vzdelávať svojich prvákov a prváčky podľa nového kurikula. V nasledujúcich týždňoch zverejní NIVaM výzvu pre základné školy, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu.

„Otvárame verejnú konzultáciu a pozývame kolegov a kolegyne z oblasti vzdelávania a ďalších, aby nám svojimi podnetmi pomohli dofinalizovať tento zásadný dokument. Chcem sa zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa doteraz zúčastnili práce na tvorbe štandardov. Toto naše spoločné dielo má potenciál prispieť k tomu, aby deti, ktoré vychádzajú z našich škôl boli šťastnejšie, vzdelanejšie, kultúrnejšie a lepšie pripravené na život,“ hovorí Ivan Pavlov, generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Ani jedna škola neostane na zmeny sama. Pri zavádzaní zmien budú pedagogickým zamestnancom a školám poskytovať podporu krajské pracoviská NIVaM a tiež mentori v Regionálnych centrách podpory učiteľov. Rezort plánuje otvoriť postupne 40 regionálnych centier. Aktuálne už funguje prvých 16. Ich zámerom je poskytnúť školám podporu prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností na regionálnej úrovni. Úlohou mentorov je poskytnúť kolegom – učiteľom individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a nový systém výučby. V rámci Slovenska bude postupne pôsobiť 400 odborne vyškolených mentorov. Vzdelávať učiteľov tak budú učitelia priamo z praxe.

Na implementáciu nového kurikula je naviazaná aj tvorba nových učebníc a didaktických pomôcok, posilnenie profesijného rozvoja učiteľov a príprava rôznych sprievodných metodických materiálov.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku