Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Umenie a kultúra - Výtvarná výchova

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
06.01 Charakteristika oblastiŠkoda že sa nepristúpilo k vytvoreniu povinného predmetu Dramatická výchova. Okrem toho, že sa úspešne používa desiatky rokov v USA (takže by bolo odkiaľ čerpať skúsenosti), neexistuje predmet, kde by sa tak hladko dalo pracovať s emocionálnou výchovou, prevenciou a riešením šikany, zároveň sa deti skvele naučia komunikovať a vyjadrovať sa na verejnosti, spolupracovať, dostanú základy etickej výchovy - zážitkovo, nie v teórii! atď. Má to neoceniteľné výhody.NIEĎakujeme za pripomienku. Povinný predmet DV má väzbu na RUP, rovnako tiež na kvalifikovanosť pedagógov. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.01 Charakteristika oblastiDobrý deň, súhlasím s predchádzajúcou pripomienkou, je zarážajúce, že sa po rokoch rôznych vyjednávaní nepodarilo presadiť podobne ako v Čechách prierezový predmet Dramatická výchova. Nepracujú s ňou len v Amerike, ale v mnohých krajinách Európy : v Nemecku, v Nórsku, vo Finsku, vo Veľkej Británií a pod. Existuje dostatočne veľa odbornej literatúry, ktorá pomenúva neoceniteľný vklad dramatickej výchovy vo vzdelávaní detí. Pozitívnym príkladom sú práve Čechy, stačí sa inšpirovať ich vzdelávacími štnadardami z r. 2021.NIEĎakujeme za pripomienku. V Českej republike existujú štandardy dramatickej výchovy, avšak predmet rovnako nie je povinný (v súčasnosti je okolo DV v ČR veľká diskusia v rámci revízií). Povinný predmet DV má väzbu na RUP, rovnako tiež na kvalifikovanosť pedagógov. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu hudobná výchova pre 1. cyklusDramatické stvárňovanie riekaniek, piesní, básni, rozprávok, ľudových hudobno-dramatických hier. Imitovanie pohybu v hudobno-pohybových hrách a ľudových hudobno-pohybových hrách so spevom sa dá podporiť opäť návštevou vybraného divadelného predstavenie, nakoľko súčasné divadlo pre deti pracuje s rytmikou, melodickou, s hrou zvukov a ruchov, so živou hudbou na nástroje, spevom... a to nehovoríme o tanečnom divadle pre deti, pantomíme, laterne magike a pod. Prepojenie tohto učiva s praxou podporí vzťah k hudbe...NIEĎakujeme za pripomienku. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sú implementované prvky z dramatickej výchovy. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.03.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu výtvarná výchovaUmenie a kultúra je veľmi dôležitým predmetom, a tak ako je navrhnutý komplexne formuje dieťa v oblasti výtvarnej výchovy. Aj členenie rôznych smerov a koncepcií vo výtvarnom umení je komplexné. Avšak do vizuálnej kultúry patrí aj divadlo, úzko súvisí s výtvarnom a ako jediný umelecký druh v sebe kríži viaceré druhy umení, preto je nepochopiteľné, že divadlo ako druh umenia vypadlo z koncepcie štandard predmetu Umenie a kultúra (nie je tam zahrnuté ako ako kultúrny fenomén). Divadlo ako spoločenský a umelecký fenomén sa vyvíjalo naprieč storočiami, vyvíja sa aj dnes, podobne ako vo výtvarnom umení sa v divadle dá inšpirovať rôznymi smermi, ktoré sa vysporiadavali s rôznymi spoločenskými témami rôznymi prostriedkami, (podobne ako v literatúre), od realizmu cez postmodernu, súčasné prejavy performancie... pokiaľ sa však vytesnia informácie o divadle a vzdelávanie divadlom, deti, ani pedagogický personál nebudú vedieť vyjadriť pocity a zážitky z návštevy divadla. tento druh diváckej gramotnosti je potrebné rozvíjať ako ostatné gramotnosti: čitateľskú, enviromentálnu, finančnú, informačnú, mediálnu apod. Nie je zrejmé, prečo je možná návštevavýstavy, galérie, múzea, a iných inštitúcií a objektov z obce a regiónu, ale nie je odporúčaná návšteva divadla a vzdelávanie v tejto oblasti, ktorá do umenia a do kultúry neodmysliteľne patrí. Ako som párkrát uviedla v pripomienkach, SR sa zaviazala v rôznych medzinárodných dokumentoch aplikovať do vzdelávacieho procesu aj vzdelánie divadlomNIEĎakujeme za pripomienku. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sú implementované prvky z dramatickej výchovy. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.01 Charakteristika oblastiDobrý deň, po mnohoročnej skúsenosti s vzdelávaním v oblasti tvorivej dramatiky, literatúry, slovenského jazyka by som chcela upozorniť na absenciu divadelného umenia vo vzdelávaní.
Divadlo a jeho nástroje sú historicky a celosvetovo prítomné vo vzdelávaní. Ak sa pozrieme len na priestor V4, divadlo je súčasťou zoznamovania s vlastnou kultúrou a jazykom. Máme v tejto oblasti odborníkov, ktorí dlhoročne publikujú, navštevujú medzinárodné konferencie, vzdelávajú pedagógov.
Benefitom tvorivej dramatiky je preukázateľne pozitívny vplyv na socializáciu detí a teenegerov. Rovnako je benfitom pre dieťa, rodinu aj celú spoločnosť scitlivovanie žiakov cez techniky tvorivej dramatiky, cez návštevy divadla. Divadlo a metodiky tvorivej dramatiky vytvárajú láskavú kultúru na školách. Vďaka nej je aj výučba ostatných predmetov ľahšia, príjemnejšia a v konečnom dôsledku efektívnejšia.
Prosím o prizvanie odborníkov z tejto oblasti a následné prehodnotenie celého materiálu.
NIEĎakujeme za pripomienku. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sú implementované prvky z dramatickej výchovy. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.01 Charakteristika oblastiÚplne súhlasím s predchádzajúcimi pripomienkami. V súčasnosti je rozvoj emócií, empatie a citov zvlášť dôležitý. Tento predmet by dával obrovský priestor učiteľom na pozitívne vplývanie, kultivovanie žiakov aj na rozvíjanie talentov. Kultúru jazyka, slušné vystupovanie, zvládanie zložitých emócii je dôležité ak nie nutné v tejto dobe naozaj posilňovať. Tu je možnosť zachytenia všetkých žiakov!

Na rôznych umeleckých školách, ZUŠ, folklórnych súboroch sa rozvíja len určité množstvo žiakov. Tí sa potom aj na súťažiach pohybujú o niekoľko tried vyššie ako bežní žiaci ZŠ.

Systém je neférový, pretože učitelia napr. na ZŠ hlavne vzdelávajú, no aj doučujú, venujú sa aj žiakom so špec.potrebami, ale zároveň aj pripravujú nadaných žiakov na súťaže. Nie sú ani vzdelávaní tak špeciálne ako učitelia umeleckých škôl. Preto je pravda, že zaradenie nejakého umeleckého dramatického predmetu by nebolo na škodu.

Súťaže by bolo dobré tiež rozdeliť na kategórie pre bežných žiakov a žiakov navštevujúcich nejaké umelecké telesá. Pre učiteľov by to bolo viac motivujúce, pre žiakov a rodičov by to nebola krivda. V jednej kategórii by bola úroveň samozrejme vyššia, ale bolo vy to fér voči všetkým a vybudilo by to aj kvalitu výkonov. Táto kategória by bola profesionálnejšia, mali by medzi sebou spravodlivú konkurenciu. Tiež by bola možnosť zapojenia a nadšenia viacerých žiakov aj učiteľov. Samozrejme malo by sa to uviesť do všetkých pravidiel súťaží a dôsledne to kontrolovať a dodržiavať.
NIEĎakujeme za pripomienku. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sú implementované prvky z dramatickej výchovy. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.01 Charakteristika oblastiProblém vidím nielen v tom, že sa vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra výrazne vzďaľujeme dohovoru tzv. Soulskej agendy a praxou a rôznymi výskumami dlhoročne overenými pozitívami tvorivej dramatiky v európskych i v mimo e. krajinách. Vďaka tomu, že chýba rozpracovanie činnostného/zážitkového prístupu v oblasti základných druhov dramatického umenia, t. j. divadelného, filmového, rozhlasového, televízneho a multimediálneho, žiaci nebudú mať možnosť aktívne sa stretávať s tými druhmi umenia, ktoré ich formujú a budú vždy viac ako významne ovplyvňovať od predškolského veku až do konca života. Chýba tiež posilnenie aktivít, ktoré vedú k rozvíjaniu iných, ako umeleckých zručností. Veľmi jednoducho a prehľadne sa o tom píše v českom Rámcovom vzdelávacom programe pre ZŠ, v ktorom je široko chápaný predmet Dramatická výchova zaradený medzi Doplňujúce vzdelávanie odbory (kap. 5.10.1). Rôzne performatívne, t. j. v základe divadelné aktivity, v podobe napr. larpu, Divadla Fórum atď. sa už dnes s veľkým úspechom využívajú v rámci inklúzie, socializácie, riešenia konfliktov, skupinovej i individuálnej terapie a pod. žiakov. Mnohé techniky a postupy dramatickej výchovy sú veľmi dobre osvojiteľné aj pedagógmi, bez potreby vysokých nárokov na ich umelecké (tvorivé) či recepčné (teoretické) vlohy. Alarmujúci je aj fakt, že neotvorením priestoru pre herné dramatické techniky žiaci nebudú mať možnosť naučiť sa či pochopiť rozdiely medzi inscenovanou/mediálnou realitou a kvalitným - umením.NIEĎakujeme za pripomienku. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sú implementované prvky z dramatickej výchovy. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.01 Charakteristika oblastiPripájam sa k predchádzajúcim pripomienkam! Vzdelávanie divadlom má vynikajúce výsledky aj pri edukácii žiakov/žiačok s poruchami učenia, z marginalizovaných skupín obyvateľstva a žiakov/žiačok so zdravotným postihnutím. Príklady dobrej praxe môžete nájsť napríklad aj v Česku! Dramaterapeutické workshopy, by určite zlepšili psychický stav detí/mládeže.NIEĎakujeme za pripomienku. Treba mať na zreteli, že učiteľ nie je psychológ a ani psychoterapeut v týchto oblastiach nie je vzdelávaný, rovnako nie je kompetentný. Deti nie sú nástrojom pre terapeutické pokusy. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sú implementované prvky z dramatickej výchovy. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy a techniky DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.01 Charakteristika oblastiPripájam sa. So všetkým vyššie uvedeným plne súhlasím. Divadlo - Komenského SCHOLA LUDUS (!) je jedinečná komplexná forma učenia sa. Žiaci môžu postupne sami navrhovať námety, tvoriť scenáre, robiť si kulisy, kostýmy, riešiť vlastný prejav, réžiu, osvetlenie, ozvučenie... A nielen to. Formou vedeckej show sa môžu učiť klásť dobré otázky, odhaľovať kľúčové problémy, demonštrovať vedecké pokusy, tvoriť živé modely, formulovať informácie, definície, závery. Formát umožňuje preháňať, zveličovať, ukazovať extrémy, poukazovať na súvislosti, atď. Môžeme žiakov rozdeliť do skupín, môžeme organizovať prehliadky medzi triedami, školský festival... Významné je pravdaže publikum a spätná väzba!NIEĎakujeme za Váš komentár.
06.01 Charakteristika oblastiEšte provokačná otázka: keď sa už integrujú predmety, nepatrí do oblasti Umenie a kultúra aj telesná výchova a šport?NIEĎakujeme za pripomienku. Nie, nepatria.
06.01 Charakteristika oblastiDobrý deň, keďže predmet Dramatická výchova absentuje vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, ktorá je reprezentovaná len vyučovacími predmetmi hudobná výchova a výtvarná výchova, je nevyhnutné, aby súčasťou vzdelávania sa stalo aj Vzdelávanie divadlom. Návšteva divadla nielen napomáha pri samotnom vyučovacom procese, zároveň aj vychováva a dokáže poskytnúť pridanú hodnotu vo forme umeleckého zážitku. Príklady zo zahraničia sú dobrým vzorom, akým by sme sa mali uberať aj my na Slovensku.NIEĎakujeme za pripomienku. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sú implementované prvky z dramatickej výchovy. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 2. cyklusVýtvarná výchova

• s jasným zámerom použiť nástroje, materiály, techniky, technológie;

Žiaci z nepodnetného prostredia, SZP či MRK na konci piateho ročníka stále potrebujú uisťovanie, presné inštrukcie, bez nich sú ešte stratené. Vhodné presunúť do vyšších ročníkov.

• pomenovať okolnosti vzniku výtvarného artefaktu/umeleckého diela;

• porovnať diela niekoľkých predstaviteľov výtvarného umenia;

• vyjadriť pocity a skúsenosti z návštevy výstavy, galérie, múzea, a iných inštitúcií a objektov z obce a regiónu;

• opísať činnosti a funkcie múzeí a galérií;

• rešpektovať kultúrnu rozmanitosť a jej prejavy;

• použiť postupy a nástroje na vyhľadávanie, prehodnocovanie a overovanie zdrojov vizuálnych vyobrazení a ich autenticitu.

Vhodné komplet presunúť do 3. cyklu.
NIEĎakujeme za pripomienku. Štandardy v ŠVP vymedzujú rámce toho, čo sa má učiť, k metódam vyučovania sa však vzťahujú najrôznejšie metodiky. Pripomienka sa vzťahuje skôr k metodickému uchopeniu vymedzených rámcov. Súčasťou reformy sú tiež podporné opatrenia a MUV.
06.01 Charakteristika oblastiPrepáčte, ale zdá sa mi, že ste zamrzli v 19. storočí. A ani to nie, lebo divadelníctvo už vtedy na Slovensku pokladali za významnú kultúrnu aktivitu, organizovali divadelné vzdelávanie, súťaže a podobne. Divadlo v sebe automatický zahŕňa viaceré umenia - literatúru, výtvarné, herecké, hudobné, tanečné umenie. Učí deti všestrannej tvorivosti, môže byť aj veľkou oporou v hľadaní svojbytného vyjadrenia svojej osobnosti. Je to kolektívne umenie, učí deti navzájom komunikovať a spájať sa pre pozitívny výsledok, a to je v dnešnom stále izolovanejšom a rozdelenejšom svete veľmi dôležité. Dnešné deti zaujíma aj film, televízia, rozhlas, médiá rôzneho druhu. Myslím, že by bolo treba celú túto koncepciu prehodnotiť a rozšíriť. Držím palce vám a najmä deťom.NIEĎakujeme za pripomienku. Vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sú implementované prvky z dramatickej výchovy. V prípade, že škola disponuje učiteľom dramatickej výchovy si škola môže už aj dnes vytvoriť predmet DV, a to s využitím disponibilných hodín. Rovnako učitelia majú už aj dnes možnosť slobodne využívať metódy DV v rámci svojich predmetov. K metódam vyučovania sa venujú najrôznejšie metodiky.
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cyklusVo formulácii: "Zámerne využívať výtvarný prejav ako vizuálny komunikačný nástroj a zisťovať a pomenúvať jeho účinky." by bolo možno vhodné slovo zisťovať zameniť za vyhodnocovať - poukázalo by sa tak na to, že po celý čas vzdelávania v rámci Umenia a kultúry sa rozvíja schopnosť analýzy, komparácie, interpretácie a kritického prehodnocovania

cieľ: "Posudzovať celospoločenskú rolu múzeí a galérií" by bolo vhodné rozvinúť pre lepšie porozumenie: uvedomovať si spoločenskú hodnotu kultúrnych artefaktov a oboznamovať sa s metódami ich ochrany a prezentácie, oboznamovať sa so vzdelávacou rolou múzeí a galérií; tento cieľ by mal byť doplnený aj podnecovaním k aktívnemu zapájaniu sa do ochrany kultúrneho dedičstva, ku kultivácii vizuálneho prejavu

k cieľu: "Tvorivo interpretovať diela a artefakty z umenia a vizuálnej kultúry a reflektovať o ich účele, zmysle, hodnote" doplniť aj reflexiu použitých vyjadrovacích prostriedkov a uvedomenie si, ako napomáhajú sprostredkovaniu významu

cieľ: "Reflektovať emócie a pocity" by mohol byť rozvinutý o rozvíjanie schopnosti sebavyjadrenia prostredníctvom umeleckých prostriedkov

cieľ: "Aplikovať pri tvorbe hodnotiace kritéria" by mohol byť rozvinutý o schopnosť vyhodnocovať pôsobenie vyjadrovacích prostriedkov (aplikácia hodnotiacich kritérií je príliš vágna, nie je jasné, čo si pod tým predstaviť)
ÁNOĎakujeme za pripomienky. Časť pripomienok sme zapracovali a prehodnotili.
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cykluscieľ: "Posudzovať vplyv umenia a kultúry na každodennosť človeka a spoločnosti" by mohol byť doplnený o vedomé používanie výtvarných vyjadrovacích a umeleckých prostriedkov ako nástroja na scitlivovanie spoločnosti a kultiváciu prejavuNIEĎakujeme za pripomienku. Pripomienku sme zvážili a prehodnotili.
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cyklusNaopak je táto téma veľmi vhodná pre oblasť Umenie a kultúra a výtvarnú výchovu, kde sa žiaci a žiačky oboznamujú s výtvarnými, vizuálnymi a mediálnymi prostriedkami ako nástrojmi na tvorbu významu - práve tu môžu dobre uchopiť, ako vedia tieto nástroje byť zneužívané v prospech manipulácie, resp. používané na manipuláciu vnímania (pretože manipulácia nemusí mať iba negatívne konotácie) - celé dejiny výtvarného prejavu sa zameriavali na vytváranie ilúzie (skutočnosti, priestoru, dokonalosti ...)NIEĎakujeme za vysvetľujúci a doplňujúci komentár.
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cyklusdo výkonového štandardu "cieľavedome a tvorivo využiť výtvarné vyjadrovacie prostriedky, ich kombinácie" by bolo vhodné doplniť na čo sa majú využívať (napr. na tvorbu významu, na akcentáciu myšlienky, sebavyjadrenie, komunikáciu s publikom)

zodpovedne využiť na vizuálnu komunikáciu by mali vedieť nie len digitálne technológie a médiá ale aj ostatný výtvarný materiál s ohľadom na životné prostredie (napríklad uprednostniť lokálne či odbúrateľné materiály) uvedomovať si pri práci s materiálom, aký je cieľ tvorby a dopad na okolie

do obsahového štandradu komunikácie by bolo vhodné doplniť aj využívanie tela ako výtvarného materiálu či nástroja komunikácie, kde by sa dali zapojiť aj prvky divadelného umenia a dramatizácie a rozšíriť tak oblasť umenia a kultúry aj mimo výtvarného umenia, pretože aj divadlo rozhodne má svoje miesto vo vizuálnej kultúre
NIEĎakujeme za pripomienky. Časť pripomienok sa na iných miestach v ŠVP nachádza.
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cyklusVeľmi pozitívne hodnotím zaradenie vyhľadávania, overovania a zodpovedného narábania so zdrojmi a riešenie otázky autorských práv a licencií - prispieva to občianskej zodpovednosti vo vzťahu k umeniu a kultúreVýkonový štandard: "
zdôvodniť okolnosti vzniku výtvarného artefaktu/umeleckého diela" by bolo vhodné zjemniť na priblíženie či interpretáciu okolností vzniku - zdôvodňovanie okolností vzniku nie je veku primerané, prináleží zložitej vedeckej výskumnej činnosti a v prípade zaradenia do daných štandardov môže nabádať k skratkovitému ponímaniu okolností vzniku umeleckých diel

"odhaľovať významy vizuálne obrazných vyjadrení, ich vplyv a účel" môže viesť k častej redukcii vizuálnej kultúry na prejav symbolického vyjadrovania a podnecovať k "čítaniu" umeleckých diel, možno by bola vhodnejšia formulácia kriticky vyhodnocovať využívanie vyjadrovacích prostriedkov a obrazných figúr

výkonový štandard: "prostredníctvom tvorby aplikovať základné charakteristiky vybraných umeleckých smerov a diel umelcov" nie je zrozumiteľný - zrejme malo ísť o aplikovanie princípov a vyjadrovacích prostriedkov umeleckých smerov, nie je však jasné, prečo sú zdôraznené umelecké smery (bolo by vhodné doplniť aj umelecké tendencie a hnutia), možno by pomohlo doplniť v akom vzťahu k umeleckým smerom sa majú aplikovať (napr. uvedomiť si spoločenský kontext využívania daných princípov a prostriedkov a vyhodnotiť význam či potenciál pre súčasnú tvorbu a výtvarný prejav)
ÁNO/NIEĎakujeme za pripomienky. Časť pripomienok sme zapracovali a prehodnotili.
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cyklusTo je jedna z mnohých tém, ktorá sa dá krásne prepojiť v rámci rôznych predmetov a medzi ne patria isto aj VYV a OBN.NIEĎakujeme za doplňujúci komentár.
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cyklusvýkonový štnadard: "reflektovať vzťah umenia k sociálnym sieťam" by bolo lepšie upraviť na reflexiu vzťahu umenia a sociálnych sietí (pretože tento vzťah je recipročný a nie jednosmerný) a digitálnych technológií - do obsahových štandardov sa dá potom začleniť aj význam digitálnych technológií (a sociálnych sietí) pri uchovávaní, šírení a prezentácii či animácii umenia

rovnako recipročné a nie jednosmerné by malo byť aj "identifikovať vplyv vizuality na každodennosť človeka a spoločnosti" - teda identifikovať aj vplyv každodennosti človeka a spoločnosti na vizualitu

k "Analyzovanie a tvorivé interpretovanie vybraných globálnych tém a naratívov naprieč dejinami umenia a vizuálnej kultúry" by bolo vhodné doplniť aj
kritické interpretovaniepri Umení a vizuálnej kultúre sú miestami obsahové štandardy málo prepojené s výkonovými, čo by mohlo viesť k domnienke, že jedným z hlavných výkonových cieľov je spoznávanie konkrétnych príkladov z dejín umenia, architektúry a dizajnu. Vzhľadom na témy v obsahových štandardoch by sa dali doplniť výkonové štandardy ako analýza nástrojov na kultiváciu životného prostredia - vedieť využívať poznatky z angažovaného umenia, umenia vo verejnom priestore, architektúry a dizajnu k aktivácii snáh o skvalitňovanie okolia a životného prostredia
ÁNO/NIEĎakujeme za pripomienky. Časť pripomienok sme zapracovali a prehodnotili
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cyklusK výkonovému štandardu "pomenovať, zdieľať a oceňovať rôzne osobné hodnoty a tradície v medziľudských vzťahoch" by okrem tradícií bolo vhodné doplniť aj inovácie

výkonový štandard "reagovať na emócie a pocity" by bolo vhodné viac prepojiť so vzdelávacou oblasťou Umenie a kultúra - napr. vyjadrovať pocity a emócie doplniť aj myšlienky, názory a postoje prostredníctvom výtvarných a umeleckých vyjadrovacích prostriedkov a postupov, či vedieť vyjadriť pocity a emócie vyvolávané umením

do osobnostných výkonových štandardov by mohlo ešte patriť hľadať kreatívne riešenia problémov a otázok

do osobnostných obsahových štandardov by mohli byť zahrnuté aj
participatívne príklady umeleckej tvorby, ako aj tvorba reflektujúca identitu jedincov, skupín či komunít, praktická tvorba zahŕňajúca reprezentáciu aj sebareflexiu či sebaprezentáciu (archívy vo vzťahu k umeniu, portrét a autoportrét ...)
ÁNO/NIEĎakujeme za pripomienky. Časť pripomienok sme zapracovali a prehodnotili
06.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 2. cyklusDeti v tomto veku už bežne narábajú s digitálnym obsahom aj tým vizuálnym, je preto nanajvýš potrebné ich už v tomto veku vzdelávať v otázke etických zásad, autorských práv a licencií. Oboznamovanie sa s rolami ľudí pracujúcich v oblasti umenia nie je nič, čo by nezvládli aj mladšie deti, spomínané role podnecujú k uvedomovaniu si potreby profesií chrániacich, tvoriacich a sprostredkujúcich kultúrne dedičstvo, čo môže rozvíjať zodpovedný a otvorený prístup aj u detí.NIEĎakujeme za doplňujúci komentár.
06.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 2. cyklusPri cieľoch by bolo vhodné, keby cieľom nebolo nástroje používať len tvorivo ale aj kriticky a zodpovedne

cieľ: "Pomenúvať prínos a poslanie múzeí a galérií" môže nabádať k "poučkovaniu" - možno by bolo vhodné slovo pomenúvať nahradiť slovom formulovať alebo uvedomiť si

podobne pri cieli: "Opísať základné princípy etických zásad, autorských práv a licencií" je vhodnejšie namiesto opisovania sa so základnými princípmi oboznámiť, či priblížiť si ich - možno by bolo vhodné to rozvinúť o rešpektovanie práv druhých (aby to neznelo, že cieľom je, aby sa deti naučili nejaké paragrafy) -
oboznámiť - neštandardizujeme prácu učiteľa.

podobne pri "pomenovať postupy základných techník – kresba, maľba, grafika, priestorová tvorba" namiesto pomenovať uprednostniť spoznávanie -
cieľ je finálny produkt , nie neukončený proces.

zaradiť aj prácu so zdigitalizovanými zbierkami - dostupnejšie vo viacerých regiónoch - dobrý priestor na riešenie vzťahu technológií a umenia.
je implicitne zahrnuté.
NIEĎakujeme za pripomienky. Časť pripomienok sa na iných miestach v ŠVP nachádza. Iné budú súčasťou metodík.
06.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 2. cyklusVeku neprimeraná a nevhodná téma: "Riešenie etických zásad, autorských práv a licencií", ako aj " Rola kurátora, galerijného pedagóga, kritika a umelca."NIEĎakujeme za pripomienku. Témy nepovažujeme za nevhodné a veku neprimerané. Sú súčasťou smerovania k vizuálnej gramotnosti.
06.03.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu výtvarná výchovaNavrhujem v rámci "... čitateľskej gramotnosti (napr. vzťah obrazu a slova, mediálny obsah – podnety z neho, jeho tvorba, ale aj kritické čítanie a pod.)..." upresniť obsah vzťahu obrazu a slova, aby bolo jasné, že nejde iba o mediálne súvislosti, ale že patrí do neho - napríklad - aj vzťah literatúry a obrazu (napr. knižná ilustrácia, grafický dizajn knihy, novín atď.), literatúry (dramatického textu) a dramatického (filmového televízneho, divadelného, multimediálneho) obrazu atď. Pri dielach, ktoré patria do vizuálnej kultúry je síce uvedený film a všeobecne scénografia, chýba však divadelné a televízne umenie, pričom základom/východiskom k opernej, operetnej, muzikálovej, baletnej a aj filmovej a televíznej scénografii je divadelná scénografia. V tomto zmysle sa vyučuje napríklad aj na VŠMU v Bratislave.

Zručnosť priestorové vytváranie veľmi úzko súvisí so scénografiou, divadelným inscenovaním a poznanie hodnotných realizácií scénických/kostýmových návrhov osobnou skúsenosťou žiakov s rôznymi formami dramatických či performatívnych umení napomôže k rozvoju kritického myslenia.
NIEĎakujeme za pripomienku. Pripomienka je vhodná na zapracovanie v rámci metodiky.
06.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 3. cyklusNevhodná téma:" Manipulácia vo vizuálnej komunikácii"

Sociálne médiá ako priestor na prezentáciu a ich celospoločenský vplyv = predmet OBN
NIEĎakujeme za pripomienku. Tému nepovažujeme za nevhodnú. Témy sú súčasťou smerovania k vizuálnej gramotnosti.
06.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 2. cyklusSúhlasím, prečo by 9 až 11 ročné deti mali riešiť autorské práva, licencie a etické zásady. Napriek tomu, že "vývoj ide dopredu" a žijeme modernú dobu, keď už sa napríklad každý druhý cíti byť úžasným influencerom. Kam sa stratila poetika a nežnosť detskej duše?NIEĎakujeme za komentár.
06.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 1. cyklusTvorenie kolektívnych prác - je skvelý prvok.NIEĎakujeme za komentár.
06.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 1. cyklusVýkonový štandard

"- rozlíšiť, pomenovať a použiť vybrané výtvarné vyjadrovacie prvky a kompozičné princípy;" - je naozaj nutné ich vedieť pomenovať?
NIEĎakujeme za pripomienku. Áno, je nutné si osvojovať aj pojmy. Smerovať k tomu, aby žiaci poznali napr. slovo bod, línia, farba, tvar, škvrna, priestor, plocha a pod. Je to nevyhnutný základ pre interpretáciu, pre slovný popis všetkého vizuálneho čo vytváram alebo aj vidím či vnímam inými zmyslami.
06.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre 1. cyklus" identifikovať bežné digitálne zariadenia na tvorbu digitálneho obsahu."
" Rozlišovanie jednotlivých digitálnych zariadení a typov digitálneho obsahu."
Vzhľadom na veľkú redukciu hodín výtvarnej výchovy by som ako rodič uprednostnila, aby deti zostali v 1. cykle v "analógovom" svete - nech si rozvíjajú motoriku a najmä kreativitu. Neviem, ako vôbec stihnú poriadne maľovať a tvoriť, keď z dvojhodinoviek výtvarky zostala len 1 h v každom ročníku. Preto by bolo ideálne, keby mali tento čas naozaj na "manuálnu" výtvarnú činnosť, nie prácu v nejakých programoch a pod.
Veľa aktivít výtvarného charakteru v digitálnom prostredí máte aj v oblasti Človek a svet práce. To by mohlo stačiť.
NIEĎakujeme za pripomienku. Aj digitálne zariadenia rozvíjajú jemnú motoriku a rovnako tiež kreativitu. Maľovať a tvoriť sa dá aj na papieri, ale tiež v nejakom programe. A je to rovnako manuálna práca. Digitálny svet je nastavený proporčne k ostatným rámcom, nie je pritom uprednostňovaný. Absenciou by sme nesmerovali k vizuálnej gramotnosti, nerešpektovali súčasnú didaktiku a ignorovali súčasný svet, v ktorom žijeme.
06.02.02 Ciele vyučovacieho vyučovacieho predmetu hudobná výchovaPáčia sa mi námety cieľov z oblasti výtvarnej výchovy, hoci by som skôr použila merateľnejšie výrazy - identifikovať a vyjadriť namiesto rozumieť:Rešpektovať a používať základné princípy etických zásad, autorských práv a licencií.

Rozumieť súvislostiam tvorby so spoločenským, kultúrnym a historickým kontextom.

Rozumieť vplyvu umenia a kultúry na utváranie hodnôt a postojov jednotlivca a spoločnosti.
ÁNOĎakujeme za pripomienku. Pripomienku sme zapracovali.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku