Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Jazyk a komunikácia - Maďarský jazyk a literatúra

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná? Áno/nieDôvod nezapracovania/Komentár
01.02.04.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra pre 1. cyklusRadi by sme prijali literárne žánre podľa tematických celkov aj pre 1. cyklus.ánoLiterárne žánre sú súčasťou obsahového štandardu v 1. cykle, ďalšia špecifikácia bude súčasťou podporných metodických materiálov.
01.02.04.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra pre 3. cyklusVŠVP maďarský jazyk a literatúra 3.Navrhnuté literárne diela nie sú v súlade s úryvkami z učebných kníh. Napr.: N.Tóth Anikó: Tanárnő kérem, Vámos Miklós: Pofon atď. - chýbajúce literárne diela.Chýbajúce literárne diela, úryvky, básne podľa tematického okruhu:Z tematiky lásky chýba: Balassi Bálint - Hogy Júliára talála, így köszöne néki, Juhász Gyula – Anna örök, Arany János – Tengeri hántás, Csokonai Vitéz Mihály – Tartózkodó kérelemZ tematiky zmysel života a viera chýba: Babits Mihály – Jónás könyve, Kazinczy Ferenc – Írói érdem, Márai Sándor – Füves könyvZ tematiky vlasť, vojna, hrdina chýba: Gárdonyi Géza – Az egri csillagok, povesti (Attila, Lehel, Botond), legendy (Szent Erzsébet, Szent László)Chýbajúci autor a dielo: Janus Pannonius – Pannónia dicséreteNávrhy:- zoradiť medzi básňami a úryvkami: Illyés Gyula- Egy mondat a zsarnokságról, Gál Sándor – Távolodók, Könyörgés, Fábry Zoltán – A vádlott megszólal- zoradiť medzi žánrami aj slampoetryErika Fedor, učiteľka MJaL na ZŠ Buzica
nV súčasnosti používané učebnice sú v súlade s platným ŠVP z roku 2015. Nové edukačné publikácie (učebnice, PZ) sa budú tvoriť v súlade s novými vzdelávacími štandardami po ich schválení. Uvedené literárne diela môžu byť zaradené do vyučovacieho procesu v rámci ŠkVP.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku