Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Človek a spoločnosť

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod nezapracovania/Komentár
04.01 Charakteristika oblastiDobrý deň, cieľ vzdelávacej oblasti v znení "pripravuje žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a napĺňali svoje povinnosti. Žiakov vedie k vnímavosti voči sebe aj voči druhým a krajine“ sa má rozvíjať a napĺňať v celej vzdelávacej oblasti a vo všetkých jej predmetoch. Etické, morálne a hodnotové témy by mali byť dokonca súčasťou tzv. étosu školy a mali by byť integrované vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Za našu vzdelávaciu oblasť môžem povedať, že spomínaný cieľ myslíme vážne. Napríklad sa dá rozvíjať aj na geografii cez rôzne vhodne zvolené prípadové štúdie, cez skúmanie a posudzovanie vzájomného prepojenia vo svete, simulovaním rozhodovacieho procesu na vybranom príklade (napr. stavba lyžiarskeho strediska, obchvatu, nákupné centra), kde žiaci zvažujú pre a proti, učia sa vnímať svet v jeho komplexnosti, uvedomujú si, že na každý "problém" môže existovať viacero pohľadov, na základe dát dospievajú k určitému záveru, ktorý vedia odprezentovať a vhodne vyargumentovať. Takisto aj dejepis nie je len o naučení sa faktov a udalostí v chronologickom poradí, ale aj o morálnom posúdení vybraných historických udalostí, osôb a pod. Téma emócií, šikana, spôsoby ako jej predchádzať a brániť sa (aj v online prostredí) sú integrálnou súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a bude možné im venovať aj celé tematické dni.n/aDobrý deň, cieľ vzdelávacej oblasti v znení "pripravuje žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a napĺňali svoje povinnosti. Žiakov vedie k vnímavosti voči sebe aj voči druhým a krajine“ sa má rozvíjať a napĺňať v celej vzdelávacej oblasti a vo všetkých jej predmetoch. Etické, morálne a hodnotové témy by mali byť dokonca súčasťou tzv. étosu školy a mali by byť integrované vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Za našu vzdelávaciu oblasť môžem povedať, že spomínaný cieľ myslíme vážne. Napríklad sa dá rozvíjať aj na geografii cez rôzne vhodne zvolené prípadové štúdie, cez skúmanie a posudzovanie vzájomného prepojenia vo svete, simulovaním rozhodovacieho procesu na vybranom príklade (napr. stavba lyžiarskeho strediska, obchvatu, nákupné centra), kde žiaci zvažujú pre a proti, učia sa vnímať svet v jeho komplexnosti, uvedomujú si, že na každý "problém" môže existovať viacero pohľadov, na základe dát dospievajú k určitému záveru, ktorý vedia odprezentovať a vhodne vyargumentovať. Takisto aj dejepis nie je len o naučení sa faktov a udalostí v chronologickom poradí, ale aj o morálnom posúdení vybraných historických udalostí, osôb a pod. Téma emócií, šikana, spôsoby ako jej predchádzať a brániť sa (aj v online prostredí) sú integrálnou súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a bude možné im venovať aj celé tematické dni.
04.01 Charakteristika oblastiV dnešnej dobe je možné informácie veľmi rýchlo vyhľadať, nemá preto význam sústreďovať sa pri vzdelávaní na získavanie pasívnych vedomostí.
Súčasťou univerzálneho vzdelávania by malo byť nadobudnutie schopností (nie pasívnych vedomostí): (i) ktoré všetci žiaci potrebujú a využijú vo svojom ďalšom živote a (ii) ktorých nadobudnutie v dospelom živote je náročné.
Medzi tieto schopnosti v oblasti človeka a spoločnosti patrí zvládanie krízových situácií (od poskytnutia prvej pomoci po zvládanie bežných stresových situácií).
Vyššie uvedené by malo byť súčasťou kurikula každého žiaka, samozrejme, primerane jeho veku.
n/a
04.01 Charakteristika oblastiV šiestom odstavci, kde sa charakterizuje kategória (alebo komponent) spoločnosť, venujú autori autori tri zo šiestich riadkov ekonomike, hospodárstvu, trhu... akoby táto oblasť bola najpodstatnejšia v spoločnosti. Myslím si, že tento komponent kurikula by mal v sebe zahrňovať humanistický princíp. Teda aj tú oblasť spoločnosti, ktorá kumuluje význam práv a povinností občana vo vzťahu k spoločnosti, štátu a právu. Tiež oblasť charity a sociálnej pomoci, oblasť sociálnej gramotnosti (tu chápem ako orientáciu v štátnych, právnych, občianskych dokumentoch, praktickú manipuláciu s formulármi v oblasti byrokracie). Žiak v rámci tohto komponentu získava kompetencie ako prakticky žiť v spoločnosti. Učí sa o tom čo si od neho žiada spoločnosť a naopak, čo môže od spoločnosti vyžadovať on.

Základná charakteristika tohto komponentu by nemala zabúdať práve na tento aspekt praktickej orientácie žiaka v spoločnosti v ktorej žije. Obsahový štandard mu umožňuje vzdelať sa aj v práve, legislatíve, sociológii, sociálnej práci, komunikácii (aj písomnej), a i... nielen v ekonomike.
n/azákladná idea reformy je presun ťažiska od pasívnych vedomostí k spôsobilostiam.
04.01 Charakteristika oblastiV štvrtom odstavci by som navrhla doplniť ku komponentu človek pár skutočností, ktoré táto oblasť vzdelávania obsahuje. Táto tretia kategória (človek) v sebe koreluje aj formovanie osobnosti žiaka v psychologickom zmysle. Tiež rozvíja schopnosť žiaka zaujať kritický postoj v okolnostiach reálneho života a reagovať na ne. Žiak sa v tejto oblasti adekvátne svojmu veku (cykly) učí nielen hodnotiť situáciu, v ktorej sa nachádza, ale aj ju vyhodnotiť a rozhodnúť sa. Robí tak na základe toho, čo sa naučil vďaka skúsenosti, ktorú mu poskytujú dejiny; vďaka globalizácii, ktorú mu poskytujú politické a fyzické geografické poznatky; vďaka vedomostiam z občianskeho, trestného a ... práva; vďaka základným psychologickým poznatkom; vďaka základom z náboženstva, etiky, filozofie, sociológie, atď. Skrátka, vzájomným prepájaním týchto predmetov a cieleným vyučovaním v súvislostiach sa žiak vlastne učí žiť.Zapracované
04.01 Charakteristika oblastiV tejto vzdelávacej oblasti nie je vôbec kurikulum náboženskej výchovy (rímskokatolícka, gréckokatolícka, evanjelická, pravoslávna), hoci by tam malo byť na pripomienkovanie.n/aV predchádzajúcom odseku je uvedené: S tým úzko súvisí utváranie osobnosti človeka. Táto tretia kategória prispieva k osobnostnému, sociálnemu a morálnemu rozvoju žiakov, s dôrazom na uvedomovanie si, prijatie a rozvíjanie vlastnej identity vo vzťahu k druhým ľuďom a všetkému živému na našej planéte. Neoddeliteľnou súčasťou týchto procesov je kultivovanie charakteru, morálnych (etických) a duchovných kvalít žiakov, ich religiózneho vedomia, v neposlednom rade aj náboženského presvedčenia.
04.01 Charakteristika oblasti1. Navrhujeme vetu: „Žiaci takto spoznávajú medziľudské vzťahy, budujú si pozitívny postoj k ľudskej rozmanitosti a vnímajú jej prínos.“ nahradiť vetou: „Žiaci takto spoznávajú medziľudské vzťahy, budujú si postoj k pozitívnym prvkom ľudskej rozmanitosti a vnímajú ich prínos.“ Obdobne navrhujeme túto úpravu v celom texte.

Odôvodnenie
Rozmanitosť sama o sebe nie je hodnota, existuje rôznosť a rozmanitosť, ktorá nie je pozitívna a nie je možné si k nej budovať pozitívny postoj. Sú ľudia, ktorí sú či už kultúrne alebo ľudsky negatívne rozmanití, nič na tom nezmení, že je to dôsledok zlých pravidiel niektorej civilizácie, či zanedbanej výchovy, a k týmto prvkom ľudskej rozmanitosti si nie je potrebné vytvárať pozitívny postoj. Pozitívny postoj je možné si vytvoriť iba k tej časti rozmanitosti, ktorá je pozitívna, prípadne ktorá vzhľadom k celku predstavuje pozitívum. Preto navrhujeme vyjasniť tento pojem, aby sme hovorili exaktne.

Príkladom negatívnej civilizačnej rozmanitosti môže byť prax upaľovania vdov spolu s manželmi, príkladom negatívnej rozmanitosti v rámci jednej civilizácie môžu byť rozmanité kriminálne skupiny, zaoberajúce sa nelegálnou činnosťou.
ZapracovanéPreformulované: "Žiaci spoznávajú medziľudské vzťahy, budujú si postoj k ľudskej rozmanitosti a vnímajú prínos jej pozitívnych prvkov."
04.01 Charakteristika oblastiAko pedagóg plne súhlasím s vyššie uvedeným názorom.Oblasť zdravia už dávno nie je úzko zameraná len na telesnú stránku jednotlivca (predmet telesná výchova). V Dánsku majú v školskom systéme zaradenú aj hodinu empatie, kde žiaci v menších skupinách hovoria o svojich pocitoch a potrebách, učia sa porozumieť sebe, emóciám, vzťahom s ostatnými. Okrem inteligenčného kvocientu IQ sa teda rozvíja aj emočná inteligencia EQ, ktorá je žial často podceňovaná, resp. zanedbaná. Je ale potrebné, aby boli spomenuté zručnosti žiakom odovzdávané kompetentnými odborníkmi. Podporujem zaradenie tejto záležitosti do vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.n/a
04.01 Charakteristika oblastiPo dôkladnom preštudovaní materiálov spadajúcich pod tento okruh ma zarazilo nasledovné: oceňujem apel na vzájomnú prepojenosť vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov aj vnímanie ľudského sveta ako súčasti času, priestoru, človeka a spoločnosti. Pri spoločenských odboroch mi chýba využitie aj iných spôsobov vyučovania, menovite návšteva divadelného predstavenia, konkrétne činohry či bábkového divadla. Práve tieto žánre môžu zásadným spôsobom uľahčiť vzdelávanie pedagógom. Máme s tým skvelé skúsenosti a vynikajúce referencie od pedagógov, ktorí sa "odhodlali" - často napriek viacerým prekážkam zo strany vzdelávacích štandardov ( nie je to zaradené, tak je problém podujať sa na to, hoci by veľmi chceli, ale je veľa nariadeného, čo musia a tak sa návšteva divadla odsúva na posledné miesto v prioritách) či nechuti zo strany vedenia školy (najmä ak riaditeľom nie je slovenčinár či dejepisár) navštíviť divadlo so žiakmi a pomôcť tak pochopeniu najmä vecí, ktoré absolútne nemohli zažiť. Napríklad naše divadlo pripravilo skvelé inscenácie, ktoré mapujú históriu vzniku ČSR a jeho dejiny naväzujúce na životopisy M.R.Štefánika a A.Dubčeka. Predstaveniam predchádza seminár (kľúč k predstaveniu) a tiež výstava. Pedagógovia sú veľmi spokojní, máme skvelé referencie, ale to, aby vôbec mohli ísť, sa ťažko presadzuje. Sama som nielen výkonný umelec, ale aj pedagóg s 1.atestáciou a preto si dobre uvedomujem, že viaczdrojové a interaktívne vzdelávanie (aj divadlom) má oveľa väčší dopad.ZapracovanéDaným témam sa okrem obsahu Etickej výchovy venuje aj prierezová Emocionálna a sociálna gramotnosť.
04.01 Charakteristika oblastiSamotná veta "Žiaci takto spoznávajú medziľudské vzťahy, budujú si pozitívny postoj k ľudskej rozmanitosti a vnímajú jej prínos" nie je dostatočne konkrétna. Aká ľudská rozmanitosť? Zrejme autor chcel poukázať na to, že každý je rôzny (vzhľad, črty osobnosti atď.), čo mi z tejto zvláštne napísanej vety vôbec nevyplýva.Súhlasím s úpravou p. Chromíka.
NezapracovanéPripomienka smeruje k metodickým odporúčaniam. Školy si môžu zvoliť formy a metódy vzdelávania. V ŠVP definujeme obsahový rámec vzdelávania.
04.01 Charakteristika oblastiCelkovo sa mi veľmi páči integrovaný charakter tohto kurikula. Dáva to zmysel, pôsobí to kompaktne a viac v súlade s tým, ako deti (ale aj dospelí) pristupujú k procesu poznávania - cez prepájania nových poznatkov s už existujúcimi, cez poznávanie sveta okolo nás v jeho celistvosti, nie oddelene v štruktúre jednotlivých predmetov. Vďaka za to, aj za možnosť ponechať tento prístup až do tretieho cyklu.Zapracované
04.01 Charakteristika oblastiV závere 6. odstavcu doplniť info z úvodného dokumentu Vzdelávanie pre 21. storočie: Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania (https://vzdelavanie21.sk/wp-content/uploads/2022/06/Vychodiska-zmien-v-kurikule-zakladneho-vzdelavania.pdf) zo str. 104: "Významnou súčasťou tohto komponentu je výchova k aktívnemu občianstvu, rešpektovaniu princípov slobody a demokracie, ako aj k ochrane ľudských práv"Zapracované
04.01 Charakteristika oblasti"Čiernym stránkam bytia" a tomu, ako môžeme ako jednotlivci alebo spoločnosť robiť svet lepším (od lokálnej po globálnu úroveň) sa venuje viac ako dosť štandardov tej VO naprieč jednotlivými cyklami. V komponente PRIESTOR je napr. v 3. cykle samostatný tematický celok "Výzvy a problémy súčasného sveta". Jeden z hlavných cieľov VO je participovať na prospešných aktivitách.Zapracované
04.01 Charakteristika oblastiDobrý deň,

ďakujem za odpoveď. Myšlienka tematických dní nie je zlá, no je nesmierne dôležité zvážiť nasledovné: Dieťa nie je od prvej triedy vedené k vyjadrovaniu seba samého – spoznávanie, vyjadrovanie a regulácia vlastných emócií, komunikácii s druhými, zvládanie konfliktných, ohrozujúcich a záťažových situácii a pod. To isté dieťa sa v niektorom momente svojho štúdia dostane do situácie, že má zrazu (v nejaký tematický deň na to určený) vyjadrovať svoje vnútro pred ostatnými. Najmä u starších detí sú tieto situácie kontraproduktívne a deti sa môžu ešte viac uzatvárať do seba. Hrozbou je, že tematické dni môžu skončiť ako besedy, ktoré nespĺňajú efekt, o ktorom sa tu rozprávame. V závislosti od atmosféry v konkrétnej triede, v samotnej škole môžu byť tieto tematické dni viac alebo menej užitočné (hoc myšlienka nie je zlá), no môžu sa javiť aj ako nepostačujúce. Deti by od prvej triedy mali mať možnosť min. jedenkrát za mesiac učiť sa „byť sebou a v pozitívnom vzťahu so svojím okolím“ (tak ako uvádza kolega nižšie v komentári s príkladom z Dánska) a tieto hodiny by mal viesť odborník napr. so psychologickým vzdelaním.
n/a
04.01 Charakteristika oblastiEšte na konci roka 2021 sme (ekopedagogická verejnosť) komunikovali a odôvodňovali potrebu do vety - citujem: "Umožňuje porozumieť geografickým, historickým, kultúrnym, náboženským, hospodárskym a politickým špecifikám ľudského spoločenstva v rôznych častiach sveta, čo vedie k rešpektu a ohľaduplnosti voči iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám." pridať aj rozmer environmentálnych špecifík. Vo verzii charakteristiky VO z prelomu rokov 2021/22 bol tento aspekt doplnený, v tejto predloženej verzii už zasa chýba. Pritom sú environmentálne špecifiká ľudského spoločenstva sú v rôznych častiach sveta rôzne a ich význam v súvislosti s globálnymi environmentálnymi problémami významne rastú a je treba ich chápať ako príčiny napríklad environmentálnej migrácie a s tým spojených spoločenských problémov súčasného sveta.NezapracovanéPripomienka smeruje k metodickým odporúčaniam. Školy si môžu zvoliť formy a metódy vzdelávania. V ŠVP definujeme obsahový rámec vzdelávania.
04.01 Charakteristika oblastiPopis komponentu Spoločnosť sa mi javí ako nevyvážený. Ak je tam aj odvolávka na princípy (trvalo) udržateľného života, mali by byť v rovnováhe jeh tri základné piliere - sociálny, ekonomický aj environmentálny. Inak povedané (a je to obecná pripomienka ku všetkým textom v rámci VO ČaS): všade, kde sa píše o ekonomickom a sociálnom rozvoji/vývoji/hľadisku/aspekte, treba pridať aj environmentálny aspekt.

A ďalej: rovnako by sme mali reflektovať význam základov trhového hospodárstva, ako aj alternatívnych ekonomických systémov (aspoň na úrovni zmienky o ich existencii).
NezapracovanéEnvironmentálne aspekty boli dostatočne zapracované naprieč celou VO po konzultácii s autormi prierezovej environmentálnej gramotnosti. Na úrovni ZŠ dávame základy k ekonomickým vzťahom (skôr z perspektívy pracovného práva a finančnej gramotnosti), taktiež prehľad o prevládajúcom ekonomickom systéme. V štandardoch sa však venujeme ekonomickým a sociálnym nerovnostiam a v rámci týchto tém otvárame možnosť diskutovať o ekonomických alternatívach.
04.01 Charakteristika oblastiAd Humanistický princíp. Určite. Ale nemali by sa ignorovať aj čierne stránky bytia a humanitárne katastrofy.

Ľudskosť a dobro sa nedá chápať bez zla, tak ako sa (žiaľ) nedá chápať mier bez zbraní a vojen. Deti behajú s hračkami-zbraňami, vo virtuálnej realite s ľahkosťou zabíjajú a súčasná svetová realita rinčí zbraňami.
n/a
04.01 Charakteristika oblastiV prvom odstavci je nebezpečné tvrdenie, ktoré odporuje slobodnému učeni : žiaci z nich vyvodzujú logicky správne závery, ktoré dokážu argumentačne podložiť a odprezentovať. - Dúfam, že cieľom nie sú len logicky správne závery. (Ehm, podľa akej ideológie správne?) A tiež, že cieľom nie je ani odprezentovanie!Nezapracované"Čiernym stránkam bytia" a tomu, ako môžeme ako jednotlivci alebo spoločnosť robiť svet lepším (od lokálnej po globálnu úroveň) sa venuje viac ako dosť štandardov tej VO naprieč jednotlivými cyklami. V komponente PRIESTOR je napr. v 3. cykle samostatný tematický celok "Výzvy a problémy súčasného sveta". Jeden z hlavných cieľov VO je participovať na prospešných aktivitách.
04.01 Charakteristika oblastiV úvodnom odstavci vo vete "Umožňuje porozumieť geografickým, historickým, kultúrnym, náboženským, hospodárskym a politickým špecifikám ľudského spoločenstva v rôznych častiach sveta, čo vedie k rešpektu a ohľaduplnosti voči iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám." zmeniť "duchovné" na "životné", alebo "osobné" - tieto pojmy zahŕňajú širšie spektrum.Nezapracovanépripomienka nie je vecná
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiOsobne by som zvýraznila a viac popísala participáciu detí, pretože práve od nej sa mnohé odvíja (aj veci, ktoré sú popísané nad tým)...aj napríklad niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia - vôbec musia mať možnosť o niečom rozhodovať a naučiť sa, čo všetko ich rozhodnutie môže ovplyvniť (teda naučiť sa o tom premýšľať).Nezapracovanépripomienka nie je vecná
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiCelá vzdelávacia oblasť má spolu 10 hlavných cieľov, z ktorých je jeden určených práve na participáciu. A samozrejme, ciele sa vzájomne prepájajú a prelínajú, nemožno ich vnímať izolovane. Všetko, čo spomínate, je v štandardoch priamo zahrnuté a skutočne chceme, aby to bolo dôležitou súčasťou vzdelávania na ZŠ. Verím, že činnosti, ktoré moje slová potvrdzujú, nájdete uvedené v obsahovom štandarde, ktorý je relatívne detailný a jasný.NezapracovanéCelá vzdelávacia oblasť má spolu 10 hlavných cieľov, z ktorých je jeden určených práve na participáciu. A samozrejme, ciele sa vzájomne prepájajú a prelínajú, nemožno ich vnímať izolovane. Všetko, čo spomínate, je v štandardoch priamo zahrnuté a skutočne chceme, aby to bolo dôležitou súčasťou vzdelávania na ZŠ. Verím, že činnosti, ktoré moje slová potvrdzujú, nájdete uvedené v obsahovom štandarde, ktorý je relatívne detailný a jasný.
04.02 Ciele vzdelávacej oblasti2. Navrhujeme vetu: „Rozpoznať rôzne vrstvy svojej identity, rešpektovať a oceňovať rozmanitosť ľudí a skupín v globalizovanom svete.“ nahradiť vetou: „Spoznávať hĺbku svojho vlastného bytia, rešpektovať jedinečnosť iných a oceňovať pozitívne prvky rozmanitosti ľudí a skupín v globalizovanom svete.

Odôvodnenie
Považujeme za vhodnejšie vyhnúť sa slovnému spojeniu „rozpoznávania vrstiev svojej identity“ vzhľadom k možnosti zneužitia týchto pojmov identitárnou politikou, ktorá označuje politickú činnosť, ostro zameriavanú na potreby konkrétnej skupiny ľudí. Cieľom je zvýšiť uznanie dotknutej skupiny, zlepšiť jej sociálne postavenie a posilniť jej vplyv. Kultúrne, etnické, sociálne alebo sexuálne charakteristiky sa používajú na identifikáciu členov takejto skupiny.

Použitie slovenských slov označujúcich hľadanie spoznávanie svojho bytia plní túto úlohu oveľa lepšie.
Rozmanitosť sama o sebe nie je hodnota, existuje rôznosť a rozmanitosť, ktorá nie je pozitívna a nie je možné si k nej budovať pozitívny postoj. Sú ľudia, ktorí sú či už kultúrne alebo ľudsky negatívne rozmanití, nič na tom nezmení, že je to dôsledok zlých pravidiel niektorej civilizácie, či zanedbanej výchovy, a k týmto prvkom ľudskej rozmanitosti si nie je potrebné vytvárať pozitívny postoj. Pozitívny postoj je možné si vytvoriť iba k tej časti rozmanitosti, ktorá je pozitívna, prípadne ktorá vzhľadom k celku predstavuje pozitívum. Preto navrhujeme vyjasniť tento pojem, aby sme hovorili exaktne.
NezapracovanéFormuláciu považujeme za vhodnú, konkretizujeme ju vo výkonových a obsahových štandardoch a cieľoch pre jednotlivé cykly.
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiV bode 9. navrhujeme doplniť "naučiť sa minimalizovať čas strávený online i offline".

Zdôvodnenie: jedným zo základných problémov mladej generácie je, že trávi veľmi veľa času na sociálnych sieťach, internete, a celkovo na počítači, mobile, televízore a pod. Podľa výskumu Komisára pre deti až 51 percent detí trávi za obrazovkou viac ako 5 hodín denne (https://standard.sk/303830/az-51-percent-deti-travi-za-obrazovkou-viac-ako-5-hodin-denne-rozhovor-s-komisarom-pre-deti-o-novom-vyskume/). Deti treba aktívne viesť k tomu, aby čas trávený za obrazovkou výrazne znížili, a to aj s ohľadom na ochranu ich psychického zdravia.
Zapracované
04.02 Ciele vzdelávacej oblasti04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus; Spoločnosť: 1.Identita a sociálny rozvoj človeka:

"Skúmanie vplyvu rodových očakávaní na naše správanie, vzťahy a spoločnosť."

Navrhujeme vypustiť. Ide o mätúce vyjadrenie, a nie je z toho jasné, čo sa myslí pod pojmom „rodové očakávania“. Vzdelávacie štandardy by mali byť nápomocné, nie mätúce.
NezapracovanéV aktuálne platnom ŠVP je pojem rodové stereotypy, ten sme zjemnili na rodové očakávania, ktorý sa nám zdá vhodne formulovaný.
04.02 Ciele vzdelávacej oblasti04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus; Človek:

"Utváranie predstáv o budúcom partnerovi, charakteristiky a zodpovednosti dlhodobých záväzkov: partnerstva, manželstva a rodičovstva."

Navrhujeme prehodiť poradie a doplniť: „manželstva a rodičovstva, prípadne partnerstva“.

Odôvodnenie: Mladých ľudí je potrebné vychovávať k trvalým zväzkom, k stabilite vo vzťahoch. Ak stratíme zo zreteľa ideál, klesne duchovná úroveň ľudstva na veľmi nízku úroveň.
NezapracovanéTáto téma je dôležitá pre porozumenie ľudských vzťahov, je súčasťou aj súčasného ŠVP ako rodové stereotypy. Využili sme neutrálnejší pojem ako stereotyp, nahradili sme ho očakávaniami.
04.02 Ciele vzdelávacej oblasti04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus; Človek: 7. Rozvíjanie vzťahov v rodine a v komunite:

"Identifikovanie a pomenovanie členov rodiny, ich rôzne roly, úlohy a zodpovednosti."

Navrhujeme doplniť: „nezabúdať pritom na legislatívne ukotvenie rodiny – podľa Zákona o rodine 36/2005 Z.z. a podľa Ústavy SR.“
NezapracovanéPartnerstvo je širší pojem ako manželstvo, zahŕňa aj manželstvo.
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiV časti: 04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklus; 5. cieľ vzdelávania:

"Rozvíjať jedinečnosť seba samého, pomenovať základné zložky vlastnej identity a svoje sociálne roly, uplatňovať rešpektujúci prístup k druhým"

Navrhujeme vypustiť túto jednu úlohu, pretože by to mohlo viesť k rozbitiu identity mladého človeka. Pre zdravý vývin mladých ľudí je nevyhnutné upevňovať biologickú pohlavnú identitu muža alebo ženy, pričom nie je potrebné presadzovať rodové stereotypy.
Nezapracovanénesúvisí so zameraním obsahového štandardu
04.02 Ciele vzdelávacej oblasti04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus; 3.Rovnosť a spravodlivosť:

"Vytváranie inkluzívneho prostredia rešpektujúc sociálne a ekonomické zázemie, zdravotný stav, etnickú, kultúrnu, náboženskú príslušnosť, pôvod, svetonázor, pohlavie alebo sebavnímanie."

Navrhujeme na konci vložiť čiarku a doplniť: „upevňovanie a potvrdzovanie biologickej pohlavnej identity človeka.“

Odôvodnenie: Priestor pre akékoľvek sebavnímanie môže viesť k depresiám až sebadeštrukcii. Pre zdravý vývin mladého človeka je dôležité sebapoznanie a sebaprijatie.
Nezapracovanénesúvisí so zameraním obsahového štandardu
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiVzdelávacie štandardy Človek a spoločnosť

V niektorých kapitolách Vzdelávacie štandardy evokujú viac otázok ako odpovedí, ktoré by potrebovali žiaci a študenti počuť. Vzdelávacie štandardy akoby roztvárali nožnice identity človeka – pohlavnej a sociálnej, čo môže viesť k rozbitiu mladého človeka a môže byť spúšťačom ďalších problémov u jednotlivcov, ale aj v spoločnosti. Vzdelávanie má stáť predovšetkým na vedeckých faktoch o biológii človeka, ukazovať a dávať mladým ľuďom pevné hranice, ktoré im budú v živote pomocou pri rozhodovaní, rešpektujúc originalitu a slobodnú vôľu každého človeka.
Nezapracovanéneprimerané, zavádzajúce
04.02 Ciele vzdelávacej oblasti04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus; Spoločnosť:

Spoznávanie rozmanitosti kultúrnych prejavov a preukazovanie citlivosti voči životnému štýlu druhých v bezprostrednom okolí (triede, škole, susedstve, obci).

Navrhujeme - na konci vložiť čiarku a DOPLNIŤ: „pričom dbať na vyváženosť názorov, mať pevnú hranicu morálno-etických postojov, neprijímať všetko ako dobré či správne.“
NezapracovanéIdentita nie je zúžená len na biologický/sexuálny/rodový aspekt.
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiK cieľu č. "6. Konštruktívne komunikovať, aktívne spolupracovať, rozumieť rozličným názorom a postojom."

V tomto cieli chýba element účelovosti. Teda akoby odpoveď na otázky typu: Prečo mám vedieť správne a konštruktívne komunikovať? Prečo mám aktívne spolupracovať? Odpovede: Komunikovať mám vedieť preto, aby som sa dozvedel čo ešte neviem, prehodnotil to, zareflektoval a zaujal stanovisko. A stanovisko mi pomáha v prípade potreby správne sa rozhodnúť. Správne rozhodnutie mi uľahčuje život, šľachtí moju osobnosť a prináša úžitok spoločnosti v ktorej žijem. Práve to je všeobecný princíp (účel) komunikácie v spoločenskom a osobnostnom kontexte rozvoja žiackych vedomostí zručností a schopností, ktoré práve táto oblasť vzdelávania rozvíja v predmetoch Občianskej náuky, Etickej výchovy alebo Náboženskej výchovy.

Ak by sme tento fakt chceli zaradiť do formulácie tohto všeobecného cieľa (č. 6), zameraného na rozvoj osobnosti, mohol by znieť možno takto:

6. Konštruktívne komunikovať, efektívne diskutovať, konštruovať vlastný názor a zaujať úctivý a spravodlivý postoj k iným ľudom a ich názorom.
Nezapracovanénesúvisí so zameraním obsahového štandardu,
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiZvlášť oceňujem slovo "vybraných" vo vete Disponovať znalosťami o vybraných spoločenských, geografických a historických procesoch a javoch v rôznych kontextoch a situáciách. Je výborné, že nie je snaha pokryť väčšinu historických udalostí, ale zamerať sa na procesy a javy, ktoré sa možno aj v niečom opakujú alebo sa dá k nim pristupovať analogicky. Tiež vďaka za prácu so zdrojmi informácií a vôbec prácu s informáciami. Za zvlášť dôležité považujem slová zmena, kontinuita a tiež identita. Veľký lajk!

Téma charakterových vlastností je veľmi relevantná, tak som zvedavá, ako je v jednotlivých častiach rozbitá na drobné.
Zapracovanédoplnené do cieľa 6: konštruovať vlastný názor, Ďakujeme za veľmi konštruktívne návrhy. Určite sa k nim v rámci skupiny dostaneme. Ciele sme sa snažili formulovať čo najvšeobecnejšie a najširšie. Konkretizujú sa vo výkonových štandardoch, kde sa môžeme zameriavať na komplexnejšie spôsobilosti a teda v nich pomenovať viac "účelovosť" daného cieľa.
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiVeta: „Rozpoznať rôzne vrstvy svojej identity, rešpektovať a oceňovať rozmanitosť ľudí a skupín v globalizovanom svete.“ je málo konkrétna. Rozmanitosť ľudí sa pravdepodobne vzťahuje na vzhľad, povahu, charakteristické črty človeka. Tieto vlastnosti sú lepšie obsiahnuté v slovnom spojení "prvky rozmanitosti ľudí". Školské vzdelávacie štandardy by mali byť napísané konkrétne a jasne a nevytvárať priestor pre rôzne interpretácie.Nezapracovanévšeobecný cieľ musí byť z definície širší, špecifikovaný je vo výkonových a obsahových štandardoch
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiK cieľu č. "7 Mať rozvinuté charakterové vlastnosti, hodnotový a morálny základ svojej osobnosti."

Tento cieľ je tiež zameraný na rozvoj osobnosti avšak na rozdiel od spoločensko-komunikatívne orientovaného predchádzajúceho cieľa, je tento charakterový a psychologický. Naznačuje afektívnu oblasť rozvoja, ale bližšie nešpecifikuje jej význam, zámer, orientáciu, účel. Žiak sa môže pýtať: Prečo mám mať rozvinuté charakterové vlastnosti? Načo mi je hodnotový a morálny základ?

Odpoveďou by mu malo byť to, že sa bude vedieť nielen správne rozhodnúť v rôznych situáciách, ale zušľachťovaním svojej osobnosti a získava úctu a dôstojnosť. Týmto sa motivuje k cieľavedomej činnosti a zvyšuje úroveň svojej osobnej ašpirácie.

Táto skutočnosť sa môže odzrkadliť možno v takto definovanom všeobecnom cieli:

7. Rozvíjať charakterové vlastnosti, presadzovať morálne a etické princípy, vymedziť vlastnú hodnotovú orientáciu pre svoje rozhodnutia a uplatňovanie ambícií.
Nezapracovanévšeobecný cieľ musí byť z definície širší, špecifikovaný je vo výkonových a obsahových štandardoch
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiNakoniec by som sa ešte vyjadrila k cieľu č. "8. Uplatňovať práva a povinnosti, pravidlá a normy spoločenského života v demokratickej spoločnosti, niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia."

Keď v cieli č. 6 ide o vytvorenie istého postoja k osobnostným a spoločenským otázkam v cieli č. 7 o uplatňovanie hodnôt a schopnosti rozhodovať sa, tak v cieli č. 8 ide evidentne o zodpovednosť za následky vlastného rozhodnutia alebo konania. Z tohto prakticky vyplýva pozícia osobnosti v sociálnej štruktúre, teda miera zodpovednosti za vlastné konanie vymedzuje postavenie jedinca v spoločnosti. Práve táto zodpovednosť by mohla byť v cieli zdôraznená ako kvalita, ktorá ovplyvňuje spoločenský status žiaka.

Napr. možno v tomto zmysle:

8. Poznať a reflektovať práva a povinnosti, pravidlá a normy spoločenského života v demokratickej spoločnosti, niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a konanie v spoločnosti.
NezapracovanéV tomto cieli zdôrazňujeme konatívnu stránku - "uplatňovať". To v sebe automaticky predpokladá poznanie a reflektovanie práv a povinností.
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiTieto všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú zadefinované veľmi presne, jasne a jednoducho. Vystihujú podstatu celej vzdelávacej oblasti. I napriek tomu mi tu chýba element praktickosti a reflexie. Teda akési praktické prepojenie teórie (vzdelávania) a praxe (života), zdôraznenie účelovosti vzdelávania v tejto oblasti. Ide o to, aby aj tieto najvšeobecnejšie ciele kurikula obsahovali aj vyššie formy kognitívneho procesu (adekvátne veku). Prvé štyri, možno aj päť cieľov, ten prvok nesú. Ostatné ho len naznačujú vo forme afektívnych kvalít rozvoja osobnosti. Problematicky zadefinované sa mi javia zvlášť tie ciele, ktoré zastupujú kumulovanú oblasť "Človek a hodnoty".

Bližšie sa to tu pokúsim vysvetliť jednotlivo, aby ste sa k návrhom (pripomienkam) mohli adekvátne vyjadriť.
Nezapracovanéimplicitné
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiJa považujem za dôležité, aby žiaci poznali svoje potreby (potreby človeka a tiež svoje vlastné v danom okamihu) a vedeli ich odkomunikovať, ďalej, aby si vedeli utriediť myšlienky a sformulovať svoj postoj, názor, a aby vedeli rozpoznať aké emócie prežívajú a popísať ich. Želám si, aby boli deti v škole rešpektované a vedené k týmto zručnostiam. Tiež by sa mali podľa mňa žiaci venovať komunikácii zameranej na riešenia výhra-výhra a komunikácii s rešpektom voči sebe a voči druhému. A za ďalšiu dôležitú oblasť považujem podporu všímavosti - učiť sa venovať plnú pozornosť činnosti, ktorú práve robím.Zapracovanév konkrétnych pripomienkach
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiVeľmi jasne a zrozumiteľne sformulované, hlavne oceňujem bod 9. Orientovať sa v zdrojoch informácií, prejaviť kritický a rozlišujúci postoj k médiám, bezpečne a eticky sa prezentovať v online prostredí - lebo toto je veľký problém. Mediálna gramotnosť a kritické myslenie by malo byť súčasťou vzdelávania hodného 21.storočia.Zapracovanéobsiahnuté v celej VO
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiĎakujeme za veľmi konštruktívne návrhy. Určite sa k nim v rámci skupiny dostaneme. Ciele sme sa snažili formulovať čo najvšeobecnejšie a najširšie. Konkretizujú sa vo výkonových štandardoch, kde sa môžeme zameriavať na komplexnejšie spôsobilosti a teda v nich pomenovať viac "účelovosť" daného cieľa. Zatiaľ takéto krátke vysvetlenie uvažovania v skupine, ale ako píšem vyššie, budeme sa pripomienkam venovať podrobnejšie po ukončení verejnej konzultácie.Zapracovanéobsiahnuté v celej VO
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiCiele v tejto oblasti sú málo ambiciózne v súvislosti s výchovou a rozvojom zručností aktívneho občana. Považujeme za potrebné viac zdôrazniť potrebu rozvoja praktických zručností a postojov pre aktívne občianstvo, NAJMÄ potrebu praktických činov – aj (nielen) v prospech proenvironmentálnych tém, riešení zvyšujúcich kvalitu života ľudí.NezapracovanéPre aktívne občianstvo máme určený jeden z hlavných cieľov. V porovnaní so súčasným obsahom vzdelávania sa venujeme aktívnemu občianstvu už od 1. ročníka a gradujeme až do tretieho cyklu, kde sa objavujú aj inovatívne nástroje ako komunitné organizovanie. Prípravu projektu či komunitnej intervencie sme nechceli obmedziť len environmentálnym aspektom, toto si už konkretizuje učiteľ podľa triedy/školy/potrieb komunity.
04.02 Ciele vzdelávacej oblastiNajmä v cieli číslo 8. podporiť neformálne a intearktívne metódy, ktorú budú viesť k chápaniu a konceptu ľudských práv ako takých, nielen v zmysle dekláracií, chárt a dohovorov, ale aj ich pretavenie do bežného života.Nezapracovanéciele sú formulované širšie, jeden z hlavných cieľov VO je zameraný na rozvoj aktívneho občianstva a participácie, konkretizuje sa vo výkonových štandardoch
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusčinnosľ: "Identifikovanie miest náboženského charakteru v obci a ich významu pre spoločenstvo veriacich." táto činnosť je podľa môjho názoru v štandardoch nadbytočná, mala by byť v štandardoch alternatívnej náboženskej výchovy, ktorá je určená pre tých, ktorý si ju zvolia a nie pre všetkých žiakovNezapracovanépripomienka sa vzťahuje k metodike
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusprosím vysvetliť pojem "náboženský priestor"NezapracovanéPokúsim sa zámer v skratke vysvetliť. Školská prax ukazuje, že žiaci, ktorí pochádzajú z rodín nepraktizujúcich žiadne náboženstvo, nemajú ani základnú predstavu o náboženstve (v našich podmienkach je to kresťanstvo), niektorí nevedia identifikovať ani vzťah Vianoc alebo Veľkej noci k životu Ježiša Krista, nepoznajú význam resp. funkciu objektov ako sú kostol, kalvária, božie muky a pod. (to sú tie miesta náboženského charakteru v obci). Žijeme v Európe, ktorej kultúra vychádza aj z kresťanských koreňov, či sme alebo nie sme veriaci. Mať aspoň základné "background knowledge" by mal každý aspoň priemerne vzdelaný človek, sú potrebné okrem iného aj na pochopenie mnohých frazeologizmov, metafor, umeleckých diel a pod. Preto by mali mať všetci členovia našej spoločnosti aspoň základnú predstavu o prevažujúcej (ale aj iných) viere. Okrem iného to môže viesť k lepšiemu porozumeniu druhých, k väčšej tolerancii a znášanlivosti. Predpokladám, že krajinu ako Švédsko neobviníme z náboženskej indoktrinácie detí na základných školách a napriek tomu majú vo svojom kurikule pre 1. cyklus integrovaného predmetu, ktorý je obdobou našej VO Človek a spoločnosť nasledovné:
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, Rámcový učebný plán (RUP) je k dispozícii na tomto odkaze: https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/clanok/01-08-01-ramcovy-ucebny-plan-pre-zakladne-skoly-s-vyucovacim-jazykom-slovenskym/VO Človek a spoločnosť má nasledovné hodinové dotácie - 1. cyklus (3 hodiny), 2. cyklus (5 hodín) a 3. cyklus (13 hodín). Viacerým sa nám to zdá byť najmä v 3. cykle nedostatočné, najmä keď vezmeme do úvahy koľko predmetov sa vo VO nachádza a koľko času je potrebného na viac bádateľský spôsob vyučovania. Zvláštny je najmä nepomer medzi ČaS (13 hodín) a ČaP (16 hodín) v 3. cykle.n/aostáva len v činnostiach
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusPokúsim sa zámer v skratke vysvetliť. Školská prax ukazuje, že žiaci, ktorí pochádzajú z rodín nepraktizujúcich žiadne náboženstvo, nemajú ani základnú predstavu o náboženstve (v našich podmienkach je to kresťanstvo), niektorí nevedia identifikovať ani vzťah Vianoc alebo Veľkej noci k životu Ježiša Krista, nepoznajú význam resp. funkciu objektov ako sú kostol, kalvária, božie muky a pod. (to sú tie miesta náboženského charakteru v obci). Žijeme v Európe, ktorej kultúra vychádza aj z kresťanských koreňov, či sme alebo nie sme veriaci. Mať aspoň základné "background knowledge" by mal každý aspoň priemerne vzdelaný človek, sú potrebné okrem iného aj na pochopenie mnohých frazeologizmov, metafor, umeleckých diel a pod. Preto by mali mať všetci členovia našej spoločnosti aspoň základnú predstavu o prevažujúcej (ale aj iných) viere. Okrem iného to môže viesť k lepšiemu porozumeniu druhých, k väčšej tolerancii a znášanlivosti. Predpokladám, že krajinu ako Švédsko neobviníme z náboženskej indoktrinácie detí na základných školách a napriek tomu majú vo svojom kurikule pre 1. cyklus integrovaného predmetu, ktorý je obdobou našej VO Človek a spoločnosť nasledovné:The role of Christianity in the school and in the local area in the past. / Religions and places of worship in the local area. / Some ceremonies, symbols and narratives in Christianity, Islam and Judaism. / Some narratives from the Bible and their meaning, and also some of the most common psalms.
n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusAká bude časová dotácia v jednotlivých ročníkoch pre túto VO?n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, pokúsim sa odpovedať na vaše pripomienky z pozície člena pracovnej skupiny, ktorá tvorí štandardy pre VO Človek a spoločnosť. Celý 1. cyklus je práveže zameraný veľmi činnostne a v podstate ide o to, aby žiaci aktívne spoznávali svoje bezprostredné okolie - to znamená, aby ho chodili skúmať von vždy, keď je to možné. V žiadnom prípade nechceme, aby len sedeli v triede a teoretizovali. Mrzí a prekvapuje ma, že sa to dá čítať takto.Prírode v okolí školy sa žiaci primárne venujú vo VO Človek a príroda a preto nie je nutné, aby boli tieto obsahy výraznejšie prítomné aj vo VO Človek a spoločnosť. Išlo by o zbytočnú duplicitu. Keďže sú predmety 1. cyklu učené väčšinou jedným pedagógom, nie je problém, aby si nakombinoval napríklad vychádzky do terénu pre obsahy VO ČaS aj VO ČaP, čím vznikne komplexný ucelený celok, v ktorom žiaci pochopia všetky potrebné súvislosti.Ad. zmeny v čase a priestore - áno, máme tu zahrnuté zmeny počasia počas dňa a roka. Zmeny ročných období sú inak už súčasťou ŠVP pre materskú školu.
n/aRUP – mimo kompetencie VO
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusAd. vzťah k prírode. To, že štandardy vyžadujú, aby žiak uplatňoval šetrný vzťah v sebe zahŕňa to, že tento vzťah aj má a nespráva sa zodpovedne voči životnému prostrediu len z nejakého donútenia.Ad. jedinečnosť druhých - samozrejme, tento štandard sa týka akejkoľvek jedinečnosti, preto sa vzťahuje aj na vami spomínanú. Vnímavosť voči druhých (aj s postihom) je obsiahnutá hneď vo viacerých štandardoch vo VO Človek a spoločnosť naprieč všetkými cyklami.
n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusRozprávame sa tu o priestore...základné metódy získavania, analýzy a interpretácie informácií...nejde len o pozorovanie, orientovanie sa, posudzovanie a pod...mali by tam byť viac praktické veci spojené s prírodou. Niečo, kde nebudú len „sedieť“. Chceme hádam praktických ľudí a nie teoretikov, ktorí nie sú pripravení na reálny život.

Bod č. 3...Identifikovať zmeny v čase a priestore vo svojom okolí...zahrnula by som tu prírodu. Zmeny ročných období, čo sa deje s prírodou, čo kvitne, čo sa dá využiť v prírode...každé ročné obdobie niečo ponúka...ide o spojenie s prírodou, ktoré by sa nemalo vytratiť. Naopak aj nám pomáha to poznať.

Bod č.4...naučiť sa aj prečo mať k prírode šetrný vzťah a nie ho uplatňovať, lebo musím...to nefunguje, takže by som to zahrnula.

Bod č.5...čo jedinečnosť iných, ktorí majú nejaký postih? Podľa mňa aj v tomto treba búrať predsudky a vidieť aj v nich jedinečnosť, čo sa momentálne v praxi nie všade deje a málo sa s deťmi tieto témy aj otvárajú.
Zapracované
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusZaujimal by ma obsah bodu 7, cast: identifikacia roznych druhov rodin. Co je obsahom?NezapracovanéPrírode v okolí školy sa žiaci primárne venujú vo VO Človek a príroda a preto nie je nutné, aby boli tieto obsahy výraznejšie prítomné aj vo VO Človek a spoločnosť. Išlo by o zbytočnú duplicitu. Keďže sú predmety 1. cyklu učené väčšinou jedným pedagógom, nie je problém, aby si nakombinoval napríklad vychádzky do terénu pre obsahy VO ČaS aj VO ČaP, čím vznikne komplexný ucelený celok, v ktorom žiaci pochopia všetky potrebné súvislosti.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, myslím si že vzdelávacie štandardy oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus ste urobili veľmi kvalitne a prakticky. Mojou jedinou pripomienkou je či je naozaj potrebné, aby sa v 1. cykle žiak učil rozpoznávať a pomenovať svetadiely a oceány na glóbuse a mape sveta? Doposiaľ sa to v 1., 2., ani 3. ročníku neučilo. Podľa môjho názoru by stačilo keby sa to žiak začal učiť až v 2. cykle vo 4. ročníku. Podrobnejšie sa so svetadielmi a oceánmi stretne až v 3. cykle a myslím si že by to mohlo byť pre žiaka 1. cyklu trochu náročnejšie a v tomto cykle aj zbytočné.Zapracované
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusNa uvedenom linku sa nezobrazuje nič. Oznamuje, že stránka nebola nájdená.NezapracovanéZ pohľadu geografického vzdelávania je dôležité, aby vo všetkých cykloch bola prítomná rôzna mierka/úroveň – primerane veku.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusOspravedlňujem sa, správny link by mal byť nasledovný: https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/clanok/01-08-01-ramcovy-ucebny-plan-pre-zakladne-skoly-s-vyucovacim-jazykom-slovenskym/n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusNaučiť sa svetadiely a oceány pre štvrtáka určite ťažké nebude. Navyše sa nejedná o tému, ktorá by sa musela učiť pól roka, stačí na to len pár vyučovacích hodín na začiatku septembra vo 4. ročníku.n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusRUP je už fixný? Nie je možnosť ho pripomienkovať?n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, pripravujú sa aj nové učebnice vlastivedy, či dejepisu, prosím? Zaujímalo by ma to aj vzhľadom k uvedeným vetám: "Sú si vedomí, že súčasnosť je výsledkom konania v minulosti." "Pozorovanie zmien v čase na príklade ľudí, krajiny - (toto vnímam ako krajiny väčšiho celku), budov a artefaktov." Dejiny územia, ktoré teraz obývame sú dosť komplikované, to si nemusíme vysvetľovať. MOžno by stálo za úvahu, že by sa žiakom, keď sa oboznamujú z "národnými" bolo vysvetlené, že naša rebuplika tak ako ju v dnešných hraniciach poznáme, je výsledkom len 1. sv. vojny a vznikom Československa. Aj pojem Slovensko je relatívne veľmi mladý a tiež geografická predstava - čo je Slovensko je tiež veľmi mladá. Osobne sa domnievam, že danému faktu by sa mala venovať pri vyučovaní zvýšená pozornosť. Značná časť ľudí, obyvateľov Slovenska sa domnieva, že dnešná podoba SR bola sformovaná už veľmi dávno, v stredoveku, niektorí idú až do praveku. Za odpoveď vopred ďakujem.NezapracovanéRUP – mimo kompetencie VO
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusOrientácia v pláne a na mape: tu je vhodná pre 1.cyklus len časť: Náčrt žiackych predstáv o priestorovom rozmiestnení objektov v triede a v okolí školy z vertikálneho pohľadu (vtáčej perspektívy). Aj s týmto má veľká časť detí problémy, ale považujem to v rámci orientácie v blízkom okolí za dôležité. Ostatné príliš abstraktné, naozaj nereálne pre deti v 1.cykle.Nezapracovanémimo kompetencie VO
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus3. Navrhujeme vetu: „Spoznávanie rozmanitosti kultúrnych prejavov a preukazovanie citlivosti voči životnému štýlu druhých v bezprostrednom okolí (triede, škole, susedstve, obci).“ nahradiť vetou: „Spoznávanie rozmanitosti kultúrnych prejavov a preukazovanie citlivosti voči druhým v bezprostrednom okolí (triede, škole, susedstve, obci).“
Odôvodnenie
Navrhujeme nahradiť slovné spojenie „citlivosť k životnému štýlu“. Domnievame sa, že citlivosť je potrebné vždy prejaviť k osobe, ale citlivosť k životnému štýlu nie je vždy vhodné prejavovať. Existujú životné štýly, voči ktorým je potrebné sa dokonca vymedziť, ak predstavujú morálne zlo. Napríklad, k životnému štýlu alkoholika, drogovo závislého, zlodeja nie je potrebné prejaviť citlivosť, ale je aj tak potrebné prejaviť citlivosť k osobe.
NezapracovanéZmena kurikula smeruje k tomu, aby sa tieto činnosti vykonávali od 1. ročníka – a na konci prvého cyklu nadobudli zručnosti orientácie v mape všetci žiaci. Téma plán obce je súčasťou ŠVP stále.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusSpoločnosť: "Spoznávanie rozmanitosti kultúrnych prejavov a preukazovanie citlivosti voči životnému štýlu druhých v bezprostrednom okolí (triede, škole, susedstve, obci)."

Navrhujeme na konci vložiť čiarku a DOPLNIŤ: „pričom dbať na vyváženosť názorov, mať pevnú hranicu morálno-etických postojov, neprijímať všetko ako dobré či správne.“
Zapracovanécitlivosť voči druhým
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusČlovek: 7. Rozvíjanie vzťahov v rodine a v komunite

"Identifikovanie a pomenovanie členov rodiny, ich rôzne roly, úlohy a zodpovednosti."

Navrhujeme doplniť: „nezabúdať pritom na legislatívne ukotvenie rodiny – podľa Zákona o rodine č.36/2005 Z.z. a podľa Ústavy SR.“
Nezapracovanénesúvisí so zameraním obsahového štandardu,
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusPripomienka k OŠ Čas 2. Pozorovanie zmien v čase:

Prečo je zdôraznené „pátranie po najstarších“, nie je vhodnejšie si všímať historicky zaujímavé objekty? Navrhujem štandard preformulovať tak, aby smeroval k vnímaniu historických pamiatok vo všeobecnosti.
Nezapracovanénesúvisí so zameraním obsahového štandardu
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusEšte by som dodala, ze vo veľa mestách máme aj synagógy či židovské cintoríny a poznanie týchto pamiatok a judaizmu ako náboženstva je potrebné pre rozširovanie si vedomostí o historických udalostiach s nimi spijenými (holokaust) vo vyšších cykloch. A potom tu máme aj náboženstvá imigrantov a ich poznanie je potrebné pre rozvoj tolerancie.Nezapracovanéimplicitné
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusPrípadne v novej formulácii úplne vypustiť slovo rozmanitosť a nahradiť ho slovom rôznych (kultúrnych prejavov ..). Inak súhlasím s opravouNezapracovanéimplicitné
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusČLOVEK / 5. Konanie dobra – aj keď sa nikto nepozerá

Upravila by som činnosť „Spoznávanie vybraných biblických a archetypálnych príbehov (napr. Noemova archa, Dávid a Goliáš, Dobrý Samaritán, Daidalos a Ikaros).“ Zo skúsenosti je vhodnejšie a pre deti pútavejšie použiť príklady, ktoré deti reálne poznajú a dokážu sa s nimi viac stotožniť. Vhodnejšie je pracovať napr. s rozprávkovými postavami, filmovými alebo knižnými, dokonca komixovými postavami, príp. použiť aktuálne vzory z ich bezprostredného prostredia. Postavy ako Noe, Dávid a Goliáš, Daidalos .. to je príliš vzdialené deťom v tomto veku, aj keď chápem, že my dospelí by sme si priali, aby k nim deti vzhliadali. Zreálnila by som tento cieľ. Mali by sme si tu položiť otázku, čo je pri tomto cieli dôležitejšie – porozumenie konaniu dobra, alebo poznanie vybraných biblických a archetypálnych postáv?

Chýba mi tu základná otázka, prečo by sme vôbec mali konať dobro? - pričom by sme to mali konkretizovať, čo to znamená „byť dobrým človekom“? Kto je v očiach detí dobrý človek?
ZapracovanéDoplnili sme: Diskusia o vlastných vzoroch.
Zoznamovanie sa s reálnymi alebo zobrazenými príbehmi prosociálnych a morálnych hrdinov.

04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusSPOLOČNOSŤ / 5. Základy práce s mediálnym obsahom

Úplne chýba základ, t. j. konfrontácia fikcie a reality. Sústredila by som sa na svet médií ako taký, resp. jeho porovnanie s reálnym svetom a vzťahmi, ktoré si v ňom vytvárame – ich autenticitu, jedinečnosť, blízkosť, fikciu vs. hmatateľnosť. Samozrejme s ohľadom na vek detí. Toto z mediálnej gramotnosti úplne vypadlo. Pričom to nesie významný hodnotový rozmer v rámci budúcej práce s médiami.

Z mediálnej gramotnosti úplne vypadol hodnotový rozmer správania sa v online priestore. Iste, spomínajú sa „zásady veku primeraného využívania rôznych médií“, čo to ale znamená v hodnotovom vyjadrení? Len bezpečné, alebo aj zodpovedné konanie - vo vzťahu ku komu? Len k sebe, alebo aj vo vzťahu k iným, ktorých môžem svojim konaním zraniť, ublížiť im, zosmiešniť ich? Práve toto riešime v škole ako reálny praktický problém, prečo tomu nevenovať aj teoretický priestor na hodine.

Rovnako mi nesedí cieľ: „Posudzovanie zámerov tvorcu reklamy – o čo mu ide a aké túžby vzbudzuje v spotrebiteľovi.“ Zo skúsenosti môžem povedať, že 7 až 9 ročné dieťa ešte nedokáže formulovať, ani rozumieť skrytým zámerom tvorcu reklamy, významu reklamy ako marketingového nástroja. Reklamu ešte prijíma NEKRITICKY. Toto by som prenechala na 2. cyklus.
Zapracované
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, aj pri kapitole vzdelávacie štandardy Človek a spoločnosť 1. cyklus vkladám pripomienky za oblasť profesionálneho divadla pre deti a mladých ľudí, pretože tieto divadlá úzko spolupracujú so školami všetkých typov a majú záujem o trvalý rozvoj vzťahov so školami a ped. personálom. V súčasnej podobe reformy sa potenciál divadla a možnosti prepojenia divadla so vzdelávaním výrazne podceňuje. V 90. rokoch v Anglicku prebehla vzdelávacia reforma pod názvom Theater in education a v nej vychýzdali z predpokladu, že každé divadlo má vzdelávací charakter i keď nemusí vzniknúť s týmto zámerom. V tejto predloženej oblasti dotýkajúce sa morálnych hodnôt, zvládania emócii, pravidiel komunikácie, hľadaniu pozitívnych vzorov/hrdinov, spoznávaniu svojho okolia je prepojenie s divadelnou praxou, napr. po vzore českých škôl a divadiel, žiadúce. Deje sa formou metodických listov pred návštevou vhodného predstavenia podľa vyššie uvedenej témy, a diskusiou a prácou s metodickými listami po návšteve predstavenia a veľmi živo umožňuje pretaviť učivo do niečoho osobného a osobitého. Teda, znovu upozorňujeme na odporúčanie a využitie potenciálu divadla v tejto vzdelávacej oblasti.n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusNavrhujeme nahradiť vetu "Identifikovanie rôznych druhov rodín." vetou "Rodina založená na manželstve a rodiny založené na vzťahu medzi rodičmi a deťmi, neúplné rodiny, adoptívne rodiny s adoptívnymi rodičmi a pod." Odôvodnenie: Rodina znamená vzťah, v ktorom sú členovia biologicky spojení pôrodmi, t. j. pokrvne príbuzní. Následne existujú iné vzťahy, ktoré tento chýbajúci rodinný vzťah nahrádzajú, ako sú náhradní rodičia, adoptívni rodičia alebo konštatujú ako sú neúplné rodiny a pod. T. j. k slovu rodič sa pripája ďalšie slovo, ktoré vysvetľuje tento náhradný vzťah alebo chýbajúci vzťah. Každý jeden človek na tomto svete však má alebo mal jedného otca a jednu matku a má právo svojich rodičov poznať. To je jeho rodina. Preto nie je vhodné hovoriť o rôznych druhoch rodiny, ale presnejšie o náhradnej rodine, rodinách s adoptívnymi rodičmi a pod.Nezapracovanémimo kompetencie VO
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusSatelitná snímka je obraz zemského povrchu vytvorený satelitom, deti sa s nimi bežne stretávajú v mapách a aplikáciách ako sú Google Mapy, Mapy.cz a pod. Cieľom v tomto cykle však nie je pracovať s digitálnou podobou satelitných snímok (i keď nevidím dôvod prečo by to deti s pomocou pani učiteľky nezvládli - napr. si pozrú svoju obec zblízka na Google Maps a následne odďaľujú zobrazenie čoraz ďalej na úroveň Slovenska, Európy až Zeme - pomáha im to vytvoriť si priestorovú predstavu a predstavu o relatívnych veľkostiach), primárne sme mysleli na vytlačené snímky im známej (miestnej) krajiny, ktoré im pomôžu sa pozrieť na známy priestor zhoda (z väčšej výšky ako letecká snímka) a tak ľahšie pochopiť ako vzniká mapa, resp. ako sa zakresľuje to, čo je na zemskom povrchu do mapy. To je celé, nič komplikované, čo by nezvládli tretiaci.Nezapracovanéponechané na citlivý prístup učiteľa
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusPripomienka k OŠ Priestor 2. Orientácia v pláne a na mape:

Čo sa myslí pod pojmom satelitná snímka? Pre danú vekovú kategóriu žiakov nie je vhodná práca s digitálnymi mapami.
n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV odstavci "Hlavným cieľom 1. cyklu..." doplniť do vety: "Sú si vedomí, že súčasnosť je výsledkom konania v minulosti." formuláciu "...a bude mať dopad v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti.NezapracovanéSatelitná snímka je obraz zemského povrchu vytvorený satelitom, deti sa s nimi bežne stretávajú v mapách a aplikáciách ako sú Google Mapy, Mapy.cz a pod. Cieľom v tomto cykle však nie je pracovať s digitálnou podobou satelitných snímok (i keď nevidím dôvod prečo by to deti s pomocou pani učiteľky nezvládli - napr. si pozrú svoju obec zblízka na Google Maps a následne odďaľujú zobrazenie čoraz ďalej na úroveň Slovenska, Európy až Zeme - pomáha im to vytvoriť si priestorovú predstavu a predstavu o relatívnych veľkostiach), primárne sme mysleli na vytlačené snímky im známej (miestnej) krajiny, ktoré im pomôžu sa pozrieť na známy priestor zhoda (z väčšej výšky ako letecká snímka) a tak ľahšie pochopiť ako vzniká mapa, resp. ako sa zakresľuje to, čo je na zemskom povrchu do mapy. To je celé, nič komplikované, čo by nezvládli tretiaci.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusKomentár k 2. cieľ vzdelávania pre 1. cyklus: , 2. bod Žiak vie/dokáže: získať informácie z obrazových zdrojov (obrázky, fotografie, ilustrácie, video).

Mám skúsenosť, že pedagógovia vyžadujú, aby žiaci na hodinách za účelom vyhľadávania informácií pracovali so svojimi vlastnými smartfónmi. Nie všetci rodičia ho svojim deťom dávajú. Patrím k takým, z rôznych dôvodov. Následne je moje dieťa vyčleňované z práce na hodine, pričom sa cíti nekomfortne... Moja pripomienka ako rodiča je v rámci tohto pripomienkového konania zásadná. Navrhujem vetu v dotknutom bode upraviť takto: "získať informácie z obrazových zdrojov (o., f., i., v.) poskytovaných školou".

Okrem toho by som uvítala, aby MŠVVŠ SR vypracovalo záväzné plošné nariadenie/opatrenie pre školy ohľadom regulovania používania smartfónov na školách žiakmi. Aby vyučujúci nevyžadovali od svojich žiakov (ani nepriamo) mať a používať pri výučbe smartfón, ktorý zatiaľ nie je učebnou pomôckou. Skúsenosti môjho dieťaťa na dennej báze sú také, že cez všetky prestávky vrátane obedovej, sú všetci jeho spolužiaci neprestajne na mobile a takmer spolu medzi sebou nekomunikujú, ak nerátam prezeranie si spolu nejakého videa na TikToku apod...

Ďakujem AK vopred za pochopenie, za zapracovanie mojej pripomienky a za zaoberanie sa problémom nadmerného používania smartfónov žiakmi na školách.
NezapracovanéV tomto kontexte navrhované doplnenie nie je potrebné, opatrenie je vecou autonómie školy a nastavenia pravidiel v škole.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, súhlasím s tým, čo píše iveta313 a zároveň rozumiem aj Vášmu vysvetleniu, Andrej. Prečo ale nemáte aspoň uvedenú tvorivú dramatiku ako metódu, ktorú je možné pri témach štandardov Človek a spoločnosť využívať? - možno v 2.cieli ako zážitkovú metódu na získavanie, analýzu a interpretáciu informácií. Rolová hra, štrukturovaná dráma a samozrejme aj divadlo fórum sú predsa postupy, ktoré sa krásne dajú využívať nielen vo VO Umenie a kultúra.

Vrátim sa ale k pripomienke prepojenia divadla a školy a využívania divadla ako vzdelávacieho prostriedku: kým sa takéto zážitkové vzdelávanie (v spolupráci s kultúrnymi a umeleckými inštitúciami) nedostane aj do výkonových a obsahových štandardov, alebo aspoň do tematických dní a prierezových tém, zostane formálne vzdelávanie uzavreté do seba.
To samozrejme platí nielen pre 1.cyklus, obdobnú poznámku pri 2. a 3. cykle už ale nebudem pridávať 🙂
Nezapracovanémimo kompetencie VO
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusÚplne s vami súhlasím. Preto nie je dôvod na nejasnú formuláciu a tieto typy neúplných rodín tam uviesť, aby v budúcnosti nevznikol priestor pre špekulácie a nejasnosti.Nezapracovanézáležitosť metodiky
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusMyslím, že bod - Identifikovanie rôznych druhov rodín - je neprijateľný. Čo sa myslí pod týmto bodom, pod slovným spojením rôzne druhy rodín? Je potrebné to konkretizovať. K čomu je potrebné, aby sa deti 1. - 3. ročníka mali oboznamovať s "rôznymi druhmi rodín"? Tento bod odporúčam úplne vypustiť alebo nahradiť formuláciou, ktorú napísal p. Anton Chromík vo svojom príspevku.Nezapracovanéponechané na citlivý prístup učiteľa – štandard reaguje na pestrosť situácií, v ktorých deti môžu vyrastať
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV komponente Človek, bod 2 "Sebapoznávanie", časti "pojmy" aj "činnosti" (2x) - namiesto "dobré vlastnosti" doplniť "pozitívne a negatívne", pretože človek potrebuje poznať jedny aj druhé, aby sa ako osobnosť komplexne rozvíjal a mohol na sebe pracovať.Nezapracovanéponechané na citlivý prístup učiteľa – štandard reaguje na pestrosť situácií, v ktorých deti môžu vyrastať
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusPozitívna pripomienka k OŠ Človek 6. Sebariadenie.

Je dôležité zdôrazniť optiku jednotlivca. Odklon od čierno-bieleho videnia sveta - to, čo vyhovuje mne, nemusí vyhovovať druhému a naopak. Zároveň je potrebné upozorniť na to, že zmena postoja a budovanie hodnôt je súčasťou kreovania osobnosti človeka.
NezapracovanéŠtandard je formulovaný primerane veku a pedagogickej zásady pozitívneho prístupu (motivácie)
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV komponente „Spoločnosť“ do pojmov v bode 5 "Základy práce s mediálnym obsahom", časť "Pojmy" - doplniť "kvalita informácií".

V časti "Činnosti" - doplniť "zodpovednosť, bezpečnosť a riziká spojené s činnosťou v online priestore, kyberšikana, grooming, ochrana osobných údajov, mediálna stopa a pod."
Nezapracovanépripomienka nie je vecná
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusČasť "Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV" vo všetkých cykloch zahŕňa činnosti, ktoré patria k základným životným znalostiam každého človeka a mali by byť určené pre všetkých žiakov a nie špecificky vyčleňované do ETV, napr.

- Vyjadrovanie a rešpektovanie súhlasu a nesúhlasu v rôznych situáciách.

- Prejavovanie záujmu o druhého, kladenie otázok a aktívne počúvanie.

- Rozlišovanie a chápanie dôsledkov dobrého (napomáhajúceho) a zlého (ubližujúceho) správania.

- Posilňovanie pozitívneho sebaobrazu.

- Zvládanie prejavov vlastných emócií tak, aby boli autentické a zároveň neranili druhých.

- Kultivovanie schopnosti odolávať lákavým ponukám, ak sa dostanú do sporu s dôležitejšími osobnými cieľmi.

- Identifikovanie rôznych druhov rodín.

- Identifikovanie inšpiratívnych ľudí v komunite a ich bližšie spoznávanie.
NezapracovanéPojmy sú vo vyšších cykloch
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV komponente Človek, bod 3 "Vnímanie jedinečnosti v každom človeku", časť "činnosti" - "Uvedomovanie si (...) povahou aj vzhľadom" - navrhujeme doplniť "názormi, zázemím, hodnotami, potrebami, orientáciou, vyznaním" a i.NezapracovanéKomponent človek zahŕňa predovšetkým hodnotové, morálno-výchovné a etické súčasti školskej výchovy a vzdelávania. Sú určené pre všetkých žiakov, realizujú sa naprieč témami celej vzdelávacej oblasti, no v rámci vyučovania etickej výchovy (ETV) sa prehlbujú a rozvíjajú špecifickým spôsobom. V rámci vyučovania etickej výchovy (ETV) sa okrem všetkých činností komponentu človek realizujú aj rozširujúce činnosti špecifické pre vyučovanie ETV, ktoré sú takto v dokumente aj vyznačené.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV cieli č. 6, bod "regulovať svoje emócie" bližšie špecifikovať formuláciu "sociálne prijateľné" - napr. aby neboli zraňujúce, sebapoškodzujúce a pod.NezapracovanéŠtandard sa zameriava na dané vlastnosti.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV cieli č. 8 pre 1. cyklus, časti "Vysvetliť, prečo ľudia vykonávajú rôzne povolania" a "Posúdiť vlastné možnosti kúpy vybraného tovaru a služby" v tejto podobe nesúvisia so zvyškom cieľa. Navrhujeme preformulovať na: "poznať rôzne typy povolaní a ako pomáhajú fungovaniu spoločnosti v rámci blízkeho okolia" a "zodpovedne pristupovať a zvažovať kúpu tovarov a služieb", príp. lepšie prepojiť so životom v obci/meste.Zapracovanédoplnené „rešpektujúce“
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV komponente "Spoločnosť" do pojmov v bode 4 "Základy aktívneho občianstva" doplniť: "pomoc, spolupráca"NezapracovanéTieto pojmy máme uvedené v komponente Človek.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV komponente „Spoločnosť“ v bode 4 "Základy aktívneho občianstva", časť "Činnosti", vo vete "Identifikovanie konkrétnych potrieb solidarity..." nahradiť formuláciu "k ľuďom s postihnutím a znevýhodnením" formuláciou "k ľuďom so špeciálnymi a inými potrebami a znevýhodnením...".Zapracované
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň. Asi sa tým myslí úplne a neúplne rodiny (rozvedení, vdovci, druh/družka), príp. náhradná starostlivosť, adopcia. Pochybujem, že sa tým myslí širšie ladený liberálny kontext. Resp. ako vidieť na tomto komentári, nateraz tu nie je vôľa podobné témy (samozrejme citlivo veku dieťaťa) aspoň okrajovo spomenúť.Zapracované
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, ďakujeme za pripomienku. Sám sa venujem divadlu fórum pri práci s mládežou, takže si uvedomujem silu divadla pri témach, ktoré ste uviedli a bolo by skvelé, ak by sa prepojenie divadla/divadelných metód stalo súčasťou života školy. No tento návrh je skôr metodického charakteru. Štátny vzdelávací program definuje výkonové (komplexnejšie spôsobilosti) a obsahové štandardy a teda nemá byť metodickým materiálom. Každopádne, budem rád, ak napíšete odkazy na zaujímavé metodiky, pracovné listy, ktoré danú tému rozvíjajú. V rámci metodickej podpory pre školy to môže byť inšpiratívne. Zároveň by bolo zaujímavé akcentovať tému divadla vo VO Umenie a kultúra, kde môžete tiež pripojiť komentár.n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusPripomienka k OŠ Spoločnosť 4. Základy aktívneho občianstva

Riešenie modelových situácií (napr. koho a ako požiadať o pomoc) je potrebné špecifikovať na zdravotnícku pomoc (poskytnutie prvej pomoci) aj psychologickú pomoc (so zameraním na duševné zdravie).
NezapracovanéImplicitne je obsiahnuté. Konkretizuje sa priamo v praxi.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusZ osobnej skúsenosti - deti v treťom ročníku už aplkáciu Google Maps často poznajú. Pohľad na vlastnú obec a jej polohu v krajine s pomocou primeraného vysvetlenia chápu. Vo yužití digitálnej mapy ako pomôcky pri utváraní predstáv o priestore osobne problém nevidím.Nezapracovanézámerne formulované všeobecne
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusA budeme aj (kresťanských) veriacich učiť o pohanskom pôvode Vianoc/Veľkej noci a väčšiny zvykov s nimi súvisiacich?

Ak áno a ak pridáme aj informácie o iných najbežnejších náboženstvách (židovská kultúra u nás má tiež tradíciu), tak je to v poriadku. V poriadku nie je preferovanie kresťanstva na úkor iných.
NezapracovanéNepreferujeme konkrétne náboženstvá/cirkvi. Pri sviatkoch je potrebné špecifikovať, inde hovoríme o návoženstvách a ich pluralite.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusĎakujeme za pripomienku. Pojem ozaj nie je terminus technicus a nepresné definovanie pojmu vzniklo po posledných úpravách. Pojem nahradíme presnejším.n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusJa osobne by som “biblické” vypustila, keďže nejde o hodiny (katolíckeho) náboženstva, ale o hodiny, ktorých sa zúčastňujú aj deti s iným vierovyznaním alebo bez vyznania.NezapracovanéBiblické príbehy vnímame ako súčasť kultúrneho dedičstva, doplnili sme aj archetypálne.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, zaujímal by ma dôvod prečo na tento komentár doteraz nebolo odpovedané. Všimla som si, že na časovo neskorší komentár (pred 20 h) bolo už odpovedané (pred 1 h).Zapracované
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusČinnosť v obsahovom štandarde to inak opisuje jasne: "Lokalizovanie svojho bydliska a školy na satelitnej snímke a mape veľkej mierky" - to je to, čo opisujem v predchádzajúcom komentári. A zároveň v ňom opisujem aj túto činnosť z obsahového štandardu: "Tvorba orientačného plánu (mapového náčrtku) obce alebo jej časti na základe leteckej snímky." - letecká snímka jednoducho pomôže žiakom pozrieť sa na krajinu "z pohľadu vtákov".n/a
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusPripomienka k 2.cieľu: Akým spôsobom sa myslí uskutočnenie jednoduchého prieskumu verejnej mienky pomocou ankety - ako to majú žiaci reálne urobiť? Akým spôsobom si budú zháňať respondentov? Tiež si neviem celkom predstaviť, ako majú deti v 1.cykle vedieť zaznamenať, porovnať, triediť a prezentovať zhromaždené informácie...Zapracované čiastočne Ponechali sme len jednoduchého prieskumu.
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV komponente Človek, bod 5 "Konanie dobra", časť "činnosti" - navrhujeme k biblickým a archetypálnym príbehom doplniť detské hrdinské príbehy a činy s tým, že budú vyvážené dievčenské a chlapčenské hrdinské vzory zo Slovenska aj zahraničia, z histórie, novodobých dejín aj súčasnosti (napr. Anna Franková, Malala Yousafzai, Greta Thunberg ako ženské vzory).Nezapracovanémetodika
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusDobrý deň, dôvody neodpovedania sú rôzne. Niektoré komentáre si vyžadujú čas na formuláciu odpovede, niektoré odpovede si potrebujeme zladiť aj v rámci skupiny, niektoré prehliadneme (prichádza ich dosť) a na niektoré jednoducho nemáme dostatok času. Určite však budeme reagovať na všetky, aj keď nie priamo tu. Konkrétne pri tejto otázke podčiarkujem, čo bolo formulované nižšie v odpovedi pod nickom ABL. Zmyslom tohto štandardu je najmä citlivo pristúpiť k tomu, že nie každé dieťa je z úplnej rodiny, nie každé dieťa vyrastá s dvomi rodičmi, v manželstve a preto by sa ani nemalo cítiť nepríjemne, ak tomu tak nie je.Zapracované čiastočne uvedené vzory sú vhodnejšie pre vyššie cykly
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusV komponente Človek, bod 6 "Sebariadenie", časť "činnosti" - komplexnejšie doplniť formuláciu cieľa, napr. doplniť "Uvedomovanie si významu potreby poznania vlastných túžob a hodnôt pre dosiahnutie svojich budúcich súkromných či profesijných cieľov."Zapracované
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusAd. zmeny v čase. V oblasti Človek a spoločnosť by som čakala využívať čas viac porovnávaním vo význame osobného pokroku ´vyvíjam sa´, naše zručnosti a poznanie sa vyvíja a svet naokolo sa mení (AHA, toto som sa naučila, toto sa zmenilo predtým som to nevidela a teraz už to vidím, predtým sme kreslili zviera/dom/mapu len takto, ale AHA dnes...Nezapracovanéneprimerané veku
04.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklusAd: konfrontácia fikcie a reality. Veľmi dôležitá úloha školy. (Realizácia by mala ísť paralelne s oblasťou Človek a príroda, kde je možné priamo porovnávať fiktívne a reálne procesy a objavovať jednoznačné rozdiely (nedostatočnosť a chyby).

Ad: Posudzovanie zámerov tvorcu reklamy. Skrytým zámerom dieťa priamo nerozumie, ale keď je reklama v rozpore so vštepovanými hodnotami napr. (z veľa sladkého bolí bruško), tak to vie rozpoznať a je tu priestor na rozvoj chápania falošného obsahu.
Nezapracovanéimplicitné
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusOBN - Ak tomu správne rozumiem, do 2. cyklu bude čiastočne presunutý obsah občianskej náuky pre 6. ročník- samospráva, aktívne občianstvo atď. Neviem, či sa bude meniť RUP so stanoveným počtom hodín na jednotlivé cykly, lebo v tom, ktorý je momentálne zverejnený, počet hodín zodpovedá aktuálnemu stavu bez hodiny OBN v 5. ročníku-jedna hodina teda bude chýbať.

DEJ -Oceňujem presun učiva o praveku a staroorientálnych štátov do 5. ročníka ( 2.cyklu), nakoľko niektoré témy úzko súviseli s učivom 6. ročníka ( ako ľudia žili v minulosti, kde bývali,písmo ....) Nie som si celkom istá presunom dejín Starovekého Grécka z 3.cyklu do 2. cyklu. Dáva mi väčšiu logiku ponechať ho v 3. cykle spolu s dejinami Ríma, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Žiaci si viac uvedomujú súvislosti medzi gréckou demokraciou a rímskou republikou, oboma kultúrami a ich vplyvom na súčasnú európsku kultúru, vzdelanie a politiku. Navyše v 6. ročníku sú žiaci zrelší a lepšie chápu význam gréckej demokracie. Tak to vidím ja na mojich žiakoch, ale v iných školách to môže byť inak.
n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusDobrý deň, vzdelávacie štandardy pre 2. cyklus, konkrétne pre oblasť PRIESTOR (geografiu) ste vytvorili naozaj podľa mojich predstáv. Som rád že v 5. ročníku sa nebudú učiť fyzická geografia ani súradnice ako to bolo doposiaľ, keďže pre deti to bývajú ťažšie témy. Súhlasím s tým že sa tu kladie dôraz na geografiu Slovenska s omnoho väčším dôrazom ako to bolo doposiaľ vo vlastivede a témy poznávanie Zeme a jej rozmanitosti spolu s využívaním máp sú veľmi praktické pre život žiaka. „Geografia“ je tu ale trochu rozsiahlejšie než tomu bolo doposiaľ vo vlastivede. Uvítal by som keby tu geografia nebola integrovaný predmet. Z môjho názoru by ju veľmi nemali vyučovať učitelia primárneho vzdelávania, ale priamo učitelia geografie kvôli vyššej kvalite výučby alebo aspoň keby učitelia primárneho vzdelávania prešli školením. K oblasti ČAS (dejepis) sa vyjadrím len k tomu že je trochu zvláštne vyučovať staroveké Grécko a staroveký Rím v iných cykloch. Lepšie by bolo keby sa v 2. cykle prebrali oblasti ako úvod do histórie(čas, letopočet,...) a pravek. Starovek je lepšie ponechať v 3. cykle kvôli väčšej náročnosti tohto učiva tak ako to navrhuje aj pani palkociova. Preberať samostatne staroveké Grécko v 2. cykle a staroveký Rím v 3. cykle musí asi každý uznať za veľmi nelogické riešenie.Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu, RUP mimo kompetencie VO
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusRozumiem tomu správne, že ak sú v obsahovom štandarde vymenované pojmy k jednotlivým témam, tak by žiak po skončení 2.cyklu mal tieto pojmy ovládať? Podľa môjho názoru sú pojmy ako: múzejná zbierka, exponát, depozitár, virtuálna expozícia, antropológ, archivár, muzeológ, primárne a sekundárne pramene, monoteizmus, polyteizmus, spoločenská hierarchia, aristokracia, tyran, ostraka, atď. pre žiakov v tomto veku neprimerane náročné. Stretnú sa s nimi počas štúdia na strednej škole a tam už možno očakávať porozumenie a používanie uvedených pojmov.Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu,
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklus5. Navrhujeme vetu: „Akceptovanie druhých takých, akí sú – uplatňovanie ústretovosti a rešpektu vo vzťahoch s druhými.“ Nahradiť vetou „Akceptovanie hodnoty každého človeka – uplatňovanie ústretovosti a rešpektu vo vzťahoch s druhými.“

Odôvodnenie
Navrhujeme nahradiť slovné spojenie „akceptovanie druhých takých, akí sú“. Domnievame sa, že ústreovosť a rešpekt je potrebné vždy prejaviť k osobe, ale akceptácia chýb, či negatívnych životných štýlov nepatrí k žiadnym právam kohokoľvek. Nikto nemá právo na odsúhlasenie či akceptáciu nemorálnych čŕt svojho charakteru. Existujú životné štýly, voči ktorým je potrebné sa dokonca vymedziť, ak predstavujú morálne zlo. Napríklad, k životnému štýlu alkoholika, drogovo závislého, zlodeja nie je potrebné prejaviť citlivosť, ale je aj tak potrebné prejaviť citlivosť k osobe.
Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu,
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklus6. Navrhujeme vetu „5. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Rozpoznať osobnostné, sociálne, kultúrne stránky svojej identity a rešpektovať rozmanitosť ľudí a skupín v blízkom aj širšom okolí.“ nahradiť vetou „„5. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Rozpoznať osobnostné, sociálne, kultúrne stránky svojho bytia a rešpektovať pozitívne prvky rozmanitosti ľudí a skupín v blízkom aj širšom okolí.“

Odôvodnenie
Bolo by vhodné zváženie príliš častého zdôrazňovania rozmanitosti. Tým sa nielen opticky, ale najmä hodnotovo akcentuje príliš dôraz len na jeden prvok. Ciele a použitie slova rozmanitosť sa v samotných kurikulách vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť nachádza 15 krát, slovo „národ“ dvakrát.
Rozmanitosť sama o sebe nie je hodnota, existuje rôznosť a rozmanitosť, ktorá nie je pozitívna a nie je možné si k nej budovať pozitívny postoj. Sú ľudia, ktorí sú či už kultúrne alebo ľudsky negatívne rozmanití, nič na tom nezmení, že je to dôsledok zlých pravidiel niektorej civilizácie, či zanedbanej výchovy, a k týmto prvkom ľudskej rozmanitosti si nie je potrebné vytvárať pozitívny postoj. Pozitívny postoj je možné si vytvoriť iba k tej časti rozmanitosti, ktorá je pozitívna, prípadne ktorá vzhľadom k celku predstavuje pozitívum. Preto navrhujeme vyjasniť tento pojem, aby sme hovorili exaktne.
Nezapracovanéformulácia je primeraná veku
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusDEJ - Súhlasím s presunom praveku a staroorientálnych štátov do 2. cyklu, ale myslím, že staroveké Grécko by bolo vhodnejšie presunúť do 3. cyklu (veľa nových pojmov, náročnosť učiva).Zapracované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusNávrhy na úpravy k OŠ SPOLOČNOSŤ:

2. Možnosti zlepšovania života vo svojom okolí a v obci

Poznávanie typov služieb na úrade, podanie žiadosti, sťažnosti, návrhu a podnetu nie je v súlade s OŠ vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, kde osvojenie si písania žiadostí je zaradené až do 3. cyklu. Domnievam sa, že 2. cyklus by mal vytvoriť podmienky najprv na úrovni triednej samosprávy a žiackeho parlamentu a až po dostatočnom osvojení si fungovania spolupráce na tejto úrovni by v 3. cykle získané vedomosti, zručnosti a skúsenosti mohli aplikovať do obecnej samosprávy - starosta, primátor, poslanec, miestny úrad, obecné zastupiteľstvo a voľby.

3. Zodpovedné hospodárenie

Analyzovanie zdrojov odmeny za prácu: učiteľka, mama, starý otec, predavačka, výrobca zmrzliny. Výber povolaní podvedome vedie k rodovým stereotypom - učiteľka, predavačka (žena). V tejto súvislosti je potrebné zachovať rodovo vyvážené označenie povolaní.
Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu,
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklus5. cieľ vzdelávania: Rozvíjať jedinečnosť seba samého, pomenovať základné zložky vlastnej identity a svoje sociálne roly, uplatňovať rešpektujúci prístup k druhým.

"opísať sociálne roly, s ktorými sa stotožňujem a poznať sociálne roly, ktoré sa odo mňa očakávajú,"

Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť túto jednu úlohu, pretože by to mohlo viesť k rozbitiu identity mladého človeka. Pre zdravý vývin mladých ľudí je nevyhnutné upevňovať biologickú pohlavnú identitu muža alebo ženy, pričom nie je potrebné presadzovať rodové stereotypy.
Zapracované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusObsahové štandardy: ČLOVEK/ 6. Poznávanie náboženstiev na Slovensku

Obsahový štandard sa hodí skôr do celku SPOLOČNOSŤ, veď náboženstvo je vo svojej podstate o kolektívnom zdieľaní náboženských hodnôt a ideálov, nie je individualizovanou záležitosťou. Namiesto toho by som priestor ČLOVEK pokryla vzťahom človeka a prírody. Táto téma v 2. cykle úplne chýba. Celá oblasť etickej výchovy sa centruje len antropocentricky! (vzťah človek – človek, človek – spoločnosť), pritom navrhovaný štátny vzdelávací program zdôrazňuje také pojmy ako udržateľnosť, úcta a rešpekt k prírode, environmentálna a funkčná gramotnosť. Napriek tomu to etická (hodnotová) výchova vôbec nepokrýva – čo je neudržateľný postoj oproti zahraničiu. Musíme pochopiť, že environmentálna gramotnosť nie je len o poznatkovej rovine z oblasti environmentalistiky (celok Človek a príroda), ale aj o hodnotovej a postojovej rovine (ktorú pokrýva práve oblasť Človek a spoločnosť, dokonca Človek a svet práce), resp. prekrýva sa s funkčnou gramotnosťou.
Nezapracovanénetýka sa len rodovej a sexuálnej identity
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusObsahové štandardy / ČLOVEK/ 1. Rozvíjanie silných stránok osobnosti)

Upravila by som formuláciu „život ako dar a príležitosť“ na „hodnota života“.

Upravila by som formuláciu „Uvedomovanie si „života ako daru“ a ako výzvy: teším sa, že žijem a mám šancu sa rozvíjať.“ Na „Uvedomenie si významu a hodnoty života – život každého človeka (aj ten môj) má zmysel a význam, a preto by sme ho mali chrániť, starať sa oň a rozvíjať ho.“

Celkovom mi pri tejto téme uniká teoretický základ etiky – uvažovanie o cnostiach a nerestiach človeka, čo je v priamom prepojení s jeho charakterovými vlastnosťami, a teda aj rozvíjaní jeho silných a tlmení slabých stránok osobnosti. Minimálne by som to uviedla ako dôležité pojmy, ktoré si žiak má osvojiť : cnosť, neresť.
Zapracované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusNÁVRH na nový obsahový štandard / ČLOVEK / Ochrana a starostlivosť o prírodu, príp. Vzťah človeka a prírody

Pojmy:
človek, spoločnosť, príroda, ľudská činnosť a jej vplyv na prírodu, ochrana, úcta a rešpekt, zodpovednosť, environmentálne aktivity

Činnosti:
Porovnať rozdiel medzi prírodným a umelým prostredím.
Opísať pocit, vlastnú skúsenosť z pobytu v umelom a prírodnom prostredí s dôrazom na pokoj a bezpečie, krásu, biodiverzitu prírodného prostredia.
Chápať, že ľudská činnosť vplýva na prírodu a krajinu.

Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV:
Vysvetliť význam ochrany prírody a krajiny.
Na základe žiackeho pozorovania a pomocou informácií získaných z jednoduchých informačných zdrojov identifikovať a popísať vybraný environmentálny problém vo svojom okolí, napr. v areáli školy, obci.

Navrhnúť veku primerané riešenie (postup riešenia) vybraného environmentálneho problému vo svojom okolí, v okolí školy.
Zhodnotiť svoje možnosti na realizáciu environmentálnej zmeny.
V spolupráci s druhými realizovať jednoduchú environmentálnu aktivitu, napr. v areáli školy - zber odpadkov, starostlivosť o zeleň, spolupráca pri budovaní školských záhrad a vonkajších oddychových zón atď.
Nezapracovanéformulácia je primeraná veku
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusSúhlasím s názorom k OŠ 4. Starovekí Gréci - Celá časť je náročná pre danú cieľovú skupinu žiakov, obsahuje aj súbor pomerne náročných pojmov v kombinácii s nízkou časovou dotáciou. Navrhujeme presunúť do 3. cyklu.Zapracované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Spoločnosť, bod 4 "Základy aktívneho občianstva", časť Pojmy - doplniť "občianska angažovanosť, solidarita, spoločenská zodpovednosť, participácia, demokracia".Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu,
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusKomponent Spoločnosť, bod 4 "Základy aktívneho občianstva", časť Činnosti - táto časť je nepomerne nerozpracovaná v porovnaní s ďalšími časťami, komponentmi, bodmi a pod. Doplniť:

- Diskusia nad otázkami: "Prečo na mojom hlase záleží?" "Ako by som chcel, aby moja krajina vyzerala v budúcnosti?",

- Identifikovanie ďalších možností zapojenia žiaka do aktivít prispievajúcich k zlepšeniu komunity či okolitého prostredia, napr. návšteva miestneho útulku, kampaň za skrášlenie ulice, zorganizovanie zbierky.

- Návšteva zasadnutia miestneho zastupiteľstva/primátora/starostu obce.

- Prejavenie solidarity s akoukoľvek lokálnou inštitúciou typu detský domov, DSS, miestny útulok.

- Ďalšie body v súlade s návrhom doplnenia kľúčových pojmov.
Nezapracovanéformulácia je primeraná veku, tieto navrhované pojmy sú v 3. cykle
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Priestor, bod 2 "Poloha a rozloha Slovenska, poznávanie prírody našej vlasti", činnosti - do "Osvojovanie si zásad správania sa a pohybu v chránenom území." doplniť "a dopadov nezodpovedného správania na toto územie."Zapracovanévyskytuje sa aj v ostatných častiach textu
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusGeografia

5.ročník :

- Žiak sa zoznamuje s predmetom Geografia, preto by bolo dobré na niektoré témy nechať viac času.

- Ťažkosti im robia pochopiť : rozmery vo vesmíre, Mesiac a jeho fázy, plynové skupenstvá planét, pohyby litosferických dosiek, vnútro Zeme,

6. ročník :

- Afrika je prvým kontinentom, jej zvládnutie je jednoduché, čo mne chýba celkovo novšie vydanie učebnice o Afrike spolu s Áziou.

- Ázia je oveľa ťažšia a preto je treba viac vyučovacích hodín na jej zvládnutie.

- Chýbajú tam aktuálne informácie k jednotlivým štátom, k životu v týchto odľahlých krajín, ktoré musíme my zaobstarať pomocou príprav v elektronickej forme

7. ročník :

- Európa je časovo nezvládnuteľné, jedna hodina týždenne je absurdné. Nikto nie je schopný takéto kvantum učiva prebrať. Jednoznačne 2 hodiny týždenne.

- Aktualizácia učebnice , čo sa týka Ukrajiny – Ruska s meniacou sa situáciou a postavením vo svete.

8. ročník:

- štandardy nemeniť

- aktualizovať predovšetkým priemysel SR, mnohé bane neťažia, mnohé podniky ukončili svoje pôsobenie na slovenskom trhu práce.

- Nové údaje o štruktúre obyvateľstva SR, po sčítaní obyvateľov.

9. ročník :

- Austrália by mohla byť popísaná aj čo sa týka provincií, jednotlivé z nich čo ponúkajú, ako sa vôbec žije u protinožcov

- Polárne oblasti nie sú popísané podrobne, živočíšne druhy sú spomenuté minimálne.

- Amerika je rozsiahle učivo, veľakrát neostane dostatok času na Latinsko – americké štáty.

Mgr. Zuzana Kondrotová ( ZŠ Buzica )
Nezapracovanéimplicitné
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusSúhlasím. Tiež oceňujem, že učivo o Slovensku, ktorému sa doposiaľ venovala pozornosť v 4. a potom až 8. ročníku, sa zjednotilo do jedného cyklu. Mám však otázku: Do akej miery sa počíta v využitím súčasného OŠ poznávania častí Slovenska prostredníctvom Objavných ciest po Slovensku. Navrhujem zachovať podrobné poznávanie časti regiónov s postupným pridávaním ďalších informácií o Slovensku.NezapracovanéIrelevantné – k súčasnému ŠVP
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusK cieľu č.8 by som ešte doplnila aj mať možnosť vyskúšať si tovrbu pravidiel (napr. v škole) a tak chápať ako pravidlá vznikajú (participatívny, rešpektujúci prístup, nezabúdať na menšiny apod.) Následne odvodiť, spomenúť aj existenciu ľudskoprávnych dokumentov a ich implikácie v praxi a bežnom živote dieťaťa. Možné zdroje k tejto téme: https://osf.sk/publikacie-vzdelavanie/NezapracovanéIrelevantné
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusNávrh na zmenu k OŠ SPOLOČNOSŤ: 1. Rozlišovanie pravidiel, práv a povinnosti

Formulácia činnosti s použitím slova "vynucovanie" (Zisťovanie možností a spôsobov vynucovania dodržiavania pravidiel obyvateľmi obce.) navádza skôr k agresívnemu vymáhaniu dodržiavania pravidiel, k riešeniu sporov nežiaducim spôsobom. Odporúčam nahradiť pojem vhodnejším, ktorý bude podporovať k vnímanie konfliktu ako prirodzenej súčasti nášho života a ako dôsledok toho, že ľudia majú rôzne alebo protichodné potreby, názory alebo hodnoty. Konflikty by sme mali naučiť vnímať ako užitočnú silu pre zmenu a ako jednu zo životne dôležitých podmienok na konštruktívne riešenie konfliktov.
Nezapracovanézahrnuté vo viacerých štandardoch
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusPripomienka k dejepisu. Podľa spoločného názoru s kolegom by bolo lepšie učivo starovekého Grécka vyučovať v treťom cykle so starovekým Rímom. Toto delenie je nelogické. Presun učiva praveku a východných civilizácií do 2. cyklu pokladáme za pozitívny.

Pre nás vystali aj ďalšie otázky:

Zo štandardov nie je jasné, v ktorej triede by sa malo začať s vyučovaním dejepisu?

Koľko hodín bude určených týždenne na vyučovanie tohto predmetu, ktorý mnohí odsúvajú na perifériu základného vzdelania a vzdelávania, pritom tvorí dôležitú súčasť prijímacích konaní, skúšok na vysoké školy, ale aj pri mnohých zamestnaniach.? Vo svete kladú tomuto predmetu mimoriadnu dôležitosť.

Vyučovanie integrovanej verzie Človek a spoločnosť v 2. cykle znamená, že tam bude vyučovací predmet pod názvom Človek a spoločnosť, v rámci ktorého sa zosumarizuje –zhustí vyučovanie geografie, dejepisu a občianskej výchovy?

Tieto integrované verzie vyučovacích predmetov bude vyučovať pedagóg s akým aprobačným predmetom, v koľkých vyučovacích hodinách týždenne a v ktorom ročníku?

Aké učebnice sa budú používať na takýto integrovaný predmet?
Zapracovanépreformulované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusVaša obava je pochopiteľná. Osobne to vnímam tak, že zámer bol čo najskôr implementovať prvky propedeutiky dejepisu, ktoré naozaj súvisia s uvedenými požiadavkami. Samotná propedeutika, resp. metodika na ňu nadväzujúca má byť totižto prítomná vo všetkých ročníkoch druhého a tretieho cyklu. Avšak aby to fungovalo, je potrebné citlivo a postupne, smerom k deviatemu ročníku zvyšovať nároky na metodické uchopenie pri konkrétnych témach/učivách. V dokumente uvedené naoko priveľmi odborné a zložité znenie očakávaní odkazujúcich práve na spôsobilosti spojené s propedeutikou evokuje, že ide o niečo, čo má byť určené až pre vyššie ročníky. Dodatočne vypracované podporné metodické materiály a vysvetlivky ku kurikulu, ktoré snáď naozaj vzniknú, by však mali zrozumiteľne vysvetliť, že na úrovni tohto druhého cyklu ide "iba" o to, aby žiaci nadobudli tie najzákladnejšie spôsobilosti, vytvorili si predpoklad pre pochopenie toho, s čím sa v rámci komponentu čas stretnú neskôr,. V praxi bude nutné komplikované znenia požiadaviek zjednodušiť (učebné osnovy) a aplikovať ich na nenáročných a žiakom blízkych príkladoch v podobe napr. práce s pedagógom zvoleným písomným či iným historickým prameňom. V podstate nejde o nič iné ako o to, aby sa žiaci stávali krok za krokom bádateľmi so všetkým, čo sa od toho očakáva. Možno by stačilo, ak by z požiadavky - využívať základné metódy získavania, analýzy a interpretácie informácií, bolo na úrovni tohto cyklu vypustené slovo "samostatne".zapracovanéotázky mimo kompetencie VO
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusPokiaľ sa to prepojí s exkurziou, väčšina z tých prvých pojmov nájde premostenie medzi teóriou a zážitkom. Tým by malo prísť u žiakov k pochopeniu toho, čo daný termín predstavuje (spojí sa s tým osobná skúsenosť). Sú tam však pojmy, ktoré by sa asi dali vynechať. Hlavne: depozitár, antropológ, ostraka. Zvyšok bude tak či tak obsiahnutý v učivách spojených s pravekom a starovekom, ktorého časť bola presunutá už do druhého cyklu, i keď ešte ako súčasť integrovanej verzie predmetu Človek a spoločnosť. Nemá zmysel zavádzať - je to jednoznačne prioritne dejepisná záležitosť.n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusSom zvedavý, asi podobne ako Vy, či uplatnenie integrácie v rámci vzdelávacej oblasti ČaS v danom cykle povedie k takej úspore času, že bude deklarovaná spoločná hodinová dotácia dostačujúca. Mám obavy, že to tak nemusí byť. Mať prvky OBN v druhom cykle je výborné, len či ich skutočne bude kedy učiť. To ukáže až testovanie samotného kurikula.NezapracovanéRUP mimo kompetencie VO
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Spoločnosť, bod 3 "Zodpovedné hospodárenie", časť Činnosti - "Posúdenie rozdielu medzi prácou a inými činnosťami" - špecifikovať, čo je myslené pod pojmom "iné činnosti".Nezapracovanéimplicitné
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusČasť "Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV" vo všetkých cykloch zahŕňa činnosti, ktoré patria k základným životným znalostiam každého človeka a mali by byť určené pre všetkých žiakov a nie špecificky vyčleňované do ETV, napr.:

-Odlišovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie s ohľadom na pravdivosť a úprimnosť vyjadrovania.

- Základy racionálnej argumentácie a zdôvodňovania názorov v diskusii, „filozofovanie s deťmi“.

- Vyvodzovanie zásad dobrej spolupráce v skupine a tréning ich využívania v praktických činnostiach.

- Vyhodnotenie úspešnosti spolupráce pri práci v skupine, interpretovanie dôvodov vydarenej alebo neúspešnej spolupráce.

- Výmena zorného uhla a schopnosť vnímať konkrétnu situáciu očami spolužiaka a vžiť sa do jeho prežívania.

- Nácvik schopnosti zadefinovať oprávnený nárok.

- Techniky riešenia a zvládania konfliktov.
Nezapracovanéimplicitné
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Spoločnosť, bod 5 "Mediálna gramotnosť", časť Pojmy - doplniť "nepravdivé informácie/hoaxy/dezinformácie, manipulácia s informáciami, kritické myslenie"

Časť Činnosti, doplniť: "kyberšikana, podvodné správy, obťažovanie, závislosti, zásady bezpečného pohybu v online svete, grooming, umelá inteligencia, rizika spojeného so zdieľaním nedôveryhodných informácií."
NezapracovanéS pojmami pracujeme v 3. cykle, v druhom skôr so základnými zásadami kyberbezpečnosti a mediálnej manipulácie.
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusDejepis

Obsah učiva nie je možné realizovať v plnej miere pri súčasnej časovej dotácii.Geografia

Obsah učiva nie je možné realizovať v plnej miere pri súčasnej časovej dotácii.
NezapracovanéRUP, mimo kompetencie VO
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusPredmet geografia je u nás chápaný ako prírodovedný predmet nie ako spoločenský. V zahraničí je to naopak a patrí k spoločensko vedným predmetom. Avšak určité témy týkajúce sa Zemi a jej zákonitostí určite nepatria do iných predmetov len do geografie. napr. téma vesmír je zaradená do fyziky, ako učiteľ s aprobáciou fyzika dokáže kvalifikovane odučiť vesmír, keď geograf túto problematiku má osvojenú z rôznych predmetov na VŠ napr. planetárna geografia a pod. V piatom ročníku, myslím že je vhodné, žeby žiaci mali zvládnuť učivo o svojej vlasti-z geografického hľadiska.Nezapracovanéduplicita s VO ČaP
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Spoločnosť, bod 3 "Zodpovedné hospodárenie", časť Činnosti - doplniť základy finančnej gramotnosti.Nezapracovanéfinančná gramotnosť je prítomná v celom komponente Spoločnosť
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Spoločnosť, bod 1 "Rozlišovanie pravidiel, práv a povinností", časť Pojmy: k "práva a povinnosti obyvateľa obce" navrhujeme doplniť "a obce samotnej".

V časti Činnosti: doplniť - práva a povinnosti občana a obyvateľa obce (tzn. nielen práva a nároky), poznanie služieb a činností, ktoré obce poskytujú občanom a občiankam - zber odpadu, ZŠ, osvetlenie, matrika, rozhlas, atď., možnosti upozornenia na ich nedodržiavanie.
Zapracované čiastočne
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusKomponent Čas: z tohto komponentu úplne vypadli aktivity zamerané na prepojenie histórie s minulosťou - napr. rozdiely medzi životom v minulosti a dnes, moji predkovia, migrácia z územia a na územie Slovenska, premeny duševnej a fyzickej práce, postavenie ženy a muža v spoločnosti, škola včera a dnes, premeny komunikácie, vojna a mier včera a dnes - doplniť.NezapracovanéTento dokument nie je metodickým materiálom, je to rámcový podklad na vytváranie ŠkVP. Konkrétna metodika je plne v kompetencii konkrétneho pedagóga/pedagogičky.
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Priestor, bod 4 "Poznávanie Zeme a jej rozmanitosti", činnosti - v súvislosti s kultúrnou rozmanitosťou definovanou v pojmoch navrhujeme doplniť: "Identifikovanie dôvodov pre migráciu obyvateľstva do iných krajín (napr. z geografického, prírodného, socio-ekonomického hľadiska)."Nezapracovanétéma migrácie je zaradená v inom tematickom celku
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklus7. cieľ vzdelávania pre 2. cyklus: "uvedomiÅ¥ si vlastnú osobnosÅ¥ ako dobrú Å¡ancu pre život" - takáto formulácia je veľmi limitujúca, ak sa dieÅ¥a narodí do sociálne slabej rodiny, má horÅ¡ie Å¡ance na život bez ohľadu na kvalitu vlastnej osobnosti. UpraviÅ¥ formuláciu na: "uvedomiÅ¥ si dôležitosÅ¥ poznania vlastnej osobnosti pre vlastnú spokojnosÅ¥ a nastavovanie budúcich osobných Ä_x008d_i profesijných cieľov."Zapracované čiastočne
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Človek, bod 3 - Účinná komunikácia", časť pojmy, doplniť: efektívna komunikácia, verbálna a neverbálna komunikácia, rozhovor, do časti činnosti doplniť význam aktívneho počúvania, komunikovať verbálne aj neverbálneNezapracovanépojmy sú obsiahnuté v činnostiach
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklussúhlasímn/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusPovolania by som nahradila množným číslom (budú rodovo neutrálnejšie). Ale vôbec nechápem, prečo práve tieto sú vybrané ako príklady.Zapracované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusDobrý deň, aj pri kapitole vzdelávacie štandardy Človek a spoločnosť 2. cyklus vkladám pripomienky za oblasť profesionálneho divadla pre deti a mladých ľudí, pretože tieto divadlá úzko spolupracujú so školami všetkých typov a majú záujem o trvalý rozvoj vzťahov so školami a ped. personálom. V tejto predloženej oblasti dotýkajúcej sa morálnych hodnôt, pravidiel komunikácie, hľadaniu pozitívnych vzorov/hrdinov, spoznávaniu histórie, našej minulosti (rôzne historické obdobia) a civilizácie, formovaniu patriotizmu a demokratického myslenia, predmetu venujúcemu sa obhajobe ľudských práv, rozlišovaniu prejavov agresivity a asertvity, spolunažívaniu v komunite a pod. je prepojenie s divadelnou praxou, napr. po vzore českých škôl a divadiel, žiadúce. V reperotári divadiel na Slovensku, špeciálne sa venujúcim tejto vekovej kategórii je veľa kvalitnej ponuky s danými témami. V Česku sa táto spolupráca deje formou metodických listov pred návštevou vhodného predstavenia podľa vyššie uvedenej témy, a diskusiou a prácou s metodickými listami po návšteve predstavenia a veľmi živo umožňuje pretaviť učivo do niečoho osobného a osobitého. Teda, znovu upozorňujeme na odporúčanie a využitie potenciálu divadla v rámci štandard Človek a spoločnosť. Pomocou diváckej gramotnosti formujeme aj estetickú a etickú gramotnosť.Nezapracovanémimo kompetencie VO
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusDruhý cyklus bol naozaj výzvou. V ňom sa totiž stretáva v komponentoch propedeutická časť s "obsahovou". V kontexte toho, že sme sa snažili doteraz (v 5. ročníku) samostatne fungujúce predmety integrovať a v cykle prepojiť so 4. ročníkom, vyvstalo množstvo dilem. A určite budeme radi za konkrétne pripomienky k menšej kompaktnosti, aby sme to mohli v rámci skupiny otvoriť.n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusVýkonové štandardy - DEJ:

2. cieľ: Samostatne využívať základné metódy získavania, analýzy a interpretácie informácií.

Tu mi nesedí pár vecí, ktoré si neviem predstaviť, aby zvládli žiaci v 2.cykle, a teda 10 - 11 ročné deti. Sú to tieto body:
- interpretovať a vytvárať grafické zobrazenia vzájomných vzťahov medzi procesmi alebo javmi (časová os, mapa mysle, infografika, graf, schéma, Vennov diagram) - pre 2.cyklus je toto náročné, viem si takéto činnosti robiť u žiakov končiacich 3.cyklus, prípadne u stredoškolákov

- analyzovať a kriticky zhodnotiť rôzne zdroje informácií o živote spoločnosti v minulosti a dnes

- prezentovať svoje zistenia jasne a zrozumiteľne

Tieto body mi nesedia pre žiakov 2.cyklu. Som pedagóg, ale aj matka žiačky 4.ročníka a ozaj si neviem toto predstaviť robiť u nej a celkovo pri žiakoch v jej veku.

3.cieľ: Porovnať zmeny života ľudskej spoločnosti v čase a priestore
Tu mám výhradu k bodu "rozlišovať súvislosti, príčiny a dôsledky udalostí v dejinách" - pre 2.cyklus považujem toto za náročné, príčiny a dôsledky historických udalostí je vhodné vyžadovať od žiakov v 3.cykle a potom u študentov stredných a vysokých škôl s týmto zameraním.

7. cieľ: Poznať a zhodnocovať vlastné charakterové črty v harmónii s druhými
V rámci tohto cieľa nerozumiem, akým spôsobom majú 10 - 11 roční žiaci vypracovať plán vlastného sebarozvoja v harmónii s druhými... Podľa môjho názoru by bolo toto vhodné presunúť minimálne do 3.cyklu.
Zapracované čiastočneformulácie sú primerané veku
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusStotožňujem sa s touto pripomienkou.n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusJa mám problém s termínom talent - evokuje to vrodenú predispozíciu a môže to navodiť v dieťati nesprávny (!) dojem, že odhliadnuc od toho, ako veľmi sa bude o niečo snažiť, na niečo nikdy nedosiahne, lebo proste nemá talent.Nezapracovanétermín talent je v kontexte použitý adekvátne
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusSúhlasím. Pri predmete dejepis je už teraz časová dotácia absolútne nepostačujúca. Riešili sme cez disponibilné hodiny, no pri avizovanom zavedení povinných troch hodín telesnej budeme musieť práve na úkor dejepisu hodinovo dotovať telesnú. Presúvanie učív medzi cyklami tento problém nevyrieši, nakoľko hodín bude stále nedostatok.NezapracovanéRUP, mimo kompetencie VO
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusSúhlasím. V súčastnosti jediný učiteľ kvalifikovaný na učenie o vesmíre je geograf. Fyzik neabsolvoval ani astronómiu ani planetárna vedu/geografiu na univerzite. Vesmír vníma diametrálne odlišne. Geografia u nás patrí medzi prírodovedné predmety už odjakživa. Príde mi neprimerané vyučovať prírodné témy v humannej vede. Geografia má naozaj špecifické postavenie a to si musíme uvedomiť. Mala by byť úplne samostatná aj keď je pravda, že témy, ktoré sa v nej vyučujú sa skvele prepájajú s inými. Tiež máte pravdu, že niektoré prírodné témy sa nemôžu vyučovať inde než v GEO, napr. atmosféra. Síce sa tam odohrávajú rôzne fyzikálne a chemické procesy avšak žiak v škole nepotrebuje počítať výpočty, potrebuje poznať opis počasia, klímy,...Tatiež ani fyzik ani chemik neabsolvoval meteorológiu a klimatológiu ako predmet na univerzite, geograf áno. A dejepisár alebo občiankár už radčej ani nehovorím.n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusMôj brat je napr. fyzikar s vyštudovanou astronomiou, ale asi to nebude úplne bežné. A s predmetom meteorológia či klimatológia by sa mohol stretnúť napr. na MATFYZE tak, že by si ho zapísal ako výberový predmet, čo tiež asi nie je úplne bežné. Čo sa týka témy vesmír, aj keď väčsinu podstatného odučí najlepšie zemepisar, určité aspekty učiva môžu lepšie svedčať fyzikárovi, a ešte obzvlášť, ak je na to vzdelaný.n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusKomponent Čas (dejepis):

2. cyklus
4. Starovekí Gréci
• Rozdeliť navzájom prepojené témy staroveké Grécko a staroveký Rím do dvoch cyklov je nevhodné. Žiaci stratia súvislosti a nebudú rozumieť ich spoločnému odkazu od stredoveku po súčasnosť.
• V pojmoch je veľmi veľa nových výrazov, ktoré sa musia naučiť bez súvislostí s inými predmetmi za krátky čas.
• Činnosti „Charakterizovanie základných princípov aténskej demokracie a porovnanie s modernou zastupiteľskou demokraciou“ a „Opis dvoch najvýznamnejších prvkov gréckej kultúry, ktoré sú základom európskej kultúry a umenia (napr. literatúra, divadlo, architektúra, socha, maliarstvo)“ sú veku a poznaniu žiaka neprimerané.
Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu,
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Človek, bod 5. "Sebauvedomovanie a sebaregulácia, uvedomovanie si potrieb iných", časť pojmy, doplniť pojem "súcit".Nezapracovanéimplicitne zahrnuté v pojme empatia
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusStaroveké Grécko by bolo vhodnejšie presunúť do 3. cyklu (veľa nových pojmov, náročnosť učiva, učiť dejiny Antiku spolu).Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu,
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusPredmet biológia sa spolu z fyzikou a chémiou bude učiť ako jeden celok, podľa nového rozdelenia. Neviem ako bude učiteľ učiť na druhom stupni, ktorý má špecializáciu napr. bio-geg. Mnohé témy napr. fyzická geografia sa budú učiť ako spoločensko vedný predmet? A bádateľsko výskumné prostredie v škole je fajn, ale budú na to dostatočné materiálne podmienky, za ako dlhý čas k tomu dôjde? Nemal by si žiak osvojiť konkrétne informácie a potom si ich overiť na základe pokusov, meraní a pod? Uberá sa z prehnaného memorovania, ale žiak predsa má mať určitú zásobu informácií, s ktorou môže pohotovostne narábať a využiť ju v danej chvíli a nie hľadať na nete a pod.NezapracovanéRUP mimo kompetencie VO
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusOŠ Človek plánujete realizovať ako prierezové témy jednotlivých oblastí alebo ako samostatný celistvý blok v učebniciach? Ďakujem za odpoveď.Nezapracovanéučebnice mimo kompetencie VO
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusIste, je to dosť náročné. Treba však zvážiť jeden argument, ktorý zrejme majú v zálohe aj autorky dokumentu, a to že sa týmto presunom, hoci ťažko pochopiteľným (aj mne to udiera do očí), uvoľnil v treťom cykle priestor pre komplexnejšie rozpracovanie tých požiadaviek, ktoré súvisia s dejinami po roku 1789. Ide teda o kompromis v záujme dosiahnutia aspoň o kúsok lepšej časovej flexibility v ďalšom cykle (bez úpravy hodinových dotácií je to však stále len kvapka v mori).n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusTrochu ma rušia niektoré výkonové štandardy typu: Žiak dokáže chápať... Predpokladám, že ide len o technické chyby prameniace z časového stresu alebo niečoho podobného a že tvorivý tím takéto slovesá nahradí vhodnejšími.Zapracované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusAd 6.cieľ Komunikovať konštruktívne a s ohľadom na spolupatričnosť a spoluprácu žiakov: Oceňujem všetky výkonové štandardy, napr. žiak dokáže vyvodiť a uplatňovať zásady dobrej spolupráce v skupine. Zostáva len veriť, že bude naozaj dosť času na to, aby sa takéto štandardy mohli aj uplatňovať, a to nielen v tejto, ale naprieč všetkými vzdelávacími oblasťami, a vo všetkých cykloch. Ak sa inovatívne metódy zavádzajú len v rámci jedného predmetu, podľa mojich doterajších skúseností to žiaci vyhodnocujú ako namáhavé a dávajú radšej prednosť tradičným metódam, ktoré od nich nevyžadujú také osobné nasadenie. Čas bude hrať veľmi dôležitú úlohu aj pri tematických sondách (ktoré v princípe veľmi oceňujem), aby žiaci neboli odkázaní len na domácu prípravu svojich "výstupov" . S tým zase súvisí technické vybavenie škôl (internet, notebooky).

Ad 10.cieľ Aktívne sa angažovať v aktivitách na skvalitnenie fungovania školy a/alebo obce

Žiak vie/dokáže:

- navrhnúť a realizovať riešenie vybraného environmentálneho alebo spoločenského problému vo svojom okolí,

- v spolupráci s druhými uskutočniť aktivitu na pomoc druhým v okolí na podporu solidarity a spoločného dobra.

Podľa mňa veľmi dobre formulované výkonové štandardy; ich dosiahnutie bude takisto závislé od dostatku času, atraktívnosti témy a zadaní primeraných veku žiakov.
n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusK cieľu číslo 9 v rámci rizík a hrozieb spomenúť aj problematiku obchodovania s ľuďmi.Nezapracovanéneprimerané veku
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusPozitívne hodnotím prepojenie naučených informácií s reálnym svetom. Zážitkové vyučovanie formou vychádzok a výletov, naplánovaných pomocou turistickej mapy, vyhľadávanie konkrétnych objektov, trás a meranie vzdialeností v digitálnych mapách. Plánovať tieto aktivity bude náročnejšie na čas. Treba upresniť časovú dotáciu na praktické vyučovanie.

V oblasti Priestor sú vybrané témy v poriadku, nie je však zrejmé do akej hĺbky budú preberané. V akej miere budú porovnateľné s terajším OŠ vlastivedy vo 4. ročníku, ktorý je neprimerane náročný, plný pojmov a informácií o Slovensku.
nezapracovanéplne v kompetencii učiteľa a školy
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklus.n/a
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Človek, bod 4 "Spolupatričnosť a spolupráca" potrebuje viac rozpracovať. Spolupracovať a byť solidárny je prierezovou spôsobilosťou v úvodnom dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie: Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania (https://vzdelavanie21.sk/wp-content/uploads/2022/06/Vychodiska-zmien-v-kurikule-zakladneho-vzdelavania.pdf), je tak uvedené na strane 16.Nezapracovanétéma sa vyskytuje vo viacerých tematických celkoch, text treba vnímať ako celok
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Človek, bod 2 navrhujeme celkovo hlbšie/detailnejšie rozpracovať.Zapracované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklusV komponente Človek, bod 1 "Rozvíjanie silných stránok osobnosti" - navrhujeme doplniť časť Činnosti o:

- Diskusia na tému "Ako môžem svojim talentom prispieť k rozvoju svojich kamarátov, komunity?"

- Identifikácia svojich silných stránok a možnosti ich ďalšieho rozvoja.

- Poukázanie na fakt, že každý má talent na niečo iné, čo mu môže pomôcť v budúcom povolaní či osobnom živote.

- Diskusia na tému "Introverti, extroverti a niekto medzi - aký je náš prínos pre spoločnosť?"

- Identifikovanie súčasných inšpiratívnych vzorov/hrdinov (a ich pozitívnych vlastností) v našej spoločnosti.
Zapracované
04.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 2. cyklus8. cieľ vzdelávania pre 2. cyklus - navrhujeme presunúť časť "analyzovať na jednoduchých príkladoch vzťah cien a vybraných komodít" do komponentu Spoločnosť, bod 3 "Zodpovedné hospodárenie"Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusOsobne oceňujem snahu o integráciu predmetov vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Obrovským plusom je redukcia obsahu učiva v prospech analytických, interpretačných či hodnotiacich činností žiaka. Chýba mi však základné "pojítko", ktoré vytvára chrbticu spojenia. Ak sa majú integrovať tri predmety do jedného (s čím bezvýhradne súhlasím). nesmie to byť rozdelené na geografickú, historickú a „občiansku“ atď časť. Práve naopak, riešiť by sa mal jeden problém z viacerých hľadísk, a to z hľadiska historického, geografického, právneho, morálneho, psychologického, ekonomického, geografického atď. To znamená, poňať to viac tematicky. Dejepisná časť je opäť postavená chronologicky, čo síce učiteľov poteší, ale myslím, že by sme už od toho mohli upustiť. Z môjho hľadiska je to príliš kompromisné.

Pre pochopenie uvediem silne redukovaný príklad: problém moci v minulosti a dnes.

Ciele: Žiak vie/dokáže porovnať moc z politického, historického, geografického, právneho, ekonomického, mediálneho a morálneho aspektu...

Pojmy: moc, kolonializmus, autokracia, zmeny na mape, bohatstvo, manipulácia...

Činnosti:

Porovnanie máp starovekého Ríma, vrcholného stredoveku, zámorských objavov, koloniálnych veľmocí a súčasného sveta.

Analýza prameňov (karikatúra, film, tlač,...) zameraných na propagáciu vlastných úspechov či neúspechov (Peržania - Gréci, katolíci - protestanti, Rusi - Ukrajinci). ...
NezapracovanéDejepisná časť je uvedená chronologicky kvôli prehľadnosti a primeranosti v rámci základného vzdelávania, kedy žiaci ešte len nadobúdajú spôsobilosti orientácie v minulosti a vývine spoločenských javov. Individuálne riešenie školského vzdelávacieho programu samozrejme umožňuje tematické vyučovanie, jeho tvorba je plne v kompetencii školy, učiteľov a ich individuálneho metodického prístupu. Ciele a výkonové štandardy majú byť naplnené na konci 3. cyklu a cesta k ich naplneniu môže viesť aj cez tematický dejepis.

K Vášmu príkladu: “Porovnať moc” by som skôr formulovala ako “porovnať rôzne príklady zneužívania moci” - pretože uvádzate len negatívne príklady - čo z metodického hľadiska … znie zavádzajúco, moc v štáte vždy je niekým vykonávaná a má byť primerane regulovaná a kontrolovaná, tento základný princíp sa žiaci učia pochopiť a kriticky zhodnotiť v komponentoch čas aj spoločnosť.

Vo výkonových štandardoch pod prvým cieľom tretieho cyklu je uvedené : porovnať princípy, pozitíva a negatíva rôznych foriem vlády na vybranom príklade z minulosti a nižšie: rozpoznať vplyv historických udalostí na každodenný život ľudí, uviesť príklady z každodenného života rôznych skupín, vrstiev obyvateľstva v konkrétnom historickom obdobi, kde ide o multiperspektívny prístup a fakt, že jeden jav môže byť pre niekoho výhoda, pre iného nevýhoda (kolonializmus), ďalej je a štandard “porozumieť a reflektovať etický rozmer v dejinách”.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusOtázku o Grécku a Ríme si kladiem aj ja, hoci z trochu iných pohnútok.

Ale čo sa týka tej obsažnosti tretieho cyklu, skúste sa na to pozrieť nie optikou obvyklého vyučovania dejepisu. Pozrite sa, čo naozaj v tých štandardoch je. Je to naozaj len základný prehľad o obdobiach. Viem si predstaviť, že sa v šiestej triede naozaj prehľadovo prepracujeme cez Grécko a stredovek až niekam na začiatok novoveku, v sedmičke revolúcie, 19. stor. a prvá svetová, v osmičke medzivojnové obdobie a druhá svetová a v deviatke od skončenia II. svetovej až po najnovšie dejiny. To sa pri tom rozsahu požiadaviek podľa mňa dá zvládnuť.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň, mám niekoľko pripomienok: - učivo sa mi zdá domiešané, zo všetkého je niečo v druhom aj treťom cykle

- dedičnosť a činnosti, školy budú mať na tieto činnosti aj vybavenie?

- súhlasím s predchádzajúcimi príspevkami, že pri týchto nárokoch by malo byť v skupinách menej žiakov, ako to majú školy zabezpečiť?

tiež menšie úväzky pre učiteľov, dlhšia a náročnejšia príprava na hodiny

- keď si školy môžu vybrať, čo kedy budú učiť ako budú pripravené učebnice?

- na záver, myslím že nevyjadrujem len svoj názor, ale mali sme už niekoľko reforiem, bolo to len viac práce pre učiteľov, príprava nových plánov, vzdelávania a žiaci? majú menej učiva a úroveň ich vedomostí stále upadá, lebo nemusia, na školy sa aj tak dostanú, idú pracovať do zahraničia a zarobia viac ako ich učitelia, nemajú motiváciu k učeniu (česť výnimkám, ale bohužiaľ je ich stále menej)
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusOcenila by som samostatný predmet etická výchova povinná pre všetkých žiakov.Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusKeďže je obmedzený rozsah príspevku, dodám ešte na záver, že oceňujem snahu o implementáciu etiky. Zároveň je to však dvojsečné a obávam sa o hodnotovú výbavu našich učiteľov, ktorá môže naraziť na dobrý úmysel predkladateľa kurikularnej reformy. Za mňa je takto postavené kurikulum málo ambiciózne. Drobné výhrady typu absencie „činnostných“ slovies pri činnostiach si dokážete vychytať 🙂n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusĎakujeme za konštruktívne pripomienky. Aspoň v krátkosti sa na ne pokúsim v bodoch odpovedať. Geografické súradnice by mohli byť, samozrejme, aj v 2. cykle, no v zásade v ňom nie sú potrebné. Školská prax okrem toho ukazuje, že práve toto učivo je pre žiakov často náročné a ťažko pochopiteľné aj z hľadiska chýbajúcej nadväznosti na ich vedomosti z matematiky. Posunutie súradníc do 3. cyklu (v praxi hneď 6. ročník) sa nám preto nejaví ako problematické alebo limitujúce nadobúdanie ďalších spôsobilostí. Téma "Zdroje geografického poznávania" v 3. cykle je gradáciou témy "Využívanie mapy ako zdroja informácií" z 2. cyklu. Tvorba mapy ako činnosť v 3. cykle zaradená je činnosťou "Tvorba tematickej mapy (mapového náčrtku) s využitím vhodného mapového prostriedku (napríklad kartogram)." Tvorba mapy je zároveň prítomná v inej podobe aj v nižších cykloch. Využívanie moderných mapových nástrojov a aplikácií (základy GIS) by bolo fantastické, avšak nie je realizovateľné na každej škole u všetkých žiakov a tak je ich zaradenie do ŠVP, ktoré je záväzné, mierne problematické. Digitálne mapy a GPS navigácia sú v štandarde 2. cyklu v téme "Využívanie mapy..." Za zváženie určite stojí posilniť činnosti spojené s digitálnymi mapami (GIS) aj v 3. cykle explicitne priamo v štandardoch.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus(doplnenie)...Ak tomu správne chápem, časová dotácia pre túto oblasť bude korešpondovať so súčasnou dotáciou, čo je, podľa môjho názoru, nepostačujúce vzhľadom na množstvo predkladaných činností, ktoré sú kvalitatívne na vyššej úrovni a časovo náročnejšie na splnenie. V takom prípade by bolo možno žiaduce zredukovať uvádzané oblasti. Už len dodám, že v súčasnosti by som mal aj problém nájsť vhodné a dostupné učebné zdroje na pokrytie všetkých tém a činností, preto sa teším, že sa spomína aktívna metodická podpora pre učiteľov a tvorba nových učebníc, a dúfam, že aj atlasov so všetkými dostupnými mapami, ktoré pokryjú celý obsah vzdelávania vo všetkých cykloch. Ďakujem za možnosť vyjadriť svoj názor.Nezapracovanépripomienka k RUP a učebniciam
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň, v prvom rade chcem oceniť snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Na tomto mieste si dovolím vyjadriť svoj názor za oblasť PRIESTOR čiže geografiu, konkrétne k obsahovým štandardom. Osobne si myslím, že v 6. ročníku na ZŠ (teda na začiatku 3. cyklu) by už žiaci, podľa môjho názoru, mali vedieť určovať geografické súradnice a rozpoznať na mape rovnobežky a poludníky vrátane zemských pologúľ. Preto by som osobne navrhoval presunúť oblasť (alebo aspoň jej časť) „Zdroje geografického poznávania“ z 3.cyklu do 2. cyklu a nadviazať tak na oblasť v 2. cykle: „Využívanie mapy ako zdroja informácií“. Začiatok 3. cyklu by mohol byť skôr zameraný na rozvíjanie zručností spojených s tvorbou mapy, resp. s využívaním moderných mapových nástrojov a aplikácií. Mrzí ma absencia učív o vesmíre a o slnečnej sústave, ktoré boli vždy u žiakov obľúbené a zvyšovali popularitu predmetu. Oblasť PRIESTOR má v 3. cykle 9 základných oblastí, no po prečítaní jednotlivých uvedených činností mi nie je úplne jasné, aké by malo byť "to správne" zaradenie tém do jednotlivých ročníkov podľa veku primeranosti žiakov (..úprimne, miestami som mal pocit, že by sa v niektorých prípadoch uplatnili uvedené činnosti skôr na strednej škole). Po prečítaní oblastí „Obyvateľstvo Zeme“ a „Činnosť Ľudí na Zemi“ mi príde byť ucelenejšie, keby boli integrované do oblasti „Poznávanie regiónov sveta“.Nezapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusTéma Zem vo vesmíre, slnečná sústava a pod. je súčasťou štandardov VO Človek a príroda tak, ako je to bežné aj vo vzdelávacích systémoch v zahraničí, kde vesmír a slnečná sústava nie sú súčasťou geografie. Čo sa týka správneho zaradenia tém do jednotlivých ročníkov, je to na rozhodnutí autorov učebníc alebo učiteľov ako autorov ŠkVP. Samozrejme, vzniknú k tomu aj metodické návody a odporúčania. Dovolím si upriamiť pozornosť na text, ktorý je súčasťou charakteristiky VO Človek a spoločnosť a približuje spôsob, ako čítať vzdelávacie štandardy: "Vzdelávacie štandardy je potrebné vnímať ako celok, nie ako súbor jednotlivých, od seba nezávislých častí. Je žiadúce, aby sa vzdelávacie štandardy vo výučbe vhodne kombinovali, prepájali a vzájomne doplňovali. Poradie, v akom sú obsahové štandardy v jednotlivých cykloch a komponentoch pod sebou uvedené, neuvádza záväznú časovú postupnosť, v ktorej majú byť v danom vzdelávacom cykle napĺňané." To znamená, že témy regionálnej geografie je možné (a dokonca žiadúce) vhodne kombinovať s témami Obyvateľstvo Zeme, Činnosť ľudí na Zemi alebo Výzvy a problémy súčasného sveta. Kľúčovou zmenou v obsahu geografie má byť menšia zameranosť na regionálnu geografiu v jej súčasnom školskom ponímaní a viac sa zamerať na tematickú geografiu, ktorá žiakom približuje koncepty geografie, veľké témy alebo fenomény - napríklad cez vhodne zvolené prípadové štúdie. Práve takto vyzerá školská geografia vo väčšine krajín vyspelého sveta.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cykluscieľ č. 5 : • "opísať základné spoločné znaky, podobnosti a rozdiely medzi svetovými náboženstvami a kultúrami a porozumieť prínosu náboženstiev pre kultúrne systémy v ľudských spoločnostiach a každodenný život."... takáto formulácia vyvoláva dojem akoby náboženstvo malo len prínosy pre kultúrne systémy, ale to tak nie je....preto navrhujem zmenu formulácie: "...porozumieť pozitívnym aj negatívnym vplyvom náboženstiev na kultúrne systémy..."Zapracovanéprínos nahradiť vplyvom
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusPokračovanie: učivám regionálnej geografie svetadielov (s výnimkou Európy) tak nemá byť venovaných toľko vyučovacích hodín, ako v súčasnosti, kedy dochádza k situácii, že Afrike a Ázii je venovaný celý školský rok. Rovnako aj Amerike a Austrálii. Treba si konečne priznať, že na takýto luxus nemáme pri súčasnej časovej dotácii (RUP) jednoducho čas a takto strávený čas je z hľadiska rozvíjania geografického myslenia žiakov strávený príliš neefektívne. Náročnosť učív regionálnej geografie v súčasnosti naprieč ročníkmi v podstate negraduje, učivá sú šablónovité a príliš málo sa venujú témam, pri ktorých sa môže žiakom ukázať krása a sila geografie.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusÁno, časová dotácia v RUPke sa meniť nebude. Z pohľadu nás geografov, bohužiaľ. Učebnice a ďalšie edukačné publikácie a pomôcky budú k dispozícii včas. Nové ŠVP sa bude zavádzať postupne a kým sa začne s 3. cyklom, prejde niekoľko rokov, ktoré by mali byť dostatočne dlhým časom na vytvorenie všetkého potrebného. A treba priznať, že mnohé existuje už dnes.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň.

Nech sa páči, tento štátny vzdelávací program Vám na to dáva priestor. Môžete vyčleniť jednu vyučovaciu hodinu (alebo viac hodín) vo vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť na tento predmet. Alebo môžete vziať hodinu (alebo viac hodín) z disponibilných hodín. V tomto vzdelávacom štandarde, pod ktorým diskutujeme, máte v komponente "človek" obsahové štandardy, ktoré môžete použiť ako základ pre obsah vyučovania tohto predmetu. Ale máte možnosť uvažovať aj inak. Obsahový štandard komponentu človek môžete zapracovať do vyučovania predmetov dejepis geografia, občianska náuka. S využitím možností novej vyhlášky o ZŠ môžete zorganizovať vyučovanie aj v dlhších časových jednotkách, aby ste k učivu týchto predmetov pripojili aj etický rozmer. Tým dosiahnete efekt, o ktorý Vám ide, aj bez samostatnej etickej výchovy pre všetkých.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň, celkom nerozumiem tomu, prečo je Staroveký Rím v 3. cykle, a Staroveké Grécko je v 2. cykle, keďže ide o rovnaké historické obdobie. Navyše 3. cyklus je veľmi obsiahli (od staroveku po dejiny 21. storočia), aj keď sa dá rozdeliť na 3 ročníky. 2. cyklus je naproti tomu (z hľadiska dejepisu) málo obsažný.Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu,
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusPrepáčte, omylom som klikla na inú oblasť, chcela som tu napísať ku geografii niekoľko pripomienok:

- ja si napríklad neviem predstaviť, spojiť tri predmety do jedného

- v druhom cykle aj treťom cykle je príroda a obyvateľstvo Slovenska

- v druhom cykle je v podstate súčasné učivo piateho ročníka (dva roky) plus Slovensko

- učivo: geografická sieť, časové pásma, mierka, atmosféra, podnebné pásma, typy krajín sú až v treťom cykle?

- tým bude asi podstatne oklieštené učivo o jednotlivých svetadieloch vrátane Európy, to už v súčasnosti pri jednej hodine GEO týždenne majú žiaci len minimum informácií, aby sa to stíhalo
Zapracované čiastočneje to nový koncept vyučovania geografického obsahu, pri opakovaní témy ide o gradáciu
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSúhlasím s kolegami, ktorí sa vyjadrili, že dejiny starovekého Grécka by sa mali vyučovať spolu s dejinami starovekého Ríma v 3. cykle. V druhom cykle by sa žiaci mohli učiť o praveku staroorientálne štáty.Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu,
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň,

zaregistroval som na stránke NIVAM a Ministerstva školstva, aby sme sa vyjadrili aj k
časovej dotácii pre dané predmety. Určite je každému jasné, že časová dotácia na dané predmety je nedostačujúca. Chcelo by to viac hodín pre danú oblasť ale to by musela by väčšia vôľa u vyššie kompetentných, kt. o tom rozhodujú. Ak chce učiteľ so žiakmi prebrať požadované učivo a plus ich viesť a rozvíjať k tvorivej činnosti jednohodinovka do týždňa je málo. Často sa nestihne prebrať ani to čo má, nie ešte nejaké aktivity. Oveľa viac tvorivých prác sa dá urobiť pri väčšej časovej dotácií, kde žiaci budú mať väčší priestor na sebarealizáciu a prezentáciu svojich výtvorov, myšlienok a postojov. Druhý problém sú úväzky učiteľov. Už teraz je bežné, že hodiny geografie učia nekvalifikovaní učitelia, kt. berú hodinu geografie ako nadčasovú poprípade oddychovú hodinu. Riaditelia radšej hodiny geografie rozhádžu medzi iných nekvalifikovaných učiteľov akoby mali zamestnať kvalifikovaného geografa. Ak chceme robiť reformu sú na to potrební kvalifikovaní učitelia ale ako chceme robiť reformu ak budú daný predmet učiť učitelia bez kvalifikácie? Je bežným problémom nahrabať úväzok pre geografa ak nemá nejaký silný predmet ako napr. matematika či slovenčina. Je teda potrebné zabezpečiť aby dané predmety vyučovali kvalifikovaní učitelia, kt. vedia o čom je daný predmet.
NezapracovanéRUP mimo kompetencie VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusTiež je pravda, že časová dotácia pre FYZ, CHE, BIO, DEJ, OBN a GEO je veľmi malá, zväčša 1-2h týždenne. Je to urážka všetkých 6 predmetov. Podľa môjho názoru si žiaden predmet nezaslúži mať 1 hodinu týždenne. Za cely rok je to len 33h, ministerstvo nepočíta s tým, že z tých 33hodin aj veľa odpadne: lyžiarsky, plavecký, výlety, DOD, PN, riaditeľske voľno,... nie je čas prebrať ani teóriu a ani praktické vedomosti. Chcete zvýšiť kvalitu? Pridajte viac hodín.NezapracovanéRUP mimo kompetencie VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň. Keďže cieľom oblasti Človek a spoločnosť je okrem iného prosociálne správanie, empatia, morálne konanie a pod., chýba mi v časti "Čas - 4. Obdobie revolúcií a reforiem" téma alebo pojem, ktoré práve tieto hodnoty vystihujú. Práve toto je obdobie, kedy boli položené základy ošetrovateľstva, vznikol Červený kríž, uskutočnilo sa množstvo objavov v lekárstve, hygiene, ktorými môžeme poukázať na zmenu myslenia ľudí smerom k prosociálnemu.

"8. Studená vojna" - ak konkrétne spomíname zjednotenie Nemecka, myslím, že by tam mal byť aj pojem rozpad ZSSR.

Celkovo sa v "Činnostiach" uplatňujú slová ako analýza, zhodnotenie, porovnávanie. Už to tu viacerí kolegovia pripomienkovali, ale pri časovej dotácii je to len veľmi ťažko realizovateľné, hoci mnohí robíme, čo sa dá, aby sme deti viedli ku kritickému mysleniu. Sami uvádzate mnoho pojmov, ktoré si žiaci musia osvojiť. Musia k tomu ovládať súvislosti, často aj z iného historického obdobia. Bohužiaľ, deti nemajú vedomosti utvrdené, nie sú s nimi zžité. Lebo nie je na to čas. Za 33 hodín nemôžu pochopiť dianie v rôznych krajinách, ich vzájomné ovplyvňovanie, hospodárske vplyvy, medziľudské vzťahy. Ak teda chceme od nich analýzy a hodnotenia.
NezapracovanéNie je možné uvádzať v kurikula natoľko konkrétne obsahy, voľba príkladov je na učiteľovi.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSúhlasím s Vami, že témy a pojmy, teda nazvime to učivo majú byť žiakom predkladané takým spôsobom aby na dané problémy, fakty a súvislostí prišli sami a aby splnili ciele uvedené vo výkonovom štandarde. Praktizujem s deťmi takéto metódy a poviem vám, že pri jednej hodine do týždňa je to málo. Jednak na takýto typ práce žiaci potrebujú viac času a tiež pri súčasnom počte detí v triedach sa často stáva, že aj keď deti na niečo prídu, niečo zistia a vytvoria, tak veľmi málo z nich má priestor prezentovať svoje práce a to kvôli časovej tiesni. Áno môžeme sa danej téme venovať viac ale zas to pôjde na úkor iného. Jasné, že učiteľ si môže určiť čo je dôležité čo môže vynechať a čo nie ale keď to bude robiť stále žiaci si neosvoja ani to minimum. Nepozerám sa teraz na čas potrebný na prebratie nejakého učiva, vedomostí ale na čas ktorý je potrebný dať žiakom pri ich práci.

Tiež ak chceme aby sa žiaci dopracovali k nejakému výsledku musia vedieť určité
penzum vedomostí o ktoré sa vedia oprieť pri svojej práci. K tým poznatkom môžu prísť viacerými cestami a metódami lenže aj tam je potrebné na to viac času. Nemôžu na niečom pracovať napr. o Strednej Amerike a nevedieť o nej základné poznatky. Určite si nemyslím, že by sa malo niečo redukovať, pretože uberať z niečoho čoho je aj tak už minimum je podceňovanie detí a podliezanie latky.

A opäť pripomínam málo časovej dotácie = problém s úväzkami učiteľov. Ideme robiť reformu geografie nekvalifikovanými učiteľmi na daný predmet.
n/aRUP mimo kompetencií VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusAnalýza historických prameňov, tematických máp, aktivity rozvíjajúce tzv. soft skills, tvorba a prezentácia projektov ......si v prvom rade vyžadujú minimálne 2 hodinovú týždennú dotáciu pre predmety geografia aj dejepis v každom ročníku. V časovom strese pri jednohodinovej dotácii týždenne nie je možné realizovať mnohé z činností, ktoré sú navrhované. Disponibilných hodín je málo.NezapracovanéRUP mimo kompetencií VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň,

úlohou štátneho vzdelávacieho programu nie je ukazovať najlepší spôsob výučby, ale nastaviť mantinely a dať príležitosť na uplatnenie viacerých spôsobov. Školy pôsobia v rôznych kontextoch a s rôznym personálnym zázemím, treba im dať príležitosť vybrať taký spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám a podmienkam.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusĎalej som odporcom integrácie predmetov GEO, DEJ a OBN do jedného predmetu. Na začiatku síce uvádzate, že je integrácia predmetov v tomto cykle dobrovoľná, avšak myslím si že by to nemalo byť ani ponúkané. V 1. a 2. cykle je integrácia pomerne logická, tak ako tomu bolo doposiaľ v predmete vlastiveda, kde boli témy z GEO, DEJ a OBN, ale v 3. cykle by už tieto predmety mali vyučovať kvalifikovaní učitelia! Uvedomiť si musíte, že súčasní učitelia majú rôzne predmetové kombinácie. Napr. učiteľka MAT a GEO (čo je častá kombinácia) môže učiť zrazu okrem GEO aj DEJ a OBN, čo je z môjho pohľadu veľká nekvalifikovanosť. Táto učiteľka by asi nemala vďaka GEO problém s niektorými témami v DEJ ako napr. kolonializmus, ale ako by kvalitne dokázala učiť iné oblasti DEJ a OBN, ktoré sú až príliš humánne? Geograf, historik, ekonóm a politik vnímajú pojem štát rozdielne. Napríklad ja by som vďaka GEO mohol zrazu učiť DEJ aj OBN. Obidva mám rád, ale napríklad keby som učil o Uhorsku čo nie je moja obľúbená téma, neučil by som to veľmi kvalitne. Žiak nie je hlúpy, všimne si že radšej učím geografiu ako dejepis a všetci veľmi dobre vieme čo sa stane ak učiteľ učí niečo čo ho nebaví – nebude to baviť ani žiaka.n/amimo kompetencie VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusČo sa týka učebníc, môže to byť aj tak, že prispôsobíte svoj školský vzdelávací program učebniciam. Usporiadanie učiva premyslia tvorcovia učebníc a vy, ak si vyberiete práve ich učebnicu, prevezmete aj usporiadanie učiva. Predpokladáme, že pre väčšinu predmetov bude k dispozícii viac ako jedna učebnica a nemusia mať rovnakú tematickú výstavbu učiva.

A môže vzniknúť aj situácia, že autori učebníc sa pozrú na ukážkové školské vzdelávacie programy, ktoré pripravíme v priebehu budúceho školského roka, a vyberú si, podľa ktorého z nich pripravia učebnice. A opäť: keďže bude viac ukážkových ŠkVP, môže vzniknúť viac koncepcií učebníc. Tento druhý scenár však pokladám za menej pravdepodobný.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusTaktiež nie je úplne jasné, čo sa bude v ktorom ročníku učiť. Reforma dáva v tomto voľnú ruku a učitelia si budú môcť učivo rozhádzať do ročníkov ako im to bude vyhovovať. Otázka nastáva budú na to nadväzovať aj učebnice? Čo ako sa jeden učiteľ rozhodne dať napr. Áziu, Afriku Európu do 9. ročníka a iný ju zase nechá v 6. ročníku? Budú dané učebnice adekvátne pre daný ročník ak sa niekto rozhodne to isté učivo učiť v 6. ročníku a niekto v 9.ročníku?

Rozdelenie obsahu hlavne čo sa týka terajšieho 5. ročníka je podľa mňa nerovnomerné. Veľa vecí z 5. ročníka sa presunulo do vyšších ročníkov teda do 3. cyklu. V druhom cykle sú všeobecné kartografické znalosti, kt. zvládne aj učiteľ prvého stupňa. Autori asi chceli predísť tomu aby odbornejšie veci neučili nekvalifikovaní učitelia z prvého stupňa.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň.

Máte niekoľko možností ako to riešiť v školskom vzdelávacom programe. Môžete vyučovať VO ako jeden, integrovaný predmet. Môžete rozdeliť hodinové dotácie tak, aby ste mali v ročníkoch dvojhodinovky, ale nebudete mať predmet vo všetkých ročníkoch... (Niektoré školy to úspešne aplikujú.) Môžete organizovať vyučovanie tak, že nebudete mať v celom školskom roku rovnaký rozvrh, budú mesiace s intenzívnejším vyučovaním oblasti človek a spoločnosť a mesiace s intenzívnejším vyučovaním oblasti človek a príroda (napríklad). Môžete vyučovať blokovo a tematicky. Naozaj existuje viacero možných riešení.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusPodobne je to aj s učivom geológie, kt. sa vyučuje na biológii. Často ho učia kolegovia biológovia, kt. sa s geológiou vôbec nestretli a nemajú k tomu žiadny vzťah, resp. inak pozerajú na neživú prírodu ako na živú.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusVďaka za pripomienku. Preferoval by som vyhnúť sa príznakovým slovám "prínosy" a "negatívnym". Stačilo by nahradiť slovo "prínosu" slovom "vpylvu". Bolo by to pre Vás OK?Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusMôžem sa opýtať, či prebehne nejaká konzultácia týkajúca sa prípravy učebníc? Aby sa aj učitelia z praxe mohli vyjadriť čo je vhodné dať do konkrétneho ročníka aby to neskončilo ako naposledy že Ázia skončila v šiestom ročníku a Austrália v deviatom.

Len aby nevznikla situácia, že tých učebníc bude až príliš veľa. Určite je fajn ak by si učiteľ mohol vybrať učebnicu ktorá sa mu viac pozdáva podobne ako to je na iných predmetoch.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň, som rád že sa v rámci geografie zš bude učiť aj humánna geografia ako celok, keďže doposiaľ tomu tak nebolo, vyučovala sa len v rámci svetadielov. Nerozumiem tak ako ostatní kedy sa GEO dostala do humánnych predmetov? Vyučuje sa na prírodovedeckej fakulte, keď ju vyštudujete môžete byť geomorfológ, hydrológ, pedológ, meteorológ,..to všetko sú prírodovedné profesie. Samotný názov je geo - znamenajúci Zem a čo je Zem? Planéta a planéta nie je výtvorom ľudskej činnosti. Preberajú sa tu sféry Zeme a ďalšie prírodné témy. Samozrejme je tu aj veľa tém humánneho charakteru. Uvedomujem si prečo sa zrazu presunula. V zahraničí je tiež v humánnej vede, ale uvedomme si aké znalosti majú z GEO dnešní Slováci a aké zase Američania, kde sa GEO učí na málo školách a na tých kde áno, je to len malý predmet v rámci Social studies.

Neviem si predstaviť ako by napr. tému atmosféra učila moja učiteľka občianskej, kde je prepájanie 0 bodov, nehovoriac o jej kvalifikovanosti a tomu či vôbec rozumie procesom v nej prebiehajúcej. Súhlasím aj s tým že regionálnej GEO je na ZŠ priveľa. Mám ju rád, ale keďže sa tá praktická GEO odučí hlavne v 5. ročníku a v ďalších sa učí o svetadieloch, žiak si spojí geo len s memorovaním. Najviac preferujem metódu Česka: kde sa zeměpis učí od 6. ročníka (kartografia a fyz. geo) -2h, 7. ročník (všetky svetadiely) -2h, 8. ročník (Európa a Česko) -2h, a 9. ročník (hum. geo) - 2h. Podľa mňa majú Česi ten najlepší systém na geografiu na svete - inšpirujme sa
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusano, to by bolo ovela presnejšien/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusNavrhujem premiestiť oblasť VESMÍR do predmetu geografia, tak ako to bolo doposiaľ. Ani učiteľ FYZ, ani CHE a ani BIO neabsolvoval s veľkou pravdepodobnosťou astronómiu, kozmológiu alebo planetárnu geografiu ako predmet na univerzite. Je teda na vyučovanie o vesmíre nekvalifikovaný, zatiaľ čo učiteľ geografie áno. Uvedomujem si prečo sa táto zmena udiala. V zahraničí sa vesmír bežne učí v predmete veda alebo fyzika, ale u nás sa vždy vyučoval v GEO, čo je veľmi logické, pretože geografia učí už podľa názvu o Zemi a Zem je čo? Planéta. Áno, ak žiak chce ísť na VŠ študovať astronómiu, tak je lepšia pre neho fyzika ako geografia, pretože bude v rámci vesmíru hlavne počítať, avšak na ZŠ sa pri vesmíre neučíme počítať len OPISUJEME planéty, objekty, Slnko, atď. Grécky je opis - GRAFIA. Vesmír sa navyše učí 2-3 hodiny čo nie je veľa, ale v geografii sa ako je písané vyššie budú stále učiť pohyby Zeme, preto nerozumiem prečo tie 2 hodiny venované Slnku, kométam, galaxii a charakteristike planét, nemôžu byť stále súčasťou geografie. Viacero učiteľov s tým, aby vesmír zrazu patril do fyziky nesúhlasí. Fyzik totiž poníma vesmír trochu inak ako geograf a z vlastnej skúsenosti viem že vesmír deti na GEO baví.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusMám otázku k hodnoteniu. Bude možné na vysvedčení hodnotiť oblasť ako celok?n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSúhlasím - hlavne keď rodičia očakávajú, že sa deti doma nebudú musieť učiť, že všetko zvládnu v škole. Sú krajiny, kde sú deti povinne v škole 7 hodín (60 minútových) počas ZŠ a počas SŠ aj 8. U nás je to 5, maximálne 6 hodín.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň.

Prosím, čo považujete za učivo? Tento vzdelávací program je postavený tak, že tvorivá činnosť, ako to nazývate, je učivom. Nie je to nadstavba, ktorú má učiteľ na hodiny prinášať po tom, čo preberie nejaké témy alebo pojmy. Naopak, tu vymedzené témy a pojmy majú byť žiakom sprístupnené takými metódami a formami, ktoré zároveň rozvíjajú spôsobilosti žiakov pomenované vo výkonových štandardoch.

V dokumente nájdete: Výkonový štandard a obsahový štandard rozdelený na pojmy a činnosti. Zadanie pre školy je: sprístupniť žiakom pojmy z obsahového štandardu prostredníctvom činností z obsahového štandardu, a tým umožniť žiakom dosiahnuť výkonové štandardy.

Výkonové štandardy sú rozpracovaním cieľov, takže v prípade nedostatku času majú prioritu pred pojmami. Výkonové štandardy sa dosahujú činnosťami - takže v prípade nedostatku času majú činnosti prednosť pred pojmami.

Prosím, pozrite sa na štandardy týmito očami a povedzte nám: keď sa pozeráte na činnosti v obsahovom štandarde a na rozsah pojmov v obsahovom štandarde - je to primerané časovej dotácii? Akú časť z týchto činností si trúfate zvládnuť vo vymedzenej časovej dotácii? Máte odporúčane, ktoré pojmy prípadne činnosti sú menej dôležité a v prípade potrebnej redukcie učiva by ich bolo možné odstrániť z tohto dokumentu?

Prosím, pozerajte sa len na tento dokument - nie na rozsah pojmov a faktov v existujúcich učebniciach alebo na rozsah pojmov a faktov, ktoré ste zvyknutí zahrnúť do vyučovania.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cykluspani jany.n má úplnú pravdu. Učitelia musia byť predovšetkým kvalifikovaní. Nie že telocvikárovi chýba pár hodín do úväzku a tak mu dajú učiť 4 hodiny geografie. Ako môže žiakom vysvetliť ťažšie témy? Riešením nie je ani rozširujúce štúdium. Nemôže učiteľ s aprobáciou SJL - DEJ zrazu učiť aj GEO a OBN. Škola ho môže poslať urobiť si rozširujúce štúdium GEO a OBN, takto to asi ministerstvo aj plánuje, ale musíme si uvedomiť, že nemôžeme porovnávať učiteľa geografie, ktorý študoval geografiu 5 rokov na univerzite s učiteľom geografie, ktorý si urobil rýchle častokrát nekvalitné rozširujúce štúdium geografie. Najhoršia situácia je na dedinských školách kde GEO vyučujú hlavne nekvalitní učitelia. Riešením by mohlo byť keby 3 dedinské základne školy vzdialené od seba pár kilometrov by zamestnali spoločného učiteľa geografie. Na každej by odučil 6-7hodín. Škola aj deti by mália tak kvalitného učiteľa. Je pomerne bežne, že učiteľ učí na 2-3 školách pospolu.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusÁno, máte úplnú pravdu. Ku geológii som sa vyjadril v sekcii Človek a príroda 3. cyklusn/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV časti Spoločnosť, bod 5. Kritický prístup k mediálnym obsahom navrhujeme doplniť činnosť: „Poznávanie rizík trávenia času na internete a pred obrazovkami, vrátane sociálnych sietí“.

Zdôvodnenie: jedným zo základných problémov mladej generácie je, že trávi veľmi veľa času na sociálnych sieťach, internete, a celkovo na počítači, mobile, televízore a pod. Podľa výskumu Komisára pre deti až 51 percent detí trávi za obrazovkou viac ako 5 hodín denne (https://standard.sk/303830/az-51-percent-deti-travi-za-obrazovkou-viac-ako-5-hodin-denne-rozhovor-s-komisarom-pre-deti-o-novom-vyskume/). Deti treba aktívne viesť k tomu, aby čas trávený za obrazovkou výrazne znížili, a to aj s ohľadom na ochranu ich psychického zdravia.
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus3.Rovnosť a spravodlivosť

"Vytváranie inkluzívneho prostredia rešpektujúc sociálne a ekonomické zázemie, zdravotný stav, etnickú, kultúrnu, náboženskú príslušnosť, pôvod, svetonázor, pohlavie alebo sebavnímanie."

Navrhujeme na konci vložiť čiarku a doplniť: „upevňovanie a potvrdzovanie biologickej pohlavnej identity človeka.“

Odôvodnenie: Priestor pre akékoľvek sebavnímanie môže viesť k depresiám až sebadeštrukcii. Pre zdravý vývin mladého človeka je dôležité sebapoznanie a sebaprijatie.
Nezapracovanéirelevantné
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusVo vzdelávaní o sexualite, sexe a intimite by škola mala zohrávať podpornú úlohu popri výchove rodičov a zároveň v súlade s ich presvedčením. Preto treba rešpektovať názory tých, ktorí antikoncepciu úplne odmietajú ako zlú a nie ju automaticky prezentovať ako pozitívnu morálnu hodnotu. Čistota pred manželstvom vedie k lepším benefitom ako antikoncepcia. Pokiaľ chceme vytvárať slobodnú spoločnosť je treba preberať buď oba pohľady alebo ani jeden.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusČlovek: 7. Intimita, sexualita a rodičovstvo:

"Utváranie predstáv o budúcom partnerovi, charakteristiky a zodpovednosti dlhodobých záväzkov: partnerstva, manželstva a rodičovstva."

Navrhujeme prehodiť poradie a doplniť: „manželstva a rodičovstva, prípadne partnerstva“.

Mladých ľudí by sme mali vychovávať k trvalým zväzkom, k stabilite vo vzťahoch. Ak stratíme zo zreteľa ideál, klesne duchovná úroveň ľudstva na veľmi nízku úroveň.
Nezapracovanéporadie pojmov je primerané v uvedenom kontexte uvažovania o budúcom partnerovi
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus7. Intimita, sexualita a rodičovstvo - ako učiteľka aj matka vyjadrujem nesúhlas s akokoľvek diskusiou pedagogických pracovníkov o sexuálnej identite žiakov.

Navrhujem vynechať výrazy ako sex, sexualita z kurikula pre základné školy. Neviem si predstaviť, ktorý učiteľ ZŠ je spôsobilý na "vyučovanie" takýchto pojmov.

Tieto témy navrhujem nechať na rodičov, nedávať žiadne kompetencie škole.

Z bodu 7. by som ponechala rodičovstvo v tej forme ako je teraz, a teda Výchova k rodičovstvu.
Nezapracovanétieto pojmy sú súčasťou kurikula 30 rokov
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusPovažujem za veľkú chybu implementáciu sexuálnej výchovy do učebných osnov. Táto téma je rozložená vo viacerých oblastiach. Rodič potrebuje mať prehľad o tom akým spôsobom bude jeho dieťa oboznamované s tak veľmi citlivou témou. Tiež je tu otázka, či učitelia majú potrebné vzdelanie na vyučovanie sexuálnej výchovy, alebo budú využívať lektorov z pochybných mimovládnych organizácií.Nezapracovanétieto pojmy sú súčasťou kurikula 30 rokov
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusJe jasné, že každý predmet sa bude snažiť pre seba získať čo najviac hodín, avšak u vyššie postavených nie je ani náznak záujmu o to aby sa oblasti človek a spoločnosť pridala nejaká hodina naviac. Táto oblasť je na periférii záujmu a tak to vnímajú aj žiaci a spoločnosť, že predmety z tejto oblasti sú nepodstatné resp. druhoradé. Osobne si myslím, že by sa nejaká hodina mohla zobrať tým predmetom, kt. ich majú dosť. Napr. takej matematike alebo slovenčine. Stále sa navyšujú dotácie pre tieto predmety ale výsledky žiakov sú rovnaké. Umelo vytvárame u detí pocit, že nič dôležitejšie na svete ako matematika neexistuje. Áno sú to nosné predmety avšak presycujeme deti týmito predmetmi, berú ich ako modly a všetko ostatné je nepodstatné. Áno matematika je dôležitá to beriem avšak nie všetci žiaci v triede budú

IT-čkári alebo matikári a nebudú všetci študovať na MATFYZ. Aj v predmete matematika sa dá uplatniť redukcia učiva, tiež všetko v praxi nevyužijú a tým by sa našla nejaká hodina navyše. Aj väčšina disponibilných hodín sa dáva práve na tieto predmety. Ak by sa jedna hodina odobrala veľmi by to nepocítili, deti by si aspoň jeden deň vydýchli a zase na takej geografii alebo dejepise sa tá jedná hodina zíde. Môže sa zdať, že jedna hodina hore dole, ale pri tak nízkej dotácii pre dané predmety keď pribudne jedna hodina bude to veľmi prínosné.
n/aRUP mimo kompetencie VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus15. Navrhujeme časť vety „Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou zrelosťou. Nahradiť časťou vety: „Rozlíšenie medzi biologickej zrelosti reprodukčných orgánov a psychosociálnou zrelosťou.“

Odôvodnenie

Pohlavie je základom ľudskej bytosti, sme muži a ženy. Pohlavná zrelosť je preto širší pojem ako psychosociálna zrelosť, znamená zrelosť muža a ženy vrátane celej ich bytosti. Preto by sme nemali hovoriť o pohlavnej zrelosti a o rozpore s psychosociálnou zrelosťou, ale o zrelosti reprodukčných orgánov.

Základom pre výchovu a vzdelávanie v tejto oblasti je ústavný a zákonný rámec, ktorý pozná slovenské právo.

Preto podpora a ochrana manželstva, rodiny a rodičovstva musí byť založená na princípoch, ktoré presadzuje náš základný zákon štátu a zákon o rodine ako to najlepšie pre dieťa.

Táto podpora manželstva rodičovstva a výchova k nemu, nemôže byť prezentovaná ako akási alternatíva k voľnému partnerskému životu, sexu bez záväzkov ako prejavu zábavy, či „slobodného“ či skôr „svojvoľného“ súhlasu.
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusKaždý, kto čo i len raz v živote skúsil učiť niektorý z predmetov VO Človek a spoločnosť na bežnej základnej škole vie, že pozícia humanitného vzdelávania je veľakrát podkopávaná, úmyselne či neúmyselne, vedením aj niektorými kolegami (predovšetkým vyučujúcimi tzv. profilové predmety - ide o veľmi nešťastný výraz). Vôbec by nemuseli byť na programe dňa hádky o hodinových dotáciách, ak by sme na Slovensku nežili v štádiu troch skupín predmetov: jazyky a matematika, zvyšné prírodovedné a humanitné predmety, úplne na konci sú umelecké predmety. Sami sme si vytvorili hierarchiu a "kultúru", v ktorej sú už aj teraz existujúce flexibilné mechanizmy štátneho kurikula (napr. zmysluplné využitie značného počtu disponibilných hodín) likvidované tým, kto drží v ruke eso, a to sú tie "profilové" predmety. Nikto nespochybňuje, že nie sú dôležité, koniec-koncov sa vyučujú takmer každý deň počas týždňa, ale čo s tým zvyškom? Kto prevezme zodpovednosť za absolútne žalostný stav spoločenskovednej, historicko-geografickej orientácie a hodnotovo-morálnej formácie žiakov ZŠ? Nekvalifikovaní pedagógovia (napr. asistenti, povodne určení na inú prácu)? Jednohodinové týždenné dotácie ovplyvňujú toľko na seba nadväzujúcich záležitostí, že sú spúšťačom a predpokladom pre absolútne chabú pozíciu nielen humanitného vzdelávania, čo sa tejto krajine čoskoro vypomstí. A nikomu nepomôže, že si pri pohľade na to bude vedieť odvodiť matematický vzorec alebo okomentovať situáciu v dvoch cudzích jazykoch.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusA keď s takto pravdivou formuláciou predstúpi niekde verejne učiteľ/učiteľka dejepisu, geografie alebo niektorej z výchov, dostane sa mu maximálne úsmevných reakcií v zmysle - čo vlastne chcete. Je to žalostný stav, demotivujúci vyučovať tieto predmety v ZŠ. Čo i len jedna či dve hodiny pridané k VO ČaS na úkor VO Jazyk a komunikácia alebo VO Matematika a práca s informáciami by týmto VO neublížili a ani úroveň vedomostí žiakov z nich by neutrpela, o čom som úplne presvedčený. Dokonca by to ani zásadne neohrozilo úväzky učiteľov. Ale humanitnému vzdelávaniu by pridanie týchto "odobratých" hodín skutočne pomohlo, pretože aj požiadavky tejto kurikulárnej úpravy smerujú k vynucovaniu výsledkov, ktoré majú byť dosiahnuté bez vyváženia očakávaní s RUP. Niekto vidí východisko z problému v redukcii toho, čo už, mimochodom, bolo v minulosti opakovane redukované. Vyhodíme teda napr. celé historické obdobia? (vlastne sa to už skoro stalo) Kde končí racionálna a argumentačne odôvodniteľná redukcia? Na úrovni, keď bude latka postavená tak nízko, že ju preskočí žiak prakticky bez toho, aby sa o to musel nejako pričiniť?... Treba dávať pozor, aby sme nezašli priďaleko. A sú napr. všetky témy zaradené do matematického vzdelávacieho štandardu tak zásadné, že nie je možné ich vynechanie s pokojným svedomím, že to neuškodí vyhliadkam žiakov na uplatnenie sa v spoločnosti?n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusAj vzhľadom na komentáre vyššie by som sa chcel spýtať na objasnenie bodu v prierezovej gramotnosti sociálna a emocionálna gramotnosť “utvárať si svoju identitu vo vzťahu k témam intimity a sexuality” “definovať vlastné hodnoty vo vzťahoch a v otázkach sexuality a sexuálneho správania” Čo to presne znamená? V akom ročníku sa bude tento bod preberať? Osobne veľmi pochybujem že dieťa na základnej škole je dostatočne zrelé na to aby si definovalo vlastné hodnoty v otázkach sexuálneho správania. Okrem toho na to aby si vôbec mohlo nejaké hodnoty definovať, musí niečo o danej problematike vedieť. Aké konkrétne veci sa o vzťahoch a sexualite chystá tento školský program vyučovať? A čo znamená utváranie vlastnej identity vo vzťahu k sexualite? Lebo na prvý pohľad mi to znie ako keby sa mali rozhodovať o tom či budú heterosexuáli alebo homosexuáli. Alebo sa mýlim?n/atáto formulácia sa v texte VO ČaS nenachádza
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusNavrhujem doplniť, aby sa školy a aj obsah vzdelávania v rámci geografie sústredil aj na akúsi "spotrebiteľskú gramotnosť" - rozvíjať u žiakov povedomie o podpore LOKÁLNYCH PRODUKTOV, domácich slovenských výrobkoch a značiek.

Táto problematika by sa dala najlepšie uchopiť v rámci geografie.


Napr.

1. Produkt vyrobený na Slovensku (slovenský vyrobok)

2. uprednostnenie jeho kúpy pred zahraničným výrobkom

3. podpora domácej ekonomiky a pracovných miest ( zjednodušená schéma)Verím, že je môj zámer zrozumiteľný.
ZapracovanéĎakujeme za podnet, osobne sa mi páči. V pôvodnej nultej verzii štandardov bolo v obsahovom štandarde nasledovné znenie: "Posudzovanie kladov a záporov spotreby tovaru domácej a zahraničnej produkcie na vybraných príkladoch." Neskôr pri redukcii zmizlo, keďže je možné ho vidieť v činnosti "Odhaľovanie pôvodu vybraných vecí bežnej spotreby, spôsobu ich výroby, dopravy k spotrebiteľom a zhodnocovania po využití". Budeme premýšľať nad tým, ako to naformulovať tak, aby to zrozumiteľnejšie zahŕňalo to, čo spomínate. Za autorský tím Peter Farárik.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusJe pravda, že niekedy sa žiaci k dejepisu nedostanú aj dva či tri týždne po sebe. Ide o priamy dôsledok nezmyselnosti jednohodinovej týždennej dotácie (okrem deviateho ročníka). Školy budú musieť uplatniť aj iné organizačné mechanizmy V-V procesu, ak to má mať nádej na úspech – blokovú výučbu, tematické dni a pod. Prípadne vyskladať svoju RUP tak, že sa predmety nebudú učiť v každom ročníku, ale len napr. v troch zo štyroch ročníkov v treťom cykle (6.,7.,8. alebo 7.,8. a 9.), aby sa posilnila kontinuita, frekvencia – zvýšila sa šanca na to, že sa predmet k žiakom dostane aspoň dvakrát za týždeň. Zásadné je, aby bola k dispozícii ukážka, koľko času sa pri max. 30 hodinách za polrok (33 je z uvedených dôvodov nedosiahnuteľná méta) odporúča venovať konkrétnemu tematického celku a aká je jeho presnejšia „učivová“ náplň. Kurikulum poskytuje široký diapazón očakávaní, ale bez presnejšieho časovo-tematického rozpisu je to veľmi komplikované zmysluplne podchytiť v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín, dokonca často nesúvisle rozložených. Inak napísané, navonok všeobecne pôsobiace formulácie budú pri prenesení do reality školy a triedy znamenať nutnosť aplikovať mechanizmy na rozvoj požadovaných spôsobilostí, pre ktoré doposiaľ nie sú vytvorené časové podmienky. Aby som bol správne pochopený – je to pekne písané, aktuálne, globálne (kontextové), len sa obávam, že väčšina z toho zostane na papieri, a to napriek pridanej hodnote a dobrému zámeru.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSamozrejme, aj ja keď som bol piatak a začal som sa učiť geografiu, tak som si prepájal učivá. Náboženstva sme preberali na GEO, DEJ a OBN, vodný cyklus na GEO, BIO, CHE....Vďaka pripájaniu som mal základný predmet geografiu, ktorá mi išla najlepšie zo všetkých predmetov a vďaka nej som bol výborný žiak v DEj, OBN, BIO, CHE,... Sám som si to prepajal, nepotreboval som, aby sa predmety vyučovali v celku ako jeden. Ja nepodporujem, aby si žiak kategorizoval predmety v hlave. Chcem, aby síce ich bol schopný prepájať, ale s tým že ho tie predmety budú vyučovať odborníci a nie učitelia, ktorí prešli nejakým rychlokurzom. Predstavujem si to tak, že napr. učitelia GEO, BIO, VYV, DEJ a CHE sa napríklad dohodnú, že v piatok bude tematicky deň, napr. téma sopka. Na začiatku dňa deti na prvých hodinách v rámci VYV vymodeluju sopku, na ďalšej hodine sa naučia na GEO jej stavbu a ako ju my ľudia využívame, na BIO organizmy a pôdy, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí (napríklad preco sa rastlinám darí na svahu sopky), na CHE sa naučia chemické procesy vulkanizmu a nechajú sopku vybuchnúť a nakoniec na poslednej hodine DEJ sa dozvedia nejaké udalosti o výbuchoch z minulosti, napr. o Vezuv a Pompejach. Ku koncu dňa bude prebratá téma sopka aj so zážitkami a odučená od odborníkoch, ktorí sa k téme sopka vyjadrili z hľadiska svojich odborníkov. Takto to funguje napríklad aj vo Fínsku.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDovolím si nesúhlasiť. V prvom rade množstvo ľudí, vrátane mňa, provažuje masturbáciu za morálne zlú vec, a rovnaký názor zdieľa aj napríklad kresťanstvo. Zaradenie takto kontroverznej témy do učebných osnov by bola veľká chyba. V druhom rade nevidím logický dôvod prečo by veľa párov malo problémy v oblasti sexuality preto, lebo sa o tom dostatočne neučili na základnej škole.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus1 hodina týždenne nestačí na nič.

Minimálne sú potrebné 2 hodiny.

Aktivity ktoré niečo dajú žiakom sú časovo náročný.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusMôžete mať pod prehlásením aj 300 podpisov, ak pri každom pokuse o zviditetľnenie iniciatívy narazíte na rovnako dogmatickú odpoveď - RUP sa meniť nebude - spôsobilo by to ďalšie komplikácie - hodiny sa spočítajú a pridelia k VO podľa toho, akými dotáciami disponovali doteraz v jednotlivých ročníkoch. A tak si zarábame ešte pred zavedením novej koncepcie kurikula do sústavy ZŠ na problém, ktorý nás bude strašiť na každom kroku. Lebo nie je vôľa ho riešiť na miestach, ktorých zainteresovanie a "posvätenie" je pre danú iniciatívu nevyhnutné. Zbor didaktikov dejepisu či geografie, ani zástupy pedagógov z praxe na to, žiaľ, nestačia. A tak sa opakuje história: progresívna koncepcia kurikula znovu myšlienkovo predbehla niekoľko ďalších záležitostí v školskom systéme SR, ktorých prenastavenie podmieňuje jej funkčné použitie.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusĎakujem za reakciu.

Absolútne chápem, o čom píšete. Ale mám aspoň malú nádej, že si kompetentní zoberú k srdcu tieto pripomienky, prejdú si každú jednu pripomienku a budú o nej poctivo diskutovať. Inak to nemá význam a netreba sa hrať na akúsi " verejnú konzultáciu".

A keď už robíme tú reformu tak prečo neotvoriť aj RÚP ....

❗Zároveň dôrazne žiadame aj o prehodnotenie RUP a časovej dotácie pre človek a spoločnosť, resp. pre DEJ a GEO. argumenty som ponúkol vyššie.❗
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusToto sa môže podariť len v prípade, že vysokoškolské učiteľské programy budú postavené už od bakalárskeho stupňa na početných didaktických blokoch a pedagogickej praxi, doplnených o základnú nevyhnutnú teóriu z danej skupiny predmetov, resp. zo VO a nie opačne, ako tomu často býva teraz - tri roky pre prax zväčša nevyužiteľnej teórie, a potom nárazovo v magisterskom štúdiu pedagogická prax a didaktika. A hotovo - nový učiteľ je na svete.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusĎakujeme za podnet, osobne sa mi páči. V pôvodnej nultej verzii štandardov bolo v obsahovom štandarde nasledovné znenie: "Posudzovanie kladov a záporov spotreby tovaru domácej a zahraničnej produkcie na vybraných príkladoch." Neskôr pri redukcii zmizlo, keďže je možné ho vidieť v činnosti "Odhaľovanie pôvodu vybraných vecí bežnej spotreby, spôsobu ich výroby, dopravy k spotrebiteľom a zhodnocovania po využití". Budeme premýšľať nad tým, ako to naformulovať tak, aby to zrozumiteľnejšie zahŕňalo to, čo spomínate. Za autorský tím Peter Farárik.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusNedostatok času by sa dal vyriešiť systémom ako je to v zahraničí - vyučovaním aj popoludní. Ak doprajeme viac času predmetom, žiaci sa budú môcť učivu venovať voľnejším, objavným hravým tempom, nebude vznikať stres a tlak z časovej tiesne a teda budú menej vyčerpaní a budú tak schopní učiť sa aj popoludní. Znížila by sa tak potreba existencie školských klubov, lebo vyučovanie by končilo v /- rovnakom čase ako pracovná doba rodičov.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusáno, treba ubrať v každom ročníku 1h matematike a slovenčine. Nemyslím si že to učivu MAT a SJL nejako uškodí. Navyše ani v zahraničí a ani v ČR nemá MAT a materínsky jazyk tak veľa hodín ako u nás.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusObsahové štandardy:

Interpretácia vybranej stredovekej legendy

Interpretácia príbehu z veľkej vojny na základe dobových prameňov a umeleckého diela z pohľadu žien a detí

Interpretácia príbehu/vizuálneho/zvukového diela z medzivojnového obdobia

Analýza umeleckého dobového a súčasného diela k totaliteMyšlienkovo to nie je zlé, ale budú podmienky na realizáciu? Bude mať učiteľ k dispozícii viacero didakticky spracovaných prameňov? Nebude ich musieť zháňať, didakticky spracúvať a rozmnožovať sám?
n/aučebnice a metodiky budú vytvorené
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusPán Bojnák, Vy ste asi jeden z mála ľudí, ktorí by to takto dokázali zmysluplne podchytiť po stránke didaktickej a metodickej. To je, samozrejme, kompliment. Môj pohľad na vec je však trochu iný: Celkovo je predložený materiál postavený na štruktúre, ktorá na jednej strane umožňuje integrovanú výučbu u niektorých konkrétnych vybraných cieľov a na ne nadväzujúcich výkonových štandardov, ale na druhej strane sa nemožno ubrániť jasnému prideleniu predmetových špecifík k väčšine zvyšných cieľov. Rozumiem dôvodom, prečo to tak je a prečo sa to tak ľahko nezmení. Predstava o priamočiaro rozpracovanom a postupne znalostne a spôsobilostne gradujúcom integrovanom predmete s humanitným zameraním počas štyroch po sebe nasledujúcich ročníkov je priveľmi idealizovaná, nehovoriac o tom, že súčasní učitelia takto učiť, až na pár výnimiek, nevedia – nie vlastnou vinou - nikto ich to neučil. Apel na tematickú výučbu zároveň vedie k potrebe vypracovať pre takéto nastavenie kurikula viacero alternatívnych didaktických prostriedkov, kontextovo rozpracovávajúcich cez vybrané témy občianske, právne, socializačné, psychologické, ekonomické, politologické, religionistické, hodnotovo – morálne, historické, geografické a iné aspekty v jednom zmysluplnom celku, ktorý by mal hlavu a pätu a bol osvojiteľný. A to všetko na pôde ZŠ. Skončilo by to maximálne ako doplnkový materiál pre rozvíjanie kritického myslenia cez sondovanie vybraných prepojiteľných tém s globálnym zameraním.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus❗1. Už pri prvotnom pripomienkovaní vzdelávacích oblastí, som ja a aj viacerí spoludiskutujúci navrhovali zvýšenie hodín pre vzdelávaciu oblasť človek a spoločnosť, resp. pre DEJEPIS. Táto naša požiadavka sa vôbec ani len nedostala do Správy z verejnej konzultácie ... - neviem či išlo o nepozornosť, alebo úmysel, keďže tých hlasov a komentárov bolo viacero.❗❗❗
❗2. Ubrať by som navrhol aj slovenskému jazyku a literatúre. Veď čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie, prácu s textom, uplatnenie čitateľských stratégií, rozvoj ďalších kompetencií vieme zabezpečiť aj na dejepise pri práci s rôznymi školskými historickými prameňmi...
❗3. Rovnako aj geografia má potenciál pri precvicovani učiva z matematiky - práca s grafom, diagramom, mierky máp, azimuty- uhly, geografická sieť (suradnice) a iné ....
📌 ZAVER: navýšenie počtu hodín pre vzdelávaciu oblasť človek a spoločnosť, konkretne pridať o 1 h viac pre dejepis, 1 h viac pre geografiu vo všetkých ročníkoch 3. cyklu a v 5. ročníku o 1 h viac pre dejepis.
Ubrať hodinu matematike a slovenskému jazyku.
Ďakujem.
n/aRUP mimo kompetencie VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusĽudia pozor, celá zmena v školskom vzdelávacom pláne je len spôsob, ako nenápadne zaviesť do školských stanov legalizáciu a akceptáciu LGBTi a genderovej ideológie (40 gender rodov, všetko postoje donedávna definované ako psychické ochorenia) a absolútne neprimeranej sexuálnej výchovy. Jednoznačne to povedala Sophie in't Veld z Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody keď vyzývala slovenskú vládu na zlepšenie právneho uznanie párov rovnakého pohlavia a na prijatie právnych reforiem pre transrodových ľudí. Povedala: Postoje sa budujú vo veľmi rannom veku a preto je dôležité, aby boli schválené nové formy vzdelávania. Čo chcú nového zaviesť je napísané aj v plánoch, ktoré boli k pripomienkovaniu do 16.12.2022, kde v prierezovej gramotnosti v postojovom rámci sociálnej a emocionálnej gramotnosti je napísané: utvárať si svoju identitu vo vzťahu k témam intimity a sexuality; rešpektovať rozmanité identity druhých. Čo to presne znamená? Máme učiť deti, že nie sú muž alebo žena, ale to čo si zmyslia? Odmietnime túto gender ideológiu nanucovanú z EU. Povedie len k zničeniu života detí a následne spoločnosti (Napr. Švédsko je lídrom v zavádzaní týchto vecí a majú najvyšší počet detských samovrážd, na spojitosť s gender zmätením poukazujú aj ich detskí psychológovia). Deti sa majú učiť byť užitoční a zodpovední členovia spoločnosti a nie skúmať, či sú chlapec, dievča, hermafrodit, vlk, husokačka… Chráňme nevinnosť našich detí!n/anetýka sa samotného textu VO ČaS
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus9. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Analyzovať mediálne obsahy, vrátane sociálnych sietí a ich vplyv na správanie a postoje ľudí, regulovať vlastné správanie v online prostredí

Žiak vie/dokáže:

- eticky a korektne sa prezentovať v online prostredí

Ako sa to bude overovať? Nemá to byť parketa rodiny? Prečo má za to preberať zodpovednosť škola? Alebo bude k dispozícii nejaké školské online prostredie?
Nezapracovanéirelevantné, mediálna výchova je súčasťou ŠVP dlhodobo
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV tomto 3. cykle by už nemala byť možnosť, aby boli predmety dobrovoľne integrované. V 3. cykle musí byť už garantovaná odborná kvalifikovanosť. Nemôžu sa témy ako atmosféra alebo litosferické dosky učiť spolu v jednom integrovaním predmete s témami ako sexuálna výchova, rodičovstvo,detinformacie,...s geografiou to nemá nič spoločne.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDejepis
Obsah učiva nie je možné realizovať v plnej miere pri súčasnej časovej dotácii.

Geografia
Obsah učiva nie je možné realizovať v plnej miere pri súčasnej časovej dotácii.
n/aRUP mimo kompetencie VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponent Spoločnosť, bod 2. Moc, autority, riadenie, občianske ideály a nástroje aktívneho občianstva - časť "Poznávanie možností komunikácie s inštitúciami a úradmi, digitálne služby štátu a rôznych úradov ako nástroj obmedzenia byrokracie." doplniť o "a aj ako nástroj (aktívnej) občianskej participácie".Nezapracovanéna inom mieste
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponent Spoločnosť, bod 2. Moc, autority, riadenie, občianske ideály a nástroje aktívneho občianstva - časť "Vysvetlenie podstaty volebného programu a predvolebne kampane." zmeniť na "Vysvetlenie podstaty volebného programu a predvolebne kampane, transparentnosti volieb, volebných prieskumov, populizmu, volebného moratória"Zapracovanéredukcia obsahu
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Čas, bod 7. Druhá svetová vojna a Slovenská republika - navrhujeme Činnosti doplniť o "Analýza dôvodov, ktoré predchádzali vzniku tejto vojny a medzivojnovej situácie v Nemecku" a "Skúmanie mýtu o vojnovej slovenskej republike."Nezapracovanépríčiny historických javov sú základným výkonovým štandardom, Diskutovanie o úlohe historickej pamäte pri vyrovnávaní sa s minulosťou je činnosťou v tematickom celku po roku 1989.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus1. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Využívať znalosti o vybraných spoločenských, geografických a historických javoch a procesoch v širších súvislostiach a rôznych kontextoch: V bode "pomenovať na základe štúdia rôznych zdrojov aktuálne spoločenské témy a ich dôsledky," doplniť formuláciu "a analyzovať ich príčiny a dôsledky"Nezapracovanéuvedené pod 2. a 3. cieľom VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň, aj pri kapitole vzdelávacie štandardy Človek a spoločnosť 3. cyklus vkladám zásadnú pripomienky za oblasť profesionálneho divadla pre deti a mladých ľudí týkajúcu sa toho, že súčasná reforma nepočíta s potenciálom divadla a opomína aplikovanie vzdelávania umením a divadlom do vzdelávacieho systému podľa vzoru iných európskych krajín a tzv. Soulskej agendy z r. 2010, ktorú podpísali aj zástupcovia SR. Človek a spoločnosť sa dotýka morálnych hodnôt, pravidiel komunikácie, hľadaniu pozitívnych vzorov/hrdinov, spoznávaniu histórie, našej minulosti (rôzne historické obdobia), empatie, sebarealizácie, formovaniu patriotizmu a demokratického myslenia, moci a totalite, spolunažívaniu v komunite, konzumu a životného štýlu a pod. je prepojenie s divadelnou praxou, napr. po vzore českých škôl a divadiel, žiadúce. V repertoári divadiel na Slovensku, špeciálne sa venujúcim tejto vekovej kategórii je veľa kvalitnej ponuky s danými témami. V Česku sa táto spolupráca deje formou metodických listov pred návštevou vhodného predstavenia podľa vyššie uvedenej témy, a diskusiou a prácou s metodickými listami po návšteve predstavenia a veľmi živo umožňuje pretaviť učivo do osobnej roviny prostredníctvom divadelného zážitku. Takisto tento prístup obsahuje v sebe formovanie diváckej, etickej a estetickej gramotnotnosi.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusAfrika Ázia Amerika Austrália Polárne oblasti= 1 ročník

Slovensko= 1 ročník

Podľa mňa je to veľa na Slovensko a málo na tie ostatné.

A na Európu treba 2 hodiny týždenne.
n/apredmetom ŠkVP
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusObsahový štandard ČLOVEK/ 5. Nácvik diskusie o etických témach a riešenie morálnych dilem

Navrhujem upraviť štruktúru témy 5. Nácvik diskusie o etických témach a riešenie morálnych dilem

Pojmy:
morálna dilema, pravidlá diskusie, morálne usudzovanie, morálne hodnoty, prosociálnosť a solidarita, ľudská dôstojnosť, humánnosť, bioetické otázky, hodnoty v súčasnom svete

Činnosti:
Zostavenie a nácvik pravidiel korektnej a efektívnej diskusie v skupine.
Rozpoznanie morálnej dilemy v danej životnej situácii. Formulovanie problému hlavnej postavy morálnej dilemy.
Kultivované obhajovanie svojho názoru aj v prípade, že nie je v zhode s názorom väčšiny v referenčnej skupine (v triede, v rovesníckej skupine a pod.).
Opísanie hodnôt a kontextu, ktoré môžu ovplyvniť naše rozhodovanie a konanie.
Rozvíjanie komplexnej prosociálnosti a solidarity, ochrany ľudskej dôstojnosti v podobe zasadzovania sa za humánny prístup k iným.
Porozumenie solidarite, ochrane života a ľudskej dôstojnosti (cez environmentálne problémy, sociálno-etické problémy ako napr. vojnové konflikty, chudobu, hlad, choroby, nespravodlivosť, problémy menej rozvinutých krajín sveta ).

V ďalšom komentári doplním Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV:
ZapracovanéDo textu štandardov je doplnená ľudská dôstojnosť a "Porozumenie morálnej dileme a morálnemu problému cez konflikt hodnôt."
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusAko budete vyučovať, tak budete aj hodnotiť. Ak budete vyučovať integrovane a vyučovací predmet bude zhodný so vzdelávacou oblasťou, budete mať aj na vysvedčení predmet človek a spoločnosť.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSom z generácie (koniec 70-tich r.), keď ma v ZŠ učili učitelia, z ktorých ani jeden nemal VŠ vzdelanie: mali len maturitu, a naučili ma všetko; a som tu, žijem, mám ukončenú VŠ doktorát; tým chcem povedať, že súhlasím s týmto posunom, keď z VŠ začnú vychádzať učitelia, ktorí budú schopní kvalitne odučiť viacero predmetov ako len dva, budú mať širší rozsah pôsobnosti a škola nebude musieť zháňať učiteľa, aby odborne odučil dve hod. v týždni. Chvíľu to potrvá, ale vyzerá to byť na dobrej ceste. Petra Vlhová je nielen výborná slalomárka, ale vie odjazdiť aj obrovský slalom, super -G, a určite vie dať aj zjazd, niečo jej ide lepšie,niečo menej lepšie, ale v celku vyhrala veľký krištáľový glóbus. Tak nejako podobne by to malo byť aj s budúcimi žiakmi. A o to ide v celej zmene kurikula.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusNávrh na úpravu obsahového štandardu ČLOVEK/ 11. Formovanie environmentálne-etického povedomia

Pojmy:
krása prírody, udržateľnosť, zodpovednosť, skromnosť, starostlivosť a ochrana prírody, environmentálne aktivity

Činnosti:

Vnímanie krásy a hodnoty prírody, obdiv a úcta ku všetkým formám života.

Návrh a realizácia prospešných aktivít smerujúcich k ochrane prírody.

Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV:
Vysvetliť význam zodpovedného konania človeka vo vzťahu k prírode cez starostlivosť a ochranu o prírodu, skromný a udržateľný spôsob života. Uviesť príklady z každodenného života.

Zhodnotiť vlastné a spoločenské možnosti riešenia environmentálnych problémov na lokálnej a globálnej úrovni. Identifikovať hodnoty environmentálne priaznivého spôsobu života.

Občiansky aktivizmus. Environmentálny aktivizmus.

Navrhnúť veku primerané riešenie (postup riešenia) vybraného environmentálneho problému vo svojom okolí, v okolí školy, obce.

Kooperatívne realizovať a zdôvodniť význam environmentálnej aktivity, napr. v areáli školy, v obci - zber odpadkov, starostlivosť o zeleň, spolupráca pri budovaní školských záhrad a vonkajších oddychových zón atď. Po realizácii environmentálnej aktivity zhodnotiť jej úspešnosť a naplnenie cieľov.
ZapracovanéDoplnené do štandardov: "krása prírody", úprava formulácií, "Kooperatívne realizovať a zdôvodniť význam environmentálnej aktivity"
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDejepisná časť je uvedená chronologicky kvôli prehľadnosti a primeranosti v rámci základného vzdelávania, kedy žiaci ešte len nadobúdajú spôsobilosti orientácie v minulosti a vývine spoločenských javov. Individuálne riešenie školského vzdelávacieho programu samozrejme umožňuje tematické vyučovanie, jeho tvorba je plne v kompetencii školy, učiteľov a ich individuálneho metodického prístupu. Ciele a výkonové štandardy majú byť naplnené na konci 3. cyklu a cesta k ich naplneniu môže viesť aj cez tematický dejepis.

K Vášmu príkladu: “Porovnať moc” by som skôr formulovala ako “porovnať rôzne príklady zneužívania moci” - pretože uvádzate len negatívne príklady - čo z metodického hľadiska … znie zavádzajúco, moc v štáte vždy je niekým vykonávaná a má byť primerane regulovaná a kontrolovaná, tento základný princíp sa žiaci učia pochopiť a kriticky zhodnotiť v komponentoch čas aj spoločnosť.

Vo výkonových štandardoch pod prvým cieľom tretieho cyklu je uvedené : porovnať princípy, pozitíva a negatíva rôznych foriem vlády na vybranom príklade z minulosti a nižšie: rozpoznať vplyv historických udalostí na každodenný život ľudí, uviesť príklady z každodenného života rôznych skupín, vrstiev obyvateľstva v konkrétnom historickom obdobi, kde ide o multiperspektívny prístup a fakt, že jeden jav môže byť pre niekoho výhoda, pre iného nevýhoda (kolonializmus), ďalej je a štandard “porozumieť a reflektovať etický rozmer v dejinách”.
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusS týmto súhlasím. Svetadiely s výnimkou Európy by sa mali vyučovať v jednom ročníku (ako v ČR), keďže regionálnej geografie je na Slovensku priveľa a geografia vďaka nej stráca svoju krásu. V GEO by sa mali vyučovať hlavne praktické skúsenosti, ktoré v tomto vzdelávacom programe sú pomerne dobré obsiahnuté.Nezapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSúhlasím, určite rozdeliť uvedené svetadiely na 2 ročníky po 2 hodiny týždenne, Slovensko by som ponechal 1 ročník a takisto Európu 1 ročník.n/apredmetom ŠkVP
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusRovnakú poznámku som mal pripravenú aj ja. Didaktická logika je taká, že by sa to malo učiť spolu, resp. v priamej nadväznosti v rámci rovnakého cyklu. Ale kurikulárne kompromisné riešenia sú zrejme v danom prípade nevyhnutné s ohľadom na potrebu zabezpečiť čo najkvalitnejšie podchytenie dejín posledných dvoch storočí (poznáme limity spojené s hodinovými dotáciami). Ak však bude zo strany pedagógov silný tlak na to, aby sa to presunulo, odporúčam urobiť presun tematických celkov v takej podobe, akú navrhuje autor pôvodného príspevku.Zapracovanépresun Grécka do 3. cyklu
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusZ pohľadu edukačnej praxe a s ohľadom na slovenské školské reálie nie je veľa východísk, ako to pri potrebe zabezpečiť aspoň fundamentálny vedomostný dejepisný základ, spracovať štandardy výraznejšie odlišne ako v predloženej verzii. Z môjho pohľadu platí, že chronologický dejepis je prakticky nevyhnutný, lebo na ucelené aplikovanie tematického dejepisu, nepochybne rozvíjajúceho požadované spôsobilosti deklarované v projekte kurikulárnej obnovy, treba mať už vytvorený istý vedomostný základ, vďaka ktorému žiaci dokážu prepojiť súvislosti. Tematický dejepis si zároveň vyžaduje funkčnú metodickú nadstavbu (vychádzajúcu z propedeutiky predmetu), ktorej kvalitné premietnutie do výchovno-vzdelávacieho procesu potrebuje čas (rozhodne viac ako jednu hodinu týždenne). V skratke, tematický dejepis nemožno zaviesť bez chronologického základu, a preto sa tento základ chtiac-nechtiac v druhom aj treťom cykle musí objaviť, pričom to bude narúšať ideu o integrovanej vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Kompenzáciou však zjavne majú byť zmienené doplnenia v podobe tzv. tematických sond v rámci daného komponentu. Celkovo je na spracovaní komponentu čas vidieť, že je výsledkom početných kompromisov. Ide o ďalší dôkaz toho, aké komplikované je vyskladať funkčné kurikulum s vedomím, že neboli zracionalizované časové relácie podmieňujúce jeho zmysluplné plnenie, a to píšem predovšetkým s ohľadom na tretí cyklus, kde sa celý problém prejaví v plnej miere.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSúhlasím. Je to naozaj málo hodín na zážitkové vzdelávanie, keďže aj niektoré hodiny počas roka odpadnú. Ideálne je to ako v Česku. 6. ročník - fyzická geo 2h, 7. - všetky svetadiely 2h, 8. - Europa alebo aj spolu so SR - 2h a 9. - Slovensko alebo hum. geo - 2hn/aRUP mimo kompetencií VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusMať 2 hodiny v každom ročníku 3. cyklu by bolo výborné, avšak skutočne vychádzajme z reality. Asi sa zhodneme, že nepanuje spoločenská zhoda na tom, aby žiaci trávili v škole o hodiny až dve viac denne. V Česku Rámcový učebný plán nepredpisuje povinný počet vyučovacích hodín pre predmet geografia na 2. stupni. Udáva len minimálny počet povinných hodín pre vzdelávaciu oblasť, v ktorej sú okrem geografie ešte ďalšie 3 predmety a oblasť má spolu na štyri ročníky predpísaných povinne 20 vyučovacích hodín týždenne. Disponibilných hodín majú v ČR na 2. stupni spolu 18, RUP u nás stanovuje pre rovnaké obdobie (6. až 9. ročník) spolu 16 disponibilných hodín. Rozdiely sú teda len minimálne a nemyslím, že je bežnou praxou, že geografia je v 6. až 9. ročníku v ČR dvojhodinovka.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSpoločnosť:

1.Identita a sociálny rozvoj človeka

"Skúmanie vplyvu rodových očakávaní na naše správanie, vzťahy a spoločnosť."

Navrhujeme vypustiť. Ide o mätúce vyjadrenie, a nie je z toho jasné, čo sa myslí pod pojmom „rodové očakávania“. Vzdelávacie štandardy by mali byť nápomocné, nie mätúce.
NezapracovanéTáto téma je dôležitá pre porozumenie ľudských vzťahov, je súčasťou aj súčasného ŠVP ako rodové stereotypy. Využili sme neutrálnejší pojem ako stereotyp, nahradili sme ho očakávaniami.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Človek, bod 2. Vytváranie a udržiavanie vzťahov s druhými - navrhujeme doplniť Pojmy o "prosociálne správanie, dobrovoľníctvo"

a Činnosti o "Rozpoznať hodnotu dobrovoľníctva a poznať príklady vo svojom okolí (dobrovoľní hasiči, spolky, atď.)"
Nezapracovanéje súčasťou komponentu Spoločnosť bod 2
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Človek, bod 6. Prijímanie zodpovednosti v rodine - chýbajú pojmy - doplniť napr. o "komunikácia, empatia, férové rozdelenie zodpovednosti a úloh v rodine a v domácnosti"Nezapracovanéredukcia obsahu
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Človek, bod 5. Nácvik diskusie o etických témach a riešenie morálnych dilem - navrhujeme časť "Porozumenie solidarite (vojnové konflikty, chudoba, problémy menej rozvinutých krajín sveta)." doplniť o "aj problémy Slovenska"Nezapracovanépokryté v činnosti vyššie
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Človek, bod 4. Trénovanie asertivity v praxi navrhujeme Činnosti a časť "Reakcia na konštruktívnu kritiku ako podnet na vlastný sebarozvoj." doplniť o "poznať zásady poskytovania konštruktívnej kritiky a vedieť ju odlíšiť od hejtu/kritizovania"Nezapracovanésúčasť pojmov, reakcia na konštruktívnu kritiku predpokaldá poznanie zásady KK, implicitne
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Človek, bod 3. Rozvíjanie empatie v praxi - navrhujeme pojmy doplniť o "emocionálna inteligencia, súcit"Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusCiele a výkonové štandardy sme formulovali vecne, v súlade s vekom žiakov a postupným nadobúdaním poznatkov tak, aby pri rôznorodých témach (ktoré spájate v jednej metodike) mohli rozpoznať a zhodnotiť aj zneužívanie moci, ktoré uvádzate. Bez správnych faktov, kvalitnej metodiky a kvalifikovaného učiteľa je riziko, že by žiaci mohli dospieť k skratkovitým a nesprávnym záverom pri tejto zložitej a stále vysoko aktuálnej téme.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusČasť "Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV" vo všetkých cykloch zahŕňa činnosti, ktoré patria k základným životným znalostiam každého človeka a mali by byť určené pre všetkých žiakov a nie špecificky vyčleňované do ETV, napr.:

- Dôstojnosť ako nemenná danosť každého človeka a dôstojnosť ako inštrumentálna hodnota (nadobúdaná/strácaná konkrétnymi rozhodnutiami).

- Reflexia morálnej hodnoty a autentickosti vzoru verejne známej osoby.

- Odlíšenie legalizmu (formálneho plnenia pravidiel) od zmyslu pre spravodlivosť.

- Uvedomovanie si a uplatňovanie kognitívnej a emocionálnej empatie.

- Empatia a jej význam v medziľudských vzťahoch, faktory ovplyvňujúce empatiu.

- Empatia v modelových situáciách, význam empatie pri riešení problémov.

- Uplatnenie asertívnych techník v modelových situáciách, ich význam v medziľudskej komunikácii.

- Hájenie oprávnených nárokov a potrieb pre seba i druhých.

- Hľadanie konštruktívnych riešení konfliktných situácií – hľadanie konsenzu, prípadne kompromisu a dohody, zásady nenásilnej komunikácie.

- Postup tvorby argumentov, oboznámenie sa argumentačnými faulmi a tak práca s konceptom kritického myslenia.

- Ekonomika a uplatňovanie prosociálnosti: solidarita, subsidiarita, dobrovoľníctvo, charita.

- Hľadanie hraníc súcitu – súcit ako aktívna motivácia vs. ľútosť ako pasívny pocit.

- Hranice pomoci – odlíšiť pomoc, ktorá naozaj pomáha, ktorá ubližuje a ktorá je zneužívaním.
n/aPorov. úvodný komentár: Komponent človek zahŕňa predovšetkým hodnotové, morálno-výchovné a etické súčasti školskej výchovy a vzdelávania. Sú určené pre všetkých žiakov, realizujú sa naprieč témami celej vzdelávacej oblasti, no v rámci vyučovania etickej výchovy (ETV) sa prehlbujú a rozvíjajú špecifickým spôsobom. V rámci vyučovania etickej výchovy (ETV) sa okrem všetkých činností komponentu človek realizujú aj rozširujúce činnosti špecifické pre vyučovanie ETV, ktoré sú takto v dokumente aj vyznačené.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusĎakujeme za túto pripomienku, očakávali sme ju, je plne relevantná a budeme ju brať do úvahy pri ďalšej úprave. Presun niektorých „dejepisných“ tém do druhého cyklu nastal kvôli nedostatku času pre kvalitnú realizáciu komponentu čas v treťom cykle.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Spoločnosť, bod 6 - doplniť Pojmy o "medzinárodné organizácie, EÚ, migrácia, európska identita, európske hodnoty"NezapracovanéTo znamená, že to pletí aj pre žiakov ETV, čiže tam sa deje to isté, ale možno viac do hĺbky, zážitkovo, reflexívne...
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Spoločnosť, bod 5. Kritický prístup k mediálnym obsahom - doplniť Pojmy o "digitálna gramotnosť, digitálne občianstvo, mediálna gramotnosť, digitálna stopa, algoritmy, misinformácie"

Zároveň zahrnúť pojem "umelá inteligencia" do činností a definovať ho, keďže je súčasťou kľúčových slov.

Do Činnosti doplniť:

- Základné princípy fungovania sociálnych sietí (napr. algoritmy a filtrovacia bublina).

- časť "Analyzovanie vplyvu sociálnych sietí na osobnosť človeka a jeho vzťahy s druhými." doplniť o "a jeho budúcnosť (napr. digitálna stopa, ktorú zanechávame)".

- časť "Regulovanie vlastného správania v mediálnom prostredí (sociálne siete, virtuálna realita, umelá inteligencia)." doplniť o "a význam digitálneho občianstva"
Nezapracovanéveku neprimerané
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponent Spoločnosť, bod 3. Rovnosť a spravodlivosť - časť "Zdokumentovanie príkladov porušovania ľudských, detských a občianskych práv." doplniť o "príkladov sociálneho vylúčenia (chudoba, marginalizované skupiny, ľudia bez domova, atď.)Nezapracovanéimplicitne, aj na inom mieste v komponente Spoločnosť aj Človek
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponent Spoločnosť, 1. Identita a sociálny rozvoj človeka zmeniť činnosť "Skúmanie vplyvu rodových očakávaní na naše správanie, vzťahy a spoločnosť." na formuláciu "Skúmanie vplyvu rodových očakávaní, rolí a stereotypov na naše správanie, vzťahy a spoločnosť."Nezapracovanézámerne nepoužívame slovo stereotyp
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Človek, bod 8. Udržiavanie zdravého životného štýlu - časť "Duševné zdravie a duševná hygiena – prevencia úzkosti a depresívnych tendencií (možnosti aktívnej psychohygieny)." doplniť o ""a možné formy pomoci (školský psychológ, podporné skupiny, atď.)"

a časť "Látkové a nelátkové závislosti a zdravý životný štýl." o "(napr. online závislosti)".
Zapracovanéje uvedené v komponente Spoločnosť Význam psychickej pohody pre človeka (vnútorná motivácia, psychohygiena, zdravý životný štýl), formy pomoci.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Človek, bod 12. Realizácia projektu s pridanou hodnotou - Chýbajú pojmy. Celkovo je táto časť slabo rozpracovaná a zaslúžila by si viac pozornosti. Je tu priestor na doplnenie konkrétnych aktivít/príkladov.Nezapracovanépojmy budú súvisieť s vybranou témou
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV časti človek navrhujeme bod 7. Intimita, sexualita a rodičovstvo prepracovať na 7. manželstvo a rodičovstvo.

Zdôvodnenie: kriticky vnímame, že sa v hodnotovej výchove upúšťa od výchovy k manželstvu a rodičovstvu, považujeme to za neopodstatnené a nevhodné. Práve orientácia na hodnoty manželstva a rodičovstva, ktoré sú ústavnými hodnotami, garantuje, že oblasť sexuality bude uchopená vhodne, že jej cieľ budú univerzálne uznané hodnoty, ktoré zabezpečujú prežitie spoločnosti i šťastný život ľudí. Je tiež prevenciou pred nevhodnými pedagogickými materiálmi, ktoré by oblasť ľudskej sexuality vytrhávali z tohto hodnotového kontextu.

Preto navrhujeme, aby sa bod 7. i zvyšné časti materiálu prepracovali tak, že sa zapracuje výchova k manželstvu a rodičovstvu, ako bola táto výchova na Slovensku doposiaľ vykonávaná.

Považujeme to za dôležité aj preto, aby sa neoslabila dôvera rodičov, že škola zostane bezpečným miestom pre ich deti, kde budú uchránené od nevhodnej a predčasnej sexualizácie.
Nezapracovanépojem výchova k manželstvu a rodičovstvo je užší ako ciele tejto témy
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusVetu „Aplikovanie princípov zodpovedného a informovaného rozhodovania o správaní sa k sebe a k druhým ľuďom (vrátane sexuálneho správania) v duchu hodnôt osobnej slobody, rešpektu k slobode iných a kultivovaného spolužitia v spoločnosti“ preformulovať nasledovne: „Aplikovanie princípov zodpovedného a informovaného rozhodovania o správaní sa k sebe a k druhým ľuďom (vrátane sexuálneho správania) v duchu hodnôt osobnej zodpovednosti, rešpektu k dôstojnosti iných, hodnôt manželstva a rodičovstva a priateľského spolužitia v spoločnosti.“

Zdôvodnenie: účelom osobnej slobody je to, aby sme ako osoby konali správne z vlastnej vôle, preto aj účel rozhodovania sa o našom správaní má viesť k hodnotám, ktoré smerujú k správnemu konaniu voči sebe a druhým. V sexuálnej oblasti sú týmto cieľom hodnoty manželstva a rodičovstva.
Nezapracovanénesúvisí s manželstvom
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusPo finalizácii štandardov (podľa mňa) je potrebné do dokumentov jednoznačne napísať, že sú to minimálne výstupy, ktoré musí zvládnuť najslabší žiak. (Napr. Na najlepšie hodnotenie nestačia 3 jazerá a tri rieky)

Do terajších to neni jednoznačne napísané a sú z toho aj problémy a nedorozumenia.
ZapracovanéMUV bude súčasťou ŠVP
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusVetu „pomenovať dôležité faktory, ktoré utvárajú identitu a osobnú integritu človeka vo vzťahu k témam intimity, sexuality a sexuálneho správania a rodičovstva“ navrhujeme preformulovať takto: „poznať a prijať vlastnú identitu chlapca a dievčaťa (muža a ženy) vo vzťahu k hodnotám manželstva a rodičovstva“.

Zdôvodnenie: V dnešnej dobe je veľmi dôležité viesť deti k tomu, aby boli schopné prijať svoju identitu chlapca alebo dievčaťa, pretože práve v tejto oblasti sú deti veľmi spochybňované. Ako vhodný zdroj pre uchopenie problematiky odkazujeme na dokument „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“, dostupné na stránke https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/

Pohlavná komplementarita mužov a žien nie je samoúčelná a má význam práve v kontexte univerzálne (i ústavne) uznaných hodnôt manželstva a rodičovstva, ku ktorým by výchova na škole mala smerovať.
Nezapracovanéuvedený štandard je nesmeruje k téme rodovej identity: pomenovať dôležité faktory, ktoré utvárajú identitu a osobnú integritu človeka vo vzťahu k témam intimity, sexuality a sexuálneho správania a rodičovstva,
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusSkúste sa na to pozrieť z pohľadu napríklad OBN. Tento predmet už sa o sebe je zložený z niekoľkých iných predmetov: právo, psychológia, sociológia, filozofia, ekonomika. Keď som sa ju učil tak sme začali preberať v septembri právo a skončili sme s ním v októbri. Po písomke sme začali preberať ekonomiku a skončili sme s ňou v decembri...Takto som sa za celé štúdium stretol s právom len raz počas 2 mesiacov a už nikdy sme sa k nemu v rámci OBN nevrátili. Neviem si to teda predstaviť na predmete Človek a spoločnosť. V septembri bude GEO, skončí sa s jednou témou v októbri, potom začne v novembri DEJ, ku ďalšej téme v rámci GEO sa napríklad žiak dostane až v máji, atď. Alebo to bude fungovať že 3 mesiace GEO, 3 mesiace DEJ a 3 mesiace OBN? V USA to tak je, no kvalita to nie je.n/azáležitosť ŠkVP
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusKomponent Človek:

4. Ekonomické vzťahy
Slovenská republika má harmonizované právo s EÚ v oblasti hospodárstva a ekonomiky prakticky na 100%. Cca 80% exportu SR ide do krajín EÚ. V tejto časti o EÚ nie je ani zmienka.

Navrhujem zaradiť medzi pojmy výrazy: jednotný trh EÚ a štyri slobody (voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu)
Zapracovanétéma EU je v samostatnom tematickom celku aj komponente Priestor
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusKomponent Čas (dejepis):

1. Staroveký Rím
• Činnosť „Analýza vybraných príkladov rímskeho práva včera a dnes na príklade“ je neprimeraná veku a poznaniu žiaka (predpokladám, šiesteho ročníka).

2. Stredovek
• Franského kupca so zbraňami, Sama, navrhujem vynechať.
• K pojmu „katedrála“ navrhujem pridať i pojem „(mestský a vidiecky) kostol“, ktorý je najrozšírenejším objektom sakrálnej architektúry obdobia gotiky na našom území.
• V činnosti „Spoznávanie úlohy cirkvi a zbožnosti v živote stredovekého človeka“ navrhujem zmeniť slovo „zbožnosť“ za slovo „nábožnosti“ alebo „viery“.

4. Obdobie revolúcií a reforiem
• v činnosti „Zhodnotenie dôsledkov rakúsko-uhorského vyrovnania“ navrhujem zmeniť pojem „uhorského“ za „maďarského“

10. Zápas o demokraciu po roku 1989
• Upraviť pojmy v chronologickom poradí: (1.) plnenie kritérií demokratického štátu, (2.) vstup Slovenskej republiky do NATO a Európskej únie, (3.) prijatie eura,
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusĎakujem za konštruktívnu diskusiu.

K téme krátka 45-minútová hodina: Vyučovanie nemusíte mať organizované v 45-minútových hodinách - v školskom vzdelávacom programe si môžete nastaviť organizáciu inak. Nová vyhláška Vám to umožňuje.

K téme časovej dotácie: nestačí povedať, čoho by malo byť viac. Každý jeden predmet pociťuje nedostatok časovej dotácie a má dobré argumenty. Viac hodín však deti v škole nebudú. Ak teda vravíte, že nejaký predmet má dostať viac, treba povedať aj to, ktorý predmet má dostať menej. Často sa v diskusii objavuje, že v zahraničí je to inak. Ale keď sa potom dostaneme k číslam, obvykle zistíme, že nemáme menej hodín, alebo že ten rozdiel je zanedbateľný.

Naozaj by nám pomohlo, keby ste sa pozreli na to, či je učivo (pojmy aj činnosti) úmerné času. A ak nie je, tak radi privítame radu, kde vidíte priestor na redukciu štandardov.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusObsahový štandard/SPOLOČNOSŤ/2. Moc, autority, riadenie, občianske ideály a nástroje aktívneho občianstva

V tomto celku absentuje
právne minimum aktívneho občana - na príklade environmentálneho práva: možnosti participácie na rozhodovaní, napr. možnosti občana pri územnom plánovaní, v procesoch rozhodovania o umiestňovaní a povolovaní stavieb, pri výrubových konaniach a pod. Ale aj infozákon, možnosti podania podnetu na prokuratúru a pod. Sú spomenuté príklady občianskej nespokojnosti (to je fajn), samostatnú "odrážku" by ale malo mať aj Využívanie nástrojov občianskej participácie.
Zapracované čiastočne
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusObsahový štandard/SPOLOČNOSŤ/4. Ekonomické vzťahy - jednostranne zameranie iba na trhovú ekonomiku, mali by byť aspoň zmienené aj alternatívne ekonomické systémy či zmienená aspoň ich existencia (neerastová ekonomika, systémy lokálnej ekonomiky, bezpeňažné systémy, LETs a pod.).n/aNa úrovni ZŠ dávame základy k ekonomickým vzťahom (skôr z perspektívy pracovného práva a finančnej gramotnosti), taktiež prehľad o prevládajúcom ekonomickom systéme. V štandardoch sa však venujeme ekonomickým a sociálnym nerovnostiam a v rámci týchto tém otvárame možnosť diskutovať o ekonomických alternatívach.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV oblasti histórie okrem obsahu a zamerania učiva je potrebná aj príprava pedagóga, pomoc pedagógovi, aby aj keď súčasne veľa rôznych zdrojov nebol nútený tráviť neadekvátny čas vyhľadávaním vhodného materiálu. Preto by sme ocenili aj nové, prehľadné a celistvé učebnice pre 9. ročník, zaviesť pracovné zošity, ktoré by boli určené hlavne na fixáciu učiva. Súčasne je potrebné posilniť profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom školení, príprava pomocných sprievodných materiálov, metodické materiály pre učiteľov s ukážkami vyučovacích hodín. Obdobie staroveku (starovekých štátov) učiť v rámci jedného cyklu. ĎakujemeZapracovanépresun Grécka do 3. cyklu, ostatné mimo kompetencií VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusObsahový štandard/PRIESTOR/8. Identifikovanie dôsledkov klimatickej zmeny na konkrétnych príkladoch zo Slovenska a vo svete.

navrhujem doplniť takto: Identifikovanie prejavov a dôsledkov klimatickej zmeny na konkrétnych príkladoch zo Slovenska a vo svete.

BTW: po tejto nasleduje kapitolka Geografia v teréne, tiež označená č. 8
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Čas, bod 10 Zápas o demokraciu po roku 1989 - v porovnaní s inými historickými obdobiami je táto časť pomerne nerozpracovaná s ohľadom na výzvy a množstvo udalostí formujúcich našu spoločnosť po roku 89.

Do Činností navrhujeme doplniť:
- Význam slovenskej cesty do EÚ a NATO pre demokratické ukotvenie krajiny a jej politické aspekty.
- Identifikácia významných spoločensko-politických udalostí po roku 2000 (napr. vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej).
- Identifikácia súčasných hrozieb pre demokratické zriadenie na Slovensku.
Nezapracovanéformulácie sú primerané veku, udalosti vyberané s potrebným časovým odstupom, súčasné problémy sa nadväzne riešia v komponente Spoločnosť
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV rámci ETV 3. cyklus - viac filozofie, čítanie jednoduchých filozofických textov, ktoré by rozvíjali hodnoty, žiaci by spoznali históriu filozofie, akí boli najznámejší filozofovia a pod. , hodiny venované dokumentárnym filmom zameraných na konzumnú spoločnosť alebo nehumánny prístup k zvieratám a iným problémom súčasnej doby. Súčasne by bolo dobré, keby bola spracovaná databáza takýchto materiálov, ktoré by na vhodnej úrovni spracovali odborníci.Zapracovanéimplicitné - v téme č. 5 v 3. cykle
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Čas, bod 7. Druhá svetová vojna a Slovenská republika - Nie je jasný účel využitia tematických sond vo vyučovaní. Tento nástroj sa nezdá byť systematicky ani komplexne uchopený. Zároveň by bolo tému "postavenia žien v ideológii totalitného štátu" vhodné rozpracovať do činnosti a nie ako tematickú sondu - téma je príliš dôležitá na to, aby jej bola venovaná tak malá časť v kurikule a v histórii. Bolo by vhodné hlbšie spracovať kontext a dôležitosť emancipácie aj v súvislosti s aktuálne rezonujúcimi témami v spoločnosti.Nezapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusObsahové štandardy
10. Zápas o demokraciu po roku 1989
Činnosti:
Rozpoznanie pozitívnych a negatívnych znakov vnútropolitického vývoja Slovenskej republiky.
Podľa mňa je otázne, či takúto tému vôbec zaraďovať do historickej časti vzdelávacej oblasti. Chýba totiž časový odstup taký potrebný pre historické hodnotenie.
Rozvíjanie historickej empatie – citlivé témy – pre porozumenie historických procesov.

Diskutovanie o úlohe historickej pamäte pri vyrovnávaní sa s minulosťou.
Tieto obsahové štandardy sa mi zdajú zaujímavé, ale bude na ne potrebné vyčleniť dostatok času. Ľahká nebude ani pozícia učiteľa v role moderátora. Moderovať by mohol azda aj nejaký mimoriadne schopný žiak...
Nezapracovanéčasový odstup nad 20 rokov je ok, prezentácia uvedenej oblasti pre súčasné vzdelávanie je dostatočná a potrebná pre pochopenie prítomnosti a nadväznosť na komponenty priestor, spoločnosť a človek.
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDoplnenie v obsahovom štandarde ČLOVEK/ 9. Poznávanie etických aspektov ekonomiky
Pojmy:
podnikanie, práca, peniaze, konzumný spôsob života, plytvanie, skromnosť a umiernenosť, solidarita, udržateľnosť, etická spotreba
Činnosti:
Podnikanie a hospodárenie, konzumný spôsob života, plytvanie, efektivita, udržateľnosť, skromnosť a umiernenosť, (etické aspekty finančnej kultúry).
Peniaze – cieľ alebo prostriedok, materiálne a nemateriálne hodnoty.

Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV:
Peniaze ako vlastná a inštrumentálna hodnota.
Identifikovať a porovnať konzumný a nekonzumný (udržateľný) spôsob života cez prejavy a vonkajšie znaky, ako aj ich hodnotové ukotvenie.
Argumentovať a odmietnuť konzumný spôsob života, akceptovať a prijať udržateľný spôsob života.
Etická spotreba.
Uplatňovanie prosociálnosti v sociálno-ekonomickom kontexte: solidarita, subsidiarita, dobrovoľníctvo, charita, súcit (nie ľútosť).
ZapracovanéZapracované do formulácie štandardov: "Uvažovanie nad konzumným spôsobom života, umiernenosťou a šetrnosťou, štedrosťou, prajnosťou, podnikavosťou (etickými aspektmi finančnej kultúry)."
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusLen drobné pojmové doplnenie ČLOVEK/ 10. Kultivovanie medzináboženského dialógu a dialógu veriacich a neveriacich
Pojmy:
zmysel náboženstva, medzináboženský dialóg, úcta, rešpekt
Činnosti:
Uvažovanie nad veľkými otázkami ľudstva (Prečo vznikol svet? Prečo žijem?) a skúmanie odpovedí rôznych náboženstiev.
Hľadanie spoločných etických prienikov v medzináboženskom dialógu vs. polarizácia spoločnosti.
Rešpektovanie ľudí s iným vierovyznaním a bez vyznania.
Úcta a posvätnosť ľudského života.
Aktuálne problémy – sekty, kulty, zneužívanie, náboženská a antináboženská neznášanlivosť.
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusNavrhujeme vypustiť vetu: „Rozlíšenie pohlavnej zrelosti od pripravenosti na rodičovstvo, účinnosť, prínosy a vedľajšie účinky rôznych foriem metód plánovania rodičovstva.“

Nebudeme nikdy súhlasiť s tým, aby bola škola miestom ideologickej kolonizácie, v ktorej sa bude deťom bez ohľadu na presvedčenie ich rodičov v tak citlivých témach ako je oblasť sexuálneho správania propagovať antikoncepčný štýl života či už primárne alebo len sekundárne spojený s propagáciou farmaceutických výrobkov rôznych firiem. Drvivá väčšina antikoncepcie pritom znamená popretie významu a účelu intímneho splynutia muža a ženy ako prejavu plodnej lásky, ktorá je vyhradená mužovi a žene po zrelom prijatí celoživotného záväzku vzájomnej lásky ochotnej k plnej kreativite. Pripomíname, že 90,32 % hlasujúcich v referende o rodine s účasťou skoro milión voličov sa vyslovilo za to, aby škola nemala právo proti vôli rodičov vyučovať deti v oblasti sexuálneho správania. Konkrétna otázka znela nasledovne: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? Znamená to rozpor s náboženskou výchovou, ktorú sa zaviazal štát rešpektovať voči rodičom, deťom a cirkvám. Štát by sa takým správaním dostal do vážneho rozporu s morálnym imperatívom množstva rodičov a učením viacerých kresťanských cirkví na svojom území, ktoré vo viacerých druhoch antikoncepcie vidia morálne zlo.
Nezapracovanéslamený panák: štandardy ŠVP neobsahujú prvky "ideologickej kolonizácie"
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus14. Navrhujeme časť vety „priateľstvo, láska, intimita, sex, manželstvo, rodičovstvo, zrelosť, pripravenosť, partnerský život“ nahradiť slovami „priateľstvo, láska, zrelosť, pripravenosť, manželstvo, rodičovstvo“

Odôvodnenie

Základom pre výchovu a vzdelávanie v tejto oblasti je ústavný a zákonný rámec, ktorý pozná slovenské právo.

Preto podpora a ochrana manželstva, rodiny a rodičovstva musí byť založená na princípoch, ktoré presadzuje náš základný zákon štátu a zákon o rodine ako to najlepšie pre dieťa.

Táto podpora manželstva rodičovstva a výchova k nemu, nemôže byť prezentovaná ako akási alternatíva k voľnému partnerskému životu, sexu bez záväzkov ako prejavu zábavy, či „slobodného“ či skôr „svojvoľného“ súhlasu.

Preto súvis a predsunutie týchto pojmov pred manželstvo a rodičovstvo znamená stratu významu sexu ako prejavu plodnej lásky, ktorá je vyhradená mužovi a žene po zrelom prijatí celoživotného záväzku vzájomnej lásky ochotnej k plnej kreativite. Plodom takejto kreatívnej lásky a starostlivosti má právo byť každé jedno dieťa a nič menšie ako takáto láska ho neuspokojí.
Nezapracovanétematický celok je zameraný širšie než len príprava na manželstvo a rodičovstvo
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus13. Navrhujeme názov „Intimita, sexualita a rodičovstvo“ nahradiť Názvom „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“

Odôvodnenie

Základom pre výchovu a vzdelávanie v tejto oblasti je ústavný a zákonný rámec, ktorý pozná slovenské právo.

Preto podpora a ochrana manželstva, rodiny a rodičovstva musí byť založená na princípoch, ktoré presadzuje náš základný zákon štátu a zákon o rodine.
Nezapracovanétematický celok je zameraný širšie než len príprava na manželstvo a rodičovstvo
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus12. Navrhujeme časť vety: „postavenie menšín a znevýhodnených skupín na Slovensku (rómska menšina, imigranti, ľudia s postihnutím, ľudia z chudobných regiónov a/alebo komunít, LGBTI komunita, ľudia z národnostných menšín a pod.);“ nahradiť časťou vety: „postavenie menšín (národnostné a etnické menšiny) a znevýhodnených obyvateľov (imigranti, ľudia s postihnutím, ľudia z chudobných regiónov a/alebo komunít a pod.);“

Odôvodnenie

LGBTI komunita nie je riadne zadefinovaný pojem, o čom svedčí samotné v názve, a význam tohto pojmu je mimoriadne neurčitý. Zároveň tento pojem značkuje ľudí len podľa ich intímneho správania.

Pri osobách pociťujúcich príťažlivosť k rovnakému pohlaviu nejde o znevýhodnenú skupinu.

Navrhujeme úpravu tak, aby neboli slovne spájané menšiny so znevýhodnenými skupinami do jedného balíka, ale aby príklady boli rozlíšiteľné.
Zapracované menšiny nešpecifikované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus11. Navrhujeme nahradiť vetu: „Skúmanie vplyvu rodových očakávaní na naše správanie, vzťahy a spoločnosť.“ A vetu „Pomenovanie rôznych prejavov moci a dominancie.“

Odôvodnenie

Akcenty a pojmy „rodové očakávania“ či pomenovanie prejavov moci a dominancie sú ako vystrihnuté z príručiek rodovej ideológie. Bolo by preto vhodnejšie buď vyjadriť presnejšie o čo v tejto téme skutočne ide a či ide o tak dôležitú časť, že musí byť súčasťou kurikula.

Rodová ideológia sa snaží vniesť rozpor medzi racionálne očakávania od mužov a žien a používa rod vo význame, ktorý nie je spojený s pohlavím. Zároveň vychádza z presvedčenia, že medzi mužmi a ženami existuje boj o moc. Ide o variáciu triednej ideológie, v ktorej však bojujúce strany o moc nepatria k rôznym sociálnym skupinám, ale medzi sebou bojujú muži a ženy. Takýto postoj je nevedecký a v celkovom dôsledku popiera nevyhnutnosť a komplementaritu mužov a žien a nevyhnutnosť kreatívnej a plodnej spolupráce bez ktorej nie je možné splodiť a vychovať vhodne ďalšiu generáciu.
Nezapracovanérodové stereotypy sú súčasťou aktuálneho kurikula, používame neutrálnejší pojem rodové očakávania, opisované obavy sú neopodstatnené
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus10. Navrhujeme nahradiť časť vety: „zaujať pozitívny postoj k znevýhodneným skupinám obyvateľstva a prejaviť solidaritu“ časťou vety: „preukázať citlivosť k obyvateľom, ktorí zažívajú ťažkosti a sú znevýhodnení“.

Považujeme za problematické skupinové posudzovanie javov, v ktorých sa stráca samotný človek a jeho jedinečná situácia. Často takéto skupinové myslenie, či hádzanie do jedného vreca znamená budovanie stereotypov na základe rasy, či etnickej príslušnosti. Mnohí znevýhodnení obyvatelia netvoria skupinu, ale iba znak ich spoločnej ťažkosti. Naopak existujú skupiny, pre ktoré používajú prostriedok a silnú propagandu na tvrdenie o diskriminácii, hoci neexistuje a snažia sa o status znevýhodnenej skupiny obyvateľstva kvôli grantovým schémam.

Takto sa napríklad financie určené pre zdravotne postihnutých na Ministerstve kultúry SR začínali používať na organizovanie dúhových pridov a pod.
https://www.slovoplus.sk/naozaj-sme-zasadeni-proti-lgbti

Obávame sa preto možnosti zneužitia týchto pojmov identitárnou politikou, ktorá označuje politickú činnosť, ostro zameriavanú na potreby konkrétnej skupiny ľudí. Cieľom je zvýšiť uznanie dotknutej skupiny, zlepšiť jej sociálne postavenie a posilniť jej vplyv. Kultúrne, etnické, sociálne alebo sexuálne charakteristiky sa používajú na identifikáciu členov takejto skupiny.
Nezapracovanézdôvodnenie je irelevantné
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus9. Navrhujeme časť vety: „rešpektovať druhých bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie, zdravotný stav, etnickú, kultúrnu, náboženskú príslušnosť, pôvod, svetonázor, vek, pohlavie alebo sebavnímanie“ nahradiť časťou vety: „rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie, zdravotný stav, etnickú, kultúrnu, náboženskú príslušnosť, pôvod, svetonázor, vek, pohlavie.“

Odôvodnenie

Pod pojem „sebavnímanie“ môžeme zaradiť akúkoľvek subjektívnu predstavu o sebe, prípadne iným slovom „sebaidentifikáciu“. Rešpekt však nemusí a nemôže požívať akákoľvek sebapredstava či sebavnímanie. Sebavnímanie môže byť pravdivé alebo nepravdivé, budujúce alebo deštruktívne.

Príkladom môže byť anorexia, alebo rodová dysfória prípadne iné poruchy percepcie aj takémuto človeku pre jeho ľudskú dôstojnosť patrí rešpekt. Preto je potrebné upresniť, k čomu sa viaže rešpekt, hlavne preto, lebo nie všetky veci ako je napríklad chudoba, svetonázor, zdravotný stav musia byť pozitívne.
Nezapracovanéformulácia je primeraná
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus8. Navrhujeme časť vety: „pomenovať dôležité faktory, ktoré utvárajú identitu a osobnú integritu človeka vo vzťahu k témam intimity, sexuality a sexuálneho správania a rodičovstva,“ nahradiť časťou vety: „pomenovať dôležité faktory, ktoré umožňujú ľuďom rozvinúť svoju plne svoju osobnosť v úlohe manželov a rodičov.“

Odôvodnenie:

Považujeme za úplne kontraproduktívne a v rozpore so reprodukčným zmyslom pohlavnosti, biologickými poznatkami, ale najmä v rozpore s holistickým prístupom k pohlavnej povahe človeka propagáciu identitárnej politiky na základe pojmov intimity, sexuality, sexuálneho správania.

Obávame sa preto možnosti zneužitia týchto pojmov identitárnou politikou, ktorá označuje politickú činnosť, ostro zameriavanú na potreby konkrétnej skupiny ľudí. Cieľom je zvýšiť uznanie dotknutej skupiny, zlepšiť jej sociálne postavenie a posilniť jej vplyv. Kultúrne, etnické, sociálne alebo sexuálne charakteristiky sa používajú na identifikáciu členov takejto skupiny.

Rešpekt k ostatným sa buduje na spoločnom základe a to, že bez ohľadu na naše osobnostné či spoločenské zaradenie do sociálnych skupín sme všetci ľuďmi, ktorým patrí ľudská dôstojnosť.Podľa nášho názoru je potrebné jednoznačný cieľ vzdelávania musí byť v súlade s našim základným zákonom, ktorý pozná iba jeden zväzok, ktorý podporuje a to je manželstvo a rodinu založenú manželstvom považujú naše zákony v súlade s biologickými a vedeckými poznatkami za základnú bunku spoločnosti.
Nezapracovanétematický celok je zameraný širšie než len príprava na manželstvo a rodičovstvo
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus7. Navrhujeme vetu „identifikovať rôzne skupiny a komunity, do ktorých patrím, chcem patriť, môžem patriť,“ nahradiť vetou: „opísať rôzne skupiny a komunity v spoločnosti“

Odôvodnenie

Považujeme za vhodnejšie vyhnúť sa slovnému spojeniu „do ktorých patrím, chcem či môžem patriť“ vzhľadom k možnosti zneužitia týchto pojmov identitárnou politikou, ktorá označuje politickú činnosť, ostro zameriavanú na potreby konkrétnej skupiny ľudí. Cieľom je zvýšiť uznanie dotknutej skupiny, zlepšiť jej sociálne postavenie a posilniť jej vplyv. Kultúrne, etnické, sociálne alebo sexuálne charakteristiky sa používajú na identifikáciu členov takejto skupiny.

Rešpekt k ostatným sa buduje na spoločnom základe a to, že bez ohľadu na naše osobnostné či spoločenské zaradenie do sociálnych skupín sme všetci ľuďmi, ktorým patrí ľudská dôstojnosť.
Nezapracovanépôvodná formulácia rešpektuje vyššiu úroveň kognitívnych spôsobilostí
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus8. cieľ: Chápať zmysel a význam pravidiel a povinností, uplatňovať práva ako člen demokratickej spoločnosti

Žiak vie/dokáže:

- posúdiť výhody života v demokratickom zriadení v porovnaní s autoritatívnym režimom

Slovo VÝHODY sa mi (napriek tomu, že aj mne sa život v demokracii zdá byť "výhodnejší" ako v totalite) javí byť sugestívne. Žiaci často argumentujú, že "za socializmu bolo lepšie" a uvádzajú rôzne príklady. Pre niektorých by teda menovať "výhody" znamenalo ísť proti ich vlastnej "pravde". Navrhujem zameniť slovo VÝHODY za slovo HODNOTY.
Nezapracovanéformulácia je primeraná veku
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus6. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Komunikovať konštruktívne s ohľadom na perspektívu iných ľudí a na prehlbovanie osobných vzťahov

Žiak vie/dokáže:

- vnímať rôzne perspektívy a dôvody, ktoré formujú názory a postoje iných ľudí

Stačí tie dôvody... vnímať = evidovať, a potom by ich teda mal vedieť vymenovať, alebo by ich mal rešpektovať/hodnotiť/posudzovať...?
Nezapracovanéformulácia je priemeraná veku
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus3. cieľ: Porozumieť významu historických procesov

Žiak vie/dokáže:

- rozpoznať vplyv historických udalostí na každodenný život ľudí...

- pochopiť úlohu svetových náboženstiev v spoločnosti a kultúre,

- rozpoznať hlavné idey reformných hnutí v Európe,

- porozumieť udalostiam z pohľadu rôznych spoločenských skupín, tried, vrstiev, menšín atď.,

- porozumieť a reflektovať etický rozmer v dejinách.Uvedené výkonové štandardy sú pre mňa sporné. Čo urobíme, ak žiak evidentne nechápe, aká je úloha svetových náboženstiev, nerozumie napr. hlavným ideám reformných hnutí..., ale naučí sa vymenovať nejaké s tým súvisiace prvky, znaky...?Čo znamená štandard "rozpoznať"? Ide o vymenovanie nejakých znakov? Ide o triedenie správnych a nesprávnych znakov? Alebo o uvedenie príkladov? Alebo... ?Predpokladám, že ide len o kozmetickú záležitosť a že uvedené štandardy budú upresnené pomocou iných slovies.Žiak vie/dokáže:

- interpretovať umelecké dielo z vybraného obdobia

Ako je myslený tento výkonový štandard? Budú k dispozícii didakticky upravené/krátené texty literárnych diel či filmov, reprodukcie výtvarných diel, hudobné ukážky... aj s patričnými populárno-vedeckými, a teda spoľahlivými vysvetľujúcimi komentármi odborníkov, s metodickými listami - a s tými predovšetkým (trebárs tak, ako to majú českí učitelia napr. na ČT EDU)? A vôbec - bude na to čas pri jednohodinovej dotácii?
Nezapracovanéotázky k základným didaktickým zručnostiam učiteľa
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusK cieľu č. 10 doplniť problematiku obchodovaniu s ľuďmi, najmä v zmysle efektívnej prevencie pri hľadaní si práce , ale aj rozoznania rizikových situácií a spôsobov adekvátnej reakcie. Možný zdroj: https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/vzdelavacie-materialy-o-obchodovani-s-ludmi.htmlNezapracovanénávrh je neprimeraný veku
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus5. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Rozpoznať osobnostné, sociálne, kultúrne stránky svojej identity a rešpektovať rozmanitosť ľudí a skupín v blízkom aj širšom okolí: doplniť formuláciu: "analyzovať vývoj a historické udalosti 20. storočia a totalitné režimy"Nezapracovanéinde - s týmto cieľom nesúvisí
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusBod "Geografia v teréne" a bod "Výzvy a problémy súčasného sveta" zdieľajú rovnaké číslo.Zapracované formulácia postačuje
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Priestor, bod 8 - Výzvy a problémy súčasného sveta doplniť činnosť "Identifikovanie rozdielov v spoločenských a hospodárskych podmienkach medzi hospodársky viac a menej rozvinutými štátmi sveta na základe vybraných ukazovateľov." aj "a analýza nerovnosti medzi štátmi/regiónmi sveta".

Tiež pri činnosti "Identifikovanie dôsledkov klimatickej zmeny na konkrétnych príkladoch zo Slovenska a vo svete." doplniť "a identifikovanie spôsobov ako zmierňovať prejavy klimatickej zmeny".
Nezapracovanéformulácie postačujú
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusVšeobecná pripomienka v rámci komponentu priestor: vo všetkých obsahových štandardoch je veľmi obsiahly zoznam pojmov, ktorý nie je porovnateľný s ostatnými komponentami. Navrhujeme skrátiť prípadne dať všeobecnú formuláciu "Významné sídla a prvky reliéfu".Zapracované redukcia pojmov
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus3. cyklus, komponent priestor, 4. Činnosť ľudí na Zemi:

Je tu špecificky pomenovaná "námorná doprava", prečo nie doprava všeobecne?
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus9. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Analyzovať mediálne obsahy, vrátane sociálnych sietí a ich vplyv na správanie a postoje ľudí, regulovať vlastné správanie v online prostredí rozšíriť činnosť "pomenovať zásady kyberbezpečnosti," o "pomenovať a aplikovať zásady kyberbezpečnosti" a doplniť "Identifikovať riziká spojené s vytváraním a šírením nepravdivého obsahu."Nezapracovanéna inom mieste
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus8. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Chápať zmysel a význam pravidiel a povinností, uplatňovať práva ako člen demokratickej spoločnosti doplniť:

- Posúdiť význam demokratických hodnôt pre zdravé fungovanie spoločnosti.

- Identifikovať súčasné hrozby pre demokratické zriadenie
Nezapracovanéna inom mieste
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusÚplne súhlasím. Tvorcovia kurikula tu hovoria, že do VO Čovek a spoločnosť a Človek a príroda nemôžu pridať viac hodín. Tiež tu niektorý píšu, že v minulosti boli zväčša vždy 2hodinovky aj pre GEO, FYZ, DEJ,... teraz len 1hodinovky. MAT ani SJL naozaj nie sú tie najdôležitejšie predmety. Majú naozaj veľa hodín. SJL sa vyučuje 5h týždne. V ČR je to len 4h a v Nemecku len 3h. Rovnako tak matematika. Učitelia ANJ, MAT a SJL učia veľa hodín týždne a z vlastnej skúsenosti viem, že často krát nemajú čo učiť lebo majú veľa hodín a tak naťahujú hodiny a vymýšľajú iné veci, zatiaľ čo iné prednety trpia nedostatkom hodín. To neznamená, že keď bude mať matematika viac a viac hodín tak ju deti budú mať radšej a budú v nej lepší. Myslím, že je všeobecne známe, že matematika vždy bola, je a navždy bude pre deti najhorší predmet a viac hodín jej nepomôže. Ak baví nejakého žiaka napr. dejepis mali by sme ho podporiť. Takémuto žiakovi škodí, že svoj obľúbený predmet ma len 1h, no zato jeho najhorší predmet má 5h týždne.NezapracovanéRUP mimo kompetencií VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň, skúste si pozrieť vzdelávací program hociktorej ZŠ v Česku, nie je to ťažké, po nájdení zistíte, že geografiu skoro, každá ZŠ v Česku vyučuje 8h, niektoré len 7h za celé štúdium, to činí 2h GEO v 6.-9.ročníku. Navyše si skúste pozrieť ten link na česky RUP a všimnite si kde sa nachádza geografia. Asi ste si to nečítali, ale je v oblasti Človek a príroda spolu s CHE, BIO a FYZ, tam kde má byť a nie v oblasti Človek a spoločnosť. Aj keď by podľa mňa nemala byť ani v jednej oblasti, keďže jeho pozícia je naozaj špecifická.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusPrepáčte, ale asi ste môj komentár nečítali pozorne. Písal som "V Česku Rámcový učebný plán nepredpisuje povinný počet vyučovacích hodín pre predmet geografia na 2. stupni. Udáva len minimálny počet povinných hodín pre vzdelávaciu oblasť, v ktorej sú okrem geografie ešte ďalšie 3 predmety a oblasť má spolu na štyri ročníky predpísaných povinne 20 vyučovacích hodín týždenne." 20 vyučovacích hodín pre 3. cyklus má v RUP VO Človek a príroda, kde je aj zeměpis. Môžete byť teda pokojný, viem v akej VO je v Česku zeměpis zaradený. Čo sa týka počtu hodín v rozvrhoch nič nebráni ani školám na Slovensku využiť disponibilné hodiny napríklad aj pre geografiu tak, ako to robia v Česku. To je proste fakt.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus-V obsahu sú čitateľné línie, ktoré tam tvorcovia vložili. Sú tam ale medzery, ktoré som už spomenul absencia umenia v niektorých častiach. Alebo aj iné ako vynechanie americkej revolúcie či pojmu kapitalizmus(objavuje sa až jeho kríza) a podobne. Na záver mi ostáva len skritizovať čas, ktorý dostala odborná verejnosť na jeho naštudovanie a pripomienkovanie. Rád by som však pochválil ich tvorcov za ich vklad odbornosť aj kompromisy, určite to nebolo a nie je v tejto politickej situácie jednoduché.Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusObsahové štandardy / ČLOVEK

Navrhujem spojiť tému 3. Rozvíjanie empatie v praxi a 4. Trénovanie asertivity v praxi do jednej témy Rozvíjanie empatie a asertivity v praxi. Ak vychádzam zo školskej praxe, deti v 3. cykle už majú základ empatického a asertívneho správania zvládnutý z predchádzajúcich cyklov. Je zbytočné (aj s ohľadom na zámer špirálovitého osvojovania učiva) a pre deti často aj nudné venovať tomu toľko priestoru. Deti sa chcú rozprávať o témach, ktoré ich trápia, príp. im nerozumejú, alebo ich aktuálne zažívajú a pre nás dospelých sú často tabu. Tomu by sme mali venovať pozornosť v rámci takto ušetreného priestoru – hodnotovým konfliktom v reálnych životných situáciách mladých ľudí. Mám pocit, že ETV, resp. po novom celok Človek, málo reaguje na nové spoločenské zmeny a výzvy, pred ktorými stoja mladí ľudia.
NezapracovanéProblematika empatie obsahuje aj témy o súcite a etických hraniciach súcitu (slepý súcit, zločinný súcit...). Asertivita tu zahŕňa aj problematiku vyjadrovania nesúhlasu a hájenia vlastného nároku (aj v kontexte intimity). Tieto témy sú v danom veku veľmi dôležité a učiteľ nemá so žiakmi "rozoberať definície". Väčší priestor sa spoločenským výzvam dáva v OŠ č. 5-9
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusNávrh na obsahový štandard ČLOVEK / 5. Nácvik diskusie o etických témach a riešenie morálnych dilemČinnosti špecifické pre vyučovanie ETV:

Postup tvorby argumentov, oboznámenie sa argumentačnými faulmi, a tak práca s konceptom kritického myslenia.

Nácvik a uplatňovanie argumentačných spôsobilostí v diskusii s ohľadom na riešený aktuálny etický problém.

Porozumenie morálnej dileme a morálnemu problému cez konflikt hodnôt.

Základné argumentácie a hodnotové stanoviská objavujúce sa v spoločnosti v bioetických otázkach: (1) ľudského života (od počatia po smrť človeka, telesnosť a sexualita, zdravie a krása, „vylepšovanie“ ľudského tela nástrojmi medicíny, chirurgie, genetiky, protetiky atď.) s rešpektom ku kontroverzii niektorých tém; (2) života zvierat (výskum na zvieratách, chov domácich a hospodárskych zvierat, cirkusové zvieratá)

Hľadanie etických hraníc vo svete vedy, techniky a kultúry.Bolo by vhodné venovať tomu viac priestoru; raz s dôrazom na bioetické otázky ľudského života, druhý krát bioetické otázky života vo všeobecnosti.
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusObsahový štandard / ČLOVEK / 6. Prijímanie zodpovednosti v rodine

Navrhujem úpravu témy 6. Prijímanie zodpovednosti za svoje rozhodovanie a konanie.

Pojmy:

zodpovednosť, zodpovedné konanie, dôsledky konania (negatívne, pozitívne), svedomie

Činnosti:

Prijímanie vlastnej primeranej zodpovednosti v rodine, škole, živote.

Uvedomenie si, že zodpovednosť znamená znášať dôsledky za svoje konanie.

Rozvíjanie a uplatňovanie sociálnych zručností v rámci rodiny, školy (byť empatickým, otvorene a citlivo komunikovať, byť asertívnym…) – možnosti prosociálneho správania v rodine, škole, živote.

Vďačnosť za vlastnú rodinu v kontexte aktuálnych rodinných okolností.Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV:

Rešpektovanie a spoluvytváranie pravidiel života v rodine.

Zdravá a nezdravá kritickosť vo vzťahu k vlastnej osobe zo strany iných.

Vplyv môjho konania (na moje okolie, rodinu, priateľov, členov komunity).

Reflexia nad prijímaním vlastných rozhodnutí a konania – pripravenosť znášať dôsledky za svoje konanie.
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusLen drobné pojmové korekcie v obsahovom štandarde ČLOVEK/ 7. Intimita, sexualita a rodičovstvo

Pojmy:
priateľstvo, láska, intimita, telesnosť, sex, manželstvo, rodičovstvo, zrelosť, pripravenosť, partnerský život

Činnosti:

Hodnota života – počatie a prenatálny život ľudského plodu.

Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou zrelosťou.

Rozlíšenie pohlavnej zrelosti od pripravenosti na rodičovstvo, účinnosť, prínosy a vedľajšie účinky rôznych foriem metód plánovania rodičovstva.

Predčasný sexuálny styk, jeho príčiny a dôsledky (právne, zdravotné, sociálne…).

Pomenovanie nevyhnutných pilierov zodpovedného a informovaného rozhodovania človeka o sexuálnom správaní a rešpektovanie rozhodnutia druhých osôb.

Význam sebaregulácie a vzdialenej prípravy na partnerský život.

Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV:

Vzťahy, priateľstvo a láska, dôvera a intimita, zodpovedné konanie.

Sexuálna zrelosť a jej integrácia do vlastnej osobnosti.

Dôsledky predčasnej a nechránenej sexuálnej aktivity (citlivo a primerane veku).

Utváranie predstáv o budúcom partnerovi, charakteristiky a zodpovednosti dlhodobých záväzkov: partnerstva, manželstva a rodičovstva.

Sexuálne obťažovanie, násilie a zneužívanie (citlivo a primerane veku).
Zapracované čiastočne
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusLen drobné pojmové korekcie v obsahovom štandarde ČLOVEK/ 8. Udržiavanie zdravého životného štýluPojmy:

zdravie, telesné a duševné zdravie, závislosti, zodpovednosť za život a zdravieČinnosti:

Rozlíšenie telesného a duševného zdravia (well-being) a ich vzájomného súvisu (psychosomatika).

Duševné zdravie a duševná hygiena – prevencia úzkosti a depresívnych tendencií (možnosti aktívnej psychohygieny).

Látkové a nelátkové závislosti a zdravý životný štýl.Činnosti špecifické pre vyučovanie ETV:

Zdravie ako hodnota.

Reflexia nad ochranou a starostlivosťou o vlastné, verejné zdravie.

Vypracovanie osobného plánu na udržanie zdravia počas dospievania (stravovanie, pohyb, duševná pohoda, vzťahy a trávenie voľného času, preventívne prehliadky atď.)
ZapracovanéZapracované činnosti: "Zdravie ako hodnota.
Reflexia nad ochranou a starostlivosťou o vlastné zdravie."
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusPo preštudovaní obsahu vzdelávania navrhujem nasledujúce zmeny:

- Presun Antického Grécka do 3. cyklu. Didaktický to sedí viac. zároveň je preto vhodné doplniť pojem helenizmus.

- Čo sa týka nahusteného 3 cyklu a uvoľneného miesta v tom druhom navrhujem doplniť pojmy ako: predchodca človeka, umenie v praveku, neolitickú revolúciu. Venovať sa monumentom a mohylám, vzniku písma, vznikom spoločností a podobne. Nesúhlasím s množstvom obsahu, ktoré sa nachádza v praveku. Je tam veľké množstvo tém, ktoré majú obrovský potenciál. Na argument kognitívneho vývojového štádia týchto ročníkov je odpoveďou nie redukcia obsahu ale zmena formy akou je obsah podávaný.

- Doplniť umenie do každého vyučovacieho celku. s umením sa narába v antike aj počas renesancie. Následne sa úlohy objavujú až v dejinách 20. storočia. Umenie je prejav kultúry spoločnosti a dá sa s ním pracovať v každom období od praveku cez novovek až po súčasne dejiny. Kde inde sa s opisom umenia a jej významom stretnú ak nie na hodinách dejepisu. Okrem iného je zjavné, že je to aj spoločenská potreba viesť mladých ľudí ku kultúre.

Pokračovanie v komentári nižšie....
Zapracované
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusTretí cyklus je v prepojení na dejepisný obsah už teraz úplne hranične okresaný (prinajmenšom až po novovek). Pokračuje tendencia, že politické dejiny idú spočiatku do úzadia a na význame naberajú práve až v novoveku, i keď ani tam nepredstavujú jediný styčný bod – celkový kontext ešte dopĺňajú odkazy na umenie a kultúru, na ľudské práva, na každodenný život, na prácu s historickými prameňmi atď. To je v poriadku. Predstavuje to vylepšenie v porovnaní so súčasnou úpravou štandardov. Lenže ako tak čítam komentáre usudzujem, že by možno pomohlo, ak by pedagógovia dostali bližšie inštrukcie a príklady detailnejších učebných osnov aby videli, ktoré témy ako a kde zaradiť (časovo-tematická orientácia), aby vyhoveli požiadavkám vyplývajúcich z týchto miestami až príliš všeobecne formulovaných vzdelávacích štandardov. Dá sa na to pozerať v dvoch rovinách: 1. predložený koncept komponentu v treťom cykle je blízky modernému a potrebnému spracovaniu kurikula (zaiste inšpirovanému aj niekoľkými vzormi kurikula zo zahraničia); 2. naplnenie predloženého konceptu si je zložité predstaviť v slovenskej edukačnej praxi bez úpravy hodinovej dotácie dejepisu, resp. celkovo bez navýšenia počtu hodín pridelených VO Človek a spoločnosť.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV navrhovaných zmenách súhlasím s presunom praveku a riečnych civilizácií do 2. cyklu, grécke dejiny by mali ostať v 3. cykle.• interpretovať umelecké dielo z vybraného obdobia - tento cieľ sa dá naplniť na hodinách SJL, VYV, HUV - prečo je ho potrebné zavádzať do dejepisu?Čo si máme predstaviť pod pojmami: z vybraného obdobia, na vybranom príklade, rozpoznať,...?Pre mňa je výkonový i obsahový štandard dejepisu pre 6. - 9. ročník dostatočne spracovaný v súčasnom ŠVP, poskytuje mi aj dostatok priestoru na rozvoj kritického myslenia, komunikačných zručností žiakov, práce s prameňmi, mediálnu výchovu a aj využitie zážitkového a aktívneho učenia sa.V 3. cykle v porovnaní so súčasným ŠVP navyšujete obsahové štandardy i ciele, ale pri nezmenenej časovej dotácii si neviem predstaviť ich zvládnuť. Väčšina navrhovaných zmien v cieľoch a štandardoch dejepisu mi prídu len ako zmena pre zmenu.
Zapracované čiastočnepresun Grécka do 3. cyklu, umenie sa využíva ako historický prameň, obsahy sú v starších dejinách redukované v prospech "dostatku" času pre moderné a súčasné dejiny, RUP mimo kompetencií VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Spoločnosť, bod 7. Uvažovanie o spoločenských výzvach súčasnosti - doplniť Činnosti a príklady tém o:

- rodová rovnosť a rovnosť príležitostí

- demokracia vs. autoritársky režim

- národná identita a európska identita (môžu sa navzájom dopĺňať?)

Tému "spravodlivosť" doplniť o "nerovnosť".

Zároveň poukazujeme na to, že téma "umelej inteligencie" bola spomenutá aj v 5. bode - "Kritický prístup k mediálnym obsahom" tento rozmer by bolo vhodnejšie diskutovať skôr tam.
NezapracovanéTémy sú v kompetencii školy, tu je to len príkladom
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDobrý deň, bod číslo 7 (Intimita, sexualita a rodičovstvo) v časti človek je príliš citlivá téma. Navrhujem celý bod vylúčiť. Téma je dostatočne vyčerpaná v učebnici Biológie pre 7. ročník. Túto problematiku majú právo učiť deti ich rodičia v súlade s vlastnými morálnymi hodnotami v ich rodine. Rovnako sa vyjadrili aj ľudia pripomienkujúci vo verejnej konzultácii, ktorá skončila 16.12.2022. Citujem:
Nesúhlas s akoukoľvek diskusiou pedagogických pracovníkov o sexuálnej identite detí. Z
psychologického hľadiska je to invazívne a vážne zasiahnutie do prirodzeného vývoja
sexuality jedinca.
Z Kanady aj USA máme množstvo negatívnych dôsledkov takejto predčasnej sexuálnej výchovy: deti sú zmätené v sexuálnej identite (v jednoznačne danej biologickej identite muž-žena zapísanej v génoch), podstupujú hormonálne terapie bez vedomia rodičov vo veku, keď ešte nie sú spôsobilí na právne úkony, zvyšuje sa homosexuálne správanie medzi mladými, promiskuita, potraty nezletilých, samovraždy a celkové ľudské nešťastie.
Zdravá generácia mladých vyrastie len s hodnotami ako: zdržanlivosť, vernosť jednému partnerovi na celý život, čistota, cudnosť. Takto vyučovať však môže len človek, ktorý to sám žije, inak bude z toho fraška. Preto je lepšie celý bod zo štátneho vyučovania vylúčiť a nechať na rodičov.
Mgr. Judita Slezáková, genetička, matka 9 detí
n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusV komponente Človek, bod 7. Intimita, sexualita a rodičovstvo - doplniť pojmy o "ochrana, zodpovednosť, súhlas"

a Činnosti upraviť v časti "Hodnota života – počatie a prenatálny život ľudského plodu." na "Hodnota života matky a plodu".

Časť "Rozlíšenie pohlavnej zrelosti od pripravenosti na rodičovstvo, účinnosť, prínosy a vedľajšie účinky rôznych foriem metód plánovania rodičovstva" navrhujeme rozdeliť na 2 časti - "Rozlíšenie pohlavnej zrelosti od pripravenosti na rodičovstvo" a "Metódy plánovania rodičovstva a typy ochrany pred nežiaducim tehotenstvom"

a doplniť o:

- Význam adekvátnej ochrany pri sexuálnom styku v súvislosti s prevenciou sexuálne prenosných chorôb.

- Sexuálne zneužívanie, násilie, obťažovanie a formy pomoci.

- Hormonálne zmeny a ich vplyv na náš každodenný život (napr. ženský cyklus).

- Telesné, hormonálne a psychické zmeny spojené s dospievaním - ja vs. opačné pohlavie.

- Zdravé, bezpečné, rešpektujúce a rovné vzťahy.
Nezapracovanérelevantné obsahy sú súčasťou štandardov na iných miestach, mnohé z navrhovaných tém sú súčasťou štandardov VO ČaP
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusVýborné ste vypichli tu prevenciu pred nevhodnymi pedagogickymi materiálmi, na školskom portály som sa stretol s ućebnicou Vzťahova a sexuálna výchova II (pre deti od 10-15r.), keď som googlil, o čo sa jedná tak som našiel niekoľko prefotenych strán a dosť ma zarazili slovné formulácie typu že so sexom musia súhlasiť ,,všetci zucastnení,, alebo slovičko muži je na jednom mieste zamenene za ,,osoby s penismi,, a rôzne zmätočné pojmy napr. miesto slovíčka antikoncepcia sa píše o ,,rôznych formách plánovania rodičovstva,, a iné. Preto považujem za veľmi dôležité aspekty na ktore autor poukázal svojim príspevkom.n/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusDávať moderné dejiny už na základnú školu považujem za nezodpovedné. Ani odborníci ich ešte nemajú jasne zhodnotené a vytvárate takto priestor na indoktrináciu žiakov podľa subjektívneho postoja učiteľa či autora učebnice.Nezapracovanépripomienka nie je vecná
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusS týmto veľmi súzniem. Tiež som očakávala viac "vybrané javy a procesy" a menej chronológie, či snahy prejsť všetky svetadiely a o všetkom vedieť všetko (lebo napokon to skončí tak, že nevieme o ničom nič). Je super, že sú oddelené udalosti ako 1. a 2. svetová vojna, či studená vojna. Ale prečo by sa na tieto udalosti nedalo pozrieť z geografickej či etickej perspektívy? Vedomostný štandard tohto cyklu sa mi zdá obrovský, priveľký, ešte viac by som ho zredukovala.Nezapracovanéobsahy sú redukované na minimum, rôzne perspektívy nazerania na minulosť sú jedným z hlavných výkonových štandardov
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklus- Pre budovanie historického vedomia mladých Slovákov a Sloveniek nepokladám za potrebné informácie o pravlasti Slovanov, Samovej ríši. Aj tému Veľkej Moravy alebo byzantskú misiu by som okresal na nevyhnutné minimum. Učiť sa o dvoch kňazov, ktorí tu doniesli náboženstvo a písmo a neskôr si ho aj odniesli nepokladám za potrebné. Ak bude protiargument, že sa na to učivo nadviaže o rok a pol. na národne obrodenie môže sa tento problém elegantnejšie vyriešiť doplnením činnosti do obsahu revolúcie a reformy, kde sa bude s týmto pracovať. Nerobme rovnaké chyby a nepripisujme udalostiam väčší význam ako skutočne mali.-Téma žien v spoločnosti je hrubo zanedbaná. Uvediem to na príklade Lovu na čarodejnice, ktorý v obsahu chýba. Téma ma veľký didaktický potenciál a zahŕňa pohľad na menšiny, dezinformácie, stereotypy v spoločnosti aj samotné právo v stredoveku/novoveku. Ženy sa zrazu objavujú až v 20. storočí.-Celkovo ale z obsahu je jasne že sa snaží štruktúrovane napĺňať ambiciózne ciele vzdelávania. Žiaľ ani ten najlepší obsah nenaplní už stanovené ciele vzdelávania bez dostatku času, teda vyučovacích hodín. Preto VÝRAZNE APELUJEM NA ZVÝŠENIE HODINOVEJ DOTÁCIE NA PREDMETY ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ!!! Bez naplnenia tejto požiadavky riskujete nenaplnenie cieľov vzdelávania, ktoré ste si sami určili.Pokračovanie ďalej..
Zapracované čiastočneRUP mimo kompetencií VO
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusBod 7 - Intimita, sexualita a rodičovstvo. Navrhujem, aby súčasťou bolo aj vedenie detí k zdravému vzťahu k svojmu telu. Nie sme definovaní len amorfne mysľou a pocitmi. Je dôležité, aby sme boli prepojení aj fyzicky so svojim telom a prijímali ho, poznali. A teda že je v poriadku ho spoznávať aj masturbáciou. Aby necítili deti hanbu za to. Práve toto je jeden z dôvodov, prečo veľa párov má problémy v oblasti sexuality. Jednoducho nevedia a nekomunikujú o tom, lebo je to "ošemetné".n/an/a
04.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 3. cyklusK záveru - pripadá mi ako ne pochopenie role učiteľa vo vzťahu k žiakovi.Učitelia majú viac roboty. Tak nech si to aj žiaci vyžerú! Nie sú motivovaní. A nemal by učiteľ podporovať/budovať tú motiváciu a nie ju zabíjať? Idú pracovať do zahraničia. A nie je to úspech, že sa uplatnia na zahraničnom trhu práce? To, že žiaci zarobia viac ako ich učitelia, je argument čím? Závisťou?
n/an/a

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku