Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
Pripomienka nesúvisí so štandardom SJLPripomienka je ocenenie
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra Je množstvo krásnych, hodnotovo bohatých ukážok z detskej literatúry, kde sa môže žiak už od mala zamýšľať nad hodnou rodiny, priateľstva, prvej lásky..Namiesto toho je literatúra plná ukážok, ktoré žiakov nebavia a niekedy ani ja, ako učiteľka, neviem čo chcel vlastne autor povedať. Ukážky, ktoré tvoria učebnice literatúry určite poväčšine nie sú atraktívnou pozvánkou prečítať si celú knihu.Xsúhlasíme, v metodických materiáloch budú k tejto časti návody, ukážky, takisto sa predpokladá aj zmena na úrovni tvorcov učebníc - čítaniek
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazyka COMENIA SCRIPT: Nahradí klasické písané písmo? Žiaci na 2. stupni už píšu len tlačeným písmom. Kde je vlastne v praxi to písané písmo ešte potrebné? Tým, že sa žiaci už od 1. roč. učia ANJ a píšu tlačeným, nebolo by vhodné úplne prejsť na Comeniu script?niefont písma ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Áno ospravedlňujem sa, mala som na mysli klasifikáciu. Čo mi vychádza z Vášho písania je, že považujete za dôležité stanoviť počet kontrolných diktátov, aby každá škola písala rovnaký počet? Ak sa zadefinuje minimálny počet kontrolných diktátov, ako to navrhujete, tu podľa môjho názoru rovnako môže vzniknúť situácia, že niektoré školy ich budú mať 5 iné 20. Skúste mi prosím zdôvodniť, prečo je potrebné mať v štandardoch zadefinované písanie kontrolných diktátov, k čomu to má slúžiť a s akým cieľom, prečo nie je možné nechať rozhodnutie na pedagóga. Rada by som lepšie pochopila Vášmu pohľadu, aby diskusia mohla byť konštruktívna. Ďakujem Vám.niekontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Ešte raz, diktátom sa kontrolujú len gramatické javy?niekontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Písanie kontrolných diktátov absentuje vo všetkých cykloch ! Chcete tým povedať, že sa písanie kontrolných diktátov na ZŠ vypúšťa komplexne?niekontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Hodnotenie a klasifikácia sú 2 veci .... Takže necháme to na škole ? Jedna škola bude písať 20 kontrolných diktátov, a iná žiadne...niekontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Ak nepovažujete za potrebné hodnotiť kontrolné diktáty, prečo ich je potrebné zaradiť do štandardov? Učitelia si predsa môžu zvoliť diktát ako jednu z foriem overovania pochopenia gramatických javov aj bez predpísaných kontrolných diktátov.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Presne. Čítať, aby sa netrápili s technikou čítania, ale aby vedeli, čo s textom, užívať si umelecký text a vedieť vybrať informácie z odborných textov. Hlavne neobmedzovať čítanie len na prácu s čítankou.áno, konkrétnejšie bude táto téma rozpracovaná v metodických materiálochX
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Nerozumiem Vašej odpovedi, akosi si protirečíte. Ak tvrdíte, že uvedomovanie gramatických javov nastáva až okolo 6.7.ročníka, tak čo chcete diktátmi v 1.cykle kontrolovať? Treba to teda precvičovať a áno bez klasifikácie a s alternatívnymi spôsobmi hodnotenia (spätnej väzby...?) Ja som sa vyjadrila k tomu, že takýto spôsob predpisovania kontrolných diktátov ako máme teraz je nevhodný a nemôžeme predsa hodnotiť niečo, čo sa deti ešte len učia a nemajú utvrdené. Takže kontrolné diktáty áno, ale až keď je učivo osvojené(alebo keď si dieťa uvedomuje gramatické javy), takže 1. cyklus to určite nie je.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Súhlasím s týmto názorom, teda preložiť obsahový štandard: vymedzenie obojakých spoluhlások; písanie i/y, í/ý po obojakých spoluhláskach v koreňoch frekventovaných domácich slov; pravopis frekventovaných prevzatých slov; do 2. cyklu.
Počas 1. cyklu by bolo dobré pripraviť z detí čo najlepších čitateľov a veľa pracovať s textom a komunikáciou. Čítaním dokážu deti navnímať aj gramatické javy, čo využijú v ďalších cykloch.
niepravopisné javy treba zavádzať postupne, ale súhlasíme, že nie v takom rozsahu, ako to je teraz
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Nezaradenie diktátov do štandardov prisudzujeme zanedbaniu v tejto oblasti, pretože v roku 2019 sme žiadali ŠPU o riešenie ohľadom písania diktátov na 1. a 2. stupni ZŠ a žiadna odpoveď neprišla, doteraz..... Nie sme za klasifikáciu kontrolných diktátov najmä na 1. stupni, ale aj neskôr, súvisí s kognitívnym vývojom dieťaťa, a uvedomovanie si garmatických javov až okolo 6.- 7. ročníka ZŠ. Ale úplné vynechanie kontrolných diktátov nepovažujeme za vhodné. Odporúčame vymedzenie minimálneho počtu konktrolných diktátov v 2.- 4. ročníku a klasifikáciu nahradiť počtom chýb a alternatívneho spôsobou hodnotenia.niekontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Pravopisné učivo - vymedzenie obojakých spoluhlások; písanie i/y, í/ý po obojakých spoluhláskach v koreňoch frekventovaných domácich slov; pravopis frekventovaných prevzatých slov; Túto časť by som presunula do 2. cyklu, keďže na základe skúsenosti je toto učivo pre 1. cyklus náročné. Ak je to takto vymedzené mnohí učitelia si to vysvetlia zase po svojom a budú žiakov drilovať vybrané slová. Je v poriadku, ak sa žiaci prirodzene oboznamujú s týmto pravopisným javom, tým, že čítajú a pracujú s nimi v textoch, píšu práce, kde ich používajú...Keďže je to učivo pre deti v tomto veku neprimerané, odvádza ich to od obsahu, porozumenia čítaného a písaného textu, pretože sa príliš zamieravajú na formálnu stránku.niepravopisné javy treba zavádzať postupne, ale súhlasíme, že nie v takom rozsahu, ako to je teraz
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Veľmi vítam nezaradenie predpísaných diktátov v 1. cykle! Ich predpísaný počet v jednotlivých ročníkoch, počet slov, počet chýb tak ako je to v súčasných štandardoch - celé zlé. Napríklad 2. ročník má predpísaných 10 diktátov a napríklad kontrolný diktát na taký ťažký gramatický jav ako je písanie i, y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach. Tieto deti sú predsa ešte stále vo fáze keď sa učia čítať a písať. Čítanie nemajú zautomatizované, niektoré ešte slabikujú (čo niektorí učitelia považujú za nedostatok, bohužiaľ), nevraviac, že pri písaní ešte stále potrebujú mať pred sebou tvary písmen, pretože si na niektoré nevedia spomenúť. A my ich ideme kontrolovať kontrolnými diktátmi v takých gramatických javoch, ktoré robia problém aj žiakom 2.stupňa. Takže známkované kontrolné diktáty určite nie.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Ja len pre priehladnosť pripomienkovania je vhodné nedávať do jednej pripomienky viacero rôznych myšlienok. Ja by som vo vašom prípade navrhol dať samostatnú pripomienku

Absencia členenia štandardov v rámci jednotlivých období všetkých komunikačných zručností ( predprípravné obdobie, šlabikárové obdobie, čitateľské obdobie ) v 1. ročníku.

samostatnú pripomienku

Absencia členenia štandardov pre jednotlivé ročníky.

samostatnú pripomienku

Problematika hodnotenia, následne klasifikácie v rámci ročníkov. Na základe akého výkonového štandardu sa bude žiak hodnotiť, resp. klasifikovať v jednotlivých ročníkoch ( na pol roka, konci školského roka ?, na vyučovacej hodine, priebežné, či sumatívne hodnotenie a klasifikácia…? )

samostatnú pripomienku

Absencia informácie týkajúca sa diktátov pre konkrétny ročník, vôbec v rámci cyklu. Počet kontrolných diktátov ročne, zameranie diktátov, následná klasifikácia diktátov.

samostatnú pripomienku

Stále nezodpovedaná otázka: Čo ak žiak nebude vedieť čítať, písať v 3. ročníku….?

samostatnú pripomienku

Príliš všeobecný rozmer výkonového štandardu. - tu by bolo napríklad vhodné doplniť aj argumentáciu pre takýto názor.

atd. Myslím, že v takejto forme to výrazne pomôže kvalite celej diskusie.
X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Čo konkrétne sa vám nepáči ?X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus 1. Máte 1 príspevok, na ktorý reagujete... ale v poriadku. Po opakovanom čítaní nového ŠVP nevidíme odpovede na dotazy, preto ich dotazujeme. Ak ste otvorili pripomienkovanie, tak by bolo vhodné na ne adekvátne reagovať. Ak nám viete odpovedať , budeme veľmi radi.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Ja by som len chcel metodicky povedať, že toto nie je vhodný spôsob, ako dávať pripomienky. Je tu veľa rôznych postrehov naraz. Ideálne každú myšlienku dať ako pripomienku zvlášť a ideálne k tomu dať aj nejaké argumenty. Tiež je veľmi dôležité, pred pripomienkovaním si prečítať celý text nového ŠVP, ktoré dávajú odpovede na viaceré otázky.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus Absencia členenia štandardov v rámci jednotlivých období všetkých komunikačných zručností ( predprípravné obdobie, šlabikárové obdobie, čitateľské obdobie ) v 1. ročníku.
Absencia členenia štandardov pre jednotlivé ročníky.
Problematika hodnotenia, následne klasifikácie v rámci ročníkov. Na základe akého výkonového štandardu sa bude žiak hodnotiť, resp. klasifikovať v jednotlivých ročníkoch ( na pol roka, konci školského roka ?, na vyučovacej hodine, priebežné, či sumatívne hodnotenie a klasifikácia...? )
Absencia informácie týkajúca sa diktátov pre konkrétny ročník, vôbec v rámci cyklu. Počet kontrolných diktátov ročne, zameranie diktátov, následná klasifikácia diktátov.
Stále nezodpovedaná otázka: Čo ak žiak nebude vedieť čítať, písať v 3. ročníku....?

Príliš všeobecný rozmer výkonového štandardu.
Absencia aktívnych slovies vo výkonovom štandarde : vymenovať, charakterizovať, definovať, porovnať, vysvetliť, odôvodniť, vyhodnotiť .... atď . Napr. pri pojmoch v jazyku, vybraných slovách, pojmoch z literatúry, slovných druhoch, slohových útvarov atď. - Nič z obsahu jazyka, literatúry a slohovej zložky aj v rámci tohto cyklu už nie je potrebné ovládať?
niekontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.01 Charakteristika oblastiV dnešnej dobe je možné informácie veľmi rýchlo vyhľadať, nemá preto význam sústreďovať sa pri vzdelávaní na získavanie pasívnych vedomostí.

Súčasťou univerzálneho vzdelávania by malo byť nadobudnutie schopností (nie pasívnych vedomostí): (i) ktoré všetci žiaci potrebujú a využijú vo svojom ďalšom živote a (ii) ktorých nadobudnutie v dospelom živote je náročné.


Medzi tieto schopnosti v oblasti jazyka a komunikácie patrí medziľudská komunikácia (vyhodnocovanie informácií a schopnosť odhaliť manipuláciu a dezinformácie, schopnosť empatie, asertivita).


Vyššie uvedené by malo byť súčasťou kurikula každého žiaka, samozrejme, primerane jeho veku.
Súhlasíme. Štandard SJL sa o to v plnej miere usiluje.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusDruhy textov, ktoré vôbec nepodporujú využitie jazyka v skutočných situáciách:charakteristické prvky ľudových rozprávok a ľudových piesníObsahujú archaizmy a iné zastaralé výrazy či skloňovanie a časovanie; pre deti, ktoré sa s jazykom iba zoznamujú, sú nevhodné a popritom sú maximálne nevyužiteľné v reálnom živote.

Druhy týchto textov pre túto vekovú kategóriu už nie sú vhodné - jedným z cieľov výučby slovenského jazyka by malo byť, aby si deti jazyk obľúbili.ľudové piesne, porekadlá, pranostiky - zbytočná slovná zásoba, ktorú žiadny Slovák v bežnej reči nepoužíva
nieOkrem ľudových piesni, porekadiel a pranostík štandard ponúka aj iné druhé textov. Frazeologizmy tvoria integrálnu súčasť slovenského jazyka a považujeme za potrebné, aby sa s nimi žiaci zoznamovali od najnižšieho veku.
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraKomunikačná interakcia - výkonový štandard: „vyjadriť myšlienky, potreby a emócie jazykovo a sociálne primeraným spôsobom“Vyjadriť myšlienky, potreby a emócie jazykovo a sociálne primeraným spôsobom nedokáže väčšina dospelej populácie v tejto krajine. Samotní učitelia samozrejme nie sú výnimkou. Neviem, ako ste dospeli k definovaniu tohto cieľa, ale zdieľanie emócií a potrieb zahŕňa určité predpoklady. Asi najdôležitejšie sú - dokázať ich rozpoznávať, identifikovať a pomenovať a vytvorenie bezpečného priestoru, v ktorom je možné zdieľať emočné prežívanie, ísť s kožou von, ukázať sa zraniteľným. Myslíte si, že súčasná základná škola je takýmto bezpečným miestom? Každý lepší psychológ vám potvrdí, že dieťa nebude autenticky zdieľať nič človeku, ktorý ho disciplinuje, hodnotí a porovnáva. Prvá emócia, ktorú by v našej škole zdieľalo, by bol asi strach (pán Maslow a ďalší sa v hroboch obrátili). Ale to sa nestane. Lebo má strach.
nieUvedený štandard je absolútne v súlade s tým, čo má komunikácia v škole žiakom v 21. storočí ponúkať. Úlohou školy je nastavovať parametre komunikácie s ohľadom na vlastný komunikačný zámer, adresáta, prostredie a ďalšie relevantné faktory komunikácie.Pripomienka sa vzťahuje na proces vyučovania a na osobnostné charakteristiky učiteľa, toto štandard nestanovuje. (Je ozaj smutné, že deti nemajú v školách bezpečný priestor na vyjadrenie emócií, snáď sa to novým nastavením obsahov zlepší.)
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraKaždý z nás sme originál a práve v rámci inkluzívneho vzdelávania mi skôr sedí nezdôrazňovať odlišnosť, ale hovoriť o jedinečnosti každého z nás.áno
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaMôj skromný pohľad-ja, aj napriek dlhoročnej praxi až taký prehľad nevidím, naopak, mám dojem , že sa strácam a neviem nič. Mne sa toto doteraz zdá príliš akademické a neviem ,ako by som/čo by som mala ................Nepoznám síce obsahové štandardy zahraničných VŠ, ( ani sa nechcem na niekoho podobať) ale ak toto neuchopíme správne, tak sa obávam, že pôjde len o x-tú reformu.Ďakujeme za pripomienku. Pre lepšiu orientáciu v štandardoch budú pojmy žiacké pojmy vyčlenené za každým komponentom.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaV úvode v časti Jazykové prostriedky sú opísané činnosti súvisiace s osvojovaním si jazykových prostriedkov: “JP predstavujú repertoár slov, slovných spojení a gramatických javov, s ktorými sa žiak oboznamuje v rámci odporúčaných tematických okruhov a funkcií jazyka prostredníctvom: 1. osvojovania si novej slovnej zásoby spolu s korektnou výslovnosťou a správnou písomnou podobou prostredníctvom recepcie cieľového jazyka, 2. opakovaného používania a aktívneho precvičovania slovných spojení a jednoduchých viet v konkrétnych, zmysluplných situáciách v rámci stanovených tematických okruhov.”Nejde o pripomienku.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykav bode 3. opravujem nie Počúvanie, ale Produkcia/Ústny prejav (škoda, že pripomienky sa nedajú upravovať, maximálne iba pár minút po uverejnení)X
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykav bode 4. opravujem nie Počúvanie, ale Produkcia/Ústny prejav (škoda, že pripomienky sa nedajú upravovať, maximálne iba pár minút po uverejnení)X
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusPozn.: Keďže sa, žiaľ, dlhšia pripomienka "nezmestí" do jednej kolónky (max. počet 1500 znakov), budem musieť svoje pripomienkovanie pracne rozdeliť a očíslovať pre prípad, že poradie sa poprahadzuje (žiaľ, ani kurzíva sa nedá pužívať, bolo by to prehľadnejšie, citované časti som mala pôvodne vyzdvihnuté kurzívou)X
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusA ako to má kolegyňa robiť? Má im tlačiť články každý deň a rozdávať domov? Tak potom načo majú deti čítanky? Alebo si majú všetky deti vypožičiavať knihy v knižnici? Veď nech vydajú zmysluplné učebnice, ktoré deti pritiahnú do knižnice vypožičat si danú knihu,z ktorej čítali úryvokáno, predpokladáme aj tvorbu nových učebníc a zmysluplných čítaniek, resp. textov na čítanie
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSúhlasím, úryvky z článkov a to už aj v 2-3. triede na 50-60% deti vôbec neoslovila, nevidím zmysel takýchto článkov v učebniciach, deti treba v dnešnej predigitalizovanej dobe nadchnúť pre literatúru a toto má úplne opačný efekt.áno, to je hlavný cieľ komponentu - nadchnúť deti pre čítanie. Zahrnutím štandardu týkajúceho sa knižníc predpokladáme väčšiu možnosť zo strany ministerstva na podporu a financovanie školských knižníc ako centier na podporu čítania a učenia sa. Nový koncept šk. knižníc riešilo MŠ už pred dvomi rokmi.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusZodpovedá štruktúra tzv. predmetov či oblastí vzdelávania súčasným reáliám? Nemá jazyk a komunikácia dnes užší súvis s informatikou ako s literatúrou? Nemá dejepis a spôsob akým premýšľame o minulosti priamy súvis s literatúrou a literárnymi postupmi (v širšom zmysle naratívnym spôsobom myslenia)? Prečo nie sme schopní problematizovať a hlbšie sa pozrieť na štruktúru predmetov na školách? Na základe čoho predpokladáme, že táto štruktúra či oblasti vzdelávania, ktoré vznikali pred desiatkami rokov zodpovedajú potrebám dnešných detí a spoločnosti?áno, čiastočne
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaVážená pani kolegyňa, písaným písmom píšem viac ako 50 rokov a doteraz píšem písaným písmom rýchlejšie ako tlačeným. Navyše tento spôsob písania poznámok a aj akéhokoľvek textu podporuje u detí podstatne lepšie centrálnu nervovú sústavu, jemnú motoriku, deti vidia lepšie, čo patrí spolu, pretože písmená sa musia spájať v duchu slova. Písané písmo je reprezentantom osobnosti a mohol by som napísať ešte ďalšie fakty podporujúce písané písmo. Chápem však aj kritikov, pre ktorých je písané písmo prežitok, lebo usilovnosť a estetika asi nie sú v dnešnej spoločnosti potrebné.X
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaPresne tak!X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusProsím Vás, čo konkrétne by mi ako učiteľke na 2. stupni malo nevyhovovať pokiaľ ide o aktuálne platný vzdelávací štandard slovenského jazyka a literatúry pre 1. a 2. stupeň ZŠ? Vzdelávací štandard pre 1. stupeň poznám len zbežne; spolieham sa na informácie kolegýň, učiteliek 4. ročníka, ak preberám ich žiakov v 5. roč. Od kolegýň sa dozviem, ako sa im podarilo obsiahnuť učivo 1. stupňa, na akej úrovni majú žiaci zvládnuté predpísané učivo (a áno, nerozprávame sa iba všeobecne. ale aj konkrétne, t. j. o žiakoch, ktorí sú výrazne pozadu, ako aj o tých, čo sú výrazne popredu), v priebehu mája a júna chodím do mojich budúcich tried na náčuv.... V intenciách vzdelávacieho štandardu pre 2. stupni si viem následne vcelku dobre naplánovať ´moje piatacke vyučovanie´ SJL. A nemám obavy ani vypustiť to, čo považujem zo štandardu za zbytočné a naopak doplniť to, čo vnímam ako dôležité. Vcelku slušne nám to na škole funguje nielen pokiaľ ide o SJL. Samozrejme, robím(e) aj chyby, občas niečo nevyjde, ale to je asi normálna súčasť života. Každopádne, stojím si za tým, že toto je dokument pre dokument, resp. pre financie z Plánu obnovy. Ak by išlo o skutočnú reformu, potom by sa nemohlo stať, že sa robí izolovaná reforma ZŠ, t. j. bez nadväznosti na SŠ a bez toho, aby sme vnímali, že akreditácia VŠ programov prebehla skôr, než reforma ZŠ (to je presne ten problém, kto bude kvalifikovaný učiť v jednotlivých cykloch, kto bude kvalifikovaný učiť tzv. vedy a pod.).presahuje kompetencie autorských tímov
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusDobrý deň, pani Liptáková, samozrejme, že sú to odlišné žánre - to bola hyperbola; bola by som rada, ak by sa autorský kolektív naozaj vyjadril k tomu, prečo potreboval písať tak terminologicky náročný text; rozprávame sa o texte, ktorý je určený na to, aby bolo jeho obsahu porozumené všetkými cieľovými skupinami a aby sa naplnil v praxi; chceme podporovať nadobúdanie jazykovej kompetencie, chceme, aby žiaci vedeli formulovať funkčný jazykový prejav a robíme to štýlom, ktorý tomu priam odporuje. Samozrejme, ak sa odbornému termínu vyhnúť nedá, tak sa mu nevyhnime, ale ho aspoň vysvetlime. Avšak gradáciu, kooperáciu atď., používať na úkor stupňovania, spolupráce - to mi skôr zaváňa jazykovým snobstvom a elitárstvom, nadradenosťou, než snahou zrozumiteľne formulovať zmeny, ktoré si učiteľ má osvojiť a preniesť do svojho vyučovania. Ale dobre, nehrajme sa o slovíčka....Dokument je napísaný štandardným jazykom reflektujúcim potreby odborník, učiteľov, autorov učebníc aj vydavateľov.
01.01 Charakteristika oblastiZ môjho pohľadu sa v školstve vytráca hrdosť na slovenský jazyk, na písané písmo a len sa chceme prispôsobovať za každú cenu zahraničiu. Je smutné, že práve mnohí pedagógovia to podporujú, namiesto toho, aby podporovali cez slovenský jazyk národnú hrdosť.X
01.02.02 Ciele podoblasti vyučovania prvého jazykaMJL je vyučovací jazyk rovnako ako SJL. MJL má návrh štandardov prepracovaný, má pojmový aparát cez jednotlivé témy podrobne zmapovaný. SJaSL pre národnostné menšiny rovnako podrobne opisuje obsah a všetky výkony cez pojmy a fakty. Áno, štandardy MJL a SJaSL pre národnostné menšiny sú pekne definované a opísané. Tieto vzorové štandardy by mohli byť inšpiráciou aj pre SJL, ktorý je potrebné prepracovať, lebo na základe aktuálneho návrhu sa nedá adekvátne nastaviť vyučovací proces.Pre lepšiu orientáciu budú vyčlenené žiacke termíny na konci každého komponentu.
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusĎakujeme za pripomienku, rozoznávanie faktu a domnienky a používanie argumentov na podporu názoru je už v 2. cykle v komponente komunikačná interakcia a aj v ďalších komponentoch. Rozvíjanie argumentačných zručností sa výrazne posilňuje v 3. cykle. za autorský tím Ľudmila LiptákováNejde o pripomienku, ale o reakciu autorského tímu.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusŠtátny vzdelávací program a kuchársky recept sú z hľadiska funkcie dosť odlišné žánre, ale aj v kuchárskom recepte sa odborným termínom nevyhneme. Píšete, že nepovažujete nový vzdelávací štandard za potrebný. Vyhovuje Vám napríklad to, ako rozdielne je v súčasnosti spracovaný vzdelávací štandard slovenského jazyka a literatúry pre 1. a 2. stupeň základnej školy? za autorský tím Ľudmila LiptákováNejde o pripomienku, ale o reakciu autorského tímu.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusAni v jednom z uvádzaných obsahov autorský tím nenastavil náročnosť tak, aby to nebolo v silách konkrétneho žiaka pri poskytnutí primeranej podpory zo strany učiteľa. Isteže, ak sa nesúvislým textom učiteľ v škole prakticky vôbec nevenuje, nemožno očakávať, že sa v nich žiak 3. ročníka orientuje. Ak si učiteľ pod úlohou pre žiaka vytvoriť príbeh predstavuje, že mu dá zadanie a ostatné je už na žiakovi, bez uvedomenia si toho, čo robí príbeh príbehom, akú skúsenosť žiak s rôznymi príbehmi (najmä v rovine recepcie) už má zvnútornenú, aké motívy v ňom môžu byť rozvinuté, ako a prečo postavy v príbehu konajú tak, ako konajú a v akej časovej postupnosti sa to deje, kde je zlomový okamih príbehu a podobne, potom sa nemožno čudovať, že považujeme tieto obsahy za náročné. Ak sa ale začneme s deťmi zhovárať o ich prekonceptoch, o ich predstavách, o potenciálnych/reálnych motívoch postáv, potom sa zrazu odkryjú vnútorné svety detí a priestor dostane expresia. Čím skôr budú deti vedieť vytvoriť ucelený text (a príbehový text, reálny alebo vymyslený, je vývinovo prvým prototypom uceleného, komplexného textu), tým skôr môžeme v ďalších cykloch očakávať tranfer pozitívnej skúsenosti s písaním. Za autorský tím Martin KlimovičNejde o pripomienku, ale o reakciu autorského tímu.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusAk by sme vynechali písanie čiarky v jednoduchej vete v 1. cykle, na akom znalostnom základe by sme vyvodili u detí pravopisné poznanie, že napríklad vo vete "Mama kúpila dva chleby, tri bagety, štyri rajčiny a niekoľko sladkostí a pre mňa, sestru a ocka." je čiarka potrebná, lebo bez nej by také vyjadrenie spôsobovalo komplikácie na strane čitateľa? A ďalej, ako budeme písať napríklad oslovenia v listoch? Bez čiarky? To by asi nebola cesta. S čiarkou sa môžu žiaci oboznamovať postupne. V 1. cykle v jednoduchej vete, neskôr prídu syntakticky náročnejšie konštrukcie. Za autorský tím Martin KlimovičNejde o pripomienku, ale o reakciu autorského tímu.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusĎakujem za Vašu potešujúcu odpoveď a pevne verím, že to bude takto pochopené aj učiteľmi.X
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusPrvý cieľ hovorí o uplatňovaní znalostí jazykových prostriedkov a pravidiel v komunikačných činnostiach. Druhý cieľ hovorí o využívaní komunikačných činností pri rozvoji žiaka. Ľudmila LiptákováNejde o pripomienku, ale o reakciu autorského tímu.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusTermín znalosti má oporu v revidovanej Bloomovej taxonómii, konkrétne v jej znalostnej dimenzii.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusNech sa páči, pozrite si predchádzajúcu stranu. za autorský tím Ľudmila LiptákováX
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusZásadná vec, ktorú je podľa mňa potrebné prehodnotiť vo vyučovaní literatúry, je celková paradigma, ktorú tu máme zaužívanú celé desaťročia a neviem či z aktuálneho systému vypadne - a to je memorovanie obsahov diel (a ich rozbor), ktoré deti nikdy nečítali (a ani sa to od nich neočakávalo). Keď toto poviete komukoľvek zo západného sveta, je v šoku. Je to ako sa naspamäť učiť popis hudobného diela bez toho, aby ste ho počuli! Literatúra sa má zažívať, nie sprostredkovane, ale priamo. S tým inak súvisí aj na našich školách pomerne častá práca s ukážkami, ktoré sú vždy absurdne krátke a nedokážu zabezpečiť skutočný zážitok z diela. Deti to vedie k tomu, že sa nabiflia, čo sa od nich očakáva, a po odskúšaní všetko okamžite zabudnú - samozrejme, sú to len ničnehovoriace postrehy niekoho iného o knihe, ktorú ani nedržali v ruke. (To je ďalší dôležitý rozmer = že sme ako žiaci dostávali aj niekým iným vysvetlený význam diela = "čo tým chcel autor povedať". Samozrejme, veď keď sme knihu nečítali, musel nám ju niekto iný takto predžuť:-))) Je to celé absurdné. Myslím že zaradenie - pokojne aj spoločného - SKUTOČNÉHO čítania by malo byť hlavnou súčasťou vyučovania literatúry. Prípadne sa inšpirovať niekde vo svete, ako vytvárajú u detí skutočný vzťah k čítaniu.áno, nový pohľad na túto oblasť v ŠVP ponúka práve možnosť zmeniť pôvodné zaužívané formy nudného čítania krátkych ukážok napríklad na hodiny typu "dielňa čítania", podobne ako to je napr. v ČR - čo bola jedna z inšpirácii pri tvorbe obsahu tohto komponentu
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusVšimla som si, že určité pojmy zmizli (oproti súčasnému ŠVP): napr. delenie slov podľa dobového výskytu, neurčité číslovky, viacnásobný vetný člen, jednočlenná a dvojčlenná veta, sylabický verš... Iné zasa pribudli - látkové, skupinové pod.m., príslovky – vlastnostné, okolnostné; číslovky – druhové; zámená – neurčité)...Neviem, aký to má dôvod.Pripomienka bola zapracovaná
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusNapriek tomu, že sa hovorí o cyklickom nadväzovaní (1., 2, 3. cyklus), v dokumente úplne absentuje akákoľvek gradácia - nevnímame žiadny pokrok či zvyšovanie náročnosti v rámci okruhov a tém.Nesúhlasíme, dokument je vystavaný na dôslednej gradácii náročnosti a cyklickom nadväzovaní.
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusV rámci literatúry je výborný zámer vychovávaÅ¥ premýšľajúcich a rozhľadnených, samostatných a motivovaných čitateľov, potrebujeme vÅ¡ak opäť poznaÅ¥ základné POJMY, o ktoré sa vieme oprieÅ¥.áno, pojmy vyznačíme boldom, kurzívou, aby boli čitateľnejšie. Zámerom však nie je výučba definícii liter. pojmov, ale čítanie pre zážitok a čítanie s porozumením.
01.01 Charakteristika oblastiV celom dokumente sa mi veľmi ťažko orientuje, chaoticky sa v ňom pracuje s POJMAMI, TERMÍNMI - to považujem za najväčší problém. "Omáčka" môže zostať, len by mala byť zreteľnejšie oddelená od pojmov a faktov, ktoré budú OBSAHOVÝM a teda i VÝKONOVÝM štandardom a budú akýmsi pevným bodom pre nás, učiteľov. Pri takto nastavenom ŠVP si nevieme my, učitelia, ani zmerať, či sa nám podarilo dosiahnuť stanovené ciele.Pre lepšiu orientáciu budú vyčlenené žiacke termíny na konci každého komponentu.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusK časti Vecná recepcia:

V časti Vecná recepcia sa píše: "použiť pri porozumení textu primerané znalosti vetných a súvetných celkov, slovnej zásoby a lexikálnych vzťahov", nikde v dokumente však nie je zadefinované, ktoré sú to...

K úryvku: "rozpoznanie základných znakov rozprávacieho textu: subjektívnosť, časová následnosť..." - rozprávanie nie je žánrom vecných textov
Pripomienka bude zapracovaná.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusV dokumente sa často objavuje pojem "primeraný" - napr. prezeranie primeraných žánrov vecného textu, porozumenie primeraným digitálnym textom s odbornou funkciou, porozumenie primeraným reklamným textom... Čo tým autori myslia? Kto určí primeranosť?niePrimeranosť volených vecných či umeleckých textov je kategória, o ktorej nemôže rozhodnúť vzdelávací štandard, ale učiteľ podľa poznania konkrétnych dispozícií a možností či preferencií žiakov.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusV tomto dokumente úplne chýba jasný obsahový štandard, o ktorý by sme sa my, učitelia, mohli oprieť a na základe ktorého by sme si mohli stanoviť svoje jednotlivé SMART ciele. Keďže nie je jasné, aké pojmy, aké termíny, aké učivá má žiak zvládnuť, nemôžeme si ani my stanoviť smart (teda špecifické, čiastkové, merateľné, aplikovateľné) ciele, čo je však pre učiteľa 21. storočia nevyhnutné a žiadúce! Podľa tohto dokumentu by som napr. mala prebrať iba: skloňovanie a pádové otázky; rozlišovanie tvarov podstatných mien, prídavných mien a zámen v texte; rozlišovanie slovesného času a spôsobu v texte, tiež vzor pekný v j.č. a mn.č.. .. a ostatné slovné druhy? Čo znamená pojem: " základné poznávanie významu a funkcie jednotlivých slovných druhov v texte"? Majú poznať všetky slovné druhy? Ako dobre? Čo pri nich majú vedieť rozlíšiť, vnímať, pomenovať, porovnať? Na druhej strane sa neustále spomínajú útvary - oznam , správa, rečnícky prejav v rôznych obmenách...Pre lepšiu orientáciu budú vyčlenené žiacke termíny na konci každého komponentu.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusZ praxe viem, že mnohí odučia tému /nejaký bod obsahového štandardu/. Dosť sa obávam, ako sa takto orientovaným pedagógom podarí naplniť napr. výkonový štandard -žiak vie sledovať vlastné porozumenie textu. Podľa mňa ich to musí niekto naučiť. Celkovo podľa mňa ide o zmenu koncepcie vyučovania jazyka, od učenia sa gramatických javov k využívaniu jazyka. Ale metodiku, ako to učiť, treba dať zažiť učiteľom, vzdelávať ich v tom, akými metódami tieto štandardy dosiahnuť. Ja sama by som sa prvá hlásila na vzdelávanie na túto tému.Presahuje kompetencie autorského tímu
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusOdlíšiť diela z poézie, prózy a drámy? Miešame pojmy! Už nebudeme učiť literárne druhy - epika, lyrika a dráma a formu: poézia a próza? Lebo 1 dielo môže byť súčasne poézia a epika a pod.áno, pripomienka bude zapracovaná
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusK bodu Gramatický pravopis ( v časti Písaná produkcia - Osvojovanie a uplatňovaniu pravopisu) chýba pomenovanie ďalších javov, ktoré poznáme a ovplyvňujú náš pravopis: vzory podstatných mien, pády (D, L, I - i), pravopis slovies, vzory prídavných mien (nielen pekný , ale aj cudzí, páví, otcov, matkin) atď.áno, pripomienka bude zapracovaná
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusHovorená produkcia - Výkonový štandard

Žiak vie/dokáže:

predniesť jednoduchý príležitostný rečnícky prejav

Náročné, neprimerané veku. Vynechať, alebo presunúť do 2. - 3. cyklu.
nie, ide o súvislé budovanie schopnosti prezentovať sa. V rámci prvého cyklu sa začína s najjednoduššími rečníckymi prejavmi ako ústne pozvanie, privítanie, blahoželanie.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusPísaná produkcia - Výkonový štandard

Žiak vie/dokáže:

- vyjadriť písaním svoje emócie a predstavy

Neprimerané veku. Navrhujem vynechať, alebo posunúť do vyššieho cyklu.
Schopnosť zachytiť a zaznamenať vlastné emócie pokladáme za dôležitú. Je potrebné formovať ju od už od prvého cyklu.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaProsím zvážiť zaradenie, alebo preformulovať:

Ciele vzdelávania pre 1. cyklus

č. 10 Vyjadriť verbálne a neverbálne predstavu o sebe a svoje prežívanie okolitého sveta.
Schopnosť zachytiť, zaznamenať a prejaviť vlastné emócie pokladáme za dôležitú. Je potrebné formovať ju od už od prvého cyklu.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaPlne súhlasím a podporujem.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusMinimálne v 1. cykle by prelínanie a komplexnosť jednotlivých zložiek mala byť prirodzenou súčasťou edukácie slovenského jazyka. Rámcový obsahový a výkonový štandard na konci cyklu určuje minimálnu úroveň zvládnutia učiva, ktorá podmieňuje zvládnitie a postup do následného cyklu.áno
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaVynikajúco vystavané kurikulum. Rozdelenie do 5 základných kategórií je tiež prehľadné. Potom je tam však už mnoho duplicít, prelínanie kategórií. Nedá sa mu úplne vyhnúť, ale bude to dosť náročné preklopiť do ŠkVP. Dúfam, že poskytnete vzorový ŠkVP a nenecháte celú túto prácu na školách.Ďakujeme, áno budú vypracované vzorové ŠkVP.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusV časti Komponent písaná produkcia, mi chýba začlenenie prvkov tvorivého písania. Myslím si, že elementaristi, v prvom ročníku, vedia prečo preferujú spojité tradičné písanie rozvíjagúce grafomotorické zručnosti prepojené s mentálnym vývojom dieťaťa. Na primárnom stupni si postupne dieťa vytvára svoj rukopis a ten je preň špecifický, či už na základe tredičného spájaného písma, či Comenius script. Dôležité je preň jeho čitateľnosť a funkčnosť zaznamenávania obsahu. Potrebné je pozrieť si hodnotenia z národného i medzinárodného overovania implementácie Comenius script v edukačnom procese a najmä názory učiteľov, ktorí s tým majú skúsenosti. Nikdy nebude rovnaká metóda, či forma edukácie písania vyhovovať všetkým žiakom, ba ani učiteľom.Prvky tvorivého písania sú súčasťou vzdelávacieho štandardu už od prvého cyklu
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusToto sa mi zdá veľmi náročné na konci 3. cyklu - určiť na základe štruktúry textu jeho žáner, zameranie a účel, kriticky vyhodnotiť autorov zámer a zaujať stanovisko k prečítanému textu, hodnotenie štruktúry a prvkov textu, umelecké jazykové prostriedky a ich pôsobenie na čitateľa; analyzovať a hodnotiť rôzne formy spracovania literárnych diel a námetov (filmová, rozhlasová, divadelná).žiaci to na primeranej úrovni zvládnu, ak budú systematicky vedení k práci s textom podľa nastavených štandardov
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusSúhlasím, písanie čiarky určite NIE v prvom cykle.Začíname elementárnymi vedomosťami o čiarke v rámci jednoduchej vety (napr.: Prišla mama, otec a brat). Žiaci takéto typy viet používajú už v prvom cykle.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cykluszložené súvetia? teraz nie sú obsahom vzdelávania a podľa mňa je to naozaj zbytočné v 3. cykle. presunúť do SŠ.Zložené súvetia žiaci tretieho cyklu používajú pri tvorbe rôznych druhov textov (argumentačné, úvahové,..). Odkladať problematiku až na SŠ nepokladáme za vhodné.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSúhlasím so základnou charakteristikou oblasti.X
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraNejak mi tu absentuje deklarované prepojenie starého - gramatika - sloh - literatúra......niePrepojenie gramatika (správne jazyková zložka, nie gramatika) – sloh – literatúra je realizované naprieč komponentmi, jazyk a reč využívame podľa účelu, nie podľa technického rozdelenia vzdelávacích oblastí, preto viac ku komunikačnému uchopeniu vzdelávacích obsahov smeruje nové rozloženie na interakciu, recepciu a produkciu.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusJe toto pre niečo dobré? ak si nevediem za celý život žiadne čitateľské portfólium, nezískala som nejaké kompetencie, zručnosti?? ja by som to nechcela robiť so žiakmi - samostatné budovanie čitateľského portfólia, vedenie podrobnejších záznamov v rôznych formách a podobách o knihách, o svojom čítaní a jeho pokrokoch;čitateľské portfólio je širší pojem a zahŕňa rôzne druhy záznamov z práce s textom, nie je to klasický čitateľský denník, ako ho poznáme. Jedným zo zámerov jeho zavedenia je možnosť na základe vlastných produktov sledovať vlastné pokroky, formovanie vlastného čitateľského vkusu, apod. Bližšie bude špecifikované v metodických materiáloch.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykanavrhujem do 3. cyklu - vyvodzovanie významov nových alebo neznámych slov z textu: abstraktné slová (názvy vlastností a názvy dejov), odborné slová, viacvýznamové slová, ustálené slovné spojenia s priamym významom, ustálené slovné spojenia s obrazným významom (príslovia, porekadlá, pranostiky a iné primerané frazémy);

identifikovanie slov z rovnakého slovotvorného hniezda v texte, pozorovanie predponového a príponového tvorenia slov, motivačný vzťah medzi základovým a odvodeným slovom.
Pripomienka bude zapracovaná.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusJe toto nutné v 2. cykle??????? sú to abstraktné pojmy , a preto si nemyslim, že je to vhodné v danom cykle.... - porozumenie literárnym pojmom, umeleckému zobrazeniu skutočnosti, obrazným a symbolickým významom slov: rytmus, personifikácia, epiteton, refrén, téma, rozprávač;ide o základné pojmy, s ktorých obsahom sa žiaci stretávajú aj v nižšom veku, hoci ich priamo nepomenúvajú. Boli obsahom vzdelávania aj doteraz
01.02.02 Ciele podoblasti vyučovania prvého jazykapredniesť jednoduchý rečnícky prejav - presunula by som do 3. cyklu. tu sa mi to zdá náročné.nie, ide o súvislé budovanie schopnosti prezentovať sa. V rámci prvého cyklu sa začína s najjednoduššími rečníckymi prejavmi ako ústne pozvanie, privítanie, blahoželanie.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusAk žiak nebude vo viacjazyčnom prostredí, budú školy vytvárať k tomu podmienky, aby sa splnil tento štandard? - komunikovať s rešpektom so spolužiakmi z viacjazyčného prostredia,získavanie informácií o iných jazykoch, najmä o inom materinskom jazyku spolužiakov;

porovnávanie komunikačných zvyklostí v slovenčine a v inom jazyku;

skupinový dialóg o viacjazyčnosti spolužiakov.
Škola prispôsobuje vzdelávací štandard svojim podmienkam. Vzhľadom na meniacu sa spoločnosť, narastajúcu multikulturalitu a mutlilingvizmus považujeme rozhovory o viacjazyčnosti za potrebné.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusPrečítajte si príspevok ešte raz.....X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSkutočne písanie diktátov naplní vzdelávacie ciele?kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus,,Prirodzený" vývoj smeruje k digitálnej demencii. Rozumiete ,aký význam má spojité písmo vo vývoji mozgu pre dieťa ? Čo všetko sa pri písaní zapája....? ... Štandard nenariaďuje konkrétny typ písaného písma.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaPrečo sa brániť prirodzenému vývoju? Ja sama už min.25 rokov nepoužívam písané písmo a naposledy kedy bolo odo mňa vyžadované bolo na písomnej maturitnej skúške čo spôsobovalo zbytočný stres lebo už vtedy som písaným písmom zopár rokov nepísala. Deti sa v škole písané museli naučiť, obaja sú na osemročnom gymnáziu a ani jeden písaným písmom nepíše a nemajú ani jedného spolužiaka, ktorý by tak písal. Zbytočne budú akademici trvať na archaizme ak v praxi už vpodstate vymizlo. Tu len vidno absolútnu nepružnosť a skostnatelosť systému.Komentujúci vôbec nerozlišujú medzi rukou písaným písmom a spojitým písmom, štandard nenariaďuje konkrétny typ písaného písma, písať rukou však žiak musí vedieť.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaPani profesorka, ĎAKUJEME za reakciu a Váš pohľad na kontrolné diktáty v ŠVP. Úprimne musíme priznať sklamanie, vzhľadom na to, že to nepovažujete za potrebné. Napriek platnosti zákona, ktorý vymedzuje tento paragraf od 1.9.2008, bolo vymedzenie kontrolných diktátov striktné v ISCED 1 , aj po mnohé roky až doteraz. Taktiež bol na kontrolné diktáty kladený veľký dôraz, vymedzené diktátové zošity, ktoré sa archivovali, štátna školská inšpekcia a pravidlá písania, ktoré umocňovali dôležitú súčasť vyučovania slovenského jazyka. Tento krok umožní učiteľom písanie diktátov úplne ignorovať, ak to správne chápeme, a práve preto by sme to chceli aspoň minimalizovať.

Ak dobre chápeme, meníte celkovú metodiku vyučovania materinského jazyka, na ktorú učitelia vôbec nie sú pripravení, a nevedia, čo od toho očakávať. Natíska sa množstvo otázok k samotnej metodike, tvorbe učebníc, ktoré sa tu už spomínalo, hodnotenie, klasifikácia, či ich kombinácia, tvorba škoského kurikula, výkonový štandard v rámci jdenotlivých ročníkov atď. Tiež je veľkou otázkou pre učiteľov, aké výrazné zlepšenie od tejto zmeny očakávate vo výstupe vyučovania SJL, pretože výsledky PISA, TIMMS, od rokov 2001- 2016, dosahovali v meraniach žiaci 4. ročníkov SR vždy nadpriemerné výsledky, raz priemer.... ? Prosíme, prijmite túto reakciu ako snahu dozvedieť sa viac, a zároveň otvoriť cestu pripravovanej reformy do praxe.

Ďakujeme
kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusRozumiem zámeru autorov. Aj s inými ľudmi máme mnoho vecí spoločných. Uvedomenie si tohto faktu môže prispieť k sceľovaniu spoločnosti.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusNaozaj potrebujú piataci vedieť, čo je epiteton?áno
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusOceňujem:

- dôraz na ciele v komunikačnej interakcii, ktoré vedú ku kultivovanej diskusii.

- učenie k rozoznávaniu faktu a názoru (domnienky), argumentácii a kritickému mysleniu

- dôraz na metakogníciu.

Všetky tieto (nové) oblasti budú vyžadovať veľmi dobre vystavaný a prakticky orientovaný tréning učiteľov.
Ďakujeme
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusOceňujem, že autori nelipnú na obsahovom a výkonovom štandarde. V praxi sa naozaj výrazne prelínajú, a toto rozdelenie som naposledy použila na pedagogickej fakulte. Kolegovia, vidíte v taktomto rozdelení štandardov prínos pre svoju prácu?Ďakujeme
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusĎakujeme za tento podnet a súhlasíme s tým, že porozumenie čítaného a písaného textu je v 1. cykle prioritou. Osvojovanie pravopisu však musí prebiehať postupne v malých krokoch. Určite nechceme, aby sa etymologický pravopis nacvičoval tak, ako je to teraz, teda neprimerané množstvo pravopisných javov bez priestoru na dôkladné precvičenie a hlavne používanie v texte. Zdôraznením toho, že má ísť len o frekventované slová, máme na mysli výber niekoľkých slov, ktoré sú deťom blízke a ktoré častejšie používajú pri písaní textov (napr. myš, misa, syr, sito, ryba, ríbezle a pod. a ich príbuzné slová). V 2. a 3. cykle sa pravopisné javy z etymologického pravopisu budú postupne pridávať a znáročňovať. za autorský tím Ľudmila LiptákováNejde o pripomienku, ale o reakciu autorského tímu.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusProsím doplniť do VECNEJ RECEPCIE alebo do ČITATEĽSKEJ A PISATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI: Najneskôr v 2.cykle naučiť žiakov 1. rozoznávať fakt od názoru, 2. vystavať argument, 3. rozoznať argumentačné fauly, 4. hodnotiť kvalitu zdroja informácie a jej dôveryhodnosť. (Časť tejto metodiky je spracovaná napr. v Nemčok a kol: Debatná príručka, dostupné online)Ináč dobré myšlienky, ale zbytočne komplikované a prekombinované podanie.Schéma komponentov je zbytočná.
nieJe to už v 2. cykle pri komunikačnej interakcii a hovorenej produkcii.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusV časti Tematické okruhy a žánre - odlišnosť od iných, podobnosť s inými (ak je niekto iný, nie je podobný), navrhujem nahradiť inými pojmami, napr. ľudská jedinečnosť, príp. spoločné a rozdielne vlastnosti ľudíčiastočne sa upraví, pripomienky boli aj z prierezových gramotností
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusAk majú žiaci získať základné znalosti o jazykovom systéme..., vhodnejšie vnímam použiť formuláciu: získať základné poznatky. Znalosť mi príde už na vyššej úrovni, nie základná.nieTermín znalosť sa používa v revidovanej Bloomovej taxonómii vzdelávacích cieľov (presnejšie znalostná dimenzia).
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusA sme pri koreni problému.

Takéto závažné zmeny by mali prejsť riadenou a riadnou diskusiou napr. cez metodické centrá ,prípadne inak, a postupne napr. po cykloch následne spracovať a spraviť vyhodnotenie s prípadnými návrhmi zmien. Na to by však musel byť vymedzený dostatočný čas, veď sú to vážne veci ,ktoré sa nerobia na jeden rok.
X
01.02.02 Ciele podoblasti vyučovania prvého jazykaPrecvičovanie je veľmi dôležité. Kontrolný diktát nemá podľa mojich skúseností vždy výpovednú hodnotu zvládnutia učiva. Niektoré deti, ako píšete, sa naozaj vystresujú a napíšu všetko naopak, lebo "z komára urobia somára". Na druhej strane, ja mám skúsenosť, že diktát napíšu výborne a v bežnom písomnom prejave samá chyba. Pravdou je aj to, že bohužiaľ veľa kolegov píše iba to, čo je predpísané .Učiva je toľko, že na zmechanizovanie je naozaj málo času.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus" nevymyzli " ......nevymizliX
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusTo nebolo naposledy, ale išlo o prvé historické uznanie tzv. Písanej latinky - definovanej ako krasopis, a neskôr zavedené ako písanie v školskom roku 1933/34. To je historický aspekt nášho písania, ktoré je prirodzene nutné zachovať vzhľadom na viacero aspektov.Riešia sa formálne aspekty písma, nie to, čo sa pokúša štandard nastaviť, teda obsahové charakteristiky tvoreného textu ako primárny a kľúčový prvok vo vzdelávaní.
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraV 1.cvykle Slovenský jazyk a komunikácia / Osvojovanie a uplatňovanie pravopisu

-interpunkčný pravopis: interpunkčné znamienka na konci vety; použitie spojovníka pri delení slov na konci riadka; základné pravidlá písania čiarky v jednoduchej vete (napr. vo viacnásobnom vetnom člene)

-časť : základné pravidlá písania čiarky v jednoduchej vete (napr. vo viacnásobnom vetnom člene).......by som presunula min.do konca 2.cyklu
Jednoduché vety s viacnásobným vetným členom používajú už žiaci prvého cyklu.
01.02.02 Ciele podoblasti vyučovania prvého jazykaMal by sa viac klásť dôraz na estetický a umelecký zážitok z literárnych diel, nie iba na prázdne bifľovanie sa básní a ich vedeckú analýzu ako kľúč k lepšej známke.Áno, to je cieľom zavedenia celku čítanie pre zážitok.
01.01 Charakteristika oblastiPísanie malých a veľkých, tlačených a písaných písmen slovenskej abecedy.

Nehovorí o písme Comenius script, ktoré nie je ekvivalent písanej slovenskej abecedy. Písané písmo v slovenskom jazyku nemá iné oficiálne varianty. Vymyslené tvary písmen ,prevzaté z úplne iného jazyka, určeného pre žiakov s poruchami učenia, telesným ,či mentálnym hendikepom,prípadne dysgrafikov patrí na špeciálnu ZŠ .
Riešia sa formálne aspekty písma, nie to, čo sa pokúša štandard nastaviť, teda obsahové charakteristiky tvoreného textu ako primárny a kľúčový prvok vo vzdelávaní.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusPodľa žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami a úľavami predsa nie je možné zostavovať štátny vzdelávací program. Na to tu existujú špeciálne školy, ktoré tu už máme. Možno nerozumiete zámeru ,prečo by mali byť povinné, ale v poriadku. Písať diktovaním môžeme na každej vyučovacej hodine, ale proces prípravy, systematicky a dôsledne s určitým zámerom spĺňa v praxi svoj význam,ako aj samotný priebeh písania diktátu. Znižovanie úrovne vzdelania bude efektom aj práve takýmito riešeniami.... Načo by si doma žiaci precvičovali,keď nebudú musieť,že ...?
Nevidíte degradáciu učebných osnov, isced štandardov od r.2008,.... A teraz.... ?
Budeme sa so žiakmi len rozprávať a tárať 2 na 3, bez nejakých znalostí a naplnenia vzdelávacích cieľov ,ktoré by boli skutočné a viedli k tomu hodnotnému vzdelaniu.
kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraÁno, kontrolné diktáty by mali v 1. cykle vymiznúť. Diktovaný text nikto tu z diskutujúcich nezavrhuje. A argumenty prečo nie predpísané kontrolné diktáty tu už odzneli. Ja len pridám ešte toľko, že každý z učiteľov(mimochodom majú na to vzdelanie), by mal mať možnosť zvážiť, koľko, kedy a ako klasifikovať a hodnotiť diktáty. Pretože, možno v triede, kde sú nadané deti je gramatický jav zvládnutý v 3.ročníku a v triede kde sú deti z málo podnetného prostredia ten istý jav nezvladnú ani v 2.cykle. A som z praxe a myslím, že tomu rozumiem. Počas svojej 30 ročnej praxe som pracovala so všetkými takými deťmi.kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusĎakujem za komunikáciu a Vaše názory. Naďalej nesúhlasím s návratom vymedzenia kontrolných diktátov v ŠVP. V obsahovom štandarde pre prvý cyklus je ,,písanie podľa diktovania" a v ďalších cykloch sa písaniu venuje viac cieľov.

Vymedzenie kontrolných diktátov nezaručí kvalitu vzdelávania. Vymedzenie dobrých cieľov, ktoré budeme napĺnať prostredníctvom rôznych činností a sledovať ich dopad na učenie sa žiakov a k tomu prispôsobovať ďalšie kroky, v tom tkvie kvalita vzdelávania.
kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaOceňujem vytvorený materiál.Ďakujeme
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusVýborne pochopené. ĎakujemeX
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaK metodike tvorby učebníc, pracovných zošitov a výbere vhodných textov.
1. Ako budú koncipované učebnice a spomínané PZ?
2. Budú sa viazať na 1 celý cyklus? Alebo na konkrétny ročník ?
3. Bude učiteľ nútený tvoriť vlastné učebné materiály bez podpornej učebnice k predmetu, či oblasti?
4. Budú učebnice,PZ podliehať recenzii a odporúčanej doložke MŠ?
5. Ak nie, kto bude kontrolovať obsah a vhodnosť materiálov používaných v praxi..?
6. Ako sa budú financovať? Momentálne sú financie na žiaka a nákup U a PZ nedostatočné, rodičia musia financovať min. 40% nákladov na ročník ....
7. Ak oslovený vydavateľ nedokáže odpovedať na koncepciu tvorby učebníc po novom, ako chcete realizovať vyučovanie v praxi od septembra 23 na 30 školách....?
Metodika tvorby učebníc nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaMôže škola prekročiť rámec nového ŠVP ? Ak áno do akej miery?

Rozumej, škola si určí, že výkonový štandard 3. ročníka bude detailne definovať, do akej miery a na akej kognitívnej úrovni má žiak vedieť písať a aplikovať tie osvojené pravidlá:

ŽIak vie: vymenovať vybrané slová po ... , aplikovať vybrané slová pri písaní, vytvoriť príbeh s aplikáciou vybraných slov... ? atď... ?
nieŠkola si určí vo svojom školskom programe podľa možností žiakov. K uvedeným príkladom: dva z troch sú ukážkou nepochopenia zmyslu jazykového/pravopisného vyučovania.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusProsím, mohli by ste to pomenovať konkrétnejšie? Na čo by malo byť také vzdelávanie zamerané?X
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaV navrhovanom kurikule sa počíta s tým, že prvý a druhý cyklus (teda ročníky 1.-5.) budú tvoriť prvý stupeň ZŠ a tretí cyklus (ročníky 6.-9.) bude tvoriť druhý stupeň. Áno, je to organizačná zmena vyvolaná kurikulárnou reformou. V rámci tejto verejnej konzultácie je možnosť klásť otázky týkajúce sa tejto organizačnej zmeny. Ak sa pred Vami nejaké otázky otvárajú, neváhajte nám ich, prosím, položiť: https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/clanok/doplnujuce-otazky-k-organizacii-vzdelavania-v-cykloch/X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusMne sa zdajú tieto štandardy veľmi náročné. Nikdy som tretiakov neučila, ale myslím si zo skúsenosti s vyššími ročníkmi, že napr. toto je pre nich náročné: vyjadriť písaním svoje emócie a predstavy, napísať jednoduchý informačný text,napísať príbeh, vlastnú skúsenosť alebo zážitok, orientácia v jednoduchých nesúvislých textoch: zoznam, rozvrh, plán, tabuľka; identifikovanie príčiny nedostatočného porozumenia,nieAni v jednom z uvádzaných obsahov autorský tím nenastavil náročnosť tak, aby to nebolo v silách konkrétneho žiaka pri poskytnutí primeranej podpory zo strany učiteľa. Isteže, ak sa nesúvislým textom učiteľ v škole prakticky vôbec nevenuje, nemožno očakávať, že sa v nich žiak 3. ročníka orientuje. Ak si učiteľ pod úlohou pre žiaka vytvoriť príbeh predstavuje, že mu dá zadanie a ostatné je už na žiakovi, bez uvedomenia si toho, čo robí príbeh príbehom, akú skúsenosť žiak s rôznymi príbehmi (najmä v rovine recepcie) už má zvnútornenú, aké motívy v ňom môžu byť rozvinuté, ako a prečo postavy v príbehu konajú tak, ako konajú a v akej časovej postupnosti sa to deje, kde je zlomový okamih príbehu a podobne, potom sa nemožno čudovať, že považujeme tieto obsahy za náročné. Ak sa ale začneme s deťmi zhovárať o ich prekonceptoch, o ich predstavách, o potenciálnych/reálnych motívoch postáv, potom sa zrazu odkryjú vnútorné svety detí a priestor dostane expresia. Čím skôr budú deti vedieť vytvoriť ucelený text (a príbehový text, reálny alebo vymyslený, je vývinovo prvým prototypom uceleného, komplexného textu), tým skôr môžeme v ďalších cykloch očakávať tranfer pozitívnej skúsenosti s písaním. Za autorský tím Martin KlimovičNa tomto stupni vzdelávania, resp. v tejto svojej vývinovej etape to zvládnu.
01.02.01 Charakteristika podoblasti vyučovania prvého jazykaPáči sa mi odstránenie členenia na jazyk, literatúra, sloh.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusRozlišovať jazykové variety - ako tomuto rozumieť? dá sa to napísať zrozumiteľnejšie?
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusaký je rozdiel, prosím, medzi 1. a 2. cieľom? Podľa mňa je minimálny. Som za odstraňovanie množstva slov z daného dokumentu...
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusÚplne súhlasím s tým, aby aspoň v 1. - 3. ročníku neboli klasifikované. Inak, osobne by som túto myšlienku potiahla pokojne až do 9. ročníka; moja skúsenosť hovorí, že mnohí žiaci mali vždy menší počet chýb v nácvičných diktátoch než v kontrolných. Nezabúdajme, že aj deti vedia samy na seba vyvinúť tlak - počet chýb je potom často nie odrazom vedomosti, ale nezvládnutého stresu. V profesijnom živote nebudú písať diktáty, vždy budú mať čas skontrolovať si svoj dokument a opraviť chyby (práve vytvorenie tohto dostatočného časového priestoru považujem za dôležité po napísaní diktátu pokojne aj s pomocou slovníkov; osvojujú si tak prácu s nimi a automatizujú si ju). Význam diktátov v školskom veku vysvetlili "kolektívučiteľov". Ja vcelku rozumiem požiadavke aspoň minimálneho počtu diktátov v každom ročníku. Viem o prípadoch, keď učitelia až ortodoxne robia to, čo je predpísané a nerobia to, čo predpísané nie je. A všetci poznáme situácie, keď potrebujeme obsiahnuť učivo a nestíhame.... potom sa zbavujeme práve toho, čo predpísané nie je, aj keď vieme, že je to v konečnom dôsledku dôležité.kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusCelkove vítam túto koncepciu štandardov. Môžem povedať, že v princípe implementuje to, o čom sa usilujem niekoľko desaťročí. Výhradu mám však v tomto:

- Cykly (vo všetkých podoblastiach a predmetoch), najmä však prvý a druhý, nekorelujú so štruktúrou a sústavou školského vzdelávania, čo môže spôsobovať problémy pri štandardizovaných vstupoch a výstupoch z primárneho na sekundárny stupeň vzdelávania. Podľa mňa je to anomália, ak úroveň výstupu z 1. st. sa v SR uskutočňuje až na 2. st. v 5. roč., pričom výstup z 1. st. by sa mal zamerať na všetky vzdelávacie oblasti, t. j. nielen na SJL a M (lebo ide aj o výchovy, hodnoty etc.) Preto treba žiadať o prehodnotenie štruktúry vzdelávania v súlade s navrhovaným 1. a 2. cyklom. Napr. ak ponechať 1. - 4. a 5. - 9., avšak v tom prípade podľa toho zmeniť aj navrhované cykly na: 1.- 4., 5. - 6. a 7. - 9., alebo prejsť na iné modely (porov. ČR). Pripomínam, že ako najosvedčenejší sa ukázal model: 6-3-3/4 (po výstup zo SŠ), v Rakúsku alebo NSR majú: 4-6-4 (s diferenciáciou ad6), vo VB 3 (5-7 r.)-4-6/8.

- Podľa návrhu VŠ by učebný predmet SJL bolo vhodné premenovať napr. na: slovenský jazyk a komunikácia, slovenčina v komunikácii, aby vystihoval podstatu, náplň a zameranie predmetu v rámci danej vzdelávacej oblasti.
Rozloženie cyklov presahuje kompetencie autorských tímov. Autorský tým diskutoval aj o zmene názvu vyučovacieho predmetu. Literatúra je však dôležitou súčasťou predmetu. Preto sa autorský tím priklonil k zachovaniu tradičného názvu.
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúraVýborné, pokrýva celú problematiku. Oceňujem bázovú triádu: jazyk a gramotnosť a kultúra, založenú na pilieroch: komunikačnej interakcie, produkcie (hovorenej a písanej) a recepcii (vecnej a zážitkovej), čo evidentne koreluje s textovou, komunikačnou a socio-kultúrnou kompetenciou.Ďakujeme
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusVýborne a koncepčne nasmerované v kontexte celkovej zmeny v kurikulárnej transformácii. K prierezovým tematikám by som pridal 2 okruhy: digitálnu gramotnosť zmeniť na - mediálno-digitálnu gramotnosť, pridať dopravnú gramotnosť (ak nie je obsiahnutá, tak myslená v rámci občianskej gramotnosti).X
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusNávrhy sú dané vyššie, stále spochybňujete význam ,potrebu a dôležitosť vymedzenia kontrolných diktátov vo vzdelávacom štandarde pre ZŠ... Ešte raz: počet diktátov v ročníku, počet slov v diktáte, zameranie diktátu , spôsob hodnotenia/ klasifikácie. To ,že je vo výkonovom štandarde vymedzené uplatniť pri písaní osvojené pravopisné pravidlá ,nedefinuje povinnosť písania diktátov.
Minimálne požiadavky na písanie ,aby jednoducho zo škôl nevymyzli, len preto,že sú ,,náročné" pre deti....
kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusVzdelávací štandard musí obsahovať a vymedzovať písanie diktátov, pričom v tomto predkladanom štandarde o diktáte nie je spomenuté ani slovo, počnúc tzv. 1.cyklom po 3. vrátane. Ak spochybňujete nutnosť písania diktátov, tak nie ste z praxe, alebo tomu nerozumiete. Význam písania diktátov má pre dieťa význam počnúc motorikou, neurologickým prepojeniam, logickému aspektu a kognitívnemu vývinu dieťaťa , áno už od prvého držania pera v ruke. Ak by ste mali záujem, existujú vynikajúce články o význame písania a prirodzene s tým súvisiace písanie diktátov. Zaradenie písania diktátov a nácviku písania diktátov vo výučbe slovenského jazyka nemôže byť ignorované. Učiteľ si zvolí ? Koľko? Ako ? Kedy? ....?kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusCiele sú jasné a zrozumiteľné. Bude však potrebné ich dobre odkomunikovať učiteľom, ktorí ich ešte stále berú dosť formálne, neriadia sa cieľmi, ale skôr obsahom učebnice a kladú príliš veľký dôraz na jazykové prostriedky vytrhnuté z kontextu. Určite by sa zišla nejaká kampaň/ marketing / vzdelávanie / osveta, aby učitelia tieto ciele prijali za svoje a naozaj na nich pracovali.Ďakujeme. K jednotlivým vzdelávacím oblastiam sú plánované informačné webináre.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusDobrý deň, aj pri kapitole vzdelávacie štandardy pre 3. cyklus slovenský jazyk a literatúra vkladám pripomienky za oblasť profesionálneho divadla pre deti a mladých ľudí, pretože tieto divadlá úzko spolupracujú so školami všetkých typov. V súčasnej podobe reformy sa potenciál divadla a možnosti prepojenia divadla so vzdelávaním výrazne podceňuje. Pretože každé divadlo má vzdelávací charakter i keď nemusí vzniknúť s týmto zámerom. V súčasnej podobe nie sú zapracované v iných krajinách fungujúce modely prierezového prepájania školy a iných oblastí umenia, v našom prípade divadla. Profesionálne divadlo prispieva k formovaniu estetickej gramotnosti dieťaťa a k rozvíjaniu tvorivosti a preto je dôležité obhájiť to, čo je vyjadrené vo vecnej percepcii: pri vzdelávaní využiť alebo pri aj mimoučebnicové zdroje. Celá oblasť formovania navrhovaných štandard od dialógu, komunikáciu, rovnako ako príčiny konania hrdinov a hrdiniek, porovnávanie názorov a pocitov hrdinov a hrdiniek so svojimi emóciami, zážitkami a skúsenosťami sú zakódované v divadelných hrách a v inscenáciách a vytvárajú priestor na ďalšiu reflexiu v rámci vzdelávania. Avšak je potrebné udržiavať kontakt s divadlami a rovnako ako sa venovať rozvoju čitateľskej gramotnosti, venovať sa rozvoju diváckej gramotosti. Nehovoriac o tom, že porovnávanie ako sú stvárnené témy v literárnom, dramatickom, rozhlasovom a filmovom spracovaní si priamo žiada osobnú skúsenosť s divadlom, explicitne to nie je nikde pomenované.Ďakujeme za pripomienku, budeme na ňu reflektovať pri úpravách,
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusV nových štandardoch je ešte stále príliš veľa zbytočných gramatických hĺbok/ morfológie a literatúry, ktoré uberajú priestor tomu, aby učiteľ mohol aplikovať rôzne metódy, ktoré dokážu vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k slovenskému jazyku. Medzi také metódy pratrí napríklad: metóda celkovej fyzickej odpovede, rôzne didaktické hry, metódy rozprávania príbehu, dramatické hry, storytelling, metóda prirodzeného prístupu ...

4. Nedostatok kvalitných materiálov pociťujeme už niekoľko rokov. Ako to bude pri zmene kurikula? Dočkáme sa konečne barličky aj z tejto strany?

5. Znížila sa časová dotácia predmetu o 8 hodín za všetky cykly, čo nás na jednej strane teší, na strane druhej vyvoláva obavu vzhľadom ku kvalitnému naplneniu vytvorených štandardov.
Nový štandard si vyžaduje aj nové učebnice a edukačné materiály. S tvorbou nových materiálov sa počíta.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusDobrý deň, vkladám pripomienky k vzdelávacím standardom za oblasť profesionálneho divadla pre deti a mladých ľudí, za oblasť divadelníkov a divadelníčky, ktoré úzko spolupracujú so školami všetkých typov. A to s cieľom upozorniť, že v štandardoch sa nevyskytuje spolupráca s prof. divadlom pre deti , návšteva divadelného predstavenia a to aktívne, ako zážitková recepcia dôležitá pre rozvoj dieťaťa. Spomínajú sa rôzne druhy gramotností, od čitateľskej, cez mediálnu až po finančnú, ale diváckej a divadelnej gramotnosti sa nevenuje žiaden okruh v rámci cieľov vzdelávania rôznych obsahových, výkonných štandard. Napr. v tejto oblasti slovenský jazyk a literatúra 1. cyklus, existuje výkonové štandardy a zážitková recepcia : rozprávať svoje zážitky z divadelného, filmového a rozhlasového predstavenia, dramatizovať vhodné literárne texty, umeleckého zážitku cez rôzne formy spracovania textu (divadelné, filmové, rozhlasové a iné spracovanie literárnych diel), ale bez akéhokoľvek prepojenia na akívnu návštevu divadla, aktívne zoznámenie sa s divadelným predstavením, nie je žiadna možnosť tzv. neformálneho vzdelávania prostredníctvom využitia/spracovania potenciálu divadelnej tvorby do vzdelávania v škole (ako je uvedené napr. v dokumentoch, ktoré zaviazali vládu SR k aplikácii umenia do vzdelávacieho procesu Soulská agenda r. 2010). Pri obsahovej štandarde identifikovanie zákl. prvkov textu chýbajú napr. informácie o prvkoch dramatického textu a odlíšenie drámy od spomínaných druhov.Ďakujeme za pripomienku, budeme na ňu reflektovať pri úpravách,
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklus"Všetky tri podoblasti vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia prispievajú k rozvíjaniu jazykovej a komunikačnej gramotnosti, ktorá zahŕňa spôsobilosť porozumieť, vyjadriť a interpretovať fakty, pojmy, emócie a názory hovoreným a písaným jazykom..."

Porozumieť, vyjadrovať a interpretovať emócie môžete jedine v bezpečnom prostredí. Slovenská škola NIE JE BEZPEČNÉ MIESTO PRE DIEŤA. Vzťah učiteľ - žiak vnímaný vertikálne, teda učiteľ ako autorita, ktorá disciplinuje, hodnotí, porovnáva, bude vždy produkovať strach a úzkosť u detí. Áno, verbálne vám môže dieťa povedať, že je všetko v poriadku. Skôr či neskôr bude však školu a všetko, čo je s ňou spojené neznášať alebo aspoň ignorovať. Vertikálne vzťahy sú potom nastavené aj v triedach. Deti to preberajú, nie na verbálnej úrovni, ale na podvedomej úrovni. Som presvedčený, že šikana nie je len problémom výchovy v rodine, ale jej vznik je zapríčinený práve takto nastavenými vzťahmi v školách. Školy takto doslova vytvárajú prostredie, v ktorom vzťahy vedúce k šikane môžu prekvitať.

Takže, písať o vyjadrovaní emócií je síce pekné, rovnako ako vyžadovať rôzne sociálne zručnosti s tým spojené vo výkonových štandardoch, ale nemá to reálny základ. Ak je v školách prítomný strach, ovplyvňuje to úplne všetko. To by mala byť prvá vec, na ktorú sa treba veľmi dôkladne a v pokoji pozrieť a porozumieť jej, pretože potom rozprávanie o vzdelávaní 21. storočia je len deklaratívne a povrchné. Naše školstvo je stále niekde v 19. storočí.
Súhlasíme, ale netýka sa to štandardu, je to komplikovaná otázka týkajúca sa osobnosti učiteľa a jeho subjektívnej koncepcie vyučovania, je potrebné otvoriť verejnú diskusiu o úlohe školy a učiteľa v 21. storočí.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusCo keby sa to sformulovalo bez pouzitia slova "pravidla"? To ma taku negativnu konotaciu. Napr.

"úloha čiarky vo vete v jednoduchých situáciách (napr. vo viacnásobnom vetnom člene)"

Myslim, ze to lepsie vystihuje pracu s ciarkou v 1. cykle, nieco v zmysle "ziaci vnimaju, ze v textoch sa ciarka vyskytuje, poukazujeme na to, ked pisu vlastny text, ale neskusame/nehodnotime/nepostihujeme ich za nespravne pouzitie ciarok".
pripomienka bude zapracovaná
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusDobrý večer. Reflektujem na komunikačné zručnosti a pravidlá - morfologické prostriedky (predpokladám, ak ich idú používať žiaci, mali by poznať nasledujúce pojmy

- uvádzate základné významové skupiny plnovýznamových slovných druhov - podstatné mená – konkrétne, abstraktné, látkové, skupinové - nepostrehla som vrámci obsahu osvojenia si vedomosti o látkových a skupinových podstatných menách....

- píše sa "plnovýznamových slovných druhov" a uvádzate neplnovýznamové slovesá

- príslovky – vlastnostné, okolnostné - toto delenie nepovažujem za potrebné, navyše k okolnostným príslovkám patria aj príslovky miery, na ktoré sa pýtame otázkou koľko, to je dosť mätúce pre žiakov základnej školy

- číslovky – druhové číslovky neboli v učebných osnovách; ak druhové, prečo nie aj skupinové

Ďakuje za Váš čas a prácu.
pripomienka bude zapracovaná
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusVecná recepcia – Komunikačné prostriedky a pravidlá Písaná produkcia - Osvojovanie a uplatňovanie pravopisu: rozlišovanie všeobecných a vlastných podstatných mien: základné významové skupiny vlastných podstatných mien (mená osôb, zvierat, regionálne blízke zemepisné názvy): Navrhujem bližšie určiť a konkrétne špecifikovať, čo sa rozumie pod ,,regionálne blízke zemepisné názvy“ (sú to názvy obcí, pohorí, riek, štátov a pod.?).nieRegionálne blízke vlastné mená sú geografické pomenovania miest, obcí, riek, pohorí vo vašom regióne.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusProsíme brať do úvahy aj to, že existuje veľký počet škôl na území SR, ktorú navštevujú takí žiaci, ktorých musíme najprv civilizovať ( práca v kolektíve, použitie toalety, mydla, hry, dodržiavania pravidiel). Nevedia sa vyjadrovať ani v materinskom jazyku, ani v rómskom jazyku, nie to ešte po slovensky. Nepoznajú slová, frázy,povely v maďarčine niet to ešte učiť ich po slovensky. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým chýba jedlo, desiata a obed, sú vysoko postavené štandardy a požiadavky. Na takých žiakov nikdy a nikto nemyslí. Z roka na rok sa do školy prichádzajú stále slabší žiaci, ktorí sú na úrovni 3-4 ročného dieťaťa. - ani toto sa nerieši už roky na Slovensku. Vytvárame tu nové štandardy, ale máme dojem, že obsah sa nemení. Pripomienkovanie sa malo konať ešte pred vytváraním nových štandardov.Na tieto účely sa pripravuje minimálny učebný výkon.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusZážitková recepcia - Obsahový štandard:

. identifikovanie základných stavebných prvkov textu (nadpis, strofa, rým, verš, odsek);

. odlíšenie textu od ilustrácie, odlíšenie poézie od prózy;Chýbajú mi stavebné prvky dramatického textu a odlíšenie drámy od poézie a prózy, verím, že ani v 1.cykle to nie je predčasné, aspoň v základných prvkoch a jednoduchým spôsobom poukázať na všetky tri základné literárne druhy.
Pripomienka bude zapracovaná.
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraZa mojich čias sa učili vybrané slová len ako zoznam základotvorných slov. Dnes sa deti musia zbytočne učiť naspamäť aj všetky od nich odvodené slová. Podceňujeme schopnosť detí identifikovať zákkad slova a vytvárať odvodené slová. Druhá vec je, že biflovanie sa vybraných slov nemá absolútne žiaden význam. Čo z toho, keď ich žiak vie odrapotať ako básničku a dostane za 1, keď v písomnom prejave ich aj tak domotá a dostane za 5, lebo nemá čas si popri písaní recitovať celý zoznam dokola pri každom slove, v ktorom je I/Y. Ja som to biflovanie sa neznášala, nikdy som ich nevedla vymenovať všetky ani doteraz neviem, ale písala som vždy bezchybne. Tie I/Y si musí dieťa len zautomatizovať tým, že bude veľa čítať a písať.Toto je presne to, o čo nám v našich štandardoch ide. Chceme eliminovať učenie sa pre učenie a chceme, aby žiak vedel nielen čo sa učí, ale aj prečo sa to učí.X
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraPripomienky za náš kolektív vyučujúcich SJL na 2. stupni:

1. V rámci rozdelenia cyklov absentujú presné pojmy, ktoré sa v rámci ktorého ročníka daného cyklu majú vyučovať. Uvítali by sme jasný prehľad pojmov, ktoré má žiak na konci každého cyklu ovládať, ako je to v súčasnom ŠVP – prehľadná tabuľka.

Ak školy nemajú aspoň orientačne stanovené, v ktorom ročníku sa aký pojem zavádza, okrem iného hrozí riziko nesúladu medzi jednotlivými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, aj vzhľadom k častým prihláseniam a odhláseniam žiakov, fluktuácii učiteľov či suplovaniu. Predmet slovenský jazyk a literatúra by mal mať presný pojmový aparát aj vzhľadom k povinnému testovaniu a jednému z kľúčových predmetov pre prijímacie skúšky.

2. V druhom cykle nepovažujeme za prejav aktuálnosti zaradenie pojmu list v rámci komunikačnej interakcie za vhodný a mohol by sa nahradiť iným písaným moderným útvarom hovorového štýlu.

3. V rámci písanej produkcie či iných oblastí sa argumentuje pojmami jednoduchá veta a jednoduché súvetie s odvolaním sa na to, že žiaci nemajú ovládať odbornú terminológiu, no ak im máme vysvetliť rozdiel medzi jednoduchou vetou a jednoduchým súvetím, či už pri pravidlách písania čiarky alebo tvorby prejavu alebo vyjadrovania rôznych komunikačných zámerov, tak musia vedieť aspoň základný pojmový aparát, na základe čoho rozlíšia vetu od súvetia.
nieK bodom 2. a 3: list ako útvar súkromnej korešpondencie, ktorý možno prevádzať do verejnej elektronickej korešpondencie, v štandarde ostáva. K čiarkam vo vetách: áno, základný terminologický aparát je potrebný (v rozsahu jednoduchá veta vs. súvetie).
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusPrihováram sa takisto za väčšie využitie možností, ktoré môžu ponúknuť divadlá, nielen prostredníctvom inscenačnej tvorby, ale aj v rámci svojich sprievodných vzdelávacích programov (dramaturgické úvody, diskusie, workshopy,..), ako formu aktívneho zážitkového vzdelávania v oblasti Zážitkovej recepcie (nielen návšteva knižníc, ale aj divadla rozvíja /aj/ literárnu gramotnosť žiactva).Pripomienka bude zapracovaná.
01.01 Charakteristika oblastiJednoznačne treba preriediť vybrané slová, s veľkým počtom sa dieťa vôbec nestretáva. Ponechať len tie, ktoré má v bežnej slovnej zásobe.ánoX
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusZŠ, Nám.mládeže 17, Zvolen - PK- SJL

Pripomienky k VŠ - II.cyklus

• Dokument je neprehľadný, zdĺhavý, ťažko sa v ňom orientuje; zahltený odbornými pojmami a novovytvorenými termínmi;

• Štandardy sú nastavené na ideálne podmienky v školách (napr. technické vybavenie, učebné pomôcky) a pre nadpriemerných žiakov, nie pre bežnú populáciu;

• Príliš veľký dôraz je kladený na prácu v digitálnom prostredí, čím sa skracuje časová dotácia na iné zložky, napr.prácu s písaným textom;

• Vysoké nároky na vzdelanie učiteľa - odborník aj v informatike, mediálnej výchove, psychológii, etike?... ;

Nejestvujúce učebné materiály a pomôcky (tlačené, audiovizuálne, digitálne)

•Absentujú kľúčové fakty a pojmy, ktoré majú žiaci ovládať z jazyka, literatúry a slohu pri ukončení jednotlivých cyklov;

• Prehľadnejšie sa zdajú VŠ pre maďarský jaz.
nieDokument zavádza novú štruktúru obsahu vzdelávania, snaží sa poukázať na vzťahy medzi činnosťami a jazykovým poznaním, objasňuje účel a zmysel daného učiva, jeho štruktúra je vzhľadom na tieto ambície stále veľmi prehľadná a logická.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusZážitková recepcia - Výkonový štandard - vyrozprávať svoje zážitky z divadelného, filmového a rozhlasového predstavenia

Predpokladá sa spoločná návšteva predstavenia? - obohatila by vyžadovanú zručnosť aj o spoločný zážitok, vzájomné zdieľanie informácií, skúseností a emócií z neho, vzájomnú interakciu. Je v štandardoch vytvorený priestor na vzdelávanie divadlom, respektíve umením - v zmysle aktívnej spolupráce s kultúrnymi a umeleckými inštitúciami, využívania ich vzdelávacích programov vo vyučovaní (tak, ako to už vo svojej pripomienke spomína iveta313@post.sk...).
áno, predpokladá sa spoločná návšteva divadelného predstavenia, upravíme, aby to bolo jasnejšie
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusPísaná produkcia – Žánre písaného textu: tvorenie jednoduchého nesúvislého textu (zoznam): Navrhujeme zahrnúť do témy oboznámenie so slovenskou abecedou, s abecedným usporiadaním slov podľa prvého písmena a jeho využitím pri práci so zoznamami.áno
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklus2. Oceňujeme, že zámerom v dokumente je aj vytvárať priestor pre komunikáciu. Problém však nastáva pri jej realizácii v praxi, nakoľko mnohí učitelia sa tvrdo a kŕčovito držia obsiahlej gramatiky, ktorá im dáva pocit bezpečia, narozdieľ od spontánnej komunikácie s deťmi, ktorá vychádza z ich každodenného života. Reforma pre nás nespočíva len v úprave kurikula, ale aj v prístupe učiteľov.

V súčasnosti je veľkou podporou učiteľov RCPU, ale ešte stále vidíme priestor na ďalší rozvoj učiteľov tak, aby dokázali spĺňať požiadavky súčasnej doby a súčasného kurikula, a to prostredníctvom poskytnutia dostatočného času na osvojenie všetkého nového v podobe kurzov, aktualizačného vzdelávania s inšpiráciou aplikácie metód výučby cudzích jazykov do slovenského jazyka.
X
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklus01.02.03.01. - zvážiť v bode: "Funkčné používanie pohybových prostriedkov počas dialógu" nahradiť slovo "pohybových" slovom "neverbálnych". Vychádzame zo skúsenosti, že pri dialógu sa deti musia často učiťj správne používať očný kontakt.Zvážime zapracovanie pripomienky.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusDobrý deň,

súhlasím s názorom, aby kontrolné diktáty boli na rozhodnutí učiteľa, ktorý si sám bude korigovať, kedy, koľko a s akým obsahom ich zaradí ako jednu z foriem overovania pochopených gramatických javov. Samozrejme s ohľadom na charakter a zloženie triedy, s cieľom umožniť všetkým žiakom zvládnuť jazykové a komunikačné spôsobilosti.

Myslím si, že ovládanie pravopisu svojej materinskej reči by malo patriť k základným znalostiam inteligentného človeka a okrem toho písané písmo veľa vypovedá aj o charaktere a osobnosti.
kontrolné diktáty, ich počet a hodnotenie ŠVP neurčuje
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusTo isté platí aj pre vyučujúcich Slovenského jazyka a slovenskej literatúry v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusPodľa môjho názoru sú korektorské značky pre žiakov na na ZŠ zbytočné.S elementárnymi korektorskými značkami sa žiaci stretajú pri vyučovaní bežne. Ich pochopenie a funkčné využívanie pokladáme za dôležité.
01.02.02 Ciele podoblasti vyučovania prvého jazykaModerovanie ani recitácia nie sú vecou talentu či šikovnosti, dá sa to naučiť a deťom treba dať príležitosť sa s tým zoznámiť.súhlasíme
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSúhlasím, zase tu ideme robiť nejaké "prevratné" zmeny bez toho, aby sme na ne vopred pripravili tých, ktorí ich majú zavádzať do praxe. Logické by bolo, zreformovať najprv vzdelávacie štandardy na VŠ v odbore učiteľstvo v súlade s plánovanými zmenami kurikula ZŠ, a kurikulum uviesť do platnosti, až keď do praxe príde prvá generácia na to pripravených učiteľov. Ak chceme učiť blokovo s prepájaním viacerých predmetov, musíme mať najprv zaškolených učiteľov, ktorí budú kvalifikovaní takto učiť a mať vedomosti zo všetkých daných predmetov. Nemôžeme blok prírodné vedy dať učiť kvalifikovanému biologikárov a vyžadovať od neho, aby rovnako kvalitne na predmete odučil aj témy z fyziky a chémie len preto, že to sú "príbuzné" predmety. Bude nutné po novom mať učiteľov zaškolených nielen v 2kombináciách ale v 3 a viac kombináciách. A musíme pritom brať so úvahy, že mnohí učitelia majú kombináciu prírodná a spoločenská veda. Budeme opäť obmedzovať študijné kombinácie na čisto prírodné vedy a čisto spoločenské vedy? A ak navyše kurikulum uvádza, že blokové vyučovanie je len odporúčané, v praxi to neprinesie žiadnu zmenu, lebo bez kvalifikovaných učiteľov 90% škôl bude aj naďalej môcť učiť len v doterajšom rozdelení na predmety.X
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusCieľ: Použiť pri porozumení a tvorení textu primerané znalosti jazykových prostriedkov, využívať pritom jazykové slovníky v Hovorená produkcia – komunikačné prostriedky a pravidlá: porovnávanie a odlišovanie spisovných a slangových slov (s oporou o jazykové slovníky) Vecná recepcia – žánre vecného textu: jazykový slovník - Navrhujem zahrnúť do témy oboznámenie sa s abecedným usporiadaním slov podľa prvého, druhého... písmena, pretože je potrebná pri práci so slovníkmi.Zvážime zapracovanie pripomienky.
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusPráve slabikotvorné spoluhlásky stačí presunúť na 2.cyklus. Praktický význam to nemá. Na konci riadka vie slovo rozdeliť aj bez toho. Keď vynecháme zbytočné samoúčelné preberanie gramatiky, ostane viac času na sloh, diskusiu a pod.nesúhlasíme, pravopis slabík so slabikotvornými spoluhláskami nepovažujeme za samoúčelné. Správne delenie slov na konci riadka nepovažujeme samozrejmú znalosť.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSo všetkým súhlasím. A hlavne, nemali by sme sa iba bifliť poučky o tom, ako sa napr. robia vetné sklady. Treba ovládať náš jazyk naozaj slovom a písmom - to znamená vedieť napísať úradný list, životopis, sťažnosť, motivačný list a ďalšie útvary, ktoré budeme v živote potrebovať. Okrem toho by sme mali vedieť kultivovane prednášať, vedieť sa predať, a podobne. Najväčší problém je nezáujem niektorých učiteľov o celé učivo o slovenskom jazyku. Pritom je jedinečný, plný pokladov a tradícií, ktoré zvykneme prehliadať.X
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraĎakujeme za pripomienku, pokúsime sa ju zapracovať. Za autorský tím. Z. Kováčová Švecovánejde o pripomienku, ale o reakciu autorského tímu.
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraSúhlasím. Načo máme teda učebnice??? ŠkVP si vytvorme, osnovy si vytvorme, štandardy si vytorme, učebnice si vytvorme, pracovné listy si vytvorme. Tak tvorme, tvorme, tvorme, veď máme slobodu. A učiť budeme kedy?Budú vytvorené vzorové ŠkVP, metodické a sprievodné materiály, učebnice zodpovedajúce novým štandardom.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusDobrý deň, ako študentku učiteľstva slovenčiny by ma zaujímalo niekoľko vecí:1. V súčasnosti platný vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry bol verejnosťou prijatý najmä negatívne. V odborných publikáciách a článkoch vybraných autorov (napr. pán Papuga a pán Ligoš) som si všimla, že vzdelávací štandrad je kritizovaný najmä pre rozsah, štruktúru, obsah a nejasnosť požiadaviek. Dovolím si tvrdiť, že učitelia volali po značných zmenách. Pýtam sa, či však ide naozaj o zmenu, nakoľko po prvotnom preštudovaní dokumentu vidieť, že dokument je neprehľadný, ťažko sa v ňom hľadajú informácie a pôsobí ťažkopádne. Východiskom by mohla byť prehľadná a stručná tabuľková forma (tak ako napríklad platné štandardy pre ISCED 1, prípadne inšpiráciu možno hľadať v susedných štátoch, a to v Českej republike).2. Doterajšie štúdium učiteľov bolo diferencované podľa stupňov vzdelávania. Zaujíma ma, ako bude prebiehať príprava učiteľov teraz, ako to bude fungovať, keď budú školy rozdelené do troch cyklov.Ďakujem.
1. Autorský tím nebude meniť formu dokumentu. Rovnaká forma bola zvolená pre celú vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Pre lepšiu prehľadnosť textu bude na koniec každého komponentu doplnený súbor žiackych termínov. 2. Príprava učiteľov nie je v kompetencii autorského tímu. Učitelia prvého stupňa môžu učiť v 1. a 2. cykle, učitelia 2 stupňa môžu učiť v 2. a 3. cykle.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSúhlasím s názorom, že takto vystavaný dokument je neprehľadný a nie sú jasne definované kritéria tak často spomínanej primeranosti- do akej miery je potrebné osvojiť si pojmy. Zaujímavý je názor, že deti sa majú naučiť pravopis štýlom častejšieho čítania a písania, no je zrejmé, že bez pochopenia pravidiel to nepôjde. V tomto dokumente sa kladie dôraz na komunikáciu, vedenie čitateľského portfólia, čo je veľmi idealistické a niektorých žiakov to len odradí. Chýba informácia o kontrolných diktátoch a slohových prácach.Problematika čitateľského portfólia bude podrobnejšie rozpracovaná v metodických materiáloch.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSúhlasím so štylizáciou, že je potrebné osvojiť si písanie i/y, í/ý po obojakých spoluhláskach v koreňoch frekventovaných domácich slov. Naozaj je zbytočné, aby sme deti zaťažovali vybranými slovami, ktoré sa často nepoužívajú napr. smyk, vyžla a pod.

Možno by som zvážila osvojenie si pravopisu prevzatých slov v 1. cykle. Deti sa najprv naučia, že po tvrdej spoluhláske píšeme y a po mäkkej i, no vzápätí ich učíme, že u prevzatých slov to nie vždy platí. Lenže deti nevedia odlíšiť, ktoré slovo je prevzaté. Oni aj slová kino, tiger, cyklus a pod. považujú za pôvodne slovenské slová. Môže to u nich vyvolať chaos.
Ďakujeme, máme na mysli len najbežnejšie slová cudzieho pôvodu, s ktorými sa žiak bežne stretáva. Doplníme to tak do textu.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusKomunikačná interakcia – v tejto casti mi chyba rozvijanie premyslania, pochybovania, hodnotenia pocuteho. Preto navrhujem do tejto casti pridat nasledujuce:Nevidíme návrhy. Súhlasíme však s tým, že schopnosť premýšľať a teda aj pochybovať je zásadná. V dokumente ju cyklicky rozvíjame od prvého cyklu.
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusFormovať si pozitívne postoje a pozitívny vzťah k slovenskému jazyku a jeho učeniu sa.....odporucame doplnit...a cez jazyk ku kulture, narodu resp. posilnovanie narodneho povedomiazvážime zapracovanie
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusMôžem sa spýtať, prečo ste vymazali všetky moje pripomienky?X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklustexty piesní, básne, riekanky na nácvik správnej výslovnosti...dufame,ze sa tu nepredpoklada klasicke a zbytocne memorovanie textov basni, ktorym deti nebudu rozumietporozumenie textu považujeme za kľúčovú kompetenciu.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusPripájam sa k názoru a dodávam, že v niektorých oblastiach Slovenska máme ešte dnes problém so stálym/spoľahlivým internetovým pripojením a výkonným digitálnym vybavením.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusOtázkou zostáva, ako budeme chcieť pracovať so žiakmi s NKS (narušenou komunikačnou schopnosťou), ktorí každým rokom pribúdajú. Ako spomínali vyššie, "žijeme inklúziou".pre žiakov s NKS vzniká súbor podporných opatrení.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusNesuhlasim s tymto navrhom - spojite pismo je jedna z moznosti ako pisat ale nie jedina, prevazna vacsina dospelych pise nespojitym pismom a vsetci sa ucili spojite. Co sa stalo, ze bez ucenia sa nespojiteho pisma sami nan presli? Pismo je v istom zmysle "technicka" vec - je to prostriedok na vyjadrenie myslienok - zaoberajme sa cim viac myslienkami a cim menej technickymi prostriedkami na ich vyjadrenie...preto cim jednoduchsi je nacvik pisania tym viac casu bude na pracu s myslienkami, pretoze o tie ide. To akym typom pisma tu myslienku napisem nic na myslienke nemeni...font písma ŠVP neurčuje
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusV Zazitkovej recepcii je veta: „predniesť naspamäť literárny text primeraný veku“ – uprimne ja som to ako ziak nikdy nedokazal, naucenie sa literarneho textu naspamet pre mna znamenalo ze sa nedokazem venovat prejavu… Poslednych 13 rokov citam detom nahlas texty – nie neviem ich naspamat ale napriek tomu sledujem v prejave logiku postav atd… Uprimne by som tuto vec nahradil dramatizovanym citanim.zvážime úpravu
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusOceňujem, že v cieľoch sa kladie dôraz na praktickú komunikáciu. Aby sa však tieto ciele mohli dosahovať pri zachovaní časovej dotácie hodín je potrebné niektoré tematické celky vynechať. Domnievam sa, že osvojovanie si mnohých klasifikácií, systematických triedení a delení slovných druhov je pre žiakov náročné. Následne je pre učiteľa časovo náročné žiakom tieto delenia vysvetľovať a precvičovať ich s nimi, aby si ich osvojili. Žiaci nevidia ich praktické využitie, preto nemajú ani motiváciu si ich osvojiť.

Napr. v časti Komunikačné prostriedky a pravidlá sa uvádza potreba znalosti morfologických prostriedkov na analyzovanie významu a funkcie slovných druhov pri porozumení textu napr. slovesá – plnovýznamové, neplnovýznamové, činnostné, stavové; prídavné mená – akostné, vzťahové, privlastňovacie; príslovky – vlastnostné, okolnostné a pod.

Verím, že nebude potrebné, aby žiaci ovládali tieto jednotlivé klasifikácie. Nazdávam sa, že pre prax nie je potrebné vedieť, či je prídavné meno akostné alebo vzťahové, pretože to nemá žiadnu praktickú funkciu v komunikácii a neovplyvňuje to ani pravopis prídavných mien.

Podobne delenie prísloviek na príslovky miesta, času, spôsobu, príčiny nemajú v praxi odôvodnenie - ich druh neovplyvňuje slovosled vo vete a už vôbec nemajú vplyv na pravopis.Som názoru, že každá klasifikácia, ktorá nemá praktickú funkciu v komunikácii, je zbytočným zaťažovaním žiakov.
pripomienku čiastočne zapracujeme. Nesúhlasíme s tým, že by všetky spomínané klasifikácie boli samoúčelné. Napríklad na rozlišovanie akostných a vzťahových prídavných mien sa nabaľuje schopnosť správne stupňovať, používať prídavné mená vo vhodných kontextoch, atď. X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusPokračovanie:

Môžeme žiakov oboznámiť, že delenia slovných druhov existujú, ale nemali by sme od nich vyžadovať ich detailnú znalosť a orientovať pozornosť na určovanie slovných druhov vo vete, triedenie na jednotlivé druhy (napr. slovesá deliť na činnostné, stavové, deliť prídavné mená na akostné a vzťahové a pod.). Ja to nazývam, že robíme zo žiakov "malých jazykovedcov". (Podrobnejšiemu skúmaniu a systematizovaniu nech sa venujú na vysokej škole (prípadne na strednej).) V bežnej komunikačnej praxi sú tieto triedenia nepodstatné.Mala by platiť zásada, že učíme jednotlivé klasifikácie, iba ak majú nejaký konkrétny vplyv v praktickej komunikácii - čiže na tvorbu textu, slovosled alebo pravopis.

(Napríklad ovládanie vzorov je síce u žiakov nepopulárne, ale potrebné kvôli správnemu skloňovaniu a pravopisu, preto by som túto klasifikáciu vyučovala.)Zároveň by som chcela navrhnúť, aby aspoň jedna hodina slovenského jazyka v týždni bola delená. Učiteľ by tak s menším počtom žiakov mal priestor lepšie precvičiť praktickú komunikáciu, diskusiu, prácu s textom, dramatizáciu a pod.
áno, čiastočneX
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusZ dôvodu MOŽNOSTI a nie povinnosti zvoliť si v 7. ročníku ZŠ 2. cudzí jazyk, by bolo dobré zvážiť umožniť otvoriť skupinu aj pri nižšom počte žiakov, ako je momentálne aktuálne (min. 12 žiakov).

Dôvod: umožnenie vzdelávať sa vo zvolenom jazyku všetkým žiakom, ktorí majú záujem.

Finančné prostriedky na realizáciu výučby takejto skupiny by boli zahrnuté do prostriedkov poskytovaných MŠVVaŠ a nie z prostriedkov školy. To znamená, že škola by mala na základe štatistiky pridelené peniaze konkrétne na tento účel.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusPísaná produkcia - Osvojovanie a uplatňovanie pravopisu: slabičný pravopis (de, le, lie atď.):

Navrhujem zahrnúť do témy slabikotvorné spoluhlásky, uviesť do zátvorky príklad aj na slabiku so slabikotvornou spoluhláskou.
áno
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusKomunikačná interakcia - rozumie ze v komunikacii dochadza k nedorozumeniam, ze odovzdat myslienku tak aby bola spravne pochopena nie je lahke, uci sa overovat si, ci rozumie spravne to co poculáno/nieJe to prítomné v komunikačnej interakcii a v hovorenej produkcii.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusKomunikačná interakcia - chape, ze on sam alebo komunikacny partner sa moze mylitáno/nieJe to prítomné v komunikačnej interakcii a v hovorenej produkcii.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusVymedziť spojité písmo ako jedinú písanú formu slovenskej abecedy.font písma ŠVP neurčuje
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusRadi by sme prijali literárne žánre podľa tematických celkov aj pre 1. cyklus.štandard vymedzuje tematické okruhy aj literárne žánre. Priradenie žánrov k tematickému okruhu je v kompetencii učiteľa.
01.01 Charakteristika oblastiDobrý večer.

Prezrela som aj iné štandardy napr. Človek a spoločnosť... Vo všetkých cykloch štandardu pre slovenský jazyk mi chýbajú jasne vymedzené pojmy, napr. jednoduché vety - holá, rozvitá, s viacnásobným vetným členom a pod. Tieto štandardy mi prídu vysoko odborné; chýba im jasnosť, stručnosť.

Zároveň som sa nikde nedozvedela o kontrolných diktátoch.

Ďakujem
žiacke termíny boli vyčlenenéŠtandard nepredpisuje počet kontrolných diktátov. Kontrolné diktáty sú v kompetencii školy, ktorá najlepšie pozná podmienky na škole, svojich žiakov.
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusJa by som navrhol (ako rodic) o dost okresat ucivo SJ v tom zmysle, ze velmi nevidim vyuzitie vsetkych tych pravidiel pravopisu, urcovania vetnych clenov, padov, sklonovani, vynimiek, vybranych slov, cudzich a pod. v realnom zivote. Podla mna je toho pre tie deti skutocne mnozstvo takychto veci, ktore nikde nevyuziju, pokial teda nebudu pokracovat v kariere na JULSe... Podla mna je dostacujuce aby sa deti naucili pravopis stylom castejsieho citania a pisania ako "memorovania" sa pravidiel, padov a pod., ktore aj tak zabudnu... DakujemVzdelávací štandard si kladie za cieľ posilniť komunikačné, čitateľské aj pisateľské kompetencie žiaka. Výrazným spôsobom posilňuje činnostný charakter učenia (sa). Našou snahou je, aby žiaci rozumeli nielen čo sa učia, ale aj prečo sa to učia a ako to využijú.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusPresne tak ako pisete to vnimam aj ja, akurat s celym pravopisom. Pride mi "nelogicke" a zbytocne decka trapit so vsetkymi pravidlami, vynimkami a inymi "nuansami" nasho pravopisu. Idealne je naucit sa pravopis castejsim citanim, ku ktoremu ich podla mna tak ci tak chceme viest. A znalost pravopisu je uz "len" vedlajsi produkt tohto citania. Deti sa tiez neucia rozpravat vysvetlovanim v skole ale prirozdene od okoliteho prosredia a tak by to mohlo byt aj s pravopisom. Kto potrebuje, nech si pravidla studuje... DakujemAbsolútne s vami súhlasíme. Chceme, aby sa žiaci dopracovali k vedomostiam prostredníctvom činností. To však neznamená, že celkovo rezignujeme na pojmy, fakty a pravidlá.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusS 1. bodom nesúhasím, ku komunikácií sú potrebné otázky. Naučia sa ich napodobňovaním. Zo skúseností, deti majú radosť, keď sa môžu pýtať a keď dostanú aj adekvátnú odpoveď od spolužiaka.X
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus20 rokov dozadu s tým problém nebol, robili sme čitateľské denníky, kde sme tieto veci vypisovali. Ide o obrazotvorné spojenie podstatného a prídavného mena. Tieto slovné druhy už poznajú a verím, že vedia rozlíšiť ich spojenie v bežnej reči a ich neštandardné spojenie na umocnenie emócie či umeleckého efektu. Nepodceňujme deti. Aj literárne výrazové prostriedky sú výborným indikátorom toho, či deti vedia čítať z porozumením.ďakujeme za komentár
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklus1. cyklus: Hovorená produkcia

Výkonový štandard: Žiak vie/dokáže:

• korigovať nepresnosti alebo nejasnosti vo svojom ústnom vyjadrení,

Doplniť

• pomocou učiteľa alebo spolužiakov korigovať nepresnosti alebo nejasnosti vo svojom ústnom vyjadrení

1. cyklus: Písaná produkcia

Obsahový štandard: Osvojovanie a uplatňovanie pravopisu

• fonematický pravopis: delenie hlások na samohlásky (krátke, dlhé), dvojhlásky a spoluhlásky (tvrdé, mäkké) ako východisko uplatňovania fonematického pravopisu; pravopis i/í po mäkkých spoluhláskach, y/ý po tvrdých spoluhláskach; slabičný pravopis (de, le, lie atď.); pravopis dvojhlások, pravopis ä, dvojzložkové písmená (ch, dz, dž);

Spresniť!

(...slabičný pravopis de, te, ne, le , di, ti, ni, li)

1. cyklus: Zážitková recepcia

Obsahový štandard

Čítanie pre zážitok

• stvárnenie obsahu textu metódami tvorivej dramatiky;

Doplniť: (stvárnenie obsahu textu metódami tvorivej dramatiky pod vedením učiteľa);

Komplikované vyjadrenie:

• porozumenie významu autora pre tvorbu textu. Zmenili by sme to na: Pochopenie významu textu z pozície (pohľadu) autora...
pripomienka bola zapracovaná
01.03.01 Charakteristika podoblasti vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazykaK problematike - metakognície -, ktorá je determinovaná samotnou úrovňou žiaka čítať a porozumieť čítanému textu, čo koreluje s kognitívnou úrovňou žiaka, smeruje k predpokladu, že úroveň čítania s porozumením nesúvisí so zmenou vzdelávacieho štandardu, nakoľko čítanie s porozumením je súčasťou každého čítania textu v súčasnej praxi. Závisí len a len od kognitívnych schopností žiaka. Na čo poukazujeme aj vo výsledkoch PISA a TIMMS... Ako sa môžu porovnávať krajiny s priemerným IQ 106, s krajinami ako SR, ktoré má priemer 96, ... apod.

Bežný učiteľ nie je špeciálny pedagóg, nie je diagnostik na úrovni špeciálnych ped. , či CPP , nedisponuje kompetenciou diagnostiky kognitívnych bariér u žiaka. Napriek tomu hľadá rôzne metódy, s cieľom umožniť všetkým žiakom chápať prečítaný text.
nieRezignovať na metakogníciu je oslabovaním potenciálu žiaka, neplatí, že u kognitívne menej rozvinutého žiaka metakogníciu nerozvíjame.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusNavrhujeme doplniť:1. Do celku termíny: kritické myslenie, vzťah k čítaniu, rozvoj mäkkých zručností, podpora fantázie, zvedavosti, tvorivosti, predstavivosti.2. Hovorená produkcia

Výkonový štandard

Žiak vie/dokáže:

•zhromaždiť základné informácie k téme hovoreného prejavu "a uviesť ich zdroje" (rodičia, detský časopis, kniha, encyklopédia, ...)3. V komunikačnej interakcii pojem "neverbálna komunikácia".4. Čítanie pre zážitok

•sprostredkovanie umeleckého zážitku cez rôzne formy spracovania textu - doplniť slovo "pesničky". V prvom cykle z hľadiska ontogenického vývinu významne posilňujú sluchovú analýzu, dôležitú pre rozvoj elementárneho čítania.5. Do Tematické okruhy a žánre - kultúra a zvyky mojich spolužiakov, kamarátov z iných krajín, iných národností.Navrhujeme vynechať:1. Termín strofa (zavčasu, príliš abstraktný)

Obsahový štandard

Čítanie s porozumením2. Robenie záznamov. Nie každé dieťa, čo rado číta aj rado kreslí, či píše a deťom, ktoré neradi čítajú, táto povinnosť čítanie ešte viac znechutí.

Zážitková recepcia

Výkonový štandardNavrhujeme upraviť:

Samostatný/sebavedomý čitateľ - má vášeň pre čítanie, túžbu po dobrodružstve z čítania, aktívne vyhľadáva rôzne literárne žánre.

Vynechať čitateľské portfólio. Rozumieme cieľu, ale v cca ôsmich rokoch veku ešte nie je dôkazom samostatného ani sebavedomého čitateľa.

Za OZ Ateliér W Tonka Koš a J. Šillerová
Ďakujeme za pripomienku, problematika čitateľského portfólia bude rozpracovaná podrobnejšie v metodických materiáloch, považujeme za dôležité pracovať s ním od 1. cyklu, nakoľko vďaka nemu sa môže školám umožní voľba rôznych foriem hodnotenia žiackej práce.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusVo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia by malo byť jasne deklarované, že súčasťou rôznych textov a foriem komunikácie sú aj dialogické a monologické textové - prinajmenšom umelecko-dramatické štruktúry, t. j. dramatické texty základných druhov dramatického umenia. Bežný život je založený na dialogických (napr. rozhovor) a monologických (napr. rozprávanie) formách ústnej komunikácie, preto považujem za nelogické, ak sa v oblasti nevenuje osobitná pozornosť dramatickým typom textov a foriem komunikácie, ktoré sú využiteľné v umeleckých i mimoumeleckých vzdelávacích kontextoch. Navyše je známe, že formy a postupy tvorivej dramatiky sa veľmi účinne využívajú pri výučbe cudzích jazykov, odkazujem napr. na publikácie: Daniela Bačová – Andrea Bílliková – Mária Kiššová: Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe cudzích jazykov (2013) či Andrea Bílliková – Mária Kiššová: Drama Techniques in Foreign Language Classroom (2013). Nie je preto dôvod nepoužívať ich aj pri vyučovaní slovenského jazyka.Zvážime zapracovanie pripomienky.
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSúhlasím. Spolupráca s divadlami je pre študentov veľmi obohacujúca, bolo by dobré, keby je na to v kurikule vytvorený aj časový priestor (aby školy nechodili do divadla len počas maturít a pod.).súhlasíme
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus- Pri komunikačnej interakcii vo výkonovom štandarde mi komunikácia s rešpektom so spolužiakmi z viacjazyčného prostredia silnejšie korešponduje s predmetom etická výchova (napriek rešpektovaniu medzipredmetových vzťahov a celkovej nevyhnutnosti prierezových tém). - Chýbajú mi konkrétne stupne primeranosti ku komunikačnému proestrediu. - V komunikačnej interakcii v obsahovom štandarde v prostriedkoch a pravidlách by som v rámci druhého cyklu používanie jednoduchých súvetí presunula do piateho ročníka. - V hovorenej produkcii vo výkonovom štandarde aby som rovnako prednes jednoduchého rečníckeho prejavu nechala až do piateho ročníka. - V obsahovom štandarde v Príprave a prednese hovoreného prejavu je pre súčasného štvrtáka obtiažne zdôvodnenie výberu podľa komunikačného zámeru. Rovnako ako sformulovanie písomných argumentov na podporu vlastného postoja k téme, či vo vecnej recepcii vo výkonovom štandarde vyjadrovať svoj názor a zdôvodňovať ho. - V komunikačných prostriedkoch a pravidlách by som presunula frazémy a iné odborné a abstraktné slová do piateho ročníka, taktiež všetko, čo súvisí so súvetiami a súvetnými celkami, prípadne pripájacími časticami, či vyjadreniami o porozumení textov. - V zážitkovej percepcii vo výkonovom štandarde by som vo štvrtom ročníku ponechala poéziu a prózu, drámu by som presunula do piateho ročníka. - V obsahovom štandarde a v čítaní s porozumením by som doplnila vysvetľovanie významu neznámych slov a slovných spojení prostredníctvom získaných iniePri vhodnom a systematickom vedení sú aj žiaci nižších cyklov schopní prednášať jednoduchý rečnícky prejav, zdôvodňovať výber podľa komunikačného zámer, vyjadrovať vlastný zámer aj podporiť ho argumentmi.
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusĎakujem za pripomienku, pôvodne tam aj bola, vypadla zrejme omylom pri prepise a úpravách textu. Doplníme ju tam. Za autorský tím Z. Kováčová ŠvecováX
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusĎakujeme za pripomienku, budeme nad tým uvažovať. Za autorský tím Zuzana Kováčová ŠvecováX
01.02.04.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra pre 3. cyklusĎakujeme za pripomienku, presne takto nad tým uvažujeme- ak má dieťa vyrozprávať zážitok z predstavenia, je jasné, že ho v nejakej podobe absolvuje, a to presne aj z tých dôvodov, ktoré spomínate. Za autorský tím Z. Kováčová ŠvecováX
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSúhlasím s Vami. Za autorský tím Zuzana Kováčová ŠvecováX
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusĎakujem za pripomienku, rátame s tým, zrejme to však nie je také jasné každému. Zvážime úpravu tejto formulácie, aby nedošlo k nedorozumeniam. Za autorský tím. Zuzana Kováčová ŠvecováX
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusSúhlasíme. Je to dôležité aj ako systémové nastavenie pre podporu rovnakej/porovnateľnej kvality a možností jazykového vzdelávania v rámci celej SR. V súčasnosti sa stretávame s tým, že niektorá škola zabezpečuje jazykové vzdelávanie detí cudzincov, iná nie (bez ohľadu na to, či interne alebo externe).X
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusZároveň by návrh mal ísť súbežne s podporou zavedenia špecializácie (ako aj školení, doplnení vzdelania) učiteľ slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.X
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusDobrý deň,

navrhujem kompletné učivo o vybraných slovách zaradiť do 1. cyklu. Učiva je síce veľa, ale zbytočne sa rozťahuje a nie je to efektívne. V 2. cykle by sa žiaci samozrejme s frekventovanejšími slovami stretávali v tlačených, písaných , odborných textoch, čím by si ich opakovali, upevňovali a aplikovali. Učivo o tvarosloví by som zaradila až do 2. cyklu- je rozsiahle, náročné, pre deti z 1. cyklu dosť abstraktné. Ak by sa vybrané slová učili len 1. cykle, získali by sme dostatočne dlhý čas na zvládnutie tvaroslovia v 2. cykle.
niePravopisné javy treba zavádzať postupne, nahustenie nácviku etymologického pravopisu v 1. cykle je neprimerané a nie je možné dosiahnuť uplatňovanie pravopisných javov pri písaní textov. Morfologické učivo je primerané a zamerané na použitie v komunikácii.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusText je sformulovaný veľmi všeobecne pre dané cykly.Zdôrazňujú počúvanie s porozumením na základe zvukových nahrávok, ktoré (žiaľ) na školách absentujú.Taktiež odporúčania na vhodné podcasty, audiovizuálne ukážky vhodné pre deti a mládež, ako aj veku vhodné slovenské filmy a rozprávky.Nový dokument netrvá ani na čítaní aspoň niekoľkých diel zo slovenskej literatúry.Zo syntaxe chýba vetný základ ako hlavný vetný člen a ako jadro jednočlennej vety.Beáta Lukeš a Zuzana Horňáková, učiteľky ZŠ Buzica
nieTémy a oblasti vzdelávacieho štandardu budú špecifikované v metodických a sprievodných materiálov. Štandard SJL nechce predpisovať povinné diela slovenskej a zahraničnej literatúry. Súčasťou sprievodných materiálov môže byť súpis autorov a diel, ktoré vnímame ako vhodné, pre dané vekové kategórie. Tento súpis je však potrebné pravidelne aktualizovať.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklus9. V rámci vied významovej roviny absentuje štylistika a stručný prierez primárnych jazykových štýlov.

10. V literatúre nie sú vôbec spomenuté trópy ani figúry, operuje sa len s pojmom metafora a metonýmia, no chýbajú pojmy z oblasti teórie literatúry, metriky, ako napríklad rým a jeho typy, personifikácia, refrén, sylabický veršový systém, voľný veršový systém, literárny druh a žáner, druhová forma atď. Epiteton je pre žiakov 2. cyklu veľmi abstraktný pojem, preto ho navrhujeme zaradiť do 3. cyklu.

11. V obsahovom štandarde Dialogická komunikácia, diskusia a kooperácia - zapojenie do diskusného fóra na internete – v ZŠ učíme neplnoleté deti, nemáme možnosť kontrolovať a ovplyvniť negatívne/ urážlivé reakcie na príspevky vo verejnom diskusnom fóre na internete. Z nášho pohľadu by si takáto aktivita vyžadovala súhlas zákonného zástupcu.

12. Obsahový štandard - Čítanie s porozumením-porovnávanie základných literárnych útvarov z kultúrnych prostredí rôznych etník žijúcich na Slovensku a zo slovesnej tvorby Slovákov v zahraničí a Zážitková recepcia Výkonový štandard - literárne texty rôznych etník žijúcich na Slovensku, ktoré sú dostupné v preklade do slovenčiny, s oporou o poznanie základných historických súvislostí - snáď budú v učebniciach prezentované vhodnými ukážkami, ktoré u žiakov vzbudia záujem.
nieV základnom vzdelávaní nie je potrebné učiť o štýloch, ale učiť štylizovať. Okrem toho, súčasná štylistika už prekračuje rámec vymedzovania funkčných štýlov. Podrobnejšie bude problematika (poznámky k literatúre) rozpracovaná v metodických materiáloch.
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklus4. V rámci písanej produkcie či iných oblastí sa argumentuje pojmami jednoduchá veta a jednoduché súvetie s odvolaním sa na to, že žiaci nemajú ovládať odbornú terminológiu, no ak im máme vysvetliť rozdiel medzi jednoduchou vetou a jednoduchým súvetím, či už pri pravidlách písania čiarky alebo tvorby prejavu alebo vyjadrovania rôznych komunikačných zámerov, tak musia vedieť aspoň základný pojmový aparát, na základe čoho rozlíšia vetu od súvetia.

5. V písanej produkcii sa veľmi všeobecne charakterizuje oblasť morfológie, pričom sú tam zdôraznené len slovné druhy bez bližšej špecifikácie a klasifikácie (gramatické kategórie, vzory).

6. V rámci hovorenej produkcie absentuje pojem melódia vety pri komunikačních prostriedkoch a pravidlách, čo je kľúčový pojem, nakoľko sa dôraz kladie na verbálnu komunikáciu.

7. Ciele vzdelávania pre druhý cyklus operujú aj pojmom jazykové slovníky, no v konkrétnych kompetenciách lexikológia je len minimálne zastúpená. V oblasti lexiky z OŠ vypadli iniciálové skratky a skratkové slová?

8. V treťom cykle v navrhovaných štandardoch chýbajú niektoré neohybné slovné druhy a enumerácia pri konkrétnych slovných druhoch je niekedy veľmi obšírna (do obsahu pridávate pojmy, ktoré v súčasnom ŠVP nie sú: podstatné mená -látkové, skupinové, slovesá - činnostné, stavové, číslovky – druhové... Na druhej strane zavádzate pojmy, ktoré pre školskú prax základných škôl nie sú typické: vlastnostné a okolnostné príslovky, konektory, pripájacie častice.
áno
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusSkúste si prečítať ciele pre daný cyklus - obsahový štandard nie je cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie výkonového štandardu a cieľov.x
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusZážitková recepcia

Obsahový štandard

Čítanie pre zážitok

• stvárnenie obsahu textu metódami tvorivej dramatiky doplniť takto:

stvárnenie obsahu textu metódami tvorivej dramatiky pod vedením učiteľaKomplikované vyjadrenie: • porozumenie významu autora pre tvorbu textu zmeniť na:

pochopenie významu textu z pozície (pohľadu) autora...
áno, zapracujeme
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklusPísaná produkcia

Obsahový štandard

Osvojovanie a uplatňovanie pravopisu

• fonematický pravopis: delenie hlások na samohlásky (krátke, dlhé), dvojhlásky a spoluhlásky (tvrdé, mäkké) ako východisko uplatňovania fonematického pravopisu; pravopis i/í po mäkkých spoluhláskach, y/ý po tvrdých spoluhláskach; slabičný pravopis (de, le, lie atď.); pravopis dvojhlások, pravopis ä, dvojzložkové písmená (ch, dz, dž);

Spresniť!

(...slabičný pravopis de, te, ne, le , di, ti, ni, li)
nieTo by sme museli vymenovať aj lia, lie, liu a to asi v ŠVP nie je potrebné, učitelia to vedia. Príklady slabík sme zaradili pre tých učiteľov, ktorí váhajú pri termíne slabičný pravopis (hoci tento termín je v didaktike pravopisu dávno zavedený).
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusSamostatné usporiadanie napr. 5 slov podľa abecedy by som dala až do 2.cyklu. V 1. cykle stačí pasívne, aby sa vedeli orientovať v slovníkoch. Iný praktický význam to pre dieťa nemá a nikdy nemalo.áno
Vo všeobecnosti je dokument veľmi neprehľadný a užívateľsky nekomfortný. Absentuje gradácia výsledných zručností a s ním spojené vedomosti, ktoré má žiak ovládať pri výstupe z jednotlivých cyklov. Každý cyklus a každú oblasť je potrebné vymedziť presne pojmami, ktoré majú žiaci ovládať. Bude vypracovaný minimálny výkonový štandard?Vyradiť muzikál a reportážnu literatúra z 3. cyklu.

Zaradiť do 3. cyklu scénku. (klasici - Lasica, Satinský)

Skloňovacie vzory podstatných a prídavných mien by som zaradila do 2. cyklu.

Takisto som sa nedozvedela nič o kontrolných diktátoch a školských úlohách. Budú ešte vôbec povinné?

Samostatné budovanie čitateľského portfólia je v dnešnej dobe totálna utópia.
čiastočne: MUV - v procese tvorby; vzory podstatných a prídavných mien prvotné zoznamovanie prebieha v už v druhom cykle, plné zoznámenie sa s problematikou spadá do tretieho cyklu Štandard nepredpisuje počet kontrolných diktátov. Kontrolné diktáty sú v kompetencii školy, ktorá najlepšie pozná podmienky na škole, svojich žiakov... Štandard sa usiluje o čo najväčší rozvoj čitateľskej gramotnosti a to aj pomocou tvorenia čitateľského portfólia. Pod čitateľským portfóliom nerozumieme len klasické čitateľské denníky. Čitateľské portfóliá budú špecifikované v metodikách.
Pozn.: Keďže sa, žiaľ, dlhšia pripomienka „nezmestí“ do jednej kolónky (max. počet 1500 znakov), budem musieť svoje pripomienkovanie pracne rozdeliť a očíslovať pre prípad, že poradie sa poprehadzuje (žiaľ, ani kurzíva sa nedá používať, bolo by to prehľadnejšie, citované časti som mala pôvodne vyzdvihnuté kurzívou)x
1. Ciele aj samotné učivo sú príliš náročné, najmä v 1. cykle, okrem toho základnou chybou je aj to, že sa ešte stále trvá na tom, aby sa žiaci učili aj literatúru (citujem jeden z cieľov: „Porozumieť rôznym druhom literárnych textov a interpretovať ich, využiť estetickú skúsenosť pri hodnotovom, emocionálnom a kultúrnom rozvoji.“Ak sa táto pripomienka týka ZR v SJL, tak odpoveď: Žiaci sa neučia literatúru, ale čítaniu pre zážitok a čítanie s porozumením.
do tematickych okruhov na citanie by som zaradil temu moc/bezmocTáto téma je veľmi citlivá, mohla by byť náročná na prácu pre učiteľa, vnímame tam nebezpečenstvo necitlivého zaobchádzanie s čitateľským zážitkom.
V tematickych okruhoch na citanie by som pridal temu Zlyhania, specialne aj Zlyhania dospelych.Keďže sa v ďalších predmetoch cielene žiaci učia pracovať s chybou a zlyhaním pri nej, nepovažujeme za vhodné stanovovať túto tému ako záväznú pre všetkých, učitelia majú možnosť si zvoliť túto tému nad rámec ŠVP vo svojich ŠkVP.
Svet sa meni a nastroje AI zamerane na tvorbu textov budu o par dni dennym chlebom aj nas aj u deti… Pisana produkcia tak ako je nastavena v tomto kurikule je tvorba textu podla struktury...a prave v tom je AI vynikajuca. Osobne si myslim ze by sa nasa snaha mala viac zamerat nie na strukturu pisania ale na obsah – na myslenie, na posudzovanie relevancie a sily argumentov (v tom AI zatial nie je dobra – je dobra v resersi). Vytvaranie textov s pomocou AI bude bezna rutina – zmysel pisania textov detmi budevidim v dvoch rovinach – pisanie originalneho vyjadrenia svojich myslienok, objavov, postrehov a sebavyjadrenia (ktore je originalne, neprenosne, subjektivne). A pisanie si ako nastroj na vytvaranie si vlastneho nazoru, snaha o precizne formulovanie toho co si o niecom myslim ma vedie k hlbsiemu porozumeniu. Cize pisanie skor ako nastroj rozvoja svojho myslenia ci chapania veci. Osobne by som Pisanu produkciu prenastavil v tomto duchu – zameranie na obsah by som posilnil, snahu o pisanie podla struktury umensil.nieV 1. a 2. cykle žiak nikdy nebude pracovať s nástrojmi AI, a čakať s utváraním predstáv o štruktúre textu do 3. cyklu je obrovská strata času, žiak predsa potrebuje oveľa skôr poznávať organizáciu myšlienok pri plnení svojich komunikačných zámerov, to nikdy AI v mysli (vedomí) používateľa jazyka neurobí.
K Reflexii hovoreného/počúvaného prejavu - Počuté skúma. Rozpoznáva argumentačné fauly, neférové komunikačné taktiky a logické chyby, relevantnost vyjadrenia, uvazuje nad silou argumentov.Nerozumiem podstatu pripomienky.
Rozvoj schopnost sformulovat kvalitne protiargumentyNerozumiem podstatu pripomienky.
Rozvijanie schopnosti zhodnotit to co som pocul (cital) - co bolo pre mna nove, co viem (myslim si) inak, co sa mi javi otazne a preto o tom potrebujem vediet viac, ziskanie preventivneho vedomia o manipulacii informaciami, uvazovanie o zamere autora (hovoriaceho aj pisuceho) – preco tvrdi prave toto, zavnimanie a opatrnost pri vyjadreniach ktore vyvolavaju silne emocie.Nerozumiem podstatu pripomienky.
Vnimam v navrhu silny tah na „techniku komunikacie“ ale slaby na obsah toho co sa dozvedam a potrebu kriticky pracovat s obsahom toho co sa dozvedam. Preto par navrhov:áno/nieĎakujeme za podnety, súhlasíme, konkretizácia bude v metodike. Navrhované témy sa prelínajú so vzdelávacou oblasťou Človek a spoločnosť, preto o ich zaradení do výučby budú môcť kompetentnejšie rozhodnúť školy.
Uprimne takto naformulovany 3 cyklus povazujem za vyborny, velmi ambiciozny, potrebny. Mam ale obavu ze toho je 3krat viac ako je mozne realizovat tak aby to nebolo ucenie "o niecom" (o tom co je co a o tom ake to ma byt) ale aby to bolo ucenie "niecoho" - schopnosti realne pouzivat veci... Naozaj sa mi zda ze ten vypocet cielov je daleko presahujuci (doslova niekolkonasobne presahujuci) casove moznosti predmetu pokial budeme naozaj chciet viest deti nie k vedomostiam "o" ale k uchopeniu a pouzivaniu nastrojov ku kompetenciam.áno, čiastočne, urobili sme miernu redukciu pojmov

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku